תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט mishpat.info (להלן: "האתר" ו/או "mishpat.info"). אתר האינטרנט מנוהל ומופעל על ידי משרד חגואל ושות', משרד עורכי דין ונוטריון (להלן: "מנהל האתר"). השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובכל המדורים המשולבים בו כפוף לתנאי שימוש אלה. ולכן הנך נדרש לקרוא אותם במלואם ובקפידה, שכן השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו השונים ובמדורים המשולבים בו בכל מכשיר ובכל צורה שהיא מעיד על הסכמתך להם.
תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם חלים ומתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר
כבר בפתח הדברים מובהר ומודגש בזאת כי אחריות מנהל האתר, שלוחיו, עובדי משרדו וכל מי מטעמם הינה מוגבלת כאמור בתנאי שימוש אלה ובכל מקרה אין לראות באתר ובאמור בו בשום מקרה ייעוץ משפטי מכל סוג ומין שהוא וכל האמור באתר הינו בבחינת דעותיהם הפרטיות והאישיות של הכותבים בו, הא ותו לא.
השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובכל המדורים המשולבים בו כפוף לתנאי שימוש אלה ואין להשתמש בהם בכל אופן אחר אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של מנהל האתר:
א. השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. חל איסור מוחלט להעתיק ולהשתמש באתר ותכניו בכל דרך אחרת, לרבות בפרסומים מכל סוג ומין שהוא בין בכתב ובין בעל פה, בין אם המדובר בפרסומים למטרה מסחרית ובין אם לאו.
ב. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.
ג. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים המנוגדים לחוק או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ד. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר ובונסף כל קישור עמוק מותנה בכך שהכתובת המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל של התוכנה המשמשת לעיון באתר.
ה. מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאים להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה שכזה תהא חייב לבטל את הקישור העמוק באופן מיידי ולא תהא לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו בעניין זה.
ו. מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם או הצפוי להיגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מנהל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך אם ייגרם.

הגבלת אחריות
כל המידע והשירותים באתר ללא יוצא מן הכלל ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS). הם אינם מותאמים לצרכיו הפרטיים או הכלליים של כל אדם ולפיכך, אין להסתמך על האמור בהם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה ממנהל האתר ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מהכותבים השונים של האתר בגין המידע והשירותים המופיעים באתר או באמצעותו, דיוקם, מהימנותם, שלמותם, עדכניותם או תדירות פרסומם. השימוש וההסתמכות על המידע באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
מנהל האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר לא יישאו בשום פנים ואופן באחריות למידע המשפטי ולאתרים שאליהם מקשר האתר, לרבות שלמותו, מהימנותו, דיוקו או עדכניותו של כל אתר ומידע כזה. כל המסתמך על אתרים משפטיים ומידע משפטי שקושרו מתוך האתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
מובהר בזאת מפורשות כי אין להסתמך על מאמר ו/או ידיעה חדשותית ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר זה כאילו היו עצה משפטית. חובה להיוועץ בעורך-דין לפני כל הסתמכות כזו. מנהל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע, במישרין או בעקיפין, מהסתמכות על מידע ו/או תוכן שהתפרסמו באתר.

חשוב לזכור המידע וההלכות המשפטיות הקיימות יכולות ואף משתנות מידי יום ביומו והם תלויים בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה ומשכך, בשעה שהאתר כולל בין יתר פרסומיו פרסומים ארכיוניים, מובהר בזאת מפורשות כי מידע רב הקיים באתר כלל איננו עדכני וקיים סיכוי רב כי ההלכה המשפטית עליה הוא מבוסס השתנתה ולפיכך אין להסתמך על המידע המצוי באתר בשום אופן לצורך ביצוע פעולה כלשהי בין משפטית ובין שאיננה כזאת וקיימת חובת התייעצות ישירה עם עורך דין ואין בפרסומים המצויים באתר זה כמו גם בתגובות להם משום תחליף לייעוץ כאמור.


מנהל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה ו/או עקיפה שתנבע מהטפסים הנמצאים באתר ו/או המקושרים אליהם. השימוש בטפסים הינו באחריות המשתמש בלבד.
מנהל האתר אינו מתחייב שפעולת האתר לא תופרע או תתנהל בלא הפסקות, בבטחה ובלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מנהל האתר או אצל מי מספקי השירותים לאתר.
מנהל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר לא יישאו באחריות כלשהי בכל הקשור לחשיפת פרטים שנמסרו לאתר במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשב של האתר.
מנהל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר אינם נושאים באחריות לתוכנם של אתרים המקושרים מהאתר ובכלל זה כל מידע ו/או תוכן כלשהו המתפרסם באתרים המקושרים לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו או כל פרט אחר הקשור עמו. מנהל האתר ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם ו/או מי מהכותבים באתר לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על אתרים אלה.

פרסומי גולשים, פרסומים בפורומים ותגובות לפוסטים
בשימושך באתר הנך מתחייב בזאת ביחס לכל תוכן (לרבות ולא רק ביחס לכל צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכו') שהנך מעלה ו/או גורם להצגתו באתר כמו גם בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממך להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן: "פרסום הגולשים").
בשימושך באתר הנך מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לפרסום הגולשים המועלה על ידך ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעלת להעלאתם לאתר ולדפי אינטרנט הקשורים לאתר,  לרבות ולא רק בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר ואתה פוטר בזאת במפורש את מנהל האתר, שלוחיו, עובדיו וכל מי מטעמם מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
הנך מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מנהל האתר וכל מי מטעמו ועבורו, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלה זה ועקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות שלך ו/או של מי מטעמך באתר, לרבות העלאת תוכן גולשים ויודגש כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מכל סעד שהוא העומד למנהל האתר ו/או למי מטעמו על פי כל דין.
הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שמנהל האתר לרבות נציגיו, עובדיו ושלוחיו, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של פרסום הגולשים, וכי הם אף אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לפרסום הגולשים, כמו גם ביחס למידע או לכל תוכן אחר המצוי באתר.
מנהל האתר רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לפרסום הגולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמלא וזאת בין היתר ולא רק בחלוף פרק זמן  ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתרי הקבוצה.
מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בפרסום הגולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו הכל ללא צורך בהסכמת המשתמש או במתן הודעה מוקדמת למשתמש ומבלי כל צורך לנמק החלטותיו וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש של האתר, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לפרסומי הגולשים.
בעצם העלאת פרסום הגולשים על ידך לאתר ולדפים הקשורים ו/או השייכים לו, הנך מקנה למנהל האתר ולכל מי מטעמו באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. יחד עם זאת מובהר בזאת כי העלאת פרסום הגולשים לאתר איננה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בפרסום הגולשים את זכויותיהם בתוכן, אך היא מקנה כאמור למנהל האתר ולכל מי מטעמו רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי.
מובהר ומוסכם בזאת כי רישיון השימוש שניתן כאמור בפרסום הגולשים למנהל האתר ולכל מי מטעמו, ניתן ללא תמורה כספית, הרישיון הינו כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של מנהל האתר לרבות לרבות אתרים עתידיים.  רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות למנהל האתר ולכל מי מטעמו להעניק רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר, ללא צורך בהסכמת מפרסם פרסום הגולשים, וללא מתן תמורה כלשהי למפרסם.
העלאת פרסום הגולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי מנהל האתר ו/או מי מטעמו, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
שימוש בפרסום הגולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג פרסום הגולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי למנהל האתר בעניין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו  כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.
מובהר ומוסכם בזאת כי מנהל האתר ו/או מי מטעמו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לפרסום הגולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לפרסום הגולשים וזאת מבלי שתהא למשתמש שהעלה את פרסום הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

קישורים
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי מנהל האתר ומי מטעמו אלא על ידי גורמים אחרים.אין למנהל האתר שליטה על ו/או קשר עם אתרים אלה, ואין מנהל האתר נושא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.

רשימות תפוצה
חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות הודעות דואר אלקטרוני. בהשתמשך באתר ובמסירת כתובת הדואר האלקטרוני שלך הנך מסכים ומאשר כי פרטי כתובת הדואר האלקטרוני שמסרת וכן כל פרט זיהוי אחר שתמסור ישמשו את מנהל האתר ומי מטעמו לצורך דיוור תכנים שונים מאת מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים, לרבות דיוור ישיר, ואף שיגור דברי פרסומת שונים ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
למותר לציין כי למנהל האתר שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתו המוחלט וללא כל צורך במתן נימוק שלא לספק את השירות למי מהנרשמים לו או לחדול מכל סיבה שהיא מאספקתו, בין אם למשתמש מסוים ובין אם בדרך כלל.

RSS
חלק מהמידע באתר מופץ באמצעות RSS. השימוש ב-RSS נועד לשימוש אישי של משתמשים פרטיים בלבד ואין לשנותו בשום צורה או דרך. במידה והנך רוצה לעשות שימוש אחר ב-RSS נדרשת קבלת הסכמתו המפורשת מראש ובכתב ממנהל האתר.

קניין רוחני
כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של מנהל האתר או של צדדים שלישיים שהעניקו למנהל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
מבלי לגרוע מן האמור, מנהל האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות ולא רק בתוכנות, ביישומים, בקבצים הגראפיים והאחרים, בקודי המחשבים, בטקסטים ובכל חומר אחר הכלול בו – למעט פרסום הגולשים.
מובהר בזאת מפורשות כי אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע המצוי באתר ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מנהל האתר.
מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר בזאת כי מנהל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר ובמידה והנך סבור כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות יוצרים, הנך נדרש להודיע על כך למנהל האתר ללא דיחוי על מנת שהדבר יטופל בהקדם האפשרי.

שיפוי
הנך מתחייב בזאת לשפות את מנהל האתר,שלוחיו, עובדיו, והכותבים באתר ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה אחרת שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף תשפה את מנהל האתר,שלוחיו, עובדיו, והכותבים באתר ו/או מי מטעמם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר זה ו/או המבוססים על אתר זה וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר זה ומאתר זה.

שינויים באתר, בתנאי השימוש והפסקת פעילות האתר
מנהל האתר רשאי לחדול מהפעלתו של האתר ו/או מעדכונו בכל עת, בלא הודעה מוקדמת, באופן קבוע או לתקופה קצובה.
מנהל האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, למנוע מכל אדם את השימוש באתר. למנוע גישה לאתר, כולו או חלקו; לבטל את הרשמתו של כל אדם לשירותים באתר לרבות ולא רק לרשימות התפוצה והעדכונים.
מנהל האתר רשאי על פי שיקול דעתי הבלעדי, להסיר ו/או למחוק כל מידע ו/או תוכן שהתפרסם באתר. מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק החלטתו. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מנהל האתר על פי כל דין ועל-פי הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה.
מנהל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר, מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל, בלי צורך להודיע על כך מראש. ומובהר ומוסכם בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מנהל האתר ו/או שלוחיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, בלא צורך בהודעה מוקדמת. ניתן לעיין בתנאי השימוש העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים המופיע באתר.

מדיניות הפרטיות של האתר
להלן תובא מדיניות הפרטיות של האתר:
א. מנהל האתר מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר.
ב. מנהל האתר ו/או מי מטעמו זכאים להשתמש במידע שהתקבל ממך על מנת ליצור עימך קשר במקרה הצורך ובכלל זה לשלוח לך מידע שיווקי ופרסומי של מנהל האתר ושל צדדים שלישיים, על מנת לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ועל מנת להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתר.
ג. מנהל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים הבאים: (1) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר. (2) אם תבצע באמצעות האתר או בקשר אליו פעולות הנחזות להיות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. (3) אם יינתן צו שיפוטי המורה למנהל האתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי (4) בכל מקרה של  מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו כאלה בינך לבין מנהל האתר ו/או שלוחיו ו/או עובדי משרדו  ו/או הכותבים באתר ו/או וכל מי מטעמם. (5) בכל מקרה בו מנהל האתר ו/או מי מטעמו יסברו, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי. (6) במידה ומנהל האתר יעביר את הבעלות באתר לגורם אחר.
ד. האתר משתמש בCookies- לצורך תפעולו השוטף והתקין ולצורך הפעלת השירותים הניתנים בו לרבות ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
ה. בשרת המאחסן את האתר ובקודים הקיימים באתר קיים שימוש באמצעים לאבטחת מידע יחד עם זאת מובהר מפורשות כי אין באמצעים הנ"ל ביטחון מוחלט ומשכך קיימים סיכונים לחדירות בלתי מורשות למידע המאוחסן על ידי האתר.
ו. מנהל האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת, אך מדיניות הפרטיות תעמוד לעיון המשתמשים באתר בכל עת.

דין וסמכות שיפוט
על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר או בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים עניינית במחוז תל-אביב בישראל.

יצירת קשר בכל בעיה
מנהל האתר, עובדי משרדו וכל מי מטעמם מקפידים על קיום הוראות החוק ומכבדים את זכותם של משתמש האתר והאחרים לפרטיות ולשם טוב. אם הנך סבור כי פורסם באתר תוכן כלשהו הפוגע בך באופן כלשהו, פנה אלינו תוך ציון שמך המלא, כתובתך ומספר הטלפון שלך וכן כל פרט רלוונטי אחר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי.

פרטים ליצירת קשר:
חגואל ושות', משרד עורכי דין ונוטריון
"בית הפעמון", התע"ש 20 כפר סבא, 4442520
פקס: 09-7443454
דואר אלקטרוני:
webmaster@mishpat.info