ייפוי כוח מתמשך

27 במרץ, 2020 | מאת | קטגוריות: כללי

ייפוי כוח מתמשך / מאת ורד חגואל, עו"ד

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כח מתמשך הינו מסמך מחייב בו אדם מעל גיל 18 (להלן: "הממנה") יכול  למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל לקבל עבורו החלטות  בהגיע מצב רפואי בו  לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

היתרון העצום בהכנת מסמך שכזה בעת שהממנה מבין מהי המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מהן מטרותיו ומהן תוצאותיו מאפשרות להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם  (להלן: "מיופה כוח").

 ייפוי הכוח יכנס לתוקף מידי בהגיע המועד בו לא יתאפשר לממנה לקבל החלטות בעצמו ובעצם מייתר את הפנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש ואף מייתר חילוקי דעות והעדר הסכמה לגבי המינוי בין בני המשפחה, והוא עתיד לחסוך ניהול הליכים בבקשות למינוי או החלפות מינוי שמוגשות חדשות לבקרים לבית המשפט ע"י בני המשפחה של האדם שלו ימונה האפוטרופוס.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם והכל בהתאם לרצונו של הממנה ולהסכמתו של מיופה הכוח, הכל בשים לב לכך כי כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח רלוונטית רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

 

התחומים אותם ניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך:

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – מתייחס לרווחתו האישית של הממנה, לצרכיו היומיומיים, הנפשיים או חברתיים של הממנה, כך למשל יוכל לדרוש הממנה לאפשר לו לנהל את אורחות חייו כפי שניהל עד כה בכפוף לצרכיו הרפואיים כשידרשו או לקבוע כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, או להשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכנן של ההחלטות, או לפרט מהו רצונו לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות".

כך גם יוכל הממנה להתייחס בייפוי הכוח להתייחס למקום מגוריו ולהורות כי הטיפול הרפואי יינתן לו בביתו וכי המעבר לסידור חוץ ובין היתר בית אבות (שיבחר הממנה) ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים – הממנה יוכל להתייחס בייפוי הכוח לענייניו הגופניים אשר עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, הכל בשים לב לכך כי ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך לטיפול רפואי בלבד.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של הממנה. כך למשל הממנה יכול לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ישכיר או ימכור את ביתו בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

כמו כן במסגרת עריכת ייפוי הכוח  רשאי הממנה למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח ואף ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

במסגרת ייפויי הכוח המתמשך ניתן  אף לקבוע אם מיופיי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, ואת היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם, ובנוסף ניתן להתייחס ולמנות גורם שיכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

יחד עם זאת כאשר ישנה הנחייה ביפויי הכוח שאינה אפשרית לביצוע או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות.

בנוסף הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או ביצע במסגרת תפקידו בעת כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

את יפויי הכוח המתמשך מוסמך לערוך רק עו"ד שעבר הכשרה מקצועית מיוחדת ומופיע ברשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962.

 

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , ,

אפשרות הוספת התגובות סגורה.