חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה

21 בדצמבר, 2010 | מאת | קטגוריות: הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 

בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
תקנות אלה מהוות מהפכה צרכנית של ממש שעה שהן מאפשרות לצרכן לבטל עסקאות לרכישת טובין שביצע ללא צורך בנימוקים, תירוצים או הסברים כלשהם וזאת אף אם לא מדובר בעסקת רוכלות (עסקה בה הוצעה הצעה לצרכן מאת עוסק שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו של הצרכן) או בעסקת מכר מרחוק (למשל עסקה באמצעות האינטרנט) בהם כבר קיימת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ואשר עליהן ימשיכו לחול ההוראות הקבועות בחוק.

המוצרים עליהם חלות התקנות
הזכות לביטול עסקה בה הכירו התקנות החדשות איננה זכות "אוטומטית" וניתן להשתמש בה במקרים ספציפיים בלבד כאשר מדובר על אחד מהמוצרים הבאים:  (1) ריהוט (2) ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים (3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן (6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים (7) ביגוד והנעלה (8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" – כהגדרתה בתקנה 6(א)(12) (9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, תשס"ט – 2008 (10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער (11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם (12) חברות או מנוי במועדון הנחות (13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת (14) שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת (15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת (16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת (17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) (18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים (19) מינוי להגרלות והימורים (20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור (21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן (22) תכשיר שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים (23) שעונים.
ובתנאי ששוויו של המוצר שלגביו מבוקש הביטול עולה על 50 שקלים (כלומר על מוצרים הזולים מ-50 שקלים התקנות אינן חלות!) ולגבי מוצרים אחרים (אשר אינם מוזכרים לעיל) יש לנהוג על פי מדיניות החזרת המוצר כפי שהיא מפורסמת בבית העסק.
 

 

התנאים לביטול העסקה
כפי שצוין לעיל, המוצרים עליהן חלות תקנות לביטול עסקה הינם מוצרים ספציפיים אשר שווים עולה על 50 שקלים (כמפורט לעיל) תוך שעל הצרכן מוטלת חובה להשיב את המוצר לעוסק כשהוא שלם ומבלי שנעשה בו שימוש (לעניין זה התקנות אף קובעות כי החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם).
בנוסף, לאמור לעיל, על מנת שיוכל לבטל את העסקה, על הצרכן לבטל את העסקה תוך עמידה בזמנים שנקבעו בתקנות כמפורט להלן:
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; כאשר יודגש כי לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 הנ"ל פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת ואילו חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 הנ"ל – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה.
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

 
הגבלת הזכות לביטול עסקה
למרות כל האמור לעיל, מתקין התקנות קבע כי זכות הביטול הקיימת לצרכן בהתאם לתקנות לא תחול על המוצרים הבאים: (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם (4) מוצרי מזון (5) תרופות ותוספי תזונה (6) טובין פסידים (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט – 1989 (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה.
בנוסף, מתקין התקנות קבע כי לא ניתן לבטל עסקה אף במקרים בהם: (א) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה והמוצרים סופקו בפועל (ב) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
 

דמי ביטול
בהתאם לתקנות ביטול עסקה, כאשר צרכן השתמש בזכותו וביטל את העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
בנוסף, במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 
אופן החזרת המוצר וקבלת הכסף חזרה
במידה והצרכן עשה שימוש בזכותו וביטל את הסכם הרכישה, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או לבטל את חיובו וזאת בניכוי דמי הביטול ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. מן הראוי לציין כי במידה ובוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות על הצרכן לשלם לעוסק אף את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
במידה והצרכן ביטל עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
באשר למקום החזרת המוצר, מתקין התקנות קבע כי ניתן להחזיר את המוצר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק (וזאת להבדיל מזכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך).
לאחר החזרת המוצר כאמור לעיל, הצרכן זכאי לקבל את התמורה ששילם עבור המוצר בחזרה כאשר בהתאם לתקנות ביטול העסקה השבת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ובכל מקרה לא יאוחר משבעה ימי עסקים והיא תיעשה באותו אופן שבו שילם הצרכן (היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן).
ואולם למרות האמור לעיל במקרה של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לאמור בסעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן כאשר במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן ואם נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

Bookmark and Share
תגיות: , , , , , ,

1,161 תגובות
הוספת תגובה »

 1. שלום לפני שבועים הזמנתי חדר במלון בונציה דרך BOKI.COM ובטעות במקום לרשום שנת 2015 רשמתי 2016 בהזמנה עקב הטעות המלון וגם בוקי קום לא רוצים לאחזר לי את הכסף מה עושים? ומה החוק. בכבוד רב דוד

  [Reply]

  שלומי reply on אפריל 8th, 2015 11:58:

  אין קשר – הזמנת מלון בחו"ל באתר בין לאומי, אין קשר לתקנות של ישראל. בד"כ יש מדיניות ביטול לאתרים, תבדוק שם.

  [Reply]

 2. לפני כמעט 4 חודשיים קני תי אוטו מבני ממן ״מוסך נייד״ והיה אמור ליהות עם רגיו דיסק, הבטיח לי להרכיב לי אותו בתוך שבוע ועד עכשיו אני מחכה הוא לא רוצה להביא לי, רוצה עוד כסף על זה, כמובן שאני לא אביא לו, פשוט הפסיק לענות לי לטלפון ולהמציא סיפורים לגבי הרדיו… יש לי הודעות עם הוכחות שהוא חייב לי רדיו, מה אני יכולה לעשות???

  [Reply]

  תמרה reply on מרץ 28th, 2015 18:46:

  זה בירושלים ואני רק יכולה להגיד לא לפנות אליו הוא לא אמין הטלפון שלו שתדעו זה 0547949204 והוא עובד ביחד עם מוסך ברחוב חרשי הברזל באזור תעשיה ותלפיות

  [Reply]

 3. שלום רב, לפני 5 ימים שילמתי עבור רכב ניד ראשונה.בסוכנות נאמר לי כי הרכב נמצא על האנייה והאספקה תהיה בעוד 3 שבועות.מדובר ברכב מסחרי.האם אני יכולה לפי החוק לבטל את העסקה ביום ראשון הקרוב בתאריך 12.4.15?אני משוכנעת שהרכב לא עבר על שמי במשרד התעבורה.האם אני יכולה לבדוק זאת טלפונית? האם הסוכנות רשאית לגבות ממני קנס ביטול עסקה כלשהו? בתודה מראש, רוית.

  [Reply]

 4. שלום רב,
  בתאריך 12.3.15 ביצענו הזמנה בחברת מטבחים, במסגרת פרוייקט בניה, שידרגנו את המטבח שהקבלן נתן לנו בסכום של 51,000 ש"ח, שילמנו לחברת המטבחים 1,000 ש"ח מקדמה, אנו מעוניינים לבטל את העסקה. הבית יהיה מוכן רק בעוד כ-שמונה חודשים.
  כך שהמטבח לא נכנס לתהליך יצור. חברת המטבחים דורשת מאיתנו 15% דמי ביטול מערך ההזמנה. בטענה שהם העבירו לקבלן תשתיות מים וגז.
  האם זה חוקי? מפני שקראתי שלפי חוק הגנת הצרכן, דמי ביטול הינם מקסימום 5% או 100 ש"ח הסכום הנמוך מבינהם.
  אשמח לתשובתכם
  תמי

  [Reply]

 5. שלום רב אני בעל חנות וקניתי סחורה מספק האם אני יכול להזחיר לו את הסחורה כי היא לא הולכת ולקבל החזר כספי ??
  בתודה מראש

  [Reply]

 6. שלום רב
  לפני כשבוע עשיתי הזמנה דרך בוקינג למלון בגרמניה. בשל תקלות במחשב שכבה ונדלק ההזמנה נעשתה פעמיים
  ההזמנה הראשונה בוטלה תוך פחות משתי דקות
  ההזמנה השניה עדין לא בוטלה כי אני במשא ומתן עם בוקינג
  חויבתי ב 1500 יורו!!!! על ביטול שתי העסקאות
  בבוקינג אמרו כי זה לפי החוק הגרמני
  איך ניתן לדעת מה החוק בגרמניה אומר על ביטול?
  האם ניתן לחייב אותי על ביטול שנעשה פחות משתי דקות?
  קרן

  [Reply]

 7. שלום רב!
  אתמול בערב נתתי הצעה באתר אולסייל לרכישת מכשיר סלולארי ע"ס 2300 ש"ח.
  נאמר לי שאני אקבל הודעה האם ההצעה זכתה.
  בבוקר היום שלמחרת קיבלתי הודעה שזכיתי ולאחר מספר שעות התקשרתי וביקשתי שלא תתקיים העסקה.
  נאמר לי שאני אחוייב במאה שקלים.
  כמובן שלא קיבלתי שום מוצר כי עברו רק כמה שעות, ובנוסף לא היה נציג כל שהוא בזמן ביצוע העסקה אלא רק כאשר רציתי לבטל דיברתי עם נציג.
  האם עפ"י החוק אני אמור להיות מחוייב?
  המון תודה

  [Reply]

 8. שלום
  לפני כשנתיים רכשתי סכין מחברת יו. פי לייף. מרקטינג. כעבור כשנה הם הודיעו לי שאני חברה שמגיע לי מתנות אבל זה מותנה בהשתתפות כספית. רכשתי מוצר, חויבתי על 1800 ש" ח ויותר לא רציתי עמם כל קשר. כל אימת שהתקשרו ניתקתי, גם שלחו מתנות שלא קיבלתי. בהמשך הודיעו לי שהם מסכמים לבגור את עניין "חברותי" בחברה ועלי לשלם כ- 5000 ש"ח, אחרי התפשרו על 3000 גם במירמה שאמרו שאשלם 299 ש"ח כל חודש ממאי עד סוף השנה האזרחית וחויבתי על 10 תשלומים.
  נפלתי בפח שוב.
  איני יודעת על מה אני משלמת סכום שכזה ואיני רוצה לשלם אותו.
  האם ניתן לבטל עיסקה זו ?
  אשמח לתשובה
  בברכה בתיה

  [Reply]

  אילנית reply on מאי 4th, 2015 14:59:

  שלום בתיה,
  היום גם אני קיבלתי שיחה מחברת יו.פי לייף מרקטינג שהודיעו לי שה"חברות" שלי איתם בחינם מסתיימת היום ומתחילה שנה של חיוב בסך 129 ש"ח לכל חודש עד ל 31/05/2016, מיותר לציין שלא התחייבתי לפני שנה על דבר כזה, ואני לא יודעת איך לצאת מהם, בשיחות איתם במהלך כל היום אין לי דרך לבטל כי שבוע שעבר קיבלתי קומקום ומצעים שהזמנתי בלחץ טלפוני כשהייתי מאוד עסוקה והסכמתי שישלחו לי רק בעלות משלוח, ומתברר שהדבר הזה גרם לכך שכאילו יישמתי את החברות שלנו. ובטח כפי שאת יודעת הנציגה בטלפון מאוד קרציה, אז בלית ברירה הזמנתי אך ללא שום אינפורציה מצידה שזה הולך לעלות לי ביוקר אחרי ואחוייב כל השנה בדמי חברות, חברות שאיני מעוניינת בה.
  אשמח לדעת אם הצלחת לעשות משהו בנדון.

  [Reply]

  איתי שורץ reply on מאי 4th, 2015 21:10:

  שלום,
  שמי איתי שורץ, לפני כחודש קרה לי בדיוק את אותו המקרה. התקשרו אלי והציעו לי מיקסר בשווי 1800 שח בחינם (מבחינתם זה בחינם כי אני צריך מרגע שהזמנתי לשלם להם כל חודש 100 שח למשך 18 חודשים על חברות במועדון שלהם שכמובן מעולם לא הצטרפתי אליו ואני משלם על זה בכל מקרה בלי קשר להזמנת המיקסר.) בכל מקרה גם אלי הם התקשרו באמצע העבודה ולחצו אלי ולא היה זמן להתעסק איתם אז הסכמתי מחוסר ריכוז והם שלחו לי מוצר אחר לגמרי ואז אחרי שבועיים של טלפונים החליפו לי שוב למוצר אחר ועכשיו אולי אולי אקבל את המוצר שכמובן שאני בכלל לא רוצה ולא צריך. התחננתי אליהם שאני רוצה לבטל את העסקה ומותר להתחרט תוך 14 יום וכו.. והם לא מסכימים ואין עם מי לדבר ולא ניתן לבטל את העסקה בכרטיס אשראי..
  אפילו השליח שהביא לי את המוצרים אמר לי לברוח מהחברה הזו ולנתק כל קשר מהם..
  אולי ביחד נצליח לעשות משהו נגד הגנבים האלו. אני מוכן ללכת עם זה עד הסוף.

  [Reply]

  תמר reply on יוני 11th, 2015 14:15:

  שלום,

  האם הצלחתם לטפל בעניין היו פי מרקטינג ?
  אותו סיפור של אינפורמציה שיקרית מפקידות טלפוניות של החברה, רישום ל"חברות" במועדון החברים השיקרי שלהם, עשרות אלפי שקלים של חיובי האשראי , ולא ניתן לצאת מהם !!!
  באיזו דרך צריך לפעול, בכדי לקבל חזרה את הכסף ?

  אלינור reply on יוני 30th, 2015 23:57:

  אני חושבת שכדאי לפנות להכל כלול או כלבוטק כי זאת רמאות

  זהבה reply on יוני 29th, 2015 17:13:

  האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?

  [Reply]

  אלינור reply on יולי 1st, 2015 12:36:

  התקשרו לפני חודש ואמרו שבגלל שאני לקוחה של לאומי כארד מגיעה לי מתנה ואני משלמת רק דמיי משלוח 35 שקלים הגיעו כריות ששוות בדיוק 35 שקלים אבל מה שחשוב זה שהם הציגו עצמם כחברה שעובדת עם לאומי כארד אתמול התקשרה נציגה שטענה שבעלי עשה כרטיס מועדון ל 32 חודשים מתוכם 18 בחינם ושבכל התקופה הגיעו לי מתנות ולא ניצלתי אותם..היא התקשרה חהודיע לי שמהיום אשלם על הכרטיס מאה שקלים לחודש וכדאי שאנצל ואקח מתנה בחינם חחחח רמאות לשמה!!!לקחתי מתנה ואחרי שבעלי הכחיש שעשה חבר מועדון אצלם התקשרתי לבטל עסקה והבהרתי להם שהשיחות מוקלטות והם רמאים גדולים חברה של נוכלים שמסתתרים מאחורי שמות של חברות אשראי ושאם אחוייב במשהו או יטלפנו אליי שוב אתבע להם את האים אימא…שלהם..הנציגה סרבה לדברנאיתי אבל נציגה מטעמה אמרה שאין בעיה הכל בוטל.. כמובן שהתקשרתי לחברת האשראי לבטל כרטיס לי ולבעלי ולהזמין חדש לא לפני שדיווחתי על מעללי יו פי והם אמרו שיעבירו את זה הלאה להנהלה הגבוהה תיזהרו מהם נוכלים

  [Reply]

  זהבה reply on יוני 29th, 2015 17:19:

  האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?הכוונה היא ליו פי מרקטינג

  [Reply]

  אלינור reply on יוני 30th, 2015 23:48:

  תעדכנו גם לי קרה את אותו הדבר

  [Reply]

  אלינור reply on יולי 1st, 2015 0:03:

  *5090 כלבוטק

  ורד reply on אוגוסט 9th, 2015 17:15:

  קרה לי בדיוק אותו מקרה היום. המציאו "חברות מועדון" שבחיים לא שמעתי עליה. אחרי שיחות אין סופיות איתם, לא הצלחתי לבטל את ה"חברות" אבל ביטלתי את הכרטיס אשראי. אם יש עוד אנשים שרומו בבקשה נתאחד ונפעל נגד הרמאים האלה.

  [Reply]

  רויטל reply on אוגוסט 23rd, 2015 11:32:

  לצערי גם אימא שלי נפלה במלכודת הזאת!
  "המתנות" שקיבלנו סגורות בקרטונים אצלי ולא השתמשנו בכלום. אני מנסה להחזיר אותם ולבטל את כל עסקת ה"חברות" הבזויה עימם והם פשוט מסרבים… אני לא יודעת מה לעשות ואיך לבטל את כל העניין המוזר הזה שהתגלגל לכדור העצום הזה! אשמח לדעת אם יש התאגדות כזאת מול עו"ד – 050-6960222

  [Reply]

  ולדימיר reply on אוגוסט 24th, 2015 21:22:

  בואו לכתוב תלונה קולקטיבית – http://reshet.tv/Shows/Kolbotek/

  נעמי reply on ספטמבר 10th, 2015 13:11:

  היי
  בדיוק אותוו הדבר קרה לחמתי. חייבו אותה ב3600 שח. האם חברות האשראי ביטלו את זה?
  כיצד התפתחו המקרים?
  תודה

 9. שלום אחי הקטן קנה כרטיס לברצלונה לטוס עם חברה שלו והם נפרדו אז הוא לא רוצה לטוס
  אני ואמא שלי נטוס במקום אבל אל על אומרים שאי אפשר לשנות את השמות ר' לבטל את הכרטיסים בעלות של 620 דולר זה חצי ממה שעלתה העסקה ואז להזמין מחדש מה עושים??

  [Reply]

 10. לפני כמה חודשים נרשמתי לקורס הבטיחו לי הבטחות שווא בתוך 3 חודשים הייתי ב4 שיעורים רק ורוצה לבטל. האם אני רשאי?

  [Reply]

 11. שלום רב!
  בתאריך26.1014 יזמנתי כוננית שלחן לסלון וסופק!
  כמו כן יזמנתי ספה וכורסה חשמלית שלא סופק פניתי כל הזמן, רק הפתחות!
  שני הפריתים לא סופקו עד היום!
  התשלום באמצאות כרטיס האשרי שחסרים שני תשלומים לסיים במלוא את כל התשלום
  שם המוכר DALI dali-design.co.il
  חיפה צ'ק פוסט רח' מרקוני 7 ת.ד. 25115 טלפון 04-8405068

  [Reply]

 12. שלום !
  לפני יומיים קניתי נעליים בחנות ליליים בקניון בעיר. ביצעתי את הקניה בכרטיס אשראי דיירקט של בנק דיסקונט. לאחר פחות מ24 שעות החזרתי את בנעליים חדשות , אך המנהל החנות לא הצליחה לעשות החזר כספי , לקחה ממני פרטים , ואמרה שאחזרו אלי ברגע שהמזכירה של הרשת תבצע את הביטול . השאלה שלי מה הפעולות שצריך לעשות במקרה עם בכרטיס הוא דיירקט? ( התשלום כבר בוצע בבנק)

  [Reply]

 13. גם אני נפלתי במסכת ההבטחות והשקרים של יופי לייף מרקטינג. כאילו הסכמתי לחברות מועדון, כאילו אקבל מוצרים בדמי משלוח
  תחת לחץ מסיבי והצקה יום יומית הסכמתי לקבל מוצרים שאין לי חפץ בהם. כל הסכמה עלתה לי 7000 שח ב18 תשלומים. סגירת
  טבעת החנק עלתה לי בעוד 4500 שח ועוד חפץ מיותר. לפי המכתבים הדומים לשלי אשר קראתי כאן, יש מקום להעמדה לדין את החברה הזאת. אוסיף ואומר שהם גם שומרים את מספרי כרטיס האשראי, שזה לכשעצמו מעשה לא חוקי. אני פניתי לחברה להגנת הצרכן וטרם קיבלתי תשובה. מה עושים? האם אין גוף ציבורי שמטפל בנוכלי הרשת?
  לא פתחתי את המוצרים והם מונחים באריזתם המקורית [מלבד טלויזיה שגם היא גדולה עלינו] אני מוכנה ורוצה להחזיר את הכל
  כי זה באמת מיותר.

  [Reply]

  זהבה reply on יוני 29th, 2015 17:13:

  האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?

  [Reply]

  ורד reply on אוגוסט 9th, 2015 17:17:

  קרה לי בדיוק אותו מקרה היום. המציאו "חברות מועדון" שבחיים לא שמעתי עליה. אחרי שיחות אין סופיות איתם, לא הצלחתי לבטל את ה"חברות" אבל ביטלתי את הכרטיס אשראי. אם יש עוד אנשים שרומו בבקשה נתאחד ונפעל נגד הרמאים האלה.

  [Reply]

 14. אם אני חושדת שמכרו לי טלפון שאינו מקורי/מחודש, כיצד אני יכולה להתנהל מול המוכרים?

  [Reply]

 15. שלום
  רכשתי סוללרי מרשת ידועה ב- 28.5.2015.ב- 31.5.2015 החזרתי את המכשיר ורציתי לבטל עיסקה( המכשיר נמכר כחדש, לדעתי הוא מחודש) בעת הקנייה המוכר התקין את הבטרייה . הקופסא היתה סגורה אך ורק במדבקה של הסניף אותה הוא קרע כדי להתקין את הבטרייה ולראות שהמכשיר פועל.
  הסניף מסרב להחזיר לי את התשלום בטענה שהקופסא נפתחה . לטענתם אף היתה צריכה להיות מדבקה בתוך המכשיר סמוך לבטרייה וכן היתה צריכה להיות חוברת הדרכה( לא היו מתחילה) . לא עשיתי כל שימוש במכשיר .
  טענתם היתה שכדי ללכת לקראתי יעבירו את המכשיר למעבדה ותשובה תתקבל בתוך 4 ימי עבודה . התקשרתי למעבדה ולאחר שהם שוחחו עם הסניף, הביאו לידיעתי שרק לאחר 14 ימים אקבל תשובה . .
  התשלום שנעשה הוא 300 ש"ח במזומן ו- 1900 ש"ח בשמונה תשלומים . מאחר שמאריך חיוב האשראי שלי הוא ב- 15 לחודש , אני מניחה שהם ממתינים לו ולאחר מכן לתת לי תשובה שלילית . מה עושים?

  [Reply]

 16. שלום, רכשתי היום נעלי ספורט בעלות של 700 שקל ולאחר ריצה אחת ממש סבלתי מכאבים ולא הייתי מסוגלת לנעול אותם עוד. האם הרשת בה רכשתי מחויבת להחליף לי את הנעליים במידה והן לא מתאימות?

  [Reply]

 17. שלום , רכשתי כרטיסים לחבילת נופש בבודפשט ל18 לאוגוסט משמע שזה משהו כמו חודשים
  וברצוני לבטלם אך חברת קשרי התעופה רוצה דמי ביטול של 100 אחוז על הטיסה ואילו על המלון 35 דולר
  האם זה חוקי ?

  [Reply]

 18. שלום רב, ביטלתי חבילת נופש להולנד, הכוללת טיסה+כפר נופש+רכב ל- 5 אנשים. הביטול בתוך פחות מ- 14 יום מההזמנה. החברה המשווקת דורשת 100 ש"ח לכל אדם, בגין הביטול. האם זה חוקי? להבנתי, היו אמורים לגבות 100 ש"ח על כל העסקה, היות שמדובר בעסקה אחת ולא 5 עסקאות נפרדות.

  אשמח לקבל את תגובתכם…

  [Reply]

 19. שלום,
  הזמנתי חדר במלון בארץ באתר Booking.com, תוך כדי ההזמנה נפלה טעות ויצא חדר שונה ממה שהתכוונתי להזמין, בכפול כסף.
  מיד התקשרתי גם לאתר Booking וגם למלון, אך סורבתי לביטול העסקה מכיוון שנחשבה "ללא אפשרות ביטול".
  האם ניתן לעשות משהוא, הכסף כבר ניגבה לפני מספר חודשים.
  תודה
  מני

  [Reply]

 20. האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?הכוונה היא ליו פי מרקטינג

  [Reply]

 21. שלום,
  קניתי לפני 5 חודשים רכב פרטי ממגרש רכבים בדאלית הכרמל.
  אני שילמתי את מלוא הכסף, הבעיה שהם עדיין לא עשו העברת בעלות.
  אני רודף אחרים המון זמן, וכל פעם אומרים לי שזה בטיפול או שהבחור בחול.
  ראיתי שהרכב הוא בשם חברת ליסינג אחרת, וכנראה שהם עדיין חייבים לחברת כסף.
  מה אפשר לעשות ?

  תודה
  אכרם

  [Reply]

 22. שלום,
  קניתי נעליים מחנות (שהיא חלק מרשת), על הקופסה היה כתוב מחיר מסויים ובמחשב, כשהמוכרת העבירה את הברקוד, היה רשום מחיר נמוך (כן, נמוך!) בכ-20%. האם יש סעיף בחוק המתייחס למקרה זה, בו המחיר בקופה נמוך ממה שרשום על המוצר?
  תודה רבה מראש

  [Reply]

 23. חתמתי בפלאפון על הסכם במחיר מוזל על 6 קווים שלי הכולל גם 3 מכשירי סמרטפון בעלות של 2400 ש"ח
  כשהגעתי הביתהראיתי שמכשירים אלו נמכרים בשוק במחיר של 300-600 ש"ח למכשיר לכן חזרתי תוך מספר ימים ובקשתי לבטל את העסקה ולהחזיר את המכשרים (הם עדיין ארוזים). איש המכירות של פלאפון בגיבוי המנהלת שלו סרבו לקבל את המכשירים
  ולבטל את העסקה באמרם שאין אפשרות לבטל. התקשרתי למוקד של פאלפון והם ענו שאפשר לבטל רק בסניף עצמו ושהסניף חייב לעשות זאת בנוסףשלחתי אליהם פקס המודיע להם מה שקרה. מה אפשר עכשיו לעשות איך אני מוכיח שבקשתי להחזיר ולבטל ?
  האםפשוט לעבור חברה ולבטל את התשלומים דרך חברת האשראי ?

  [Reply]

 24. במאי 2015 הזמנתי טיול מאורגן לאירופה. עקב אירוע משפחתי (אחותי קיבלה אירוע מוחי ועברה החייאה)ביטלתי את הטיול ולתדהמתי הם דורשים ממני 75% מהעיסקה. האם זה חוקי!

  [Reply]

 25. שלום.
  השבוע שלמתי סך של 100 ש"ח במזומן (כביכול מקדמה) עבור חוג שמחירו 500 ש"ח. מדובר בחוג לעבודת יש שיש בו 4 פגישות. סיכמתי עם המקום – השייך לעיריית ירושלים – שאשלם ההפרש בהקדם . בגלל סיבה רפואית – ששכחתי זאת כששילמתי המקדמה – לא אוכל להשתתף באחד מהפגישות. חזרתי למקום למחרת וביקשתי את הכסף בחזרה. לפי מה שנראה כרגע הם מסרבים להחזיר את ה-100 ש"ח.
  מה החוק אומר לגבי?
  תודה רבה.

  [Reply]

 26. מסתבר שאינני המטומטמת היחידה. יש להם שיטות לבלבל אותנו ולסחוט מאיתנו הסכמה בדיעבד, מספרי כרטיס ומה לא ?
  הדפסתי את תלונות ואני אמצא דרך לשלוח לכלבוטק והעיקר לא לאבד תקוה.

  [Reply]

 27. שלום,
  קניתי אתמול זוג נעלים. המוכרת אמרה שהן מעור ולאחר הקניה הסתבר שהן לא.
  הנעלים נרכשו במבצע ועל הקבלה כתוב שאין החזרות או החלפות במבצעים.
  האם ניתן למרות הכתוב בקבלה לדרוש החזר כספי על הנעלים בגלל הטעייתה של המוכרת?
  תודה מראש

  [Reply]

 28. אם הפסקתי להשתמש במכונת כביסה מסוימת ונישארו לי עוד 3 שנים לביטוח האם על החברה ששם ביצעתי את הביטוח להחזיר לי את הכסף על הביטוח לאותם 3 שנים ?

  [Reply]

 29. שלום שמי ספיר רציתי לדעת אם הזמנתי מדרסים אישיים על מידות כף רגלי ואני רוצה לבטל זאת עקב חוסר מידע שהוסבר לי ושירות לא טוב אך המדרסים מוכנים האם אני יכולה לבטל זאת ואם כן כמה זה יעלה לי?

  [Reply]

 30. אני קניתי רכב חדש 2015 והבטיחו לי צריכת דלק של 1 ל22 משולב 1ל19 לא משנה שאף פעם זה לא כמו הבדיקה שלהם אבל בפועל הרכב שותה בין 1ל7 ל1ל9 מה אני אמור לעשות?

  [Reply]

 31. אני הצטרפתי לאורנג קניתי מכשיר ועשיתי חבילה לשלוש שנים עכשיו הם הביאו לי עוג פלאפונים כ״מתנה״ להצטרפות לא חשבתי האבה באותו זמן ועכשיו אחי אמר לי שלפני כמה שנים הוא עשה את הטעות הזאת ומה לשם הוא היה בחובות לאורנג אז אני רוצה להתחרט ולבטל הכל זה אפשרי מבחינת חוק עדיין לא עבר שבוע

  [Reply]

 32. הזמנתי לפני יומיים צימר לעוד חודש בערך ובסוף לא הסתדר לנו התאריך מבחינת העבודה והודענו לבעל הצימר היום, בעל הצימר טען שאנו מחוייבים לשלם לו 10% מדוע? האם זה כך?

  [Reply]

 33. שלום לפני שבוע קניתי שעון מחנות שעונים Impress , השעון ניתן לי במחיר מלא אך נתנה לי אותו מהתצוגה,לטענתה השעונים כולם נמצאים בתצוגה,ואין לה שעון באריזה, השעון עצמו יש פגם בהחלפת התאריך, נתקע ולא זז, וגם בעת הרכישה התאריך היה שגוי והמוכרת הגדירה אותו, אני חושש שהשעון לא חדש וגם יש בו פגם שלמתי 2000 שקל מזומן.. מה אני יכול לעשות??

  [Reply]

 34. שלום
  הזמנתי רכב חדש מהיבואן ובקשתי את הדגם המתקדם ביותר. בפועל סופק לי רכב מבין האחרונים של הדגם היוצא בלי שנמסר לי שיש כבר דגם חדש ומתקדם יותר, עם מספר שיפורים שמאוד חשובים לי. האם זה שלא בוצע גילוי נאות מאפשר לי להחזיר את הרכב ליבואן ולבטל את העסקה בשל ״מקח טעות״ ????? אגב בחלק ממסמכי החוזה/הזמנה כבר הופיע קוד הדגם החדש, למרות שלא נאמר לי שיש כזה ואני למעשה קונה את אחד הרכבים האחרונים מהדגם היוצא שלא נמכר יותר הגירסה זו הישנה.הסוכן של היכון טוען שלא ידע אז שעומד לצאת דגם חדש……… אודה להתייחסותכם בהקדם. שבוע טוב

  [Reply]

 35. יש לי מנוי אינטרנט בחברה 012 ,ביקשתי הביטול של המנוי הזה, ואמרו לי :קודם כל לשלם החוב שיש לי ואחרי זה אני יכול לבקש הביטול של המנוי
  זה נכון ?
  יש קשר בין אחד לשני?
  תודה

  [Reply]

 36. עשיתי מנוי בדיוק לפני שבוע כבר פעמיים ניסיתי לבטל את המנוי אומרים לי בילתי אפשרי כי כבר ראיתי מה יש באתר אז אני לא יכול לבטל את המנוי חוק 14 יום לא קיים כאן

  [Reply]

 37. לכל נפגעי לייף מרקטינג, אני מציעה להפיץ את מה שעשו לכם דרך פייסבוק. כך אפשר להגיע לכמה שיותר אנשים ולהזהיר אותם בפני הרמאים האלה. לא נראה לי שדרך אחרת תפתור את הבעייה. הסיפור של לייף מרקטינג קיים כבר הרבה שנים, אלפי אנשים תמימים משלמים סכומי עתק על כלום!!!! במשך כל כך הרבה שנים אף אחד לא עשה כלום כדי לעצור את החבורה הזאת. תפרסמו בדף פייסבוק שלכם ותבקשו מהחברים לעשות SHARE.

  [Reply]

  טל reply on אוגוסט 21st, 2015 10:31:

  שלום ורד, גם אני נפלתי בפח. האם התייעצת עם מומחים לדבר, עם נפגעים אחרים, עם עורכי דין? הפצה בפייסבוק זה נחמד אבל לא ידגדג גם את קצה הציפורן של לייף מרקטינג. אודה לתשובתך.

  [Reply]

 38. שלום,
  רכשתי פינת אוכל ב15.07ת אמרו שזה יקח עד 21 ימים לספק אותו. קבעו אותי פעם אחת ליום שישי 7.08 והם לא הגיעו. ביום ראשון הם התקשרו אליי (9.08) ואמרו שהם יבאו היום 12.08 ושוב לא הגיעו…. הם רוצים לתאם איתי בפעם השלישית ליום ראשון הקרוב (16.07) אבל אני כבר לא מעוניינת לקבל את הפינת אוכל אחרי שישבתי בבית פעמיים לחכות להם . אני יכולה להתקשר לבטל את החלקה של העסקה ששילמתי באשראי?? ומה כדאי לי לעשות לגבי המזומן שננתי להם??

  [Reply]

 39. שלום קניתי מחשב דרך אדם פרטי ושילמתי לו 3 צקים כל צק של 1500 ש"ח לאחר שהביא לי את המחשב כעבור חודש פניתי אליו שיש לי תקלה הוא כעס שהתקשרתי ואף הפרעתי את מנוחתו החלטתי לבטל לו צק אחד בטענה שהוא מתחמק מתקלות וחששתי שלא תהייה לי אחריות לאחר כחודשיים התקשרו אלי מהחברה הוצאה לפועל שאני חייבת לשלם את הסכום של הצק + קנס של 500 שקלים אני שואלת האם זה איום או שכדאי לשלם שלא יגבו ממני סכום גבוה יותר?
  מחכה לתשובה מהירה
  תודה

  [Reply]

 40. בתאריך 5/8/15 קניתי טלויזיה smart tv לא הייתי מרוצה וביום חמישי האחרון 20/8/15 חזרתי לחנות שקניתי ממנו בשם החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע״מ ,סניף באר. שבע . נאמר לי שביגלל שפתחתי את האריזה לא אוכל להחליף או שאבטל את העסיקה האם זה חוקי ?

  [Reply]

 41. האם קיים קנס על ביטול ביטוי משכנתא?

  [Reply]

 42. ב 22.6.15 שילמתי לחברת אשת טורס עבור נסיעה לאיטליה לתאריך 07.9.15
  לצערי אימי נפטרה ב 28.8.15 והלוויה נערכה ב 30.8.15
  האם מגיע לי החזר כספי מאשת טורס

  [Reply]

 43. ב 22.6.15 שילמתי לחברת אשת טורס עבור נסיעה לאיטליה לתאריך 07.9.15
  לצערי אימי נפטרה ב 28.8.15 והלוויה נערכה ב 30.8.15
  האם מגיע לי החזר כספי מאשת טורס

  [Reply]

 44. שלום רב ,
  ב-27/8/15 רכשת טלויזיה בחנות של אלמ בסניף סיירים חולון גבו ממני 6200 ש"ח וגם אמרו לי שזה הנחה אחרי מע"מ
  אחרי כמה ימים ראיתי במקרה בחנות לידו אותו טלויזיה ודגם בסכום של 5,300 ש"ח !!!!!
  פניתי שום לאלמ ואמרתי להם שבצוני לבטל את העסיקה וכי כי הבדל רציני הם ביקשו דמי ביטוח 200 ש"ח ועוד 200 ש"ח עבור ההובלה .
  ברצוני לדעת מה קורה במקרה הזה .
  פשוט גונבים אותך באור היום

  [Reply]

 45. קניתי 2 חולצות הבוקר והמוכרת אמרה לי שיש לי עד שבועיים לבטל ואז אקבל זיכוי או להחליף..
  מדדתי את החולצות והן לא התאימו לי שחזרתי אחה"צ (היום, באות יום) היא אמרה לי שאם אני מבטלת את העסקה הם לוקחים 5% האם יש חוק כזה שחל גם על אותו היום?

  [Reply]

 46. שלום רב
  רכשתי חבילת נופש מגוליבר כולל טיסה ומלון כאשר הגענו למלון נאמר לנו שזה המלון שהזמנו למרות שראינו בבירור שזה מלון אחר האם זה חוקי? הם טענו שהם העבירו אותנו למלון אחר יותר "יוקרתי" בגלל שאיש עשיר לטענתם רכש את כל החדרים במלון שהזמנו לטובת חתונה.

  [Reply]

 47. שלום רב,

  היום ביצעתי הזמנה דרך אתר תיירות באינטרנט, לחופשה שאמורה להיות עוד 6 ימים.
  5 דקות לאחר מכן הבנתי שיש בעיה עם התאריך והתקשרתי לבטל אך לא היה מענה בכלל כל היום.
  עדיין החברה לא התקשרה אליי לאשר את ההזמנה ואף אחד לא יצר איתי קשר.

  האם אני צריכה לשלם דמי ביטול מלאים ?

  [Reply]

הוספת תגובה