אי מיגון בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח איננו שולל אוטומטית תשלום תגמולי ביטוח

16 בספט, 2013 | מאת | קטגוריות: דיני נזיקין וביטוח

אי מיגון בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח איננו שולל אוטומטית תשלום תגמולי ביטוח / מאת אהוד חיים חגואל, עו"ד

אתמול (15.09.2013) ניתן פסק דין תקדימי של בית המשפט העליון במסגרת רע"א 3260/10 חתמי לוידס נ' אליהו סלוצקי (לעיון בפסק הדין המלא לחץ כאן) אשר קבע כי חברת ביטוח איננה פטורה מתשלום תגמולי ביטוח באופן אוטומטי במקרים בהם המבוטח לא קיים את דרישות המיגון שהוטלו עליו במסגרת פוליסת הביטוח.


השאלה נשוא הליך בקשת רשות הערעור

במסגרת פסק הדין נבחנה השאלה: האם אי-קיום דרישה בפוליסת ביטוח להחזקת תכשיטים בכספת (במועד שבו נגנבו) היא "תנאי מוקדם" אשר הפרתו גוררת העדר כיסוי ביטוחי מעיקרה; או שמא חל בעניין זה סעיף 21 לחוק חוזה ביטוח, שעל-פיו הפרה של דרישה שעניינה נקיטת "אמצעי להקלת סיכונו של המבטח" עשויה לגרור תגמולי ביטוח מופחתים (להבדיל משלילתם מעיקרם), בהתאם להסדר התשלום היחסי המעוגן בסעיף 18 לחוק חוזה ביטוח (הסדר זה מקנה זכאות לתגמולי ביטוח מופחתים, המתחשבים ביחס בין הפרמיה ששולמה לבין הפרמיה שהייתה משתלמת בגין ביטוח שבו לא נדרשה נקיטתם של אמצעי המיגון, ובכפוף לזכותו של המבטח להוכיח כי אף מבטח סביר לא היה נכון לבטח בתנאים אלה).


פסק הדין של בית המשפט העליון

במסגרת פסק דינו קבע בית המשפט העליון שאי-נקיטת אמצעי להקלת סיכונו של המבטח בזמן שנקבע לכך אינה גוררת, באופן אוטומטי, שלילה של הכיסוי הביטוחי, אלא הפחתה יחסית של שיעור התגמולים – על-פי היחס בין דמי הביטוח ששולמו לבין דמי הביטוח שהיו משתלמים במצב שבו לא ננקט האמצעי, והכול בכפוף למצב שבו אף מבטח סביר לא היה מתקשר בחוזה שאינו מחייב נקיטת אותו אמצעי.

עוד קובע בית המשפט העליון בפסק דינו תוך שהוא מאמץ את עמדת היועץ המשפטי לממשלה (לעיון בעמדת היועץ המשפטי לממשלה לחץ כאן) כי בהתחשב בתכליתו הצרכנית הברורה של חוק חוזה ביטוח ראוי לאמץ פרשנות רחבה לסעיף 21 לחוק, על מנת למעט במקרים שבהם נשללת כליל תחולתו של כיסוי ביטוחי, במיוחד בשים לב לצורך להגן על מבוטחים, שעלולים לא להיות בקיאים באשר למשמעות של אי-קיום תנאי ולמצוא עצמם, ביום פקודה, בפני שוקת שבורה.

לבסוף, במסגרת פסק דינו שולל בית המשפט העליון את עמדתה של חברת הביטוח אשר טענה כי הפקדת תכשיטים בכספת היא מעין "תנאי מוקדם" לתחולתו של חוזה הביטוח תוך שהוא קובע כי התפיסה לפיה דרישות מסוימות מן המבוטח הן "תנאי מוקדם" מרוקנת למעשה מתוכן את ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק חוזה ביטוח, הסדר שנועד למנוע שלילה "אוטומטית" של דמי הביטוח ממבוטחים אשר לא עמדו באיזה מדרישות הפוליסה בהתייחס להקלת הסיכון. כן קבע בית המשפט כי עמדת חברת הביטוח סותרת לכאורה את תכליתו הצרכנית של חוק חוזה ביטוח והיא למעשה, אף איננה מתיישבת עם לשון החוק, בשים לב לכך שסעיף 21 לחוק חוזה ביטוח הוא קוגנטי ושעל סעיף 18 ניתן להתנות רק לטובת המבוטח.


חשוב לזכור – אי עמידה בתנאי המיגון עשויה במקרים מסוימים להפחית את גובה הפיצוי הנפסק לטובת המבוטח ואף לשלול אותו לחלוטין ולכן מומלץ מאוד להקפיד על קיומם של אמצעי המיגון!

יחד עם זאת, מוסיף בית המשפט העליון בפסק דינו ומציין כי אף אם אי עמידה בתנאי המיגון איננה שוללת כשלעצמה את תגמולי הביטוח באופן אוטומטי היא עשויה בהחלט לגרום להפחתת גובה הפיצוי הניתן למבוטח (ואף לשלול במקרים המתאימים את דמי התגמולים לחלוטין).

בהתאם לפסק הדין, במקרה שהופרו / לא קוימו אמצעי המיגון על ידי המבוטח ואירע אירוע ביטוחי, לחברת הביטוח עומדות האפשרויות הבאות: (א) להוכיח כי יש לה פוליסת ביטוח יקרה יותר שאיננה דורשת אמצעי מיגון ובמקרה שכזה היא תהא זכאית לשלם למבוטח תשלום חלקי בלבד ולא תשלום מלא וזאת ביחס דומה ליחס שבין מחיר הפוליסה עם אמצעי המיגון לבין מחיר הפוליסה ללא אמצעי המיגון (אשר הינה מן הסתם יקרה יותר) ו-(ב) להוכיח כי שום חברת ביטוח לא הייתה מבטחת את המבוטח ללא הדרישה לקיום אמצעי מיגון (שאז היא תהא פטורה לחלוטין מתשלום).

למותר לציין כי נטלי ההוכחה הן לעניין הוכחת קיומה / העדר קיומה של פוליסה חלופית כמו גם למקובל בתחום הביטוח לעניין ביטוח ללא אמצעי מיגון מוטל על חברת הביטוח ובמידה והיא לא עמדה בנטלי הוכחה אלה (כמו במקרה נשוא פסק הדין) עליה לשלם למבוטח את מלוא תגמולי הביטוח.


כבר בשנת 2010, משרדנו הצביע על כך שחברות הביטוח שוללות דמי ביטוח באופן אוטומטי בניגוד לדין

כזכור, כבר במהלך שנת 2010 במסגרת מאמר שכתבה עו"ד ורד חגואל, ציינה עו"ד ורד חגואל כי אי עמידה בתנאי מיגון איננה מקנה לחברת הביטוח זכות אוטומטית להימנע מתשלום פיצויים בגין רכב גנוב, ועמדה זאת אכן התקבלה לחלוטין במסגרת פסק הדין של בית המשפט העליון (לעיון במאמרה של עו"ד ורד חגואל מיום 26.12.2010 לחץ כאן).

 

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , , , , , ,

אפשרות הוספת התגובות סגורה.