המדריך לזוכה בהוצאה לפועל

7 בינו, 2011 | מאת | קטגוריות: הוצאה לפועל

המדריך לזוכה בהוצאה לפועל / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 
הגשת תביעה לבית משפט וקבלת פסק דין כספי מבית המשפט המחייב את הנתבע להעניק לתובע את הסעדים שנתבעו הינה תחילתה של דרך ארוכה, מפרכת ולעיתים אף מתישה בדרך למימוש זכויותיו של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל.
במדריך זה נסקור עבורכם את הפעולות אותם רשאי הזוכה לנקוט כנגד החייב על מנת לאלצו לשלם את הסכומים אותם הוא זכאי לקבל מכוחו של פסק דין שניתן לטובתו או מכוחם של שטרות ומסמכים אחרים המקנים לזוכה זכות לקבל כספים מאת החייב.
 

פתיחת תיק הוצאה לפועל
השלב הראשון בו על זוכה המעוניין לממש את זכויותיו מאת החייב לנקוט הינו פתיחת תיק הוצל"פ באמצעות הגשה בקשה לביצוע. יחד עם זאת, בטרם תגישו את הבקשה לביצוע ותפתחו את תיק ההוצאה לפועל, עליכם לדעת מה סוג הזכויות המצויות בידכם שכן קיימים מספר סוגי תיקי ההוצאה  לפועל ולכל סוג בקשת ביצוע משלה:

 1. תיק הוצאה לפועל של פסק דין כספי – תיק מסוג זה נפתח על ידי זוכה המחזיק בידו פסק דין כספי שניתן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת.
 2. תיק הוצאה לפועל של שטרות והמחאות – תיק מסוג זה נפתח על ידי זוכה המחזיק בידו שטרות או שיקים שלא כובדו.
 3. תיק הוצאה לפועל של מזונות – תיק מסוג זה נפתח על ידי זוכה אשר ניתן לטובתו פסק דין של בית המשפט או של בית הדין הרבני לתשלום הוצאות המחייה של הזוכה ושל ילדיו.
 4. תיק הוצאה לפועל למימוש משכון ומשכנתא – תיק מסוג זה נפתח על מנת לממש שטרי משכון או משכנתא.
 5. תיק הוצאה לפועל של פסקי דין מסוג צווי עשה – תיק מסוג זה נפתח על ידי זוכה אשר ניתן לטובתו פסק דין של בית משפט המורה על ביצוע פעולה כלשהי (לדוגמא: פינוי נכס, הריסה, השבת מוצר וכו').
 6. תיק הוצאה לפועל לביצוע תביעה בסכום קצוב – תיק מסוג זה נפתח כתחליף להגשת תביעה בבית משפט, כאשר המדובר בתביעות שסכומן אינו עולה על 50,000 ₪ אשר נובעות מחוזה או התחייבות שיש עליהן ראיה בכתב או שעילתן מקורה בחיקוק.
   

מסירת אזהרה לחייב
לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל, שולחת לשכת ההוצאה לפועל לחייב אזהרה (בהתאם לכתובת אותה מוסר הזוכה בבקשה לביצוע) המודיעה לו כי נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל וכי עליו לשלם את חובו או לבצע את המעשה שנדרש ממנו בהתאם לפסק הדין.
לאחר שהאזהרה נשלחת לחייב על ידי לשכת ההוצאה לפועל יש להמתין ולעקוב אחר קבלת אישור מסירתה ללשכה וזאת מאחר וניתן לנקוט כנגד החייב בהליכים מבצעיים רק לאחר מסירתה (למעט מקרים חריגים בהם ניתן לבקש לנקוט הליכים אף בטרם למסירתה).
במידה והאזהרה נמסרה לחייב, על הזוכה להמתין את פרק הזמן הנקוב באזהרה (פרק הזמן עשוי להשתנות בהתאם לסוג התיק) ולאחר מכן במידה והחייב לא פרע את חובו ניתן לפנות ללשכת ההוצל"פ בבקשה לנקוט בהליכים כנגד החייב ורכושו.
במידה והאזהרה לא נמסרה על ידי לשכת ההוצאה לפועל מכל סיבה שהיא, על הזוכה לבצע בעצמו או באמצעות אדם מטעמו מסירה אישית של האזהרה באחת מהדרכים הקבועות בחוק.
 

נקיטת הליכים מבצעיים
לאחר מסירת האזהרה לחייב ולאחר שחלפה התקופה הקבועה בחוק לתשלום החוב (תקופה אשר כאמור עשויה להשתנות בהתאם לסוג התיק) ניתן לנקוט כנגד החייב בהליכים מבצעיים (הן לחוד והן במקביל) וביניהם ההליכים הבאים:

 1. בקשה לעיקול צד ג' – במסגרת בקשה לעיקול אצל צד ג' רשאי הזוכה לפנות לצד ג' (לרבות בנקים, חברות ביטוח, מעסיקים, אנשים פרטיים וכן כל גוף אחר) ולהטיל עיקול ברישום על כספים המצויים בחזקתם ואשר שייכים לחייב. במידה והעיקול תפס כספים כלשהם, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצל"פ לממשם.
 2. בקשה לעיקול רכב – במסגרת בקשה לעיקול רכב, רשאי הזוכה לפנות למשרד התחבורה ומשרד הרישוי (בהתאם לסוג כלי התחבורה) ולבקש להטיל עיקול ברישום על כל הרכבים הרשומים על שמו של החייב בהתאם למספר ת.ז. שלו או על רככבים בהם עושה החייב שימוש. במידה ועיקול הרכבים תפס רכב כלשהו ניתן להגיש בקשה לתפיסת הרכב ולמכירתו.
 3. בקשה לעיקול מקרקעין – במסגרת בקשה זאת ניתן לבקש לעקל נכסי מקרקעין הרשומים על שם החייב. לאחר רישום העיקול ובחלוף 30 ימים במידה והחוב לא שולם ניתן לבקש למכור את המקרקעין באמצעות כונס נכסים.
 4. בקשה לעיקול מיטלטלין – במסגרת בקשה זאת ניתן לבקש לעקל ברישום נכסי מיטלטלין השייכים לחייב. לאחר ביצוע העיקול ברישום ובחלוף 7 ימים, במידה והחייב לא פרע את חובו ניתן להגיש בקשה להוצאת המעוקלים ולמכירתם.
 5. בקשה להוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ – במסגרת בקשה זאת יכול הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא כנגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ וזאת על מנת למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולהתחמק מהליכי הגבייה הננקטים כנגדו.
 6. בקשה להוצאת צו מאסר – במידה והחייב מתחמק מתשלום חובותיו ולא עומד בצו התשלומים שנקבע על ידי לשכת ההוצאה לפועל, במידה והחייב לא ממלא אחר החלטות רשם ההוצאה לפועל או במידה והחייב הוכרז כבעל יכולת המתחמק מתשלום רשאי הזוכה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל להוציא צו מאסר כנגד החייב. בהתאם להוראות הדין התקופה המקסימאלית בשלה ניתן לעצור חייב הינה 7 ימים בחוב רגיל ו-21 ימים בחוב מזונות.
 7. בקשה להוצאת צו הבאה – במידה והחייב מתחמק ולא מגיעים לדיונים שנקבעו בלשכת ההוצאה לפועל רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו הבאה כנגד החייב.
 8. בקשה לביצוע חקירת יכולת – על מנת לקדם את הליכי הגבייה ועל מנת לשנות את צו התשלומים שנקבע הזוכה רשאי להגיש בקשה לחקירת יכולת של החייב. במסגרת חקירת היכולת נבחנת יכולתו הכלכלית של החייב ומאותרים נכסים אשר שייכים לחייב וזאת בהסתמך על כתב ויתור סודיות שנחתם על ידי החייב.
 9. מינוי כונס נכסים – במסגרת בקשה זאת מבקש הזוכה למנות עורך דין שיכנס לנעלי החייב ויעשה פעולות בנכס עליו הוא התמנה ככונס אשר יאפשרו לממש את הנכס או להפיק ממנו רווחים בצורה אחרת אשר יאפשרו את פירעון החוב.
 10. בקשה לקבלת מידע – במסגרת בקשה לקבלת מידע רשאי זוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש מידע מהגורמים אליהם מקושרת מערכת ההוצאה לפועל לרבות מידע על כתובתו של החייב, גובה הכנסותיו והוצאותיו, מידע על נכסיו השונים ועוד.
 11. הטלת הגבלות – בכפוף לעמידה בקריטריונים מסוימים רשאי הזוכה לבקש מרשם ההוצאה לפועל להטיל הגבלות שונות על החייב. בין ההגבלות אשא ניתן לנקוט כנגד החייב מצויות ההגבלות הבאות: הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה, הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון, הגבלה מלקבל שיקים, הגבלה מלהחזיק כרטיס אשראי, הגבלה מלהיות בעל חברה, הגבלה מלצאת את הארץ.
   

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , ,

אפשרות הוספת התגובות סגורה.