חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה

21 בדצמבר, 2010 | מאת | קטגוריות: הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 

בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
תקנות אלה מהוות מהפכה צרכנית של ממש שעה שהן מאפשרות לצרכן לבטל עסקאות לרכישת טובין שביצע ללא צורך בנימוקים, תירוצים או הסברים כלשהם וזאת אף אם לא מדובר בעסקת רוכלות (עסקה בה הוצעה הצעה לצרכן מאת עוסק שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו של הצרכן) או בעסקת מכר מרחוק (למשל עסקה באמצעות האינטרנט) בהם כבר קיימת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ואשר עליהן ימשיכו לחול ההוראות הקבועות בחוק.

המוצרים עליהם חלות התקנות
הזכות לביטול עסקה בה הכירו התקנות החדשות איננה זכות "אוטומטית" וניתן להשתמש בה במקרים ספציפיים בלבד כאשר מדובר על אחד מהמוצרים הבאים:  (1) ריהוט (2) ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים (3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן (6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים (7) ביגוד והנעלה (8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" – כהגדרתה בתקנה 6(א)(12) (9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, תשס"ט – 2008 (10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער (11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם (12) חברות או מנוי במועדון הנחות (13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת (14) שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת (15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת (16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת (17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) (18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים (19) מינוי להגרלות והימורים (20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור (21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן (22) תכשיר שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים (23) שעונים.
ובתנאי ששוויו של המוצר שלגביו מבוקש הביטול עולה על 50 שקלים (כלומר על מוצרים הזולים מ-50 שקלים התקנות אינן חלות!) ולגבי מוצרים אחרים (אשר אינם מוזכרים לעיל) יש לנהוג על פי מדיניות החזרת המוצר כפי שהיא מפורסמת בבית העסק.
 

 

התנאים לביטול העסקה
כפי שצוין לעיל, המוצרים עליהן חלות תקנות לביטול עסקה הינם מוצרים ספציפיים אשר שווים עולה על 50 שקלים (כמפורט לעיל) תוך שעל הצרכן מוטלת חובה להשיב את המוצר לעוסק כשהוא שלם ומבלי שנעשה בו שימוש (לעניין זה התקנות אף קובעות כי החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם).
בנוסף, לאמור לעיל, על מנת שיוכל לבטל את העסקה, על הצרכן לבטל את העסקה תוך עמידה בזמנים שנקבעו בתקנות כמפורט להלן:
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; כאשר יודגש כי לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 הנ"ל פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת ואילו חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 הנ"ל – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה.
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

 
הגבלת הזכות לביטול עסקה
למרות כל האמור לעיל, מתקין התקנות קבע כי זכות הביטול הקיימת לצרכן בהתאם לתקנות לא תחול על המוצרים הבאים: (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם (4) מוצרי מזון (5) תרופות ותוספי תזונה (6) טובין פסידים (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט – 1989 (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה.
בנוסף, מתקין התקנות קבע כי לא ניתן לבטל עסקה אף במקרים בהם: (א) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה והמוצרים סופקו בפועל (ב) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
 

דמי ביטול
בהתאם לתקנות ביטול עסקה, כאשר צרכן השתמש בזכותו וביטל את העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
בנוסף, במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 
אופן החזרת המוצר וקבלת הכסף חזרה
במידה והצרכן עשה שימוש בזכותו וביטל את הסכם הרכישה, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או לבטל את חיובו וזאת בניכוי דמי הביטול ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. מן הראוי לציין כי במידה ובוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות על הצרכן לשלם לעוסק אף את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
במידה והצרכן ביטל עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
באשר למקום החזרת המוצר, מתקין התקנות קבע כי ניתן להחזיר את המוצר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק (וזאת להבדיל מזכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך).
לאחר החזרת המוצר כאמור לעיל, הצרכן זכאי לקבל את התמורה ששילם עבור המוצר בחזרה כאשר בהתאם לתקנות ביטול העסקה השבת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ובכל מקרה לא יאוחר משבעה ימי עסקים והיא תיעשה באותו אופן שבו שילם הצרכן (היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן).
ואולם למרות האמור לעיל במקרה של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לאמור בסעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן כאשר במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן ואם נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

Bookmark and Share
תגיות: , , , , , ,

1,082 תגובות
הוספת תגובה »

 1. שלום רב
  אני שם לב שהחוק לא מציין 14 ימי עסקים אל 14 ימים מיום ביצוע העסקה למרות שזה שגור בפי האנשים
  האם צודק אני ?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:35:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם להשפיע על התשובה.
  באופן כללי ניתן לומר כי בכל מקום שרשומים 14 ימים מבלי לציין כי המדובר בימי עסקים, אזי, מדובר ב-14 ימים קלנדריים.
  במקרים בהם המחוקק רצה לציין כי המדובר בימי עסקים / או בימים שאינם ימי מנוחה הרי שהוא עשה זאת מפורשות.

  [Reply]

 2. מה לגבי ביטול עיסקה בבית מלון בארץ. ההודעה נעשתה 14 יום לפני ההגעה למלון ושבוע אחרי ביצוע העיסקת. האם עדיין צריכים לקבות ממני 100 ש"ח?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:32:

  במידה וביצעת ביטול עסקה כדין (בהתאם לתנאים אשר קבועים בתקנות ביטול העסקה) לספק יש זכות לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% ממחיר הטובין או השירות או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
  במידה ולא היית עומד במועדי הביטול שנקבעו בתקנות, הרי שלא הייתה לך כלל זכות ביטול והיית צריך לשלם את מחירה המלא של העסקה.

  [Reply]

 3. יש לי התחייבות לשנה עם חברת דפי זהב עבור פרסום באתר שלהם. לפרסום אין שום תועלת. האם לפי החוק החדש אני יכולה לבטל את העסקה לפני סיום?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:30:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה

  [Reply]

 4. הזמנתי צימר ע"י הטלפון ב31/07/12 (יום ג' בבוקר) לתאריכים: 08-11/08/12 (4 לילות) בשעות אחה"צ של אותו היום, הועברו 2400 ש"ח – מחצית מן הסכום הכולל- לחשבונו של בעל הצימר. למחרת בבוקר – 01/08 – בטלנו את העסקה.
  א. בעל הצימר לא שלח לנו טופס עסקה
  ב. בעל הצימר דורש שנוסיף לשלם לו את יתרת הסכום בגין הפסד ש'נגרם' לו
  שאלתי: לאור העובדות – 1. האם זו נקראת עסקה?
  2. האם עלי לשלם?, אם-כן – כמה עלי לשלם?

  בתודה מראש שושי.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:25:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה ניתן לבטל שירותי הארחה "בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות".
  במקרה המתואר בשאלתך ביטלתלכאורה את העסקה במועד מאוחר מזה הקבוע בחוק (במסגרת השבוע כלולים גם ימי מנוחה) ומכאן שביטול העסקה בהתאם לתקנות ביטול העסקה לכאורה איננו כדין.

  [Reply]

 5. שילמתי מקדמה (ע"ס 1000 במקום 2000) לסלון כלות ועכשיו 3 וחצי חודשים מראש אני מבטלת איתם את העסקה? האם יחייבו אותי לשלם את ההפרש ועוד את ה 5% ?
  *עוד לא הגעתי אפילו למדידה ראשונה, כך שעוד לא התחילו אפילו לבחור בדים או לתפור משהו…
  תודה מראש

  [Reply]

  בן ציון ואולגה reply on אוגוסט 30th, 2012 15:35:

  שלום רב
  שילמנו עבור רהיתי סלון.בהזמנה 3000שח במזומן והבתיחו שנקבל אותו אחרי חודשיים.עברו כואר 3חודשים
  והסלון עוד לא קיבלנו.איך אפשר לבטל את אסקה ללא נזק בשבילינו?תודה אים הכבל את התשובה.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:05:

  במידה והזמנתם מוצר והמוצר לא סופק במועדים עליהם התחייב הספק ניתן לבטל את העסקה.
  ככל שהספק מסרב להחזיר את המקדמה ששולמה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:20:

  ככלל תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ביגוד שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

  [Reply]

 6. שלום!

  קניתי נעליים במחיר 250 ש"ח, נעלתי אותם למחרת ונגרם נזק רב לעקב. הלכתי לחנות חזרה, בתום 24 שעות, כדי לבקש את הכסף חזרה, אך נעניתי שמגיע לי רק זיכוי. האם כך הוא הדבר?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:17:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות בעניינך מכיוון שעשית שימוש בנעליים.
  יחד עם זאת במידה והנעליים שסופקו לך היו פגומות מלכתחילה, הרי שניתן לבטל את העסקה מכוח דיני החוזים הכלליים ולקבל את הכסף חזרה.

  [Reply]

  אבי reply on אוגוסט 5th, 2013 14:19:

  עבור נעליים שניקנו ונקרעו, זכותי לקבל זיכוי או זכותו של בעל החנות לבצע תיקון במקום להחליף ? לדבריו תיקון אצל יצרן הנעל ברמת תיקון של נעל חדשה

  [Reply]

 7. רכשתי סלון בכרטיס אשראי שלא עבר נאלצתי לשלם בצ"קים מאחר שהודיעו לי על כך חודש אח'כ והסלון בשימוש כבר .שבוע לאחר שכבר קיבל צ"קים העביר פעם נוספת את האשראי וזה עבר יוצא מזה שאני משלמת פעמיים על מוצר אחד.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:16:

  במידה ופנייה שלך לבית העסק להשיבך לך את התשלום ששילמת ביתר לא יועיל הרי שיש להגיש בעניין תביעה לבית המשפט.

  [Reply]

 8. שלום רב
  שילמנו עבור טיול מאורגן לאלסקה ביולי 2011
  כמה ימים לאחר התשלום ביטלנו עקב אירוע מוחין של בן-זוגי.
  הטיול היה אמור להתקיים באוגוסט (הרבה יותר מ-7 ימים מיום הביטול)
  גבו מאיתנו דמי ביטול של כמה אלפי דולרים.
  האם זה בסדר??
  תודה
  אודה אם תענו לי לכתובת הדוא"ל שלי. תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:14:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות על המקרה המתואר בשאלתך ולפיכך מדיניות הביטולים שפורסמה על ידי בית העסק (בכפוף לעמידתה בתנאי החוק) היא המחייבת.

  [Reply]

 9. אם המוצר עדיין לא נשלח ועסקה בוטלה על ידי, אז עדיין עסק רשאי לגבות ממני 5% או 100 ש"ח?
  בנוסף בית עסק טוען שיחייב אותי בדמי משלוח בגלל ביטול הזמנה.
  האם זה חוקי לגבות שמי ביטול במקרה הזה ודמי משלוח על מוצר שכלל לא נשלח והעסק לא איבד כספו בגלל זה?
  תודה.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:04:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.

  [Reply]

 10. בזמן שהותי בבית חולים בעלי רכש עגלה תינוק בשויי 3000 שח אני לא מרוצה מהקניה המוצר לא היה בשימוש עדיין נימצא בתוך הניילונים ולא עברו 4 ימים רציתי לדעת מהם זכוייתי לגבי ביטול העיסקה העיסקה בוצעה בכרטיס אשראי תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 16:02:

  טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן ניתן להחזיר בתוך 14 ימים מיום קבלת הטובין;

  [Reply]

 11. רכשתי מנוי משפחתי לקאנטרי במקור מגוריי, בחודש יולי 2012 ,כיוון שנוכחתי כי אנחנו לא מנצלים את המנויהמשפחתי החלטנו לבטלו.
  ע"פ חוק- עמה אני אמורה לשלם עבור דמי הביטול. ראוי לציין כי העסקה שולמה בצ'קים. עבור כל חודש.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:59:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.

  [Reply]

 12. שלום רב
  אבקש לדעת מה נקבע בחוק לגבי ביטול עסקה ולא בפרק זמן של 14 יום .
  רכשתי דירה חדשה והופניתי ע״י הקבלן לחברה שתספק את המטבחים בפרויקט ההסמנה הייתה הזמנה עתידית לעוד שנה וחצי לערך לאחר חודש ביקשתי לבטל העסקה והיברה דורשת דמי ביטול בסך 15%מערך ההזמנה על אף שלא נגרמו הוצאות לחברה האם זה חוקי לדרוש זאת?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:52:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.
  באופן כללי עסקה לרכישת ריהוט ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת הריהוט ובתנאי שהריהוט לא הותקן בביתו של הצרכן.
  יחד עם זאת, לא ניתן לבטל ריהוט שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות. בעניינך הריהוט לכאורה עדיין לא יוצר ומשכך לכאורה קיימת לך זכות ביטול בכפוף לתשלום 5% מערך המוצר או 100 ש"ח לפי הזול מביניהם, אולם כאמור חסרים נתונים עובדתיים נוספים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.

  [Reply]

 13. שלום רב,

  קנינו סלון מתצוגה ולאחר כ-12 יום ביקשנו לבטל את העיסקה. הם טוענים שלא ניתן כי הם התקינו לנו את הסלון בבית ושילמו על אריזה מובילים ותיקון הסלון
  ( הם אכן שלחו לנו איש שירות הבייתה לתיקון הסלון)

  האם ניתן לבטל את העיסקה? הם לא מוכנים לבטל או רוצים סך של כ-3000 ש"ח על כל ההובלות , תיקון הסלון ואריזתו וניקיונו.
  האם אני צריכה לתבוע אותם בבית משפט?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:46:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ריהוט שהורכב בבית הצרכן ואף לא חלות על רכוש שנפגם או שנעשה בו שימוש ומשכך לכאורה אין לך עילת ביטול בהתאם לתקנות ביטול עסקה.

  [Reply]

 14. האם מותר למוכר להגביל את הזיכוי לרכישת סחורה מסויימת? למשל קיבלתי זיכוי כי החזרתי נעל של קיץ ואני רוצה לקנות נעל של חורף והמוכר אומר לי שאני לא יכולה, שניתן לקנות רק נעלי קיץ בזיכוי.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:43:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר יש בהם בכדי להשליך על התשובה.
  באופן כללי במקרים בהם חלות תקנות ביטול עסקה (ובעניינך לא ברור האם חלות או לא) על המוכר להחזיר כסף ולא זיכוי.
  במקרים בהם לא קיימת תחולה לתקנות ביטול עסקה, הרי שבמידה ולא נקבע אחרת בחוק, חלה מדיניות החזרת הטובין המפורסמת במקום העסק(בכפוף לעמידתה בתנאי החוק).

  [Reply]

 15. ליפני שלושה חודשים התניו לי חלון במטבח לפיהזמנה כמובן כבר מרגע ההתקנה היו לקויים קשים ביותר כמו רשת עקומה ומיקום התיחה הפוך גלגלים ישנים שחורקים וחלודים לאחר בקשות נישנות וחוזרת וסידרה של טלפונים הואיל בטובו להגיע ולהחליף את הגלגלים לשאלתי למה זה קרה הוא היתנצל והודה ששם גלגלים ישנינים ושם עלייהם שמן לחלודה וחשב שיהיה בסדר לאחר שוב כמה ימים שוב חלודה והרשת עומדתליפול על מישהו בחוץ כל פעם שאני מזיזה ושוב מתקשרת מדברת מבקשת ולא מגיע גם כשהוא רואה אותי פשוט מדלג כאילו לא מכיר אותי וזה מאוד הכעיס אותי יש לציין שעברו שלושה חודשים ללא מענה למעט פעם אחת בהתחלה לכן החלתטי לבטל צ'ק אחרון והא מיד התיצב ביקשתי ממנו פשוט להחזיר לי אתהכסף ויקח את החלון הוא התעקש לתקן ווכמובן רצה אתהכסף אמרתי לא שאני לא מעונינת בסחורה שלו כי היא פגומה מלכתחילה ניצל דקה שנכדי קרא לי והוא פשוט לקח חלק מהחלון והישאי אותי ככה רצוי לציין שלא קיבלתי שום קבלה או חשבונית על הכסף שקיבל 1250 ש"ח מזומן ושני 'קים על סך 500ש"ח כלאחד צ'ק אחד ניפרע וצ'ק אחרון בטלתי אותו מצתערת שהלאתי אותכם בסיפור אבל אני אובדת עצות מה עלי לעשות בבקשה תנחו אותי אשמח גם אם תדברו איתי טלפונית ל0547337141 תוד שבת שלום וחג שמח

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:40:

  תקנות הגנת הצרכן אינן חלות במקרה המתואר בשאלתך.
  כמו כן, שאלתך מורכבת מידי למתן מענה באמצעות האינטרנט.

  [Reply]

 16. נירשמנו לקורס צלילה 2-10-12 ןביטלנו למחרת ב3-10-12 סכום שולם 1600 בעל העסק דורש מאיתנו 250 שח עבור יום פעילות אנא חיזרו אלי תודה מראש או טלפונית 03-6499197

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:30:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.
  באופן כללי, בהתאם לתקנות ביטול עסקה ניתן לבטל רישום לחוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות ודמי הביטול הינם 5% ממחיר הקורס או 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.
  ככל שהעילה לביטול הקורס מקורה בדינה החוזים הכלליים (טעות / הטעייה / כפייה / עושק וכו') הרי שניתן לבטל את ההסכם ללא דמי ביטול.

  [Reply]

 17. קניתי סלון בתערוכת רהיטים בחול המועד תאריך 5.10.12 סכום של 9000 שקל למחרת ביקשתי לבטל את העסקה שם העסק בסט רהיט. נתקלתי בסירוב או בהסדר לא הגיוני של 25 אחוז קנס. לא קיבלתי את הסלון מועד ההספקה 14 ימי עבודה שילמתי ב10 תשלומים בכרטיס אשראי. הביטול היה למחרת 6.10.12 שבת בשעה 12 בצהרים. מה עלי לעסות?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:26:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה באופן כללי (בכפוף לחריגים ספציפיים שנקבעו בתקנות) ניתן לבטל עסקה לרכישת ריהוט בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין.
  במידה ובעל העסק מסרב לבטל את העסקה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית המשפט.

  [Reply]

 18. קניתי מנורה במחסני חשמל, מחירה פחות מ50 שח. לא הסכימו לתת לי החזר כספי עבורה בטענה שאסור להחזיר כסף על מוצר שמחירו פחות מ50 שח. האם הטענה נכונה?? אסור, או לא חייבים להחזיר כסף?
  תודה,
  טל.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:24:

  תקנות הגנת הצרכן אינן חלות על מוצרים שמחירם פחות מ-50 ש"ח.
  יחד עם זאת מובן כי בעל החנות יכול להתנות על החוק לטובת הלקוח ולקבוע מדיניות החזרת טובין המאפשרת החזרת סכום רכישה גם במוצרים נמוכים יותר ובמידה וקיימת מדיניות שכזאת, הרי שהיא גוברת על האמור בתקנות.

  [Reply]

 19. רכשתי פריט מתצוגה בתערוכה שלא סופק עדין ורציתי לבטל עסקה לאחר 48 שעות חתמתי על טופס הזמנה מבלי לאות את האותיות הקטנות של דמי ביטול בסך 25% האם זה חוקי לגבות סכום כזה אל אף שלא קיבלתי את הטובין ברצוני לציין שלא נאמר או היה כתוב שום דבר4 לגבי ביטול או דמי ביטול האם זה חוקי?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:22:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר עשויים להשפיע על התשובה כגון סוג הפריט, מחירו וכו'.

  [Reply]

 20. שלום רב! קניתי שמלת ערב ,למחורת רציתי להחזיר אותה אך בית עסק סירב לביטול עסקה.מה עומר חוק לגבי שמלות עבר?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:20:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה, הנך יכולה לבטל עסקה לרכישת ביגוד (ככל שהביגוד לא נפגם ולא נעשה בו שימוש) מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה (כמובן בכפוף לכך ששווי הפריט עולה על 50 ש"ח).
  במידה ומדובר בשמלת ערב שיוצרה במיוחד בעבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות לא ניתן לבטל את העסקה.

  [Reply]

 21. שלום רב,
  אתמול קיבלתי לביתי סלון פגום בפעם השלישית, ציינתי זאת על גבי דף עליו חתמתי למוביל.)
  ביקשתי מבעל החנות שיחליף לי את הסלון או לחילופין יחזיר לי את כספי וזה מסרב בכל תוקף.
  אציין כי מעל שבועיים אני ללא סלון בבית .
  אני אובדת עצות,ברצוני לדעת מה עלי לעשות במקרה כזה?
  אודה על תשובתך

  שוש

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:18:

  ככל שסופק לך מוצר פגום ובעל העסק מסרב לבטל את העסקה הרי שניתן להגיש תביעה בעניין לבית המשפט לתביעות קטנות.

  [Reply]

 22. שלום רב,

  התחלתי קורס במט"י ולאחר שבועיים ביקשתי לבטל את המשך הקורס.
  משיחות חוזרות נאמר לי שלא ניתן לבטל את הקורס, זאת למרות שקיים פער מאוד גדול בין מה שהובטח לבין הרמה המצופה.
  האם יש משהו שאני יכולה לעשות? במט"י מתעקשים להחזיק אותי בת ערובה בקורס.

  תודה

  [Reply]

  גילה reply on ינואר 8th, 2013 11:44:

  חבר רכש עבורנו ספר בסטימצקי קרית אונו ביום 6/1/13 יום א'
  אתמול התברר שהנכד שלנו כבר קיבל את הספר הזה.
  הוא נסע,במזג האויר הסוער, לסטימצקי,כדי להחזיר את הספר לאחר יום אחד בלבד- כדי לקבל את הכסף בחזרה (89 ש"ח)
  לא הסכימו לתת את הכסף אלא רק שובר החלפה.
  אז מה החוק אומר על כך?
  מה הואילו חכמים בתקנתם- אם כל אחד פועל על פי רצונו.
  אשמח לקבל מענה.
  תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:36:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ספרים מאחר ומדובר ב: "טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;".
  לפיכך, מה שקובע בעניין זה הינה מדיניות ההחזרה אשר פורסמה בבית העסק. בכפוף לעמידתה בתנאי חוק הגנת הצרכן.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:17:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה ניתן לבטל רישום לחוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות ודמי הביטול הינם 5% ממחיר הקורס או 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.
  ככל שהעילה לביטול הקורס מקורה בדינה החוזים הכלליים כגון מסירת מידע מוטעה אודות תוכן הקורס, רמתו וכו' – הרי שניתן לבטל את ההסכם ללא דמי ביטול.

  [Reply]

 23. אני מבקש לברר מה תוקף תשלום דמי ביטול למקדמה ששולמה על שילוב בקורס קיים שלא נאמר לי עדיין מה מועדו
  ורק לאחר שהזכרתי הציעו לי תאריכים בפברואר 2013 או תשלום דמי ביטל של 100ש"ח לא חתמתי על שום מסמך
  מסרתי פרטי כ.א לצורך שמירת מקום בקורס שמתנהל .

  תודה מראש

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:15:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה ניתן לבטל רישום לחוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008 בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות ודמי הביטול הינם 5% ממחיר הקורס או 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.
  ככל שהעילה לביטול הקורס מקורה בדינה החוזים הכלליים (טעות / הטעייה / כפייה / עושק וכו') הרי שניתן לבטל את ההסכם ללא דמי ביטול.

  [Reply]

 24. שלום רב,
  רכשתי לבתי שולחן כתיבה ,כוורת ושידה מחנות הרהיטים עצמלה.
  המוצר הגיע ברמה מאד ירודה ואיננה מרוצה כלל .
  בחור שהגיע לראות את המוצר, טען שכך המוצר יוצא מהמפעל.
  אינני מעוניינת במוצר לקוי זה.
  האם יש באפשרותי לבטל את העיסקה (נשארו עוד 3 תשלומים מתוך שישה).
  תודה מראש

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:12:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות על ריהוט שהורכב בבית הצרכן.
  יחד עם זאת במידה וקיים פגם בריהוט במובן שסופק ריהוט מאיכות נמוכה לעומת זה שהוזמן הרי שניתן לדרוש ביטול ההסכם בשל אי התאמה בין הריהוט שהוזמן לריהוט שסופק.

  [Reply]

 25. שלום האם ניתן לחייב לעשות מנוי לשנה + לחדרי כושר / סוטיו וכו'
  ללא אפשרות לביטול אלא באמצע התקופה ואז לשלם תוספת על הזמן שכבר שולם

  תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:10:

  הפסיקה בתחום של ביטול / העברת מנוי בחדרי כושר איננה אחידה ויש לבחון כל מקרה לגופו (לרבות הסיבות לביטול).
  כך למשל בתק (ראשל"צ) 28327-11-10 עזרא ארז אהרוני נ' החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ נקבע על ידי בית המשפט כי: "לעניין הטענה לפיה מדובר בעסקה מתמשכת, יש להבחין בין עסקה לתקופה קצובה לעסקה מתמשכת: התביעה דנן הינה תביעה לביטול עסקה לתקופה קצובה, כמשמעותה בסעיף 13א (1) לחוק הגנת הצרכן. כך, התובעים רכשו מנוי עונתי לתקופה קצובה של שמונה חודשים. התובעים נצלו את המנוי בתקופת הקיץ ועם סיומה בקשו לבטלו. נסיבות אלה אינן הולמות את תנאי סעיף 13 ד לחוק, שחל על עסקה לרכישת שירותים באופן מתמשך".
  ואילו בתיק תק (י-ם) 2537/06 גיל שמשון נ' מרכז הכושר "בודי ליין" נקבע כי במקרים של סיכול חוזה (מקרה בו לא ניתן להמשיך לקיים את החוזה) יש מקום להורות על ביטול החוזה.

  [Reply]

 26. רכשתי טלויזיה בסך 3100 ש"ח.
  שילמתי דמי קדימה, במזומן 800 ש"ח.
  הטלויזיה עדיין לא סופקה וחברת א.ל.מ. טוענת שעלי לשלם 5% מהסה"כ של 3100 ש"ח ולא 5% מהדמי קדימה של 800 ש"ח.
  אי לכך יחייבו אותי באופציה השניה שהיא 100 ש"ח.
  האם צודקים הם לגבי ה- 5%?
  אודה לכם עך תשובתכם המהירה
  סימה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:07:

  במידה והחלטת לבטל את העסקה הרי שעליך לשלם 5% ממחיר המוצר (ולא מסכום המקדמה) או 100 ש"ח לפי הזול מביניהם.

  [Reply]

 27. פניתי לבית ספר מסיום בשביל לבצע קורס לימודים.
  לאחר שיעור ראישון של הקורס ביקשתי לבטל את הקורס מטעמים רפואיים ואישיים.
  לאחר לא נכחתי בשום שיעור!!
  פנייתי לביטול הקורס לא הייתה בכתב אלה בע"פ
  כבכר במשך 3 שנים לערך אני מבקש את כספי בחזרה אך אין מענה.
  רציתי לדעת איך החוק מתייחס למקרה כזה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:04:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות במקרה המתואר בשאלתך.

  [Reply]

 28. שלום רב,

  רכשתי שטח מסוג cfmotor רכב שטח דו מושבי, חדש מהיבואן, הרכב יצא מהמוכר ותוך 200 מטר ניתקע, המוסך המטפל אמר שיש תקלה בהנעה, הרכב נכנס למוסך ליומיים, יצאנו בסופשבוע לשטח, הגענו לתדלק הרכב שוב ניתקע, שוב במוסך.
  לאחר 5 ימים חזר הרכב לחניית ביתנו, רצינו לצאת שוב הרכב לא מניע ! שוב מוסך….
  לאחר מס ימים שוב ניתקע, כעת הרכב במוסך , אנו דורשים ביטול עסקה, מה זכויותינו ?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 15:03:

  תקנות ביטול עסקה אינן חלות במקרה המתואר בשאלתך.
  יחד עם זאת, בהתאם לדיני החוזים הכלליים ייתכן כי ביכולתך לבטל את העסקה, אולם הדבר תלוי במשתנים רבים אשר לא מצויינים בשאלתך.

  [Reply]

  jon reply on יולי 17th, 2013 14:14:

  למה? הרי התקנות קובעות שרכב חדש כלול בתקנות. עברו על פי השאלה כ-12 יום.

  [Reply]

 29. הזמנתי טאבלט לפני שבועיים שלוש ביום שישי האחרון בתאריך 28.12.12 הלכתי לדואר לקבל תמוצר לקחתי תמוצר והלכתי לבית לא פתחתי את המוצר עד יום ראשון 30.12.12 כשפתחתי גילתי שהמוצר נעשה בו שימוש יש בו תמונות וסריטות ואבק פנימי כבר באותו רגע שלחתי אליהם הודעה במייל על המוצר ומה הבעיה רק היום לאחר שאני הרמתי אלהם טלפון וטענתי את הבעיה אם אמרו שאני ישלח על חשבוני את המוצר אלהם אמרתי להם שאני רוצה לבטל תעיסקה אם אמרו ברגע שפתחתי תמוצר אני לא יכול לבטל השאלה שלי היא אך אני אמור לדעת אם המוצר תקין או לא אם אני לא יפתח לבדוק אותו אך אני יכול לבטל תעיסקה תודה ויום טוב שי מזרחי

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:54:

  במידה ורכשת מוצר חדש וקיבלת מוצר משומש ניתן לבטל את העסקה בשל אי התאמה בשל המוצר שהוזמן למוצר שסופק.

  [Reply]

 30. שלום – הזמנתי דרך אתר גרופון בחודש נובמבר נאמר לי כי זמן אספקה 34 ימים עד לרגע זה 02/01/13 לא קיבלתי את המוצר – מהאתר נמסר כי יש עיכוב וכי עד ה- 20/01/13 אני אקבל את המוצר – כבר מעל שבועיים אני מבקשת ביטול והחזר כספי היות והמוצר לא הגיע אליי והם דנים איתי בכך שעד ה- 20/01/13 אני אקבל את המוצר – אני רוצה זיכויי האם מגיע לי ? האם אני יכולה לפנות לגוף מסויים להחזר כספי ?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:52:

  ככל שהזמנת מוצר והוא לא סופק לך בזמן, הרי שניתן לבטל את העסקה.
  במידה והחברה לא מסכימה להשיב לך את כספך ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות.

  [Reply]

 31. אנשי עסקים היקרים! אם החלטתם לבנות אתר – אנא היזהרו מחברת קידום נט. הם שקרנים ורמאים. סגרתי איתם עסקה לבניית אתר, לאחר כמה ימים החלטתי לבטל את העסקה, דיברתי עם המנהל, שאמר שעדיין לא התחילו לעבוד על האתר וזה לא עבר לחיוב בכלל. הבטיח לי שלא יחייב אותי על דמי ביטול. כיום, לאחר 3 חודשים, הם שולחים לי חשבונית מס קבלה על חיוב של דמי ביטול ע"ס 180 ש"ח. הם השתמשו בפרטי הכרטיס שלי ללא רשות. גנבים! התקשרתי אליהם אמר לי שהמנהל ב"שיחה" מהבוקר ושיחזור אליי – כמובן שאף אחד לא חוזר אליי….. אף אחד לא מוכן לקחת אחריות על המקרה… בחברת ויזה נאמר לי שאם נתתי את פרטי הויזה שלי לבית עסק – זכותו להוריד לי כסף….מה עושים במקרה כזה?! אבסורד.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:51:

  ככל שהתחייבו בפניך לא לגבות ממך דמי ביטול, תוכל להגיש תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בגין גביית דמי ביטול בניגוד למוסכם.
  למותר לציין כי ככלל על כל צד להוכיח את טענותיו העובדתיות.

  [Reply]

 32. שלום רב
  רציתי לדעת מה החוק לגבי עיסקה קבוצתית שביצעו הזמנה לרכישת מצלמה דיגיטלית בבית עסק ישראלי וידוע להם מראש שבית העסק מזמין אותן בחו״ל.
  האם אחד או כמה מהרוכשים מותר להם לבטל העיסקה אחרי שעברו למעלה מ 14 ימים ועדיין לא קיבלו המצלמה
  תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:44:

  עסקה לרכישת מכשיר אלקטרוני ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום קבלת הטובין ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש.

  [Reply]

 33. שלום,
  רכשתי באלוני 2 ארונות אמבטיה וברצוני לבטל את העסקה.
  הם לא מוכנים לבטל לי
  אודה לייעוץ

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:33:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר עשויים להשפיע על תוכן התשובה.

  [Reply]

 34. שלום,
  היום 1.2.2013 אחי קנה מטען בחנות שממול הבית שלי כשהגיע הביתה ראה כי המטען אינו מתאים לו אני אחותו הלכתי בשביל להחליף את המטען(האריזה של המטען לא נפתחה) אבל חוץ מהמטען הזה לא היה לו שום מטען אחר ולכן ביקשתי החזר כספי, המוכר אמר לי חד וחלק שהוא אינו מתכוון להחזיר את כספי למרות שרכשתי את המוצר דקות ספורות לפני כן. בתגובה אמרתי לו שיש חוק במדינת ישראל אשר מחייב אותו להחזיר לי את כספי בתגובה המוכר חייך אלי בזלזול ואמר לי ששמע משהו על זה ובכל מקרה הוא לא מתכוון להחזיר לי את כספי ונתן לי זיכו על עלות המוצר(50 שח),
  אומנם 50 שח זה לא כל כך הרבה כסף אבל בתור סטודנטית לרפואה שאך ורק עובדת ועובדת פעם בשבוע זה הרבה ולכן אבקש לשאול למי אני צריכה לפנות על מנת להגן על זכויותי ועל מנת שבתי העסק כן יעמדו בחוקים שנכתבו ונקבעו במדינת ישראל,
  אודה מאוד לייעוץ!

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:32:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה, תקנות ביטול עסקה חלות על "טובין" – טובין שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 שקלים חדשים ומכן שלכאורה התקנות אינן חלות בעניינך.

  [Reply]

 35. זהירות!!! מרשת חנויות -""xray eyewear,או "משקפיים XRAY" ,הם לא הוגנים ולא אמינים.רכשנו 2 זוגות משקפי שמש ,וכשהגענו הבייתה התחרטנו ורצינו להחזיר את המשקפיים,שאגב לא השתמשנו בכלל,יומיים לאחר מכן חזרתי לחנות על מנת להחזיר את המשקפיים,שאגב לא השתמשנו ,נשארו בדיוק כפי שקיבלנו באריזות , והמוכר סירב להחזיר לי את הכסף, ובמקום רצו לתת לי פתק זיכוי ,מכיון שאין לי מה לקנות בחנות סירבתי ובביקשתי את הכסף שלי בחזרה,אך הוא סירב בתוקף,ואף גם סירב לתת לי את הקבלה המקורית שרכשתי בהתחלה,וכשאמרתי לו שזה עברה פלילית ואני אגש למשטרה להגיש תלונה,ורק אז הוא קרא למנהלת ,והמנהלת הגיע,והבינה שזו עברה חמורה, והחזירה לי את הקבלה, ההתנהגות שלהם מחפירה,פשוט בושה , ברשותי הקלטה של כל הארוע.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:31:

  במסגרת פסיקה שניתנה לאחרונה בבית משפט לתביעות קטנות: תק (ראשל"צ) 23438-09-11 נוי סגל נ' פרינס אקססוריז בע"מ קבע בית המשפט כי אל אף שמשקפי שמש אינם מופיעות מפורשות בתקנות ביטול עסקה ניתן להכניסם במסגרת פריט 4 לתוספת לתקנות ביטול עסקה שקובע כדלקמן: "טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן;" ומכאן שלשיטתו של בית המשפט ניתן לבטל עסקה במשקפי שמש "בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת; חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
  "

  למותר לציין כי מדובר בפסק דין לא מחייב של בית משפט לתביעות קטנות בלבד, אולם הדבר מעיד בהחלט על כך שבתי המשפט מנסים לפרש את תקנות ביטול עסקה באופן רחב ככל שניתן לשם הגנה על הצרכן.

  [Reply]

 36. ב 17.12.2012הזמננו סגירת חורף בסוככי השרון. התחייבו להתקין לנו תוך 30 ימי עסקים. שילמנו בכרטיס אשראי 12482 ש"ח, שחולק ל 6 תשלומים שווים.
  ב13.1.2013 באו להתקין, ואז הסתבר שהסוכך שהביאו קטן מדי. איש החברה מתנער מאחריות ומנסים לתקן טלאי על טלאי. אנחנו עצמאים, כל יום עבודה עולה לנו 600-700 ש"ח. הסוכך תלוי אך לא מחוזק, הבד לא מכסה את מוטות הסוכך, גשם נכנס חופשי למרפסת, והתשלומים בוויזה יורדים.
  בקשתי שהמנכ"ל יבוא לראות, נאמר לי שיבוא ביום ששי 1.2.2013 בשעה 12. , אח"כ ביום רביעי 6.2.2013 ושוב לא בא. הוא לא בא וגם לא התקשר.האם אני יכולה לעצור את תשלומי הויזה?
  בברכה, עדנה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 13:09:

  ככל שהמוצר שסופק איננו תואם למוצר שנרכש על ידך, הרי שניתן להודיע על ביטול ההסכם ולהגיש תביעה להשבת כל הסכומים ששולמו לרבות ההוצאות שנגרמו כתוצאה מכך.

  [Reply]

 37. שלום,
  רכשתי קורוס ב- WALL STREET טרם עברו 14 ימיי עסקים בקשתי לבטל ( התחלתי את הקורוס אבל כל הזמן הרגשתי שזאת לא הרמה הנכונה שהותאמה לי עפ"י המחשב.
  שינו את הרמה ביום ה-12 ועדיין לא התחלתי את הרמה החדשה ובקשתי לבטל!!

  קבלתי תשובה שלילית – עפ"י ההסכם שלהם לא ניתן לבטל באם מתחילים את הקורס…
  האם הם יכולים לאלץ אותי ללמוד את הקורוס כאשר בקשתי לבטל טרם עברו 14 יום.
  ?
  בברכה,
  א.י

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:43:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה ניתן לבטל השתתפות בקורס ובלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
  במידה ונתוני הקורס אשר הוצעו לך אינם תואמים לנתוני הקורס אשר סופק לך בפועל, הרי שניתן לבטל את העסקה מחמת הטעייה וזאת גם לאחר המועד הנ"ל מכוח עילות הביטול הקיימות בחוק החוזים ובכפוף לעמידה בתנאי החוק.

  [Reply]

 38. שלום רב,

  הזמנתי עדשות מגע מבית עסק, בית העסק תמורת 640 הציע לי עדשות לחצי שנה, שישה זוגות, פלוס זוג עדשות ניסיונית בחינם, העדשות הנסיוניות הגיעו. העדשות אותם קניתי לא הגיע. לאחר כמה ימים הגענו למסקנה יחד עם האופטימטריסט שהעדשות אין מתאימות לי, ואני יוכל רק להרכיב עדשות. האם אני יכול לדרוש כסף בתמורה לביטול עיסקה או רק זיכוי(לקניה באופטיקה)?

  תודה מראש,
  מיכאל

  [Reply]

  מתן reply on מרץ 5th, 2013 21:33:

  היי, מיכאל.
  גם אני ניתקלתי בסוגייה דומה, בה רכשתי עדשות יומיות שלאחר ניסיון של זוג מהן התברר לי שאינן מתאימות לי (סבלתי יומיים מכאב ראש בגלל זה). הגעתי לרשת והם לא מקבלים את זה כי "האריזה נפתחה".

  אני עוד מברר את הנושא ואין לי תשובה חד-משמעית מבחינת החוק.
  אם תקבל תשובה בנושא אשמח גם לשמוע אותה. זה נראה לי קטע לא הוגן הנושא הזה, אז נקווה שנינו שהחוק תומך בנו.

  בברכה,
  מתן.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:40:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.

  [Reply]

 39. לפני מספר ימים עצר אותי נציג של דינמיקה והסביר לי שהביטוח שלי עובר מסלקום לדינמיקה והוא צריך מספר אשראי; שאלתי אותו לגבי התנאים והוא אמר שהתנאים אותו דבר. להפתעתי התברר לי שהוא חייב אותי על הביטוח לשנה. ובמחיר יותר יקר.
  אוסיף לציין שלא חתמתי להם על שום מסמך. אשמח לקבל את תגובתכם אם אוכל לבטל וכיצד… אודי.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:31:

  בשאלתך חסרים פרטים אשר יש בהם כדי להשפיע על מתן התשובה.
  יחד עם זאת מהפרטים המצויים בשאלתך עולה כי לכאורה החיוב שבוצע לך בוצע שלא כדין בשל מידע מוטעה שנמסר לך ומשכך ניתן לבטלו.
  ככל שהחברה תסרב לבטל אותו יש מקום לפנות לבית משפט.

  [Reply]

 40. קיבלתי מוצר שבור ולא מחליפים לי אותו

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:27:

  במידה וסופק לך מוצר שבור, הרי שבהתאם לדין קיימת לך זכאות לקבל מוצר חדש תחתיו

  [Reply]

 41. שלום,
  אני ובעלי עשינו מנוי לחדר כושר וכתמורה קיבלנו חודשיים מתנה (למרות שגילינו שהם לא באמת חינם….),
  ביקשנו לברר על העברת המינוי למישהו אחר ונאמר לנו שעלינו לשלם 200 ש"ח דמי העברה ולא נוכל להעביר את החודשיים "שקיבלנו" במתנה.
  האם זה מקובל? מדובר על מתנה שבזכותה נרשמנו למנוי?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:25:

  הפסיקה בתחום של ביטול / העברת מנוי בחדרי כושר איננה אחידה ויש לבחון כל מקרה לגופו (לרבות הסיבות לביטול).
  כך למשל בתק (ראשל"צ) 28327-11-10 עזרא ארז אהרוני נ' החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ומשפחתו בע"מ נקבע על ידי בית המשפט כי: "לעניין הטענה לפיה מדובר בעסקה מתמשכת, יש להבחין בין עסקה לתקופה קצובה לעסקה מתמשכת: התביעה דנן הינה תביעה לביטול עסקה לתקופה קצובה, כמשמעותה בסעיף 13א (1) לחוק הגנת הצרכן. כך, התובעים רכשו מנוי עונתי לתקופה קצובה של שמונה חודשים. התובעים נצלו את המנוי בתקופת הקיץ ועם סיומה בקשו לבטלו. נסיבות אלה אינן הולמות את תנאי סעיף 13 ד לחוק, שחל על עסקה לרכישת שירותים באופן מתמשך".
  ואילו בתיק תק (י-ם) 2537/06 גיל שמשון נ' מרכז הכושר "בודי ליין" נקבע כי במקרים של סיכול חוזה (מקרה בו לא ניתן להמשיך לקיים את החוזה) יש מקום להורות על ביטול החוזה.

  [Reply]

 42. שלום היום אחה"צ חתמתי בחיפה, על הסכם/פורמט של חברת "גלובוס ייצוג אומנים " בע"מ לפיו, אני מחויב לסך 3,000 ₪ ב 12 תשלומים , להלן "מחיר ההזמנה" .

  מסיבות אישיות התלהבותי פגה ואני מבקש לבטל את העסקה.

  כיצד יש לפעול?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:14:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.

  [Reply]

  פבל reply on אוקטובר 7th, 2013 22:36:

  מקרה שלי הוא זהה למקרה של אריק מתאריך 12-03-2013. אני חתמתי על הסכם יצוג זהה עם גלובוס וכעבור יממה החלטתי לבטל את החוזה. למרבה הפליאה נתקלתי בסירוב מוחלט ללא כל נימוק לבטל את החוזה. מהן זכויותיי והאם אני יכול לבטל את החוזה? במידה וחסרים פרטים אשמח לספק את החסר.

  galperin.pavel@gmail.com

  [Reply]

 43. רכשתי ביריד בגדים שמלה חזרתי הביתה וגיליתי שהיא לא טובה עלי התקשרתי מיד בבוקר לחנות כדי להודיע שאני רוצה החזר אך הם טענו כי הם החליטו שביריד הם לא מאפשרים החזרים אלא רק זיכוי ושהיה שלט בעניין ליד הקופה. אני טענתי כי לא ראיתי אותו ואין לי מושג בכלל וזו ממש הולכת שולל, האם זה חוקי?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:13:

  בהתאם לתקנות ביטול עסקה, הנך יכולה לבטל עסקה לרכישת ביגוד (ככל שהביגוד לא נפגם ולא נעשה בו שימוש) מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה (כמובן בכפוף לכך ששווי הפריט עולה על 50 ש"ח) ;
  למותר לציין כי האמור בתקנות גובר על האמור בשלט שהיה ליד הקופה ככל שהיה כזה.

  [Reply]

 44. שלום,
  רכשתי כרטיסיה לניקוי הרכב לפני 5 ימים. הכרטיסיה נרכשה במחיר 600 ש"ח הכוללת 12 שטיפות + 4 שטיפות חינם ( סה"כ 16 שטיפות לרכב). פרט לשטיפה ביום קניית הכרטיסיה לא בוצע כל שימוש. אני מעונינית לבטל את העיסקה ולשלם עבור ניקוי חד פעמי (תשלום מלא).
  האם בעל העסק חייב לזכות אותי בסכום הכרטעסיה בניכוי עלות שטיפה חד פעמית?

  תודה

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:06:

  מהעובדות המתוארות בשאלתך עולה כי אין לך עילה לביטול העסקה.

  [Reply]

 45. שלום!
  חתמתי על הסכם חוזי לקבלת ייעוץ ושרות ב-19/3/13 ושלמתי באותו היום,
  והודעתי על ביטול ב-5/4/13
  מבקש לדעת איך מתבצעת בפועל הספירה של 14 הימים
  אני מבין מיום החתימה על הסכם ועד ליום בקשת הביטול
  אבל מה קורה בימים שהיו שבתות וחגים האם זה נחשב במניין של ה-14 ימים
  או צריך לחשב לפי ימים ללא שבתות וחגים
  מה הפסיקה בעניין,ואיך מחשבים את מיינן הימים
  אבקש תשובה ברורה
  תודה! שלמה קרן

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:04:

  בשאלתך חסרים פרטים רבים אשר יש בהם בכדי להשפיע על התשובה.
  בכל מקרה יובהר כי אין כלל המאפשר ביטול כל עסקה תוך 14 ימים אלא הדבר תלוי בגורמים רבים ויש לבדוק כל מקרה לגופו

  [Reply]

 46. התקשרו אלינו מחברה כלשהי והציעו לנו מוצר שהתשלום בגינו הוא רק הדמי משלוח, אישרנו את המוצר, כמה ימים אח"כ התקשרו אל אימי, שהיא אישה מבוגרת ושכנעו אותה לרכוש מוצר שאין לה בו צורך, העסקה הראשונה שבוצעה מולי בוטלה על ידם ללא אישור שלי (הם טוענים שהכרטיס אשראי הוא של אמא שלי ולכן הם לא היו חייבים לאשר את הביטול עסקה מולי) וחייבו אותה בעסקה הגבוהה פי 10 מסכום העסקה המקורית, כשקיבלנו את החבילה, התקשרתי אליהם ע"מ לבטל את העיסקה בטענה שהם ניצלו את תמימותה של אישה מבוגרת שלא מבינה במכשירי חשמל, המוצר הוחזר אליהם באופן אישי על ידי, האם מגיע לי גם החזר דמי משלוח (מדובר בנסיעה מעפולה לנתניה)? המוצר הוחזר ב 20/12/2012 ורק ב- 20/3/2013 התחלנו לראות זיכוי בכרטיס אשראי המשולם ב- 5 תשלומים כמו העסקה בניכוי 5%.
  האם יש לי עילה לדרוש את קיום העסקה הראשונה, כלומר לקבל את המוצר ולא לשלם דמי משלוח חוזרים כי הם ביטלו את העסקה הראשונה ללא הסכמתי? וכן לדרוש חזרה את ה- 5% שניכו לי בגין ביטול העסקה השניה?

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on אפריל 12th, 2013 12:00:

  באשר לעסקה הראשונה שנעשתה, היות שהעסקה נעשתה בינך לבין החברה, הרי שעל מנת לבטלה היה צורך בקבלת הסכמתך ולא בהסכמה של גורם אשר איננו צד לעסקה ומשכך לכאורה הינך יכולה לדרוש את קיומה.
  באשר לעסקה השנייה, ככל שהעסקה נכרתה מלכתחילה בשל פגם ברצון (טעות / הטעיה / כפייה / עושק וכו') הרי שאין כל מקום לגבות דמי ביטול בכלל אלא קיימת זכות להשבת כל מה ששולם.

  [Reply]

 47. שלום רב,

  רציתי להתייעץ לגבי ביטול עסקה בבית מלון בישראל.
  האם החוק מפרט מה העלות\קנס המוטלת על מי שמבטל עסקה בסמוך למועד החופשה? דהיינו בבוקר יום הגעה, יומיים לפני וכיוצא בזה?
  לדוגמא, באתר של רשת מלונות גדולה מופיעה מדיניות הביטולים כדלקמן:
  "אורח שיבטל הזמנתו 21 ימים לפני מועד האירוח במלון ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחוייב בסך 25% מערך ההזמנה. במידה ויבטל האורח את ההזמנה בטווח של 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יחוייב האורח בדמי טיפול בסך 100 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מביניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחוייב בסך 50% מערך ההזמנה הכולל."
  האם זה מה שהחוק אומר או שאני נתונה במקרה כזה לחסדיו של בעלי המלון?

  תודה מראש על עצתכם!

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on מאי 2nd, 2013 20:10:

  בהתאם לחוק, ביטול שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי שעתידים להתבצע בישראל ניתן לבטל בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות במידה והביטול נעשה בתוך תקופה זו יש לשלם 100 ש"ח או 5% משווי העסקה לפני הנמוך מביניהם.
  במידה והביטול מבוצע במועד אחר, אזי באופן כללי ניתן לומר כי הוא כפוף לתנאים שקבע בית העסק.

  [Reply]

 48. שלום רב.
  בתי תפרה שמלת כלה אצל "מעצבת". היא שלמה מחצית המחיר מראש והתחייבות המעצבת היתה למסור את השמלה המוכנה שבוע לפני החתונה. התפירה נמשכה מעבר לזמן בשל כשלים של "המעצבת" לעצב את השמלה כפי שהוסכם בינה לבין בתי וכן בשל דחיית "המעצבת" פגישות מדידה.
  אתמול, יומיים לפני החתונה, נמסרה השמלה, שולמה יתרת הכסף, והנחיית "המעצבת" היתה שלא למדוד את השמלה בבית כדי לא "לקלקל את הגיהוץ" כדבריה. למותר לציין שבתי מדדה את השמלה ולמורת רוחה היו פגמים ברורים בתפירה כגון החזייה שבולטת בגב השמלה (החזייה תפורה עם השמלה), כתפיה שלא מחוזקת כראוי, חוטים שנמשכים בחזית השמלה.
  היום, יום לפני החתונה, בתי צריכה "לבלות" שעות נוספות לצורך התיקון . שאלתי היא אם זכותה של בתי לבטל את העסקה בשל הכשלים שציינתי, להשאיר את השמלה אצל "המעצבת" ולקבל את תמורתה. (אני מצאתי אפשרות לקניית שמלת כלה אחרת היום, יום לפני החתונה. ) התחושה היא של רמאות מצד "המעצבת", תשלום מלא על מוצר פגום ועגמת נפש של הכלה המיועדת.
  אודה לך על תשובה למייל שלי.

  [Reply]

  אהוד חגואל, עו"ד reply on מאי 2nd, 2013 20:17:

  תקנות ביטול עסקה כלל אינן חלות במקרה שלך מאחר ומדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.
  במידה והמעצבת לא עמדה בהסכם, הרי שניתן להגיש נגדה תביעה בגין הפרת חוזה / תביעה נזיקית בגין הנזקים שנגרמו ממעשיה וממחדליה.

  [Reply]

 49. שלום .
  הזמנתי מטבח במטבחי זיו לאחר פגישה אחת עם מעצבת שנמשכה שעה וחצי. שולמה מקדמה בסך 5000 בשיק שעדיין לא נפרע. למחרת הודעתי לחברה על רצוני לבטל את העסיקה ושלחתי פקס לביטול.
  נקבעה לי פגישה למחרת על מנת לבטל ונאמר לי בפגישה שעלי לשלם סכום של 28 אחוז מערך במטבח שהוא סכום שכולל הוצאות תכנון בנוסף להוצאות החברה. כאמור החברה בשלב זה עדיין לא התחילה לייצר דבר.
  כמה עלי לשלם על פי חוק?

  [Reply]

  ארנון reply on מאי 8th, 2013 13:53:

  שמעון שלום,

  גם אני מנפגעי מטבחי זיו

  נא צור קשר באמצעות האימייל : aryv11@walla.com

  תודה

  [Reply]

  משה reply on מאי 27th, 2013 15:10:

  גם אני הזמנתי מטבח במטבחי זיו לאחר פגישה אחת שולמה מקדמה בכרטיס אשראי וצקים דחויים. למחרת הודעתי לחברה על רצוני לבטל את העסקה ושלחתי פקס לביטול.
  נאמר לי שעלי לשלם סכום של 28 אחוז מערך המטבח . חברת האשראי אינה מוכנה להתערב אלא בהסכמת עסק לביטול העסקה.
  מה לעשות?
  תודה מראש

  [Reply]

  שחר reply on מאי 29th, 2013 8:14:

  גם אני נפגעתי באותו עניין.
  נא צור קשר במייל s16elster@gmail.com

  [Reply]

 50. שלום,
  קניתי היום אייפון אצל מוכר בחנות פרטית למכשירי סלולר (לא מטעם חברת פלאפון כלשהי) במחיר של 1850 ש״ח.
  שילמתי באשראי תשלום אחד.
  לאחר חצי שעה הבחנתי בסימני שריטות על גבי המכשיר.
  חזרתי במהרה לחנות וביקשתי לבטל את העסקה.
  המוכר טען שהקופה סגורה ולא יכול לבטל את העסקה.
  ניסיתי להתעקש אך הוא התחיל לצעוק עליי שהוא אמר מראש שהמכשיר משומש (דבר שלא היה ולא נברא) ואמר לי לחזור מחר ולהביא מראש דמי ביטול בסך 200 ש״ח.
  התעצבנתי נורא ואמרתי לו שאני לא מתכוונת לשלם לו 200 שקל על כך שרימה אותי, אז הוא הואיל בטובו להוריד את דמי הביטול ל100 ש״ח.
  האם זה חוקי? האם אני באמת צריכה לשלם 100 ש״ח דמי ביטול כאשר הוא בבירור רימה אותי בקניה?

  [Reply]

 51. שלום רב, בתאריך 24.4.13 ביצעתי עסקה באופטיקה הלפרין על הזמנת עדשות ראייה ומסגרת. לאחר כשעה התקשרתי לבטלה. לפי המנהל נאמר לי כי הנתונים עוברים אוטומטית למפעל שמתחיל את תהליך הייצור ולכן איננו יכול לבטל את העסקה.
  האם אין באשפרותי לבטל תוך 48 שעות שכן המסגרת עוד לא נשלחה למפעל והתהליך לא נראה לי כל כך מהר התחיל???
  אודה לתשובתך המהירה שירה!

  [Reply]

 52. היי,

  בצעתי רישום טלפוני לחוג כדורסל לבני בן ה 5 בשיחה שאלתי אם אני אוכל לבטל בכל רגע נתון בגלל הנטייה שלו להתחרט אחרי חודש ונאמר לי שכן – כעת התקשרתי לבטל את החוג ונאמר לי שעפ"י הנהלים של החברה ניתן לבטל רק עד 14.04 והיום ה 25.04 ושעליי לשלם עוד חודשיים נוספים עבור החוג למרות שהוא לא יהיה נוכח בו.
  לא חתמתי על טפסים שאני מאשרת את הנושא בצעתי עסקה טלפנוית באמצעות כרטיס אשראי עכשיו נאמר לי שאין מה לעשות.

  אודה לתשובתכם בנושא.

  [Reply]

 53. לפני כשנה אני ביצתי רכישה של 5 מזגנים בשקם אלקטרי.
  המזגנים הם מדגם ELCO 17i Inverter:

  עלות העסקה 20500ש"ח – שולם ב20 תשלומים שווים .
  במועד הרכישה אני ביקשתי לספק לי את המוצר בעוד כשנה וחצי,
  כאבור שנה אני פניתי לשקם אלקטריק אם בקשה לביטול העסקה מסיבות כלכליות.
  בשקם אלקטריק סירבו לבטל את העסקה מכיוון שעברה שנה מתאריך הרכישה.

  חשוב לציין ש:
  1. אני עוד ממשיך לשלם עבור העסקה.
  2. מזגנים הם סטנדרטים מתוצרת ישראל (לא היבוא אישי, לא הזמנה מיוחדת ,…)
  3. המזגנים הם עדכנים, שמיוצרים על ידי יצרן ונמכרים על ידי כל המשווקים המורשים.

  האם זה חוקי?
  האם אני ראשיי לבטל את העסקה?

  [Reply]

 54. הי, רשמתי את הילד לחוג הכנה לכיתה א של 15 מפגשים
  לאחר 6 מפגשים הילד החליט שאינו מעוניין יותר ללכת.
  הם אינם מוכנים להחזיר את הכסף עבור השיעורים שהילד לא מעוניין ללכת אליהם, בטענה שאין החזרה של הכסף לאחר חודש אפריל. יש לציין כי החוג התחיל בחודש פברואר ולא בחודש ספטמבר כמו חוגים אחרים
  האם מותר להם לגבות ממני כסף על מפגשים שהילד לא יהיה נוכח בהם ????
  אודה לתשובתך…

  [Reply]

 55. הי,
  רכשתי מיטה לילד בחנות רהיטים.
  כשהגיע המרכיב לבית והחל להרכיב את המיטה ראיתי שיש פגם בצבע בדופן של המיטה.
  שהראיתי לו את זה הוא אמר שזה כלום. שהתעקשתי שזה פגם הוא אמר שישלחו מישהו שיחליף לי את החלק.
  אני לא הסכמתי ואמרתי לו שמבחינתי המוצר פגום ואני לא רוצה להתחיל עם תיקונים ושאני לא רוצה את המיטה.

  המרכיב התקשר לבעלים של החברה ודיברתי איתו והסברתי לו שיש פגם ושאני לא מוכן לקבל מור עם פגם. תוך כדי שיחה המרכיב התעצבן ואמר שעכשיו הוא לא מוכן להרכיב את המיטה ושאני אשלם על כך בבית משפט.

  אני רוצה לציין גם כי קבעו איתי התקנה בין 16:30-19:00 והוא הגיע ברבע לתשע.
  בנוסף, מהמיטה יצא ריח חזק של צבע שלא אפשר לילד לישון בחדרו באותו יום.

  שילמתי את המיטה בויזה (תשלומים שחצי מהם כבר ירדו) ולא הסכמתי לשלם על המשלוח של המיטה.

  האם יש לי סיכוי לקבל את כספי חזרה?

  תודה רבה,

  [Reply]

 56. שלום.

  לפני כשבוע רכשתי חבילת נופש משפחתית. הנפש הוא בסוף יולי.
  שילמתי מקדמה של 2000 ש"ח . ביקשתי מהנציגה כמה וכמה פעמים גם בטלפון וגם במיילים לשלוח לי את פרטי העסקה.
  הדף היחיד שקיבלתי היה עם שעות הטיסה ושעות הכניסה והיציאה מהמלון.
  יש לציין שלא חתמתי על שום חוזה.

  להפתעתי גיליתי שאם אבטל את העסקה 14 יום לאחר שהזמנתי(שזה כחודשיים וחצי לפני הטיסה)
  אצטרך לשלם את כל העסקה כ 18000 ש"ח מכיוון שכך.ביקשתי לבטל את העסקה עכשיו ואז נאמר לי לשלם
  דמי ביטול וכאן השאלה שלי.למיטב הבנתי 5% מהעסקה או 100 ש"ח הנמוך מביניהם מדבר על כל העסקה
  ולי נאמר שאני צריכה לשלם 100 ש:ח על כל אדם דהיינו 700 ש"ח.
  מה החוק אומר?
  תודה,יהודית
  נ

  [Reply]

 57. אתמול בשעה 18:00 בערב, רכשתי ב H&M בסניף בת ים 2 בגדי ים.
  בטעות הקופאית שמה לי תחתון מידה 36 ולא 34 כמו שהבאתי לקופה.
  היום ב10 בבוקר בדיוק, שפתחו את החנות, חזרתי לחנות במטרה להחליף רק מידה. התחתון עדיין עם תג המחיר!!!! לא עברו אפילו 24 שעות!!!!! ניגשתי לקופאית, אך איך שהיא ראתה שמדובר בבגד ים, (אפילו לא הסתכלה בחשבונית הקנייה) ישר התנפלה עליי שאין החזרות או החלפות. הקופאית הפנתה אותי ל"משרד הבריאות" ולטענתה משרד הבריאות לא מאשר לה להחליף.
  גם כאשר ביקשתי לפחות החזר כספי, לא הסכימו לתת לי. בנוסף, מדיניות החזרת המוצרים לא מוצגת במקום גלוי בחנות.

  מה החוק לגבי החלפת בגד ים אחרי יום אחד בלבד? (פחות מ24 שעות), כאשר בגד הים עדיין עם התוית?
  תודה רבה.

  [Reply]

 58. האם החוק מתייחס למקרה הבא.
  רכשתי מערכת מולטימדיה לרכב כולל 2 מסכים.ההתקנה בוצעה עי החנות שרכשתי אותם לאחר פחות מ24 שעות התחרטתי ורציתי לבטל עיסקה כמובן שפחות מחיר העבודה (פירוק והרכבה) בעל החנות סירב בטענה שאי אפשר להחזיר מה אומר החוק במקרה כזה
  מחיר העסקה 5300 שח מחיר התקנת מערכת בחנות 250 שח תודה רבה

  [Reply]

 59. רכשתי אופני כושר לבית. האופנים סופקו לי שבועיים אחרי הרכישה והורכבו על ידי המוביל שהוזמן מהחברה אצלי בבית. אחרי כמה דקות של דיווש על האופנים הן נתקעו לגמרי. התקשרתי לחברה ששלחה טכנאי 8 ימים מהיום שהתקשרתי. הוא החליף חלקים באופנים החדשים והלך. באותו הערב דיוושתי על האופנים חצי שעה בלי קושי אבל למחרת אחרי 20 דקות הן נתקעו שוב. פניתי לחברה בבקשה לבטל את העסקה ונאמר לי שאין דבר כזה ושהם ישלחו שוב טכנאי. אני לא מעוניינת בכך כמובן. אני דורשת מהם להחזיר את מחיר האופנים וההובלה. מה עלי לעשות?

  [Reply]

 60. קניתי מנשא בד לתינוק ביום חמישי ב-13:30. החלטתי להחזיר את המוצר ולרכוש משהו איכותי יותר, ועל כן הגעתי לחנות ביום ראשון ב-16:00, שלושה ימים (יומיים לא כולל יום מנוחה – שבת) לאחר שקניתי אותו וביקשתי לקבל את הכסף חזרה מהמוכרת. היא דיברה עם בעלת החנות ואמרה לי שהם לא יחזירו את הכסף כיוון שעברו יומיים. אמרתי להם שהחוק אומר שניתן לקבל כסף חזרה עד תום שני ימי עסקים, אך לטענתה עברו יותר מיומיים כיוון שהחנות עובדת ביום שישי עד השעה 15:00, ולפי ספירתה מ-13:30 ביום חמישי ועד 13:30 ביום שישי זה יום אחד ומ-13:30 ביום שישי ועד 13:30 ביום ראשון זה יומיים ולכן בגלל שהגעתי בשעה 16:00 עבר כבר הזמן לביטול עסקה.
  במידה והעסק מסרב להחזיר לנו את הכסף, מה עלי לעשות?
  קיבלתי פתק מהמוכרת בו רשום בכתב ידה שבאותו היום הגעתי לעסק, כתוב שם העסק, בשעה 16:00, עם חתימת המוכרת, אך ללא חותמת של החנות שכן לפי טענתה אין להם חותמת.
  כמו כן האם יש בידי מספיק כלים על מנת להגיש תביעה?

  [Reply]

 61. שלום
  חברת גלובוס ייצוג אומנים בת"א פרסמה בפייסבוק מועדי אודישנים עבור ההפקה של "רמזור".
  בני הלך ונודע שזה לא בדיוק ל"רמזור" אלא חברה כאילו מייצגת ניצבים/שחקנים לתוכניויות מובילות.
  למרות שבני בגיר, כנראה לא שם לב למה שהוא חותם…עסקה של 500 ש"ח במזומן ועוד 3000 ש"ח
  לאחר שיצא, התעשת והבין את הטעות. התקשרתי למשרדים ולא נתנו לי תשובות על ביטול, ומנסים לשכנע שהכסף עבור ביטוח וחיפוש עבודה ושוב ביקשתי לבטל , אמרו שיחזרו אליי ושוב ללא מענה. צורת הדיבור וההתייחסות שביקשתי לדבר עם מנהל חשבונות היתה טריקת טלפון.
  לטעמי נפלנו פה ל"עוקץ" . החוזה חוזה מאד פשוט ונכתב בו שבעת החתימה היתה התייעצות עם בר סמכא, לא היתה לו שהות להתייעצות ולהבין במדוייק את תנאי החוזה.

  בצוני לשאול מה עושים? לתשובה מהירה אודה, לאה

  [Reply]

  יעקב-ישראל reply on יוני 18th, 2013 13:22:

  תתקשרי לחברת אשראי מחלקת הונאות ותבקשי לבטל עסקה על סמך שהחברה עוסקת בהונאות כספים.
  בנוסף תגישי נגדם תביעה במשטרה

  [Reply]

  עידן reply on יולי 18th, 2013 1:22:

  גם אנחנו נפלנו לשקרים שלהם מקווה שאנשים לא ישלמו זהירות זהירות זהירות אשמח אם אנשים נוספים ייצרו עימי קשר במייל idan717@hotmail.com על מנת שנתבע אותם בגין הטעייה ובגין מרמה

  [Reply]

 62. שלום רב מה לגבי מערכת מולטימדיה לרכב שנרכשה מהיבואן ברכב חדש
  האם ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מקבלת הרכב או מביצוע העסקה
  האם זה שקיבלתי מערכת מולטימדיה תואמת מקור ולא מקורית ללא שהוזכרה מילה בנושא עוזר לי לבטל את העיסקה

  [Reply]

 63. שלום.

  שלחתי מחשב לתיקון במעבדה שאומרת שהתיקון הוא עד 10 ימי עסקים וחלפו כבר 18 ימי עסקים.
  והם אומרים שהם מחכים לתשובה מהיצרן אם אפשר להחליף לי את המחשב, האם זה בסדר או שאני יכול לעשות משהו בנידון ?

  [Reply]

 64. שלום
  וצהריים טובים
  תודה על כל תגובתך וכל הכבוד ע"כ אשמח אם תוכל לייעץ עצה בעניין

  הזמנתי מס' חדרים במלון בארץ עבור קיטנה והם ידעו שאני אמור לגייס קבוצות
  שילמתי 10000 ש"ח מקדמה וכו'
  זמן מה לאחר ביצוע ההזמנה כל הזמן מגיעים אלי דשים גרועים מאוד על המלון וגם באתר האינטרנט שלהם תגובות על הפנים
  לטענתם המלון מתחדש ומחודש וזה מה שאמרתי לאנשים וקבוצות כל הזמן וכו'
  אבל מס' אנשים ששלחתי לשהות במלון ע"מ לראות ולהנות חזרו אם הרגשות גרועות למדי באופן שאין לי כל אופציה לגייס קבוצות באופן הנ"ל
  עד לזמן ביצוע ההזמנה יש עוד חודשיים
  השאלה היא באופן שלכאורה המוצר מקולקל ואני חושש שאני לא יקבל את השרות שעליו חתמתי מה האפשרויות שלי לביטול העסקה בלי לשלם 5 אחוז
  כי לדעתי הם הורסים ומקלקלים ואני לא יכול לשווק ככה
  אשמח מאוד לקבל את תגובתיך ולשמוע את דעתכם המקצועית בעניין
  בתודה מראש
  אבי

  [Reply]

 65. שלום רב
  רכשתי נופש לרודוס לפני כשבוע מחברת תעופה ישראלית…
  בסיכום עם נציגת השירות נתבקשנו לשלם סכום מסויים בכרטיס האשראי עם אישור מיידי למלון
  ( שער הדולר לפני כשבוע היה 3.57 )
  חוייבתי בעיסקה רק היום ושער הדולר של היום הוא 3.66 .
  סגרנו שם כמה חדרים וההפרש של כל חדר הוא 200 שקלים יותר..
  בשיחה עם הנציגה מהיום נמסר לי שיש לחץ במרכז ההזמנות ולכן חוייבנו רק עכשיו.
  האם הם צריכים לזכות אותנו ?

  [Reply]

 66. שלום רב,
  ידוע לי שדמי ביטול עם הודעה של 14 יום מראש ויותר כרוכים בסכום של 5% או 100 שקלים לכל היותר.
  שאלתי היא האם כשמבטלים עיסקה של נופש משלמים דמי ביטול מהסכום הכלול או לפי מספר האנשים
  הזמנתי נופש לי לבעלי ולבנות הקטנות שלנו בסכום של 5000 שקלים ולאחר שהודעתי על ביטול ..
  נתבקשתי לשלם100 שקלים לאדם — 400 שקל יחד.
  האם הגיוני או שהיו צריכים לקחת 5% או100 שקלים על סך כולל מה 5000 ?
  אשמח לתגובה תודה רבה

  [Reply]

 67. שלום
  רכשתי מטבח במטבחי זיו חיפה .שילמתי מקדמה בכרטיס אשראי ושני צקים דחויים
  הודעתי על רצוני לבטל את העסקה לאחר כיום עסקים אחד באמצעות טלפון אימייל ופקס.
  מנהלת הסניף מתנה את קבלת הצקים והכספים בפגישה עם המנהל אשר מגיע לסניף בחיפה בימי ראשון.(הפגישה בוטלה כבר פעמיים….)

  מה עליי לעשות?

  תודה
  טל

  [Reply]

  שחר reply on אוקטובר 2nd, 2014 12:46:

  הי טל,

  אשמח לשמוע איך נסגר הביטול בסוף.

  תודה!

  [Reply]

 68. שלום נרשמתי לקורס אצל רוית אסף ושילמתי בצ'ק מזומן ולמחרת כבר התחלתי ללמוד את השיעור הראשון אני מציינת שהצטרפתי לקורס שכבר החל בתום השיעור הראשון ביקשתי לבטל כי לא הייתי מרוצה מהמורה ולא התחברתי למקצוע האם מגיע לי את כספי בחזרה אני מציינת שבפחות מיום אני ביקשתי לבטל תודה

  [Reply]

 69. קניתי היום תיק ומשקפי שמש באירוקה
  הגעתי הביתה והתחרטתי….
  רק אז ראיתי כי רשום עם הקבלה אין החזר כספי רק זיכוי!!! היה כבר סגור אז לא הספקתי להתקשר ולברר את הנושא מול חנות. האם יש להם זכות לממש את מה שרשום על הקבלה????

  [Reply]

 70. רכשתי כרטיס טיסה (טיסה בלבד) לגאורגיה בחברת אייר אוקראינה עם תחנת ביניים בקייב והמתנה של 5 שעות,כעבור מספר ימים הסתבר לי שיש טיסות של ארקיע ישירות לגאורגיה (ללא תחנות ביניים) בקשתי לבטל את ההזמנה נעשה כבר כרטוס באייר אוקרינה ולבצע הזמנה בארקיע. נידרשתי לשלם 150 איירו !! שילמתי ,האם זה מוצדק,ולמי עלי לפנות על מנת שאוכל לקבל את ששלמתי או חלק ממנו,עלי לציין שהביטול בוצע כחודש וחצי לפני מועד הטיסה.( האם לא חל חוק הצרכן שלביטול יש לשלם 5% או 100 ₪ ??)

  [Reply]

 71. יצרו איתי קשר משרד להחזרי מס התפתתי לתת את מס' כרטיס האשראי
  לאחר קבלת החוזה מהחברה לא הייתי מוכן לחתום על חוזה אשר יש בו סעיפים המחייבים אותי בעתיד
  ביקשתי לערוך שינוי בחוזה אמרו לי שאי אפשר ביקשתי לבטל איתם את ההתקשרות ולהחזיר לי את הכסף
  הם לא מוכנים להחזיר את הכסף רק לציין שלא חתמתי איתם על שום חוזה ושום מסמך וגם לא הגשתי להם מסמך כלשהו להתחלת התהליך .
  הם עומדים בסרובם להחזיר את הכסף אגב גם קבלה או חשבונית לא קיבלתי
  תודה

  [Reply]

 72. הבנתי שלפי התיקון החדש לחוק בנושא התחייבות למכון כושר- אסור למכון הכושר לגבות קנס יציאה.
  כמו כן הבנתי שמכוני הכושר מחוייבים להציע מנוי חודשי שמחירו לא גבוה יותר מבכ-10% מהמנוי השנתי.
  האם החוק הזה כבר קיים? (מצאתי באינטרנט שהתיקון אמור להיכנס לתוקף החל ממרץ 2013).
  תודה.

  [Reply]

 73. שלום,

  אני משתתף בחוג רכיבה על סוסים על בסיס שבועי (ימי שישי בבוקר). עלות כל שיעור פרטי די יקרה ועומדת על 150 ש"ח לשיעור. במהלך השנה קורה שאני נאלץ לבטל את השיעור ועל כך אני מודיע מראש למדריך הרכיבה. מדובר במקרים בודדים בלבד. חוות הסוסים איננה מאפשרת ביטול שיעור פרטיים. המדיניות היא שאני אשלם בכל מקרה את השיעור אפילו אם אני מודיע מספר ימים מראש, והם משלימים לי את השיעור ביום אחר (למשל במהלך השבוע שלאחר מכן).
  השאלה שלי היא כזו: האם לא יכול להיות מצב שאני פשוט מודיע שאני לא אגיע ולא אצטרך לשלם בכלל על השיעור שבוטל (לא תמיד קל למצוא יום אחר פנוי). פשוט לבטל את השיעור ולא לשלם עבורו.

  תודה מראש

  [Reply]

 74. רכשתי סלון איטלקי , ביום שקיבלתי אותו (לאחר 3 חודשי המתנה) אישרתי את קבלתו , שילמתי את מלוא התמורה
  אך כמה שעות לאחר שהסלון שהה בביתי שמתי לב כי זה לא הצבע שהזמנת , אני הזמנתי שחור מט וקיבלתי חום ונגה ממש כהה
  עוד באותו היום שקיבלתי את הסלון נסעתי לחנות ממנה רכשתי כדי לראות את מניפת הצבעים ממנה הזמנתי , בוא נאמר שבחנות ניסו עוד יותר לשגע אותי ועשו ממני עיורת צבעים , מה אני עושה במצב כזה ? (החברה הבטיחה לשלוח לי מומחה לעור הביתה אך זה יקרה בערך עוד שבוע , האם אני זכאית לבטל את העסקה לפני שיחלפו 14 יום עסקים ? לדעתי המומחה שישלח לבתי זה לא אוביקטיבי מה אני עושה ?

  [Reply]

 75. שלום רב .
  רציתי לשאול משהו בנוגע לבעיה שנתקלתי בה והיא שאתמול ב 22:00 היה אצלנו נציג מקירבי שמכר לאמא שלי שואב אבק והיא נתנה לו אשראי והכול היה בסדר . הוא הביא את המכשיר ופתח אותו מהקופסה שלו בלי לידע אותנו ואמר שטכנאי יבוא מחר להסביר לנו על המוצר ושימושו .
  לאחר 5 דקות שסוכן המכירות נסע התקשרנו אליו וביקשנו לבטל את העיסקה הוא השיב שמחר יבוא לקחת את המוצר .
  כמובן שהיום הגיע אך אף אחד לא בא לקחת כלום ולא יצרו קשר ,וכל הזמן הזה אנחנו ברדיפות אחריו ואחרי החברה שיתנו לנו מענה ושיבטלו את העיסקה .
  המנכ"ל דיבר עם אמא שלי ואמר לה שאי אפשר לבטל ודיבר בצורה ממש לא יפה והוא יבדוק את העניין ומחר יחזיר תשובה אם כן או לא ושהיא תחליט מה לעשות בנידון .
  אני התקשרתץי שוב לחברה לקבל מענה אך אמרו לי שהם ישאירו הודעה ובטוח המנכ"ל יחזור אלי היום אך כמובן שלא חזר .
  ובכל הזמן הזה הם קיבלו סירוב מחברת כרטיסי אשראי על סכום זה והם ניסו לרדת בסכום אך ללא הצלחה וירדו לעוד סכום עד שקיבלו אישר וכל זה ללא ידעה שלנו וללא הסכמתנו ואפילו לא הודיעו לנו שהיה סירוב בכרטיס .
  עכשו רציתי לדעת אם מבחינת חוק מותר להם לעשות את זה ?
  ואם תוכלו לומר לי למי ניתן לפנות לעזרה בעניין .
  תודה רבה

  [Reply]

 76. שלום,
  בחודש דצמבר 2012 הגענו לחברת שלמה סיקסט לצורך רכישת רכב יד שניה. אחד הנציגים הראה לנו רכב שנת 2009 מסוג פורד פוקוס. הוא הסביר לנו שהרכב במצב מצויין והובא לסניף (בחיפה) זה עתה מסניף אחר במיוחד עבור לקוח שהיה מעוניין ברכישתו, אך עקב קשיים פיננסיים לא רכש את הרכב בסופו של דבר. מיד סגרנו עסקה ושילמו מקדמה בסך 500 ₪ עבור הרכב, כמו כן, קבענו כי ביום העסקים הבא (יום ראשון) נגיע על מנת לעשות טסט לאוטו. כאשר יצאנו ממשרדי החברה והעפנו עוד מבט מעמיק על האוטו, גילינו כי קיימים כתמי שמש על השמשה הקדמית של האוטו האופייניים לרכב שעמד בשמש לוהטת תקופה ארוכה. בנוסף, הצמיגים היו ללא אוויר. כשחזרנו הביתה, קראנו לעומק את פרטי העסקה וגילינו כי האוטו עמד לפחות 8 חודשים במגרש. מיד רצינו לבטל את העסקה.ביום ראשון הגענו למשרדי שלמה סיקסט ודיברנו עם מנהל הסניף. הסברנו מה הסיבות לביטול העסקה והוא הבטיח כי העסקה תבוטל והמקדמה תוחזר לנו בהקדם דרך כרטיס האשראי ששילמנו איתו. כאשר שאלנו על אילו מסמכי ביטול עלינו לחתום, התשובה הייתה כי אין כל צורך במסמכים. למרבה תדהמתנו, גילינו כי המקדמה לא הוחזרה לא בחודש ינואר ולא כמה חודשים לאחר מכן. התקשרנו עשרות פעמים הן לנציג והן למנהל הסניף וכן להנהלת חשבונות של החברה, אך קיבלנו תשובות סותרות דוגמת "זה בטיפול", "טרם קיבלנו אישור להחזר המקדמה" וכו', עד שלפני כחודש הופנינו למנהל מרחב אשר אמר כי הסיבה לביטול העסקה "אינה מוצדקת בעיניו" ולכן אינו מסכים לאשר את החזר המקדמה.
  האם אנו יכולים לפנות לבית משפט לתביעות קטנות והאם עפ"י החוק מגיע לנו לקבל את המקדמה בחזרה?
  מסמכי העסקה נזרקו כאשר הובטח לנו שהמקדמה תוחזר. האם אנו יכולים לדרוש להפיק שוב את מסמכי העסקה? (בשלמה סיקסט מתחמקים מלהפיק את המסמכים).
  תודה רבה!
  בכבוד רב,
  ויקי ואדי

  [Reply]

 77. שלום רב, ב-1.5.13 רכשנו 8 כרטיסי טיסה לגאורגיה. סוכנת הנסיעות אמרה לנו כי מרגע כירטוס הטיסה לא ניתן לבטל
  את הכרטיסים ולא להחליף שם. לצערנו זוג אחד נאלץ לבטל היום את הנסיעה לאחר שהחתן שלהם חלה במחלה קשה
  (הם קיבלו את הבשורה רק השבוע) והם נאלצים לעזור לבתם ולנכדיהם. חברת הביטוח טענה כי לא מדובר בקרוב מדרגה 1
  ולכן הם לא יקבלו החזר על כרטיסי הטיסה. האם יש דרך אחרת שחברת התעופה תבטל את הכרטיסים והם יקבלו חזרה את כספם?
  תודה

  [Reply]

 78. שלום, ביצעתי הזמנה לנופש לחודש אוגוסט לפני כחודש התקשרתי לבטל אמרו לי שדמי ביטול 10% שזה 250 שקל
  האם מותר להם לגבות ממני 10% ?

  [Reply]

 79. שלום, יש לי מנוי לחדר כושר לשנה ועשיתי אותו באוגוסט 2012. באפריל 2013 שברתי את הרגל שבר מאוד חמור. בתחילה הקפאתי את המנוי, באישור רפואי כמובן לשישה שבועות וכעת הרופא בבית החולים נתן לי שחרור עד לחודש נובמבר 2013 אבל ידוע לנו כי ההחלמה של השבר מאוד ארוכה ועלולה לקחת גם מעל לשמונה עשרה חודשים. התקשרתי לחדר כושר ושאלתי אם אני יכולה לבטל את המנוי כעת ולקבל החזר על החודשים שנותרו לי ושלא התאמנתי בהם (4 חודשים שזה 320 שח לכל חודש) ואחראית הלקוחות ציינה בפניי שביטול המנוי הוא בתשלום קנס של שלושת החודשים הבאים כלומר שאני אקבל החזר רק על חודש אחד. האם מותר להם לעשות זאת? הריי יש בידי אישור רפואי . אשמח אם תענו לי בהקדם.

  [Reply]

 80. שלום רב,
  יש לי חברה שבנתה לי בחינם אתר לפרס לי את העסק הפרטי שלי וגובה ממני דמי פרסום מדי חודש, אך אני לא מרוצה מהאתר והוא אינו מועיל לי בשום דבר ואף הם אומרים שלו ניתן לשנות שום דבר.
  ניסיתי לבטל את הפרסום אך הם טוענים שיש לי התחייבות לשנה ואני חתמתי על זה. אבל אם אני לא מרוצה מהמוצר האם אני יכולה לבטל בכל זאת?
  התשלם נעשה בכרטיס אשרי בתשלומים לשנה, האם ניתן לבטל רק את התשלומים שנשארו מבלי לקבל זיכוי?

  [Reply]

 81. מה בדבר שעון יד
  רכשתי שען והעוסק סירב להחזיר לי את כספי חזרה (בפחות מ24 שעות מיום הרכישה) בטענה שנעשה בו שימוש. השימוש היחידי שנעשה בו היה על ידו של העוסק -הצרת 3 חוליות מהשעון, בלי לידעי כי בכך משתנות ההגבלות על החזרת הטובין לעוסק. האם הוא עבר על חוק "איסור הטעיית צרכן" ? ועל חוק גילוי נאות?
  סעיף 2. "ביטול עסקה" כתוב של שחור על גבי לבן שזכותי לקבל את כספי חזרה אם הוכח כי השימוש לא נעשה על ידי. הרי שרק ביכולתו של העוסק היא לשנות לכאן או לכאן את השעון, הרי שבחזקתו המיכשור המתאים לכך.

  [Reply]

 82. שלום רב,
  ב 20 במאי 2013 רכשנו כרטיסי טיסה לארה"ב ל28 ביולי 2013 לכל המשפחה לרגל אירוע משפחתי, (6 כרטיסים)
  נאמר לנו כי כרטיסים אלו לא ניתנים לביטול. העסקה נעשתה במשרדי חברת הנסיעות
  כעת נודע לי כי בגלל מצבי הבריאותי לא אוכל לטוס בשום פנים ואופן ואין חברת ביטוח שתאות לבטח אותי בטיסה ואני מעוניינת לבטל את הכרטיס שלי,
  פניתי אתמול לסוכנות הנסיעות וגם לחברת דלתא איירלינס שממנה נרכשו הכרטיסים ונאמר לי כי
  לכרטיסים אלו חוקיות כרטיס מיוחדת שאינה ניתנת לביטול.. האם יתכן כזה דבר?
  הטיסה סדירה וישירה לארה"ב, עד כמה שידוע לי ניתן לבטל תוך 14 ימים ועד 18 יום ממועד הטיסה(האם זה בתחום ימים או ימי עסקים? הודעתי ונכחתי פיזית אתמול 5/6 במשרד הנסיעות) רציתי לברר האם אין זה נוגד את החוק? אשמח לתשובתכם בנדון

  [Reply]

 83. לעורך הדין שלום רב ! בני מתחתן בתאריך 23.6.13 הוא קנה חדר שינה בהזמנה .ושילם על כך בכרטיס ישרכארט ב 10 תשלומים..בתאריך 13.6.13 בא מוביל והתקין את חדר השינה ואני עדין לא הייתי בבית .וכאשר ראיתי את חדר השינה .ראיתי שהוא עם הרבה פגמים. האם אני יכול לבטל את העסקה? או לפחות לעקב את התשלומים עד לברור הענין?

  [Reply]

 84. שלום

  סגרתי באולם אירועים 28/05 לאירוע בחודש דצמבר ו לאחר כמה ימים התחרטנו ואז ראינו שהחוזה שחתמנו עליו עלות הביטול הינו 30% מערך האירוע ללא הפרשי ימים כשפינו לבעל האולם הוא טען כי יהיה עלינו לשלם לו את קנס ביטול ( למרות שעדיין לא העברנו אליו מקדמה או שק ביטחון) מה עליי לעשות ?

  [Reply]

 85. שלום רב,

  לקוח רכש ממני רהיט לפני כחצי שנה וביקש כי האספקה תיעשה רק לאחר מספר חודשים והוא יודיע לי. הוא שילם מקדמה של 2500 שח מתוך 20000.
  כיום, לאחר חצי שנה, מבקש הלקוח לבטל את העסקה ולקבל את המקדמה בחזרה.
  מה החוק אומר לגבי זה?

  [Reply]

 86. שלום לכם, בני קבע חתונה ב- 18.7.13 ונתנו 15000 ש"ח מקדמה, בני ביטל את החתונה ב- 5.6.13, ובעל האולם מבקש מאיתנו
  10,000 ש"ח מוכן להחזיר לנו רק 5000 ש"ח האם זה חוקי?
  תודה

  [Reply]

 87. שלום רב,
  ב 22.4 הזמנתי כרטיסי טיסה לאירופה לתאריך 10.7 דרך וואלה טורס באינטרנט. לצערי נודע לי ב17.6 שעלי לעבור ניתוח להורדת גידול סרטני באותו מועד של הטיסה. כששוחחנו עם וואלה טורס נאמר כי אין אני זכאית להחזר כספי וכי קיימים 100% דמי ביטול
  ברצוני לדעת מהם זכויותי.

  תודה מראש

  [Reply]

 88. שלום רב!!
  יום לפני חג השבועות קניתי שמלה בעלות של 550 ש"ח,
  למחרת בערב החג כשמדדתי אותה היא לא מצאה חן בעיני והלכתי לחנות להחזיר אותה,(לא נעשה בה שימוש כלל)
  החנות כבר הייתה סגורה והגעתי שוב מיד לאחר החג אך המוכרת אמרה לי שכיון שמצויין במפורש על גבי שילוט בחנות שאין החזר כספי כנגד החזרת סחורה היא לא מוכנה להחזיר לי את הכסף חזרה אלא רק לתת לי זיכוי,ציינתי בפניה שאין לי מה לעשות עם הזיכוי כי אין שום דבר נוסף בחנות שלטעמי אך היא התעקשה על כך ונתנה לי זיכוי,כשרציתי למכור את הזיכוי ללקוחה שהייתה בחנות כדי שאקבל ממנה את הכסף במזומן המוכרת לא הסכימה ואמרה שעלי לממש את הזיכוי בעצמי ואם אין לי מה לקנות בזיכוי "אני יכולה לקנות מתנה לחברה",
  שאלתי היא: 1.האם עצם זה שיש שילוט בחנות על כך שאין החזר כספי פותר אותם מבחינה חוקית להחזיר לי כסף?
  2.האם המוכרת יכולה למנוע ממני למכור את הזיכוי ללקוחה בחנות והאם היא יכולה להכריח אותי להשתמש בו בעצמי?
  אודה לתשובתכם,
  בתודה מראש.

  [Reply]

 89. שלום,
  בעלי קנה לי צמיד מזהב לבן משובץ זרקונים בשווי פחות מ-3000 שח. במעמד הקניה המוכרת התחייבה שבמידה וארצה היא תחליף בתוך ימים ספורים לזהב צהוב. אך רק לאחר חודש הגיע הצמיד. הצמיד שהגיע היה עם סוגר פגום אותו המוכרת נאלצה לתקן, בנוסף הצמיד כל הזמן נתפס בדברים זאת על אף שהמוכרת הבטיחה שהצמיד מתאים לשימוש יומיומי. כאשר ביקשנו לבטל את העסקה לאחר 4 ימי עסקים כאשר גילינו את הפגמים, המוכרת סרבה כיוון שלדבריה החוק אינו חל על תכשיטי זהב והיא הסכימה להחליף את הצמיד במוצר אחר…
  האם כך הדבר או שמגיע לי את כספי בחזרה?

  [Reply]

 90. קניתי באתר אופניים דרך הממשק הזמנות ב-422 ש"ח כאשר מתוכם 39 ש"ח משלוח.
  ראיתי שהאופניים לא מתאימים לי, גודל האופניים 26 אינצ' סטנדרט חשבתי שזה מתאים אבל זה קטן עלי.
  אני מעוניין לבטל, וצריך שיאספו ממני לחברה חזרה.
  על מי המשלוח הלוך ועל מי המשלוח חזור.
  למען ההגינות אומר שהם לא עשו טעות עם המוצר רק אני לא בדקתי לפני כן אם המידה מתאימה, אבל אני רוצה לבטל לפי החוק.

  מה העלויות שהם יכולים לקחת ממני?

  אלי

  [Reply]

 91. שלום, רכשתי פלאפון חדש והתקלקל כעבור יומיים. ביקשתי מהחנות ביטול העסקה אחרי שהחזרתי את המכשיר בתוך אריזה מקורית יחד עם כל האביזרים שהיו באריזה. האם עדיין אני צריך לשלם את 100 ש"ח? האם אני צריך להודיע לחבק כרטיס האשראי ולבטל את העסקה? ומה קורה עם החנות לא מבטל את העסקה ולא מחזירה לי את הכסף?
  תו על תשובתכם.

  [Reply]

 92. שלום רב,
  עשיתי עסקה למיטה בהמחאות, בחנות קיבלו אישור לסליקה בחברת אי. אר. אן
  החלטתי לבטל את העסקה, מה עליי לשלם עבור הביטול ?
  והאם אני מחויב לשלם עבור אישור ההמחאות שאושרו ע"י חברת הסליקה ?
  תודה מראש

  [Reply]

 93. שלום ..יש לי בעיה הייתי מנויה על קווי טלפון [ שלושה מכשירים] של חברת אורנג פרטנר .במסגרת החבילה יש לי אפשרות להוציא שיחות לחו"ל [לפולין] …בחודש שעבר הבת הקטנה שלי צאה לפולין לבדה לביקור משפחתי .כמובן שהיא לקחה את המכשיר שהוא בעצם גם מצלמה.. כשחזרה ארצה לאחר מספר ימים קיבלתי טלפון ובהמשך גם תביעה להסדרת חוב בגין שיחות שיצאו מפולין ..
  שאלתי היא האם אין כאן פגיעה כלשהיא לפי חוק הגנת הצרכן ? סעיף 2 איסור הטעיה ?..סעיף 3[ב] איסור ניצול מצוקת הצרכן .?
  סעיף 4 חובת גילוי לצרכן [א] [א2] [א3] .?

  לתשובתכם המהירה אודה יוהנה גוגובסקה

  [Reply]

 94. רכשתי ארבעה דלתות , ועוד במהלך השיפוץ הודיעו לי כי הדלתות מוכנות. כאשר הגיעו להתקינן הביאו לי 3 דלתות מתוך הארבעה וללא הידיות שביקשתי. התקשרתי, ונמסר לי כי המפעל במעברים אבל עוד באותו היום המתקין יגיע ויקח את הדלת הנוספת. אכן הגיע המתקין, אולם ללא הידיות עליהן שילמתי ועם דלת שעליה שריטות, נייר סיילוטיפ במקום חלון וגם, באורך שאינו כאורך שאר הדלתות. המתקין בעצמו ציין כי הדלת קצרה וביקש שאדבר שוב עם המפעל.
  לאחר טלפונים רבים הואילו שניים האחראים על הייצור להגיע לביתי, הפעם עם הידיות הנכונות אבל עדיין ללא דלת חלופית. הוא ניסה לסדר את הדלת בציריות אולם עדיין היא קצרה מדי. בנוסף, פתח החלון שהתגלה לאחר הסרת נייר הסיילוטיפ הינו שונה מדלת אחרת שהותקנה. גם כאן, בעל המקצוע טען כי ידבר עם האחראי עליו שכן החלונות שונים.
  חילופי טלפונים נוספים עברו אך טרם קיבלתי מענה הולם . אוטוטו מדובר בשבועיים מיום ההתקנה הראשוני.
  בנוסף, מתכחשים במפעל לעובדה כי מגיע לי זיכוי בגין דלת נוספת שהתקבלה עם שריטה (זיכוי שאותו בעל המקצוע אמר שיש לזכות אותי) .
  העסקה בוצעה ב- 6 תשלומים באשראי, כאשר נכון לתאריך שאלתי תשלום אחד כבר נפדה .
  האם יש ביכולתי לפנות לחברת כרטיסי האשראי ולעצור את שאר התשלומים ?
  נא תשובתך בהקדם !!
  תודה

  [Reply]

 95. שלום,
  אימי רכשה באורנג' מכשיר סלולרי+ SIM בתאריך 13.06.13.
  היא ביצעה מספר שיחות מהמכשיר ויומיים אחר כך היא ניסתה להטעין את המכשיר וגילתה והמכשיר לא
  נטען. ב 17.06.13 היא נגשה לקניון לעמדה של אורנג' ונמסר לה שם שכנראה יש לה בעיה במכשיר ועליה לגשת למרכז שירות.
  היות והיא לא יכלה לעשות בטלפון שימוש היא החזירה המכשיר לקופסא ולא עשתה בו שימוש.
  ב 20.06.13 (שבוע בלבד אחרי הרכישה) נגשה לסניף של אורנג' וביקשה לבטל את העסקה היות והמכשיר לא תקין
  ובינתיים קיבלה מכשיר אחר, כך שאין לה צורך במכשיר זה.
  מסרו לה באורנג' שעל מנת לבטל את המכשיר נדרשת בדיקת טכנאי ,ועליה להשאיר את המכשיר במרכז עד לבדיקת טכנאי.
  אימי חזרה למרכז שירות אורנג' בתאריך 26.06.13 ונמסר לה שהיא לא יכולה לבטל עסקה היות והמכשיר לא תקין (מצאו שהמטען לא תקין). ניסיתי לדבר עם אותה נציגה ולהסביר לה שכנראה אימי קיבלה את מטען לא תקין , אך הנציגה התעקשה שלפני שמכשיר נמכר ללקוח הא עובר בדיקות מעבדה ואין מצב שהמטען יוצא מקולקל ללקוח.

  האם ניתן לבטל את העסקה ?

  [Reply]

 96. שלום,
  אני רכשתי קורס אנגלית ב WALL STREET בית הספר לאנגלית של קבוצת קידום בע"מ. אני לא מקבלת מהם את השירות המפתח לי. עברו כבר חודשיים, אני רוצה לבטל את החוזה שעשיתי איתם ולא מצליחה הם הוסיפו סעיף שאחרי 45 יום מאז העסקה אין לבטל חוזה/עסקה.
  האם יש לי סיכוי לבטל את העסקה?

  [Reply]

 97. הייתי בסכסוך משפחתי הופנתי לע"ד בשם …. הייתי במצב דכאון כאבי ראש וגם בכיתי בפנהה היא נצלה את מצבי ותכף החתימה אותי על מסמכים מהר מהר אפילו לא הבנתי על מה . אמרה פה פה בכדי שאייצק אותך ולקחה ממני את כרטיס האשראי וגהצה את הכרטיס אני חוזר וטוען שהייתי ממש מבולבל ומדוקה וגם כאב לי הראש ולאחר יום בקשה ממני במזומן 8000 ש"ח על מני אגרות שלו היבנתי הייתי עדיין בהלם ? לאחר כשבוע היתאוששתי והיבנתי שעבדה עלי .בסך הכל קבעה לי תור ברבנות . פנתי אלהה ורצית לקחת ממנה את התיק ואמרה -לי שאני לא יכול לבטל איתה את העיסקה .ולדהמתי נשלח אלי הביתה תדפיס מהבנק ראיתי בתדפיס הורדה של 5200- ש"ח ושוב נכנסתי להלם .מה עושים לעו"ד שכזו ממש לו עשתה כלום.
  אבקש תשובה ועזרה בנדון:
  בכבוד רב

  [Reply]

 98. שלחתי שאילתה בתאריך 25 יוני מספר השאלה הוא 93 שאלתי האם אפשר לקבל תשובה לפני שיבולע לי ?…. בתודה

  [Reply]

 99. הזמנתי צימר לפני חודשיים לנופש שאמור להתקשר בעוד חודש
  ארבע לילות במחיר של 5500 ש"ח
  מסרתי פרטי כרטיס אשראי לביטחון וקיבלתי טופס הזמנה מסודר
  לפני מספר ימים קיבלתי טלפון מבעלי הצימר שהם מצטערים שהם לא יכולים לארח אותי
  כששאלתי למה, התחילו לתת כל מיני הסברים מוזרים
  כשקצת הקשיתי הם הסתבכו
  הבנתי שהם מצאו אורחים שמוכנים לשלם יותר כסף
  מה בכוחי לעשות מול בעלי הצימר?
  תודה

  [Reply]

 100. שולחים הודעה לתשלום חוב בגין שירות
  שירות לא היה ולא נברא
  מסרבים לתת הסבר מאיפה החוב נובע בגין,חשיבות אימות פרטים
  אחרי שליחת מכתב רשום
  חוזרת פקידה מטלפון חסוי מסרבת להזדהות,השיטה שלה מעצבנת ומקוממת,מצליחה להרגיז
  משיבה רק לעצמה
  מסרבת לענות ממתי החוב?
  מאיפה נובע?
  לאחר מכן חוזרת פקידה משחקת אותה אמא טובה- אומרת יש אי הבנה- החוב נובע בגלל הזמנת שירות?
  שואל ממתי אומרת ממרס 2013
  אומר לה אני במיוחד אם מזמין שירות בטלפון מבקש הסכם לקריאה ולחתימה
  מתעקשת שאני חייב לשלם אם לא מגישים תביעה
  מסביר לה איפה החובה שלה כחברה ציבורית?אדם "מזמין " שירות ,וינו מקבל אותו ועוד גובים ממנו?למה החברה אינה חוזרת בשאלות בתמיהות,איפה מחלקת השירות?
  אם אני הזמנתי את השירות שיציגו ראיות שאני הזמנתי שירות??
  שיציגו כל הקלטת לא חלק,כי אם בכלל אני הזמנתי אני מבקש \ מתנה שליחת חוזה לחתימה
  התנהגות החברה מקומם,אני בטוח משתמשים בשיטה זאת עם מאות לקוחות
  יש לחשוב על הגשת תביעה ייצוגית נגד החברה
  אשמח לשמוע את עמדתכם בעניין
  מאהר

  [Reply]

 101. שלום רב

  קניתי סמרטפון LG p500 אופטימוס 1 ב-800 ש' בחלנות פרטית

  1. כששאלתי את המוכר למה אין הוראות הפעלה בעברית הוא ענה שבשביל זה צריך אנציקלופדיה (?!)

  ידוע לי בוודאות שכל מוצר מיובא חייב הוראות הפעלה בעברית

  2. לצערי שכחתי לשאול אותו לגבי תעודת אחריות כי מאוד מיהרתי – אבל זו חובתו האלמנטרית לתת לי..אני לא חייבת לזכור

  לאחר מכן בטלפון הוא שאל אותי: "את בטוחה שאין? תחפשי טוב..אם אין תבואי ואתן לך או אשלח לך בדואר" (?!)

  3. כמו כן כאשר שאלתי בפורומים סלולרים על הדגם שקניתי נאמר לי ע"י אנשים מבינים (צעירים) שהטלפון מיושן יחסית וצריך לעלות כ-600 ש' ופחות

  כאשר התקשרתי כמה פעמים תמיד הוא היה עסוק עם לקוחות.. גם אני לקוחה !!!

  4. כמו כן כששאלתי אותו אם אוכל להחליף/להחזיר הוא ענה רק להחליף תוך 7 יום – אם הטלפון החלופי יעלה פחות אקבל את ההפרש

  5. ידוע לי שניתן לקבל החזר כספי תוך 14 יום ולא 7 אם אני לא משתמשת במוצר – לא נגעתי בטלפון – לא הטענתי, לא הוצאתי שיחה אחת ןלא הודעה ולא גלשתי כלל

  6. המוכר הוא זה שפתח את הקופסה כדי לסגור בפני אופציה לקבלת החזר – זו הטעיה מכוונת !!!

  ידוע לי שהקופסה חייבת להיות עטופה בנייר צלופן – כדי שבמקרה של פתיחה הדבר יהיה חד משמעי ברכור

  7. הוא צרף אזניה פשוטה (לא בלוטוס) שאני בכלל לא צריכה וטען שהוא נותן לי תוספת (?!)

  8. על הקופסה כתוב בגדול "בלוטוס"

  9. למחרת (עדיין לא ידעתי שהוא נוכל) קניתי מטען לטלפון אחר – המוכר אמר לי שהוא מקורי – הוא נמכר לי ללא אריזה

  כמו כן הוא מטעין לאט ומתחמם..המטען שלי לא מתחמם..

  לסיכום כל זאת מראה בבירור על נוכל

  ייעצו לי בפורום צרכנות לפנות למשטרה אבל אין לי כוחות לזה ולא בטוח שהמשטרה תתעסק בזה

  מה עלי לעשות כדי להסדיר את העניין מהר כדי שאוכל להנות ממה שקניתי

  תודה רבה
  גלית

  [Reply]

  אלה reply on אוגוסט 25th, 2013 22:32:

  גם לי קרה כך…
  איפה קנית? מה עשית בסוף???

  [Reply]

 102. שלום,
  רכשנו מנורה על סך 400 שקלים,לאחר שחלפו עשרה ימים ביקשנו לבטל את העסקה אך בעל העסק טען שבוצעה הובלה כבר על סך 150 שקלים ואי אפשר לבטל אלא רק לתת זיכוי כספי.
  האם הוא פועל בהתאם לחוק ומה עליי לעשות אם לא?

  [Reply]

 103. שלום רב
  נירשמתי לקורס השקעות בשוק ההון,שילמתי בכרטיס אשראי.לאחר 24 שעות החלטתי לבטל את השתתפותי,האם זכותי להתחרט ןלקבל את כספי בחזרה?
  אשמח לתשובתך.

  [Reply]

 104. שלום,
  רכשנו לפני כ-7 חודשים מנוי להגרלות לוטו. לטענתם המנוי שקנינו הוא לשנה ואין אפשרות להפסיק אותו באמצע.
  עלות המנוי היא 199 ש"ח לחודש, כיום אין ביכולתנו הכלכלית לשלם הוצאה זו עוד 5 חודשים עד סיום המנוי (סך כולל של 995 שקלים).
  מה באפשרותי לעשות?
  יצויין כי התשלום מתבצע חודש בחודשו באמצעות כרטיס האשראי (האם אני יכולה לבטל את העסקה בכרטיס דרך חברת האשראי ומה ההשלכות לזה?)
  אשמח מאוד להתייחסותכם
  בתודה מראש

  [Reply]

 105. שלום רב, ביצעתי עסקת רכישה מאתר באינטרנט רכשתי חולצה בשווי 200 שח את התשלום לקחו במיידי והבטיחו כי תוך 21 יום יגיע המשלוח, עברו ה21 יום ושלחו מייל שיש עיכוב ולכן ישלחו אותו ב7 ליולי. מגיע התאריך הנקוב ולא הגיע שום משלוח. האם יש לי אפשרות לתבוע את החברה במידה ולא יסכימו לבצע ביטול עסקה ויפנו אותי במקום זאת, לדבר עם הספק החולצות ולהסתדר איתם לבד וזאת כשהאתר עצמו גבה את התשלום מהאשראי?

  [Reply]

 106. בחודש דצמבר הסכמתי לעסקת פרסום טלפונית עם בזק .לאחר 3 חודשים של פרסום שלא הועיל לי בכלל וסכומי החיוב עלו וטפחו ביקשתי לבטל את העסקה ואז נאמר לי כי עלי לשלם קנס יציאה של כאלף שקל.עלי לציין שכששוכנעתי לעשות את העיסקה הכדאית הזו לא נאמר לי דבר על קנס או כל סכום לפיצוי במקרה של ביטול.מה עלי לעשות?

  [Reply]

 107. שאלתי היא בתאריך 3/7/2013 הוצגו הפני טלפונית חברה שמתימרת להיות חברה המשווקת הטבות של כרטיסי אשראי מתאם "אמריקן אקספרס" שכנעו אותי ושלחו לי מצרים וכביכול ל36 חודשים כחברמועדון "לייף מרקטינג" ברגע שקבלתי את החבילה פניתי לפניות הציבור של החברה ומח' השרות ובקשתי לבטל את העיסקה כי כל זה לא נעשה ע"י "אמריקן אקספרס" אלא על ידי חברה אחרת בשם "לייף מרקטינג" הדרישה לביטול נעשתה תוך ימים ספורים 7/7/2013 בתמורה קבלתי איומים כי יפנו להוצאה לפועל ואני לא יכול לבטל עיסקה זו ובכלל הקלטנו אותך ולא תוכל לבטל העסקה וכו' מה נכון ומה כאן ה"עוקץ" ואיך ניתן להתגונן לעיסקה טלפונית זו . להצעתך אני ממתין בתודה צבי און.

  [Reply]

 108. אני בעל חנות בגדים.
  הזמנתי קופה רושמת דרך סוכן שביקר בחנות,הסוכן רשם את פריט כרטיס האשראי והעסיקה נעשתה.
  לאחר יומיים הודעתי לסוכן שאני מבטל את העיסקה,הסוכן והמנהל שלו מתחמקים ממני ומושכים זמן והודיעו לי שאי אפשר לבטל היות והיה שימוש של יומיים בקופה.פניתי לחברת האשראי והם הפנו אותי לספק בחזרה ,מה עושים.
  תודה

  [Reply]

 109. שלום רב,
  עשיתי מנוי למועדון ספורט לכל המשפחה לתקופת הקיץ. אחרי שבוע ימים התחרטתי והודעתי למועדון שברצוני לבטל העסקה.
  במשך שבוע השתמשנו במתקני המועדון.
  האם במסגרת חוק הגנת הצרכן אני יכול לבטל?
  אם הבנתי נכון הקנס במסגרת החוק הוא 5% או 100 ש"ח הנמוך מבין השניים?
  אני מניח שאתבקש לשלם על השימוש במשך שבוע. האם סכום יחסי למחיר ששילמתי למנוי ? או לפי איזשהו מחירון גבוה שהמועדון עלול לשלוף ?

  אודה לכל עצה בנושא.
  אבי

  [Reply]

 110. קניתי מרשת למכירת מוצרי קרמיקה, עמודי שלמה, ארון לכיור מתצגה + כיור מתצוגה (קיבלתי מראה מתנה) + ברז חדש לכיור וסיפון חדש, ב-9/7/2013. על חשבונית המס מודפס: "הזמנה זו מיוחדת לא ניתן לבטל או להחזיר". האם השורה הזאת, שהחנות הוסיפה לקבלה, בעצם מבטלת את זכותי להחזיר את הסחורה? האם, חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה, עדיין תקף, אם החנות הוסיפה את השורה בחשבונית המס שקיבלתי: "הזמנה זו מיוחדת לא ניתן לבטל או להחזיר". ברצוני לבטל את העסקה ולקבל את כספי בחזרה, כיוון שהארון והכיור לא מתאימים למקלחת שלי.

  [Reply]

 111. רכשנו מיטה שלא סופקה במועד.
  עברו 24 יום ממועד הרכישה.
  המיטה במידות סטנדרטיות, והציפוי של הבסיס ניקבע מתוך קטלוג לפי בחירה שלנו.
  ברצוננו לבטל את העיסקה.
  האם יוחולו עלינו דמי ביטול, ואם כן – מה גובהם?
  תודה

  [Reply]

 112. שלום
  אבי עבר לפני מספר שנים אירוע מוחי כתוצאה מאירוע זה שיקול דעתו של אבי מאד לוקה בחסר .אהי עוסק בפריצת מנעולים .מבזק עסקים פנו לאבי לפני כ חודשיים בערך והציעו לו עסקת פרסום באתר 144 אבי הבין מהנציגה שדיברה אתו כי יחוייב ב20 ₪ לחודש .אבי דיבר איתי וביקש אם אוכל לעזור לו עם כרטיס האשראי לשם תשלום החודשי .מיד הסכמתי וביקשתי מאבי שיאמר לנציגה שדיברה אתו לדבר אתי ואני כבר אתן לה את כרטיס האשראי .האמת שלא כל כך הבנתי את כל העיסקה ופשוט נתתי לה את מספר הכרטיס אשראי שלי .להפתעתי גילתי שהחיוב הגיע ל 200 ₪ מיד פניתי לבזק עסקים וביקשתי לבטל את העסקה אך נאמר לי שאם אני רוצה לבטל את העסקה עליי לשלם 750 ₪ על ביטול העסקה כי התחייבנו לשנה ובנוסף לחצו מאד על אבי שישאיר את העיסקה .
  שאלתי היא .אם הם יכולים כחברת תקשורת לבצע עיסקה עם התחייבות לשנה ?
  והשאלה השניה אם זה מחיר הגיוני לביטול עסקה שכל העסקה היא בסה"כ 2400 ₪
  תודה
  רועי

  [Reply]

 113. שלום לכם, פורסם בפייסבוק דרושים ניצבים לסדרה "Rמזור" מלאתי פרטים ולאחר יומיים התקשרו מחב" גלובוס ייצוג אמנים והזמינו אותי לצילומים, לאחר שנתנו לי טקסט לביצוע, מילאתי פרטים על דף של החברה, לאחר שיחה עם נציגה כדי לבצע את הטקסט, לא שכנתי אותה שאני יכולה להיות שחקנית אמרתי סליחה ועמדתי לעזוב, אמרה לא, לא שבי אנחנו נצלם אותך עכשיו נעשה לך בוק, שאלה האם יש לי כרטיס אשראי, אמרתי שלא שאלה האם יש לי שיקים אמרתי שכמעט ולא משתמשת כי מצבי לא טוב , התעקשה האם יש לי בארנק עכשיו שיק אולי, ואז נזכרתי שיש לי שיק אחד שלא אישרו לי לשלם בו. ואז בקשה אותו ועליו רשמה את הסכום 3000 שקל ואמרה שביום ראשון אחזור והביא שיקים במקום השיק, שאלתי מדוע ואז אמרה שהם ייצגו אותי להשתתף בסרטים, סדרות, פרסומות וכו', אמרתי לה שלפי דעתה והיא ציינה שהיא שחקנית, אני לא מתאימה בכל אופן הצליחה להלהיב אותי, ואמרה שאני אקבל על כל יום צילומים עד 1300 שקל, ורק 20% אני אצטרך לשלם להם, ולא כמו בכל מקום 50% , עלי לציין שאני בת 60 שנה. בגלל מצבי הבריאותי נפשי לא טוב בגלל מצב כלכלי קשה, אפילו ניסיתי פעמים להתאבד, לכן אני בטיפול של פסיכיאטר, לאחר מכן איפרו אותי וצילמו אותי כ 100 תמונות שחלקם המיירבי לא מוצלח, הייתי צריכה להחליף 3 סטים של ביגוד, היה לי מאוד קשה, פיזית וגם מינטלית, כי אף פעם לא עברתי חוויה כזאת. לא הסבירו לי מה יקרה אם אפסיק או לא ארצה להמשיך או אפילו להתחיל, באמצע הצילום נגשה אלי הנציגה שהחתימה אותי על מסמכים וביקשה שאחתום על תיקון בשיק היא כתבה במילים 30 אלף במקום 3000 שקל. שהגעתי הביתה צפיתי בתמונות ולא הייתי מרוצה מהתמונות, ביום ראשון הגעתי למשרד וביקשתי לבטל את העניין, הנציגה אמרה שהם כבר עבדו עלי כלומר כבר התחילו לייצג אותי וזה כמובן שקר, סיימתי בצהריי יום חמישי שישי לא עובדים ומיד בבוקר יום ראשון הגעתי, אז מתי בדיוק עבדו, בכל זאת שיכנעו אותי ואני רק אמרתי שאני לא יכולה לשלם 375 אלה לפחות 300 בחודש, כלומר 10 תשלומים ולא 8 כפי שכתוב. למחרת כאשר הייתי בתל אביב התשרה נציגה ואמרה לי לרשום את יום ראשון כיום של צילומים לטננובלה, שעלי להגיע לתל אביב ומשם יאספו אותי לנווה אילן, שאלתי איך הגיע לתלאביב, אמרה שברכבת על חשבוני, טוב כמובן שמחתי, אמרה שתתקשר לקראת סוף השבוע ליידע מתי עלי להגיע לתל אביב. שמחה וטובת לב חזרתי לחיפה, ביום רביעי התקשרו אלי שוב מגלובוס והודיעו לי שעלי להגיע בשעה מסויית לתל אביב ומשם יקחו אותי לנווה אילן ולבוא עם סוג של בגדים, ויהיה לי כיף מפני שיהיו שחקנים מפורסימים, כמו עופש שכטר וכו' ואז שאלתי האם מדובר ביום ראשון, והיא אמרה לא, לא מחר יום חמישי, ואז עניתי לא יכולה משגיחה במבחני בגרות. ולפני שסיימתי שאלתי מה בקשר ליום ראשון, אמרה רגע אשאל ושמעתי אותה משוחחת עם נציגה אחרת ומוסרת את שמי ועונה לי שלגבי יום ראשון יודיעו לי מאוחר יותר. וכך הסתיימה השיחה, לאחר 10 דקות הגעתי הביתה, והתקשרתי לשאול האם אפשר להגיע ביום חמישי כפי שביקשו, בררה ואז אמרה שיחזרו אלי בעוד כחצי שעה. היות והשעה הייתה מאוחר 3.40 התקשרתי שוב ואז נאמר לי שעדיין אין תשובה. לאחר שעה התקשרתי לאחראית על הליהוק, וסיפרתי לה בקצרה, ואז היא אמרה שרק היא נותנת את האישור להזמין ניצבים/שחקנים ולא משהו אחר. ובכל זאת שאלתי מה לגבי יום ראשון בקשה ממני שאשלח לה מיסרון לקראת השעה 17 כי היא עד השעה 19 עובדת. ואכן בשעה 17 שלחתי SMS והיא ענתה שלא צריך ולא הוזמנתי והיא מתנצלת אם כך קרה, והיא תרענן את הנוהלים וכו'. מאוד כעסתי ושלחתי SMS שאני רוצה לבטל את הכל ושיחזירו את הכסף. כתבה לי שהיא לא מטפלת שאגיע ביום ראשון ויחזירו לי את הכסף. הגעתי ביום ראשון כדי לבטל, שם התנהלו הדברים לא יפה כי המאפרת בשם לירון דברה אלי לא יפה, ולאחר הסבר ממני, אמרתי לה שאני אבטל את השיקים ואז אמרה שהם יגישו נגדי משפט, אמרתי שאין לי בעיה בכלל, בקשתי לדבר עם מנהל בכיר, ואז אמרה לי שאין בעיה היא תיקח אותי לגב' שירן שהיא אחראית על הליהוק ואתה שוחחתי, כאשר פתחה את הדלת אמרה לשירן שאני רוצה לדבר אבל לא נתנה לשירן לדבר או להקשיב לי כל הזמן צעקה עלי ועניפה את אצבעה כנגדי וממש התנהלה עלי בקול רם כדי שכולם ישמעו ולאחר שהסברתי לה שאנחנו לא בשוק ותספיקו לדבר אלי כך גרשה אותי מהמשרד ודרשה שאסתלק משם, אחרת תזמין את השומרים/מהבטחים, בבניין אין מהבטחים ישנו בכניסה ליד דלפק שומר? והוא מכיר אותי שנים (בבנין שהמשרד שוכן באותה קומה ישבו לפני שנים המחלקה לחקירות של מס הכנסה ואני מכירה עובדת/עבדתי במשרד ממשלתי גם. לאחר הצעקות שהיו שם מצד הנציגה/מאפשרת, התקשר/התקשר מנהל הסניף וביקר לדבר איתי, הסכים לכל מילה שלי, וביקש שהגיע ביום שני ביום שהוא נמצא הוא גר בתל אביב ונברר מה קרה ואם בכל זאת ארצה לעזוב, הוא באופן אישי יעזור לי לכתוב את המכתב ויחזירו לי את הכסף. אבל ממש לא זה מה שקרה, הגעתי אתמול ולאחר הסבר מצידי שזה לא מתאים לי וגם מבחינה כללכית, לא יכולה ולא הייתי צריכה לעשות זאת, במקום להחזיר את הכסף דרש ואמר שעלות יום צילומים עולה 900 שקל ולכן הוא רוצה את המגיע לו, זה הצחיק אותי בסך הכל אולי הצילומים ארכו כשעה כאשר המאמץ הוא שלי, לצאת להכנס לחדר צר וקטן ולהחליף בגדים וצילום לא מוצלח, על זה 900 שקל? עלי לציין ששיק אחד על 300 שקל כבר נפדה, באותה שיחה לאחר שאמרתי שאני אבטל את השיקים ואפנה לעו"ד, הסכים ואמר שעל ה900 שקל הם יארגנו לי 3-4 צילומים בסדרות/פרסומות ואז אני יכולה ללכת לאן שאני רוצה ושאר הכסף יוחזר לי. בכל הזמן הזה הוא ביקר שגה' שירן שתהייה נוכחת בחדר והיא לא פסלה אף מילה ממה שאמרתי. לאחר שיצאו מהחדר בקשתי ממנו לכתוב לי את כל הסיכום שנאמר ע"י שבעבור 900 שקל אני השתתף ב2-3 סדרות או סרטים, אמרה שהוא לא יכול אבל העו"ד שלהם יכתוב לי את הסיכום, יצאתי משם לא מרוצה, נכנסתי לשירן לומר שלום, שאלה האם אני פנויה מחר כלומר היום 16.7.13, אמרתי שלא, ואז הלכתי, אבל כל הדרך הביתה לא הייתי מרוצה, אני מבקשת לבטל את כל הענין, א. האם אני יכולה לבטל את כל העניין. ב. שיק אחד נפדה ולפי דברי המנהל אמר שיום צילום עולה 900 שקל ובתמורה לכך אני השתתף בצילומים 2-3 פעמים האם אני יכולה לבטל את שאר השיקים כלומר 7 שיקים שהם שאר הכסף 2100 שקל. כלומר מ – שיק 4. אנא תשובתכם המהירה, כי אני במצב בריאותי ונפשי לא כל כך טוב ומבחיה כלכלית אסוף לי אפילו לתת שיקים על סכומים גדולים. תודה בטי הטלפון שלי 0525740304 תודה רבה

  [Reply]

 114. שלום רב,

  מדדתי שמלת ערב בחנות בוטיק ושלמתי מזומן עבורה את מלוא כספה, אמרתי שאחזור לקחת אותה כי לא ידעתי בדיוק באיזה צבע אקח אותה, כעת אני מתחרטת ולא יודעת מה לעשות? האם אני יכולה לבקש את הכסף בחזרה? לציין שוב שלא לקחתי את המוצר עצמו,
  אנא תשובתכם עוד היום כי אני מבינה שתוך 14 ימי עסקים, זה שונה מיותר.
  תודה

  [Reply]

 115. עשיתי הזמנה של ארון ששוויו 5000 ש"ח
  חתמתי על הזמנה שרשום שם דמי ביטול ייגבו 15% מערך ההזמנה
  עבר חודש מאז תאריך העיסקה
  ראיתי את המוצר ולא היתי מרוצה וגם המידות לא היו תואמות לתקרה
  אני רוצה לבטל עדיין לא סופק
  מה החוק אומר לגבי זה ? האם הם צריכים להחזיר לי את המקדמה
  תודה זה דחוף

  [Reply]

 116. שלום,
  ברצוני לשאול לגבי ביטול עסקה של שמלת ערב
  רכשתי שמלת ערב (ללא התאמה אישית, שמלה מוכנה) ביום שישי,
  ביום שני חזרתי לחנות לבטל את העסקה לאחר שהתחרטתי (כמובן שלא נעשה כל שימוש בשמלה)
  בעל החנות סירב בטענה שיש שלט שאין החזרה או החלפה של שמלות ערב (יצויין כי בחנות יש רק שמלות ערב ואכן קיים שלט כזה, אותו לא ראיתי במהלך הרכישה) וציין כי החוק אינו תקף לגבי שמלות ערב והוסיף כי מאחר והחנות פתוחה במוצ"ש
  אז עברו שלושה ימים מאז ביצוע העסקה
  ברצוני לדעת האם יש התניה בחוק לגבי שמלות ערב (ראיתי שמופיע בחוק רק ביגוד והנעלה עם התניה שקשורה להלבשה תחתונה ובגדי ים בלבד) האם מותר לבעל העסק לשים שלט שבאופן עקרוני מנוגד לחוק
  (אחרת לפי הבנתי, כל חנות יכולה לעשות זאת ומה הטעם בחוק)
  והאם אכן מוצ"ש נחשב כיום בביטול עסקה (ראיתי שבחוק כתוב לא כולל ימי מנוחה)
  אודה לתשובתך

  [Reply]

 117. שלום
  שילמתי על בני שנרשם לבי"ס לכדורגל לשנה שלמה מראש
  במהלך השנה בני שבר את היד ולא הסכימו לקבל אותו עד לאישור מאורתופד שבו הוא יכול לחזור לאימונים
  פניתי להנהלה וביקשתי החזר כספי של חודשים (בני לא השתתף בכלל בחוג במהלך חודשים אלו)
  בהתחלה אמרו בסדר נבדוק אם נוכל להחזיר ועד היום לא חזרו בתשובה למרות שפניתי אליהם אלפי פעמים
  והיום הם אומרים שאני אלך לתביעות קטנות לתבוע על מנת שיחזירו לי את הכסף
  האם זה נכון לעשות דבר כזה? או שיש אופציה אחרת?
  אודה על תשובתך\

  [Reply]

 118. שילמתי עבור שיש שהזמנתי למטבח חדש. בתוך 10 ימים ביקשתי בכתב לבטל העסקה כיוון שאני משנה את המטבח.
  האם חייב בדמי ביטול מעבר ל100₪ הקבועים.
  בקיצור, לא ברור לי עד הסוף תקנה 2 סעיף 5, על מה מוסב המשפט ״ ובלבד ש..״

  [Reply]

 119. במידה ואדם הזמין שלושה צימרים וביטל במסגרת הימים המותרים , האם הוא ישלם 100 ש"ח בגין כל צימר ?
  או 100 ש"ח בגין כל העסקה?
  תודה מראש

  [Reply]

 120. האם מותר לחנות להוריד 5% על מצלמה דיגיטלית שנפתחה, הוכחתי שאכן הוא פגום- רעשים בוידאו ובכל זאת הוריד את ה 5% ? הוא רצה לתת את זה לתיקון המצלמה החדשה ( 5 ימים אחרי שקניתי את המוצר) או להחליף לחדש. אבל בגלל שקראתי חווה דעת של אנשים אחרים וחוות דעת של מומחים באינטרנט שזה כל המוצרים פגומים ולא מדובר באחד לא רציתי. חוסר אמון במוצר. אמרתי לו שיוכיח. אני רוצה לראות במצלמה אחרת אבל הוא לא הגיב באותו רגע הייתה לא הרגשה שהוא ידע שאכן אני צודקת והוא ידע על זה מראש לפני כן וזה לא משנה מה אני יוכיח. בכל זאת יזכה אותי כאילו התחרטתי בקניה. הפסדתי 30 ש"ח אבל הוא הפסיד לקוח

  [Reply]

 121. שלום
  בזק עסקים הציעו לי עסקה להצטרף עם התחיבות לשנה בבזק עסקים, תמורת 19 ש"ח לחודש + עד 400 ש"ח לחודש למקליקים על השם החברה. התחלתי לקבל סכומים מקימלים במהלך 3 חודשים, בקשתי לבטל. דמי הביטול היו כ1000 ש"ח, האם חוקי לחייב אותי בסכום כה גבוה?
  אודה לתשובתך
  מיכל

  [Reply]

 122. רכשתי נעליים באמצעות גיפט קארד שקיבלתי מהעבודה (כאלה שיש בהם סכום כסף ואתה יכול לקנות ממס' רב של חניות כמו אייס גלי שילב ועוד)
  רכשתי נעליים ולאחר יום וחצי הגעתי ובקשתי לבטל העסקה כמובן שלא נעלתי אריזה מקורית וכו'.
  בחנות לא הסכימו לזכות את הכרטיס חזרה אלא לתת לי זיכוי שמגביל אותי לחזור לחנות זו בלבד. שמסרתי את לשון החוק שאני מכיר מסרו לי שאלך לשרות לקוחות של החברה.
  רגע לפני דאני הולך אני מבקש לדעת האם הם צודקים או שמא הם מחויבים לזכות את כרטיס הגיפט קארד שלי בניכוי אחוז אם וכאשר יוכיחו כמובן שנגרע מהם מחברת כ.א. עמלה כזו או אחרת

  [Reply]

 123. שלום אם התחלתי קורס והחלטתי לבטל אותו ועכשיו בעלהעסק מחייב אותי בסכום גבוה שלא חתמתי ולא אישרתי בטופס רישום לקורס היה כתוב במקרה של ביטול חיוב של 190ש"ח ולא היה כתוב שום דבר בנוסף לביטול וכבר שילמתי לו2000ועכשיו אני דורשת החזר כספי התחלתי יום אחד בקורס שאני מוכנה לשלם עליו וזהו מה אני יכולה לעשות?ולאן אני יכולה לפנות?:

  [Reply]

 124. שלום רב,

  מה לגבי החזר מרופא שיניים בגין שירות גרוע וכתרים שאינם מתאימים?

  פעמיים נעשו כתרים בצבע ובגודל שלא מתאימים, ובפעם השלישית למרות הבטחה שאני מקבלת 5 כתרים חדשים נראה שהוא רק ציפה שניים מהם ועכשיו נוצר עליהם סדק. את שלושת האחרים הוא סירב להחליף. כמובן שבנוסף לזה שלא קבלתי את מה ששלמתי עבורו, עברתי גם טפולים כואבים ולא נחוצים והרבה טרטורים ובזבוז זמן בשל רשלנותו וזלזולו של הרופא.
  הטיפול אצלו היא במהלך מאי-יוני השנה.

  מה עלי לעשות כדי לקבל בחזרה את מה ששולם עד כה בכרטיס האשראי וביטול החיובים העתידיים ?

  תודה על עצתכם,
  שושי זהר

  [Reply]

 125. שלום רב,

  הזמנתי צימר בתאריך 1/8/13 לשני לילות לתאריכים 7-8/8/13. העסקה התבצעה טלפונית מול בעל הצימר. שאלתי שאלות לגבי תוכנו של הצימר ונתתי מספר אשראי כעירבון. (לא נשלח בפקס שום זכר לעסקה הטלפונית על כל פרטיה כולל דמי ביטול )
  ביום ההגעה לצימר בשעה שמונה בערב נוכחתי לדעת כי הצימר הוא לא מה שהובטח בטלפון: המקום קטן מאוד עם גקוזי שאינו תואם לבקשתי בהזמנה הטלפונית. לאור האכזבה התחלנו לחפש צימר אחר באזור.
  בקשנו מבעל הצימר לחייב אותנו רק בדמי ביטול 250 ש"ח ולא לגבות את מלוא הסכום, אך הנ"ל סרב בטענה שזו המדיניות.
  לאחר שלושה ימים מסתבר שהאשראי חויב עבור צימר שלא קבלנו ממנו תמורה (אני מציינת שלא חתמנו על שום טופס חיוב).

  האם אני יכולה לתת לחברת האשראי לבטל עסקה שלא נתנה תמורה בשל מידע לקוי?

  מחכה לתשובתם תודה.

  [Reply]

 126. שלום רב,
  רכשתי לפני 13 ימים טיסת אל-על ואני נאלצת לשנות תאריך עקב בעיה שנוצרה. השאלה שלי היא האם על פי חוק הגנת הצרכן הינני חייבת לבטל 14 ימים קלנדרים או 14 ימי עסקים?

  [Reply]

 127. רכשתי היום משקפי ראייה ברשת אופטיקנה – לאחר כשעתיים חזרתי לחנות ע"מ לבטל את העסקה אולם הנציגות בחנות לא הסכימו בטענה כי התחילו ללטש את העדשות לצרכיי האישיים.
  מיותר לציין כי את המוצר טרם קיבלתי…
  האם עפ"י התקנות אוכל לדרוש מהם לבטל את העסקה בכל זאת או שאין לי כאן CASE?

  [Reply]

 128. שלום רב,
  היום הזמנתי מכשיר סלולרי דרך אתר אולסייל,
  כעבור כשעה רציתי לבטל את ההזמנה שעדיין לא חוייבה ולא קיבלתי את המוצר
  האם נכון לחייב אותי בדמי ביטול על סך 100ש"ח?
  תודה

  [Reply]

 129. שלום,
  רכשתי מכשיר סלולארי לפני 5 ימים בחנות ברמת החייל תל אביב.
  המכשיר לא תקין. פניתי לחנות ואמרו לי שלא מחזירים כסף ולא לוקחים חזרה ועליי לפנות למשווק- במקרה הזה, NOKIA.
  האם מבחינת החוק- יש להם חובה להחליף את המכשיר או לתת לי כסף או שמא , הםפטורים מכך, כל זאת למרות שעברו 5 ימים בלבד מרגע ביצוע העסקה?
  תודה.

  [Reply]

 130. שלום רכשתי מיטה במידה 160/190עם ארגז מצעים מובנה. לאחר שבועיים מספקים לי את המיטה כפי שרציתי, אך לאחר ההתקנה גילינו שטעינו במידה של המיטה היו צריכים 140/190. ידוע לי שזו טעות שלי. השאלה האם אפשר להחזיר אותה לחנות ולקבל מידה אחרת?

  [Reply]

 131. הזמנתי מוצר שקיים במלאי, התחרטתי פחות מ 24 שעות, בזמן הזה התקשרתי לחנות בבקשה לביטול ונאמר לי שעלי לוותר על 100 ש"ח דמי ביטול, באישור מנהל קניתי ב100 ש"ח (דמי ביטול) + כסף שהוספתי, מוצר חדש…אם אבטל עסקה זו אקבל את כל הסכום חזרה? כולל אותם 100 ש" דמי ביטול?

  [Reply]

 132. שלום, רכשתי גופי תאורה ביום שישי בעסקת כרטיס אשראי. בסוף השבוע החלטתי לבטל את העסקה.
  האם מותר לי לבטל את העסקה ( בית העסק מייצר את גופי תאורה ) ?

  תודה
  יניב

  [Reply]

 133. שלום
  לפני כשלושה חודשים הזמנתי סלון לא במידות סטנדרטיות. הסלון הגיע אבל לא בצבע ובגודל שהוזמן.
  מכיוון שאני גרה בקיבוץ יש בעיה די גדולה להעלות את הספה לקומה ראשונה. בפעם הראשונה הצלחנו להעלות את הספות . עכשיו הסלון החדש מוכן ואין באפשרותנו להערך שוב כמו פעם הקודמת שנערכנו (חבלים, אנשים שבאו לעזור
  וכו) . מתי והאם יש באפשרותי לבטל את העיסקה ? האם זה שהשאירו אצלי את הספות הלא נכונות יוצר בעיה כל שהיא ? אני רוצה לציין שמהחנות לא חוזרים אלינו ברגע שהנזכרו שיש בעיה של העלאת הספות .

  [Reply]

 134. קניתי אייפון במזומן, שלאחר התברר- כמחודש.
  אפשר לדרוש החזר מלא?
  השתמשתי בו.

  [Reply]

 135. מספר פנייה 316868 קוד 331mix ; שאילתי מה ניתן לעשות לעוסק שאינו מקיר בזכותי לקבל בחזרה את כספי ; ומתעקש למכור לי מוצר אחר במקום ??? ; (זה חודשיים )

  [Reply]

 136. שלום,
  קניתי מוצר (חולצות) ביום שישי והייתי מעוניין להחזיר אותם ביום שני,
  האם שבת נחשבת כיום עסקים לעניין זה? כלומר, האם יום שני עדיין נחשב בתוך 2 ימי עסקים?
  תודה.

  [Reply]

 137. שלום, נרשמתי לחדר כושר ועשיתי מנוי ל12 חודשים.
  מנוי חודשי בעלות של 230 שח חודשי , עדיין לא ניצלתי את המנוי ולא נכנסתי פעם אחת ואני רשומה כבר חודשיים.
  אני רוצה לבטל את המנוי מסיבות אישיות והמכון דורש ממני 600 שח ביטול.
  אני שוב מציינת לא ניצלתי את המנוי בכלל לא נכנסתי כי לא יכולתי ואני גם לא יכולה בהמשך ובגלל סיבות אלו רוצה לבטל לגמרי את המנוי.
  רציתי לדעת האם זה בכלל חוקי, ולפי החוק מה חל לגבי?

  [Reply]

 138. שלום רב, ברצוני לדעת מה החוק קובע בנוגע להזמנות בפייסבוק . הוזמנו משפי שמש. נאמר לנו שמחירם 400 ש"ח.הם היו אמורים להישלח באמצעות דואר ישראל ובמעמד קבלת הסחורה הייתי אמורה לשלם את 400 השקלים ללא עלות דמי משלוח.
  כשהגיעה הודעת הדואר (עוד בטרם נאספו המשקפיים) התקשרתי לבטל העסקה. ברוב חוצפתו הודיע לי שאני אמורה לשלם 80 ש"ח על הוצאות משלוח,ביטוח וכו'…לאחר מכן החל במסע איומים והצהרות שיבוא אלי הביתה ו"לא כדאי לי להתעסק איתו"… אודה לכם לתשובה דחופה אם החוק עומד לצידי.
  עפ"י התקנות המופיעות במאמר מעלה אני אמורה לשלם מקסימום 5 אחוז מערך העסקה כדמי ביטול שזה למעשה – 20 ש"ח !!

  תודה רבה

  [Reply]

 139. שלום רב, אשמח לקבל הסבר, לגבי אפשריות קבלת החזר כספי בחנות עודפים.
  רכשתי בגד ביום חמישי בחנות עודפים הפתוחה בשבת,
  האם ימי מנוחה – הם ימים שישי, שבת, ראשון? כלומר, החזר כספי אקבל אם אחזיר את הגד ביום ב'?

  [Reply]

 140. שלום,

  היום בבוקר הזמנתי חבילת נופש של טיסה ומלון לחו"ל – בטלפון סיכמתי עם סוכן הנסיעות שבקשתי היא ל- 5 לילות, הסוכן ביצע הזמנה ושלח לי באימייל אך רק בעשר בלילה ( 12 שעות ממועד ביצוע) שמתי לב שמדובר ב- 3 לילות ולא ב5- לילות.
  המלון עדיין לא אושר ואינני מעוניינת ב- 3 לילות – כנראה אי הבנה של הסוכן מה אוכל לעשות בנושא? הטיסה אמורה להיות בעוד 4 ימים האם במקרה כזה של חוסר הבנה ואי אישור המלון כרגע, כאשר גם לאת חתמתי על שום מסמך, אוכל לבטל את ההזמנה או שיחולו עלי דמי ביטול מלאים?

  [Reply]

 141. אני רוצה להחזיר חולצה שקניתי אתמול, עם תוית, ללא שימוש. החולצה עלתה 50 ש"ח במחיר של סוף עונה. האם זכאית להחזר? האם זה כלול בסייג של טובין -שהמחיר עולה על 50? ומה לגבי השלטים שהחנות תלתה שאין החזרות במבצעים?

  [Reply]

 142. יש לי שאלה אם קיבלתי אתמול מערכת סלון (ישיבה) ופירקו אותה כדי להכניס הביתה .להפתעתי כשהם הלכו רגל אחת שבורה,ובדקתי את המוצר והכריות לא מולאו בכרית אלה במלא זבל ,למרות שיש רוכסן לכביסה.המוצר צולם ונשלח בחברה אך בחברה לא עונים למענה טלפוני. אין תשובות. שולם ב6 תשלומי ויזה ניתן לבטל את החלק שנותר מהתשלום?
  תודה

  [Reply]

  סנדרה reply on ספטמבר 17th, 2013 10:56:

  סליחה טעיתי במייל

  [Reply]

 143. הי ,

  לפני כ- 4 שנים רכשנו עסקה עבור בעלי להסרת שיער בלייזר האם מותר לי לקבל את יתרת הכסף?

  [Reply]

 144. לפני שבוע רכשתי מכשיר נייד ואייפד מחברה סלולרית. בחברה מעודכן כרטיס האשראי שלי בתור אמצעי תשלום. בעת הרכישה הנציג תפס לי מסגרת בסכום העיסקה ע"ס 4068 ש"ח בלי ידיעתי,העיניין התברר לי כמה ימים אחר כך כשניסתי להשתמש בכרטיס האשראי והיה לי סירוב, פניתי לחב' אשראי והם הסבירו לי על העיסקה שסגרה לי את המסגרת של הכרטיס , הנציג בחב' האשראי הסביר שאני יכולה לא לקבל את העיסקה של חב' הסלולר , אני כדי להיות בסדר יום אחרי חזרתי לחב' הסלולרית להחזיר את האייפד ולבטל את העיסקה. כל זה פחות מ 14 ימי עסקים. בחב' הסלולרית לא הסכימו לקבל חזרה את האייפד שהיה באריזה המקורית שלו ואפילו עוד לא הוצאתי אותו מהאריזה בכלל.. הם הסבירו שלא ניתן להחזיר אייפד.. הסברתי שהמצב הכלכלי שלי קשה ואני מרוויחה משכורת מינימום. והסברתי שהנציג שמכר לי את האייפד לא הסביר שום דבר על כך שהעיסקה תתפוס לי את מסגרת האשראי, אחרת לא הייתי לוקחת אותו בכלל.האם בכל זאת לבטל דרך חב' האשראי את העיסקה? איך לפעול? מה לעשות?

  [Reply]

 145. רכבתי רכב חדש מחברת ליסיניג בעסקת ליסינג פרטי (מימוני).
  שילמתי לחברת הליסינג:
  1. אגרת רישוי – 1150 ש"ח
  2. דמי פתיחת תיק – 500 ש"ח
  לאחר 12 יום הודעתי להם שאני מעוניין לבטל את הקנייה.
  חברת הליסיהג דורשת 5,000 ש"ח עמלת ביטול.
  האם תקין? מהו הסכום המקסימלי שמותר להם לחייב אותי ומהי התקופה המקסימלית.
  תודה,
  איילת

  [Reply]

 146. היי
  רכשתי אתמול חדר לילדה מתצוגה, והיום אני רוצה לבטל את העיסקה. שילמתי בכרטיס אשראי השאלה היא:
  האם ניתן לבטל וכיצד אקבל את כספי חזרה?
  ושאלה נוספת בטופס הקבלה רשום כי במקרה של ביטול אחוייב ב25% האם הם זכאים לחייב אותי?
  תודה

  [Reply]

 147. שלום, אם התחרטתי לגבי מוצר שרכשתי באינטרנט (עסקה במסמך חסר – עסקה מרחוק) והמוצר כבר נשלח אליי ע"י הספק, ואני סרבתי לקבלו ולכן המוצר חזר לספק אוטומטית (דואר רשום בדואר ישראל) – האם הספק רשאי לגבות ולחייב אותי על עלות משלוח לפי החוק או שאסור לו? או שזה תלוי במדיניות של החברה/האתר שרכשתי שם?

  [Reply]

 148. […] 21 דצמבר 2010 … ככל שהספק מסרב להחזיר את המקדמה ששולמה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. [Reply] …… שמעון שלום,. גם אני מנפגעי מטבחי זיו.מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 149. שלום רב,
  ביום שלישי האחרון רכשתי מגן ברך. לאחר מדידתו בבית החלטתי כי אני מעוניינת להחזירו ולקבל את כספי בחזרה.
  יום למחרת הרכישה התקשרתי לחנות והודעתי כי אינני מרוצה מהמגן וברצוני להחזירו אך נאמר לי שרק בעל החנות מטפל במקרים אלו וכי הוא יהיה בחנות רק ביום ראשון (5 ימים לאחר הרכישה).
  מהו הזמן המקסימלי להחזרת מגן הברך? האם 14 ימים או שלושה ימים?
  האם במניין הימים אני צריכה לכלול ערב חג / שישי / שבת?
  בנוסף, במידה והזמן המקסימלי הוא 3 ימים האם עדיין אני יכולה לדרוש ביטול עסקה? (יעברו 5 ימים מיום רכישת המגן אך לא ניתן היה להחזירו לפני)
  תודה רבה
  נועה

  [Reply]

  חגי reply on אוקטובר 23rd, 2013 17:41:

  שלום לפני פחות משבועיים קניתי מכשיר סלולרי יד שניה! מחנות וקיבלתי אחריות של שלושה חודשים מבעל החנות
  לאחר שבוע התגלו תקלות בטלפון והכנסתי אותם לתיקון אצלו במעבדה .
  א. האם מותר לי לבטל את העסקה תוך 14 ימים למרות שמדובר בקנייה יד שניה?
  ב. תוך כמה ימים מהרגע ששמתי את המכשיר לתיקון על בעל המעבדה להשיב לי אותו?
  תודה רבה .

  [Reply]

 150. שלום.
  קניתי חדר ילדים (רהיטים) בעלות של 7400, לאחר יממה החלטתי לבטל את ההזמנה ולא יאוחר מ 48 שעות 2 ימי עסקים יצרתי קשר עם שירות לקוחות החברה ונאמר לי שעל פי ההזמנה כתוב באותיות קטנות שבמקרה של ביטול יהיו מחוייבים לשלם 25 אחוז מערך העסקה. האם מותר להם לעשות דבר כזה?

  [Reply]

 151. שלום

  אני וזוגתי מתחתנים בעוד כחודש, וסגרנו חוזה אך ללא תשלום מקדמה וללא חתימה על חוזה מפורט רק דף הזמנה לעיצוב האולם.
  האם אני יכול לבטל את החוזה והאם זה יהיה כרוך בתשלום למרות שלא חתמתי על חוזה מפורט ולא צויין שום סעיף ביטול חוזה?
  להזכירך שיש עדין חודש עד החתונה.

  תודה מראש

  [Reply]

 152. שלום,
  התחלתי בטיפול בלייזר שילמתי 1500 ש"ח ל 15 טיפולים.
  בצעתי טיפול אחד שרק גרם נזק, ואני מעוניינת בביטול עסקהֿ או החזר כספי מצד בית העסק.
  האם כחוק מגיע לי את כספי בחזרה – "כשל בסיפוק המוצר-שירות".
  לא מצוןיין בחוזה שום דבר בנוגע לביטול עסקה או לנזק שעלול להיגרם.
  תודה רבה

  [Reply]

 153. שלום
  הייתי רוצה לדעת עם ידוע משהו בנושא האמינות של חברת "גלובוס ייצוג אמנים בע"מ"

  תודה מראש

  [Reply]

 154. שלום רב,
  קניתי מיטת טיפולים לעיסוי במחיר 1000 שח חדשה מחנות.
  כבר שהגעתי הביתה שמתי לב שהמיטה חורקת ומרעישה, טלפנתי לחנות והמוכר אמר שזה בגלל שהמיטה חדשה.
  כעבור שבוע שהרעש לא עובר טלפנתי שוב והנ"ל אמור שאני אנסה לשחק עם הברגים שלה דבר שלא הועיל.
  וביקש שאביא לאליו לחנות את המיטה.
  המוכר שלח את המיטה למפעל ושם שלחו מיטה חדשה אך לא את אותו הדגם אלא דגם פשוט יותר… הסברתי לו שאיני רוצה את המיטה הזו ושאני מבקש מיטה כמו שהזמנתי.
  למחרת היום התקשר המוכר וטען בפני שאין יותר מיטות כאלה ורק עוד חודשיים יהיו. שאלתי אם מיטות יקרות יותר יש וזה אמר שיש אך אין בכוונתו לתת (לציין שהמוכר נתן לי מיטה חלופית ישנה ובלוייה אך מתפקדת ואף הציע לבטל את העסקה עימי ולהחזיר לי את כספי). אני דרשתי מיטה חדה כפי שקניי ואם אין במלאי שייתן לי מיטה יותר יקרה שיש במלאי.
  זה אמר שאלא האפשרויות ושאבחר.
  לפי החוק אני זכאי למיטה חלופית או שהמוכר בחנות יכול לבטל את העסקה
  תודה מראש
  גלעד

  [Reply]

 155. קניתי שני זוגות משקפי שמש.לא עבר 24 שעות,והתחרטטי,האם אני יוכל לקבל החזר כספי..

  [Reply]

 156. הזמנתי מכונית בחב' ליסינג ושילמתי מקדמה של 10,000 ש"ח (12/8/13). הייתי אמור לקבל הלוואה באמצעות החברה וכתוצאה מהליכים בירוקרטים – היא לא בוצעה. באותו יום (15/8/13) ביקשתי בטלפון מנציג החברה לבטל את המכירה ולבקשתם העברתי טופס חתום – 10 ימים ממועד המכירה ( 22/8/13). אחרי דין ודברים החברה העבירה צ'ק דחוי ל-30 נוב'13 – בטופס הביטול שלהם רשמו שהחזר כספי- תוך 45 ימי עסקים דבר שלא הסכמתי לו.
  האם יש עילה לתביעה כנגד החברה על שלא החזירה הכספים מיידית?
  תודה
  יוסי חזאי

  [Reply]

 157. שלום.
  נרשמתי לקורס ברמנים דרך הטלפון וחתמתי על טופס החוזה וההרשמה. אחרי כשבוע ביקשתי לדחות את הקורס ב 3 חודשים כי זה לא מתאים לי . ואחרי חודש וחצי התקשרתי שוב ושוב עד שענו לי וכשענו לי ביקשתי לבטל את הקורס והתשובה הייתה…
  "לפי החוזה שחתמת עליו היה רשום שאין לי אפשרות לבטל את החוזה לאחר דחייתו. חוק 14 יום תקף רק מאותו יום שחתמתי והיומים שבו אמור להתממש השירות לא נחשבים כי השירות "מתממש" ישר איך שחתמתי על החוזה.. במידה ולא אשלם להם הם אמרו שהם יעבירו את זה לנושא משפטי וחבל לי לא לעשות כי אחר כך אצתרך לשלם גם את הקנס וגם סכום העמלה של העורך די…
  2 מהשיחות שדיברתי איתו הוקלטו..אם תוכל לעזור אני אשמח

  [Reply]

 158. כמה פעמים מותר לחברה לתקן מחשיר חדש ?

  [Reply]

 159. שלום רב,
  לי קרה מקרה כי ביטלתי מנוי לחדר הכושר תוך פחות מ-14 יום , והם דורשים ממני סכום פיצוי של 640 ש"ח!
  האם זה חוקי?
  כי הם טוענים שחתמתי על טפסים שכך מחייבים אותי.
  אבל למיטב ידיעתי חוק הגנת הצרכן לביטול עסקה תוך 14 יום הוא כללי ובל שינוי ותקף לכל עסקה באשר היא.
  האם אני צודק? או שבית העסק רשאי לגבות ממני?
  לתשובתך אודה
  רצוי למייל שלי
  בברכה
  ערן

  [Reply]

 160. מה כולל הביטוי "טובין שאין להחזירם על פי דין"? איפה נמצא פירוט הטובין האלה?

  [Reply]

 161. טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן

  הכוונה לכל סוג טובין?
  לצורך העניין, קניתי מבשם אוויר יקר מרשת "סבון" – האם אוכל להחזיר אותו?

  תודה.

  [Reply]

 162. רכשתי אייפון מחנות אשר מצאתי באינטרנט
  הרכישה התבצעה בחנות עצמה לאחר שפתחתי את האייפון והשתמשתי בו כ- יומיים
  התברר לי שהמכשיר הינו ללא פונקציה שנקראת פייסטיים
  בברור שערכתי עם המוכר הוא מסר לי שקניתי אייפון ללא האופציה
  ושאופציה מוסרת בארצות ערב ואם הייתי דורש אז זה בתוספת תשלום.
  נכון לעכשיו הוא לא מוכן להחליף לי את המכשיר או להחזיר את כספי
  מה ניתן לעשות?

  [Reply]

 163. שלום רב,
  רכשתי ספה חדשה בניילון מהמפעל, אך קיבלתי ספה פגומה. תוך כמה ימיים ניתן לבטל עיסוקה? האם החישוב מתחיל מהיום שבו בוצע הרכישה או מהיום שבו סיפקו לי את המוצר?

  [Reply]

 164. האם המוכר רשאי שלא להחזיר לי כסף, או זיכוי בגלל אובדן "קבלה". אני שילמתי בכרטיס אשראי סך 120 שקלים.מה אומר החוק למצב כזה?. תודה מאיר.

  [Reply]

 165. רכשתי רכב משלמה סיקסט שנת 2010, אינני מרוצה ממצבו (הוא שונע מק.שמונה לק.מלאכי) נראה שהרכב עבר תלאות, שריטות בדש בורד, תחזוקה גרועה, פלסטיקה גרועה. כבר שילמתי עליו, לא הועברה בעלות עדיין ואני מסרבת לקחת אותו, בבקשה שיחליפו לי.
  הם מסרבים. האם יש חוק לכך?

  [Reply]

 166. הרכב מונח שם, אני תקועה בלי רכב בנתיים וגם שלי ששייך לטרייד אין אצלם וגם לו לא ביצענו העברת בעלות. הבן שלי הלך לשחרר רק לבדיקה והם החתימו אותו על מסמכי שחרור. ללא ידיעתי ובשמי. אך המטרה היתרה רק בדיקה. בידי מסמך השחרור שהיה ברשותי שאינו חתום על ידי ונציג הסניף רק חתום עליו.

  [Reply]

 167. שלום , שאלתי בנושא היא האם במידה ונקנה רכב מחברת ליסינג , כלומר נחתם חוזה ושולמה מקדמה בסך 2000 ש"ח (הרכב לא הועבר פיזית ) – לאחר 8 שעות החליט האדם כי ברצונו לבטל את העסקה , איננו מעוניין ברכב .
  האם בזכותו לקבל את כספי המקדמה בחזרה? לווי בקנס? או שמה כל כספי המקדמה ירדו לטמיון ?

  אשמח לתשובה בנושא הדחוף!

  [Reply]

 168. שלום, הזמנתי סלון ב-21.9.13 ועד היום לא קיבלתי אותו, בהזמנה כתוב שאקבל אותו תוך 45 ימי עבודה (שעברו כבר) או תוך 60 ימי עבודה רגילים שכבר עברו, הוזמן סלון ביבוא מחו"ל.
  אציין גם שעבור הסלון שולם רק חלק קטן מהמחיר בערך 10%.
  אשמח לקבל תשובה לגבי ביטול העסקה.

  [Reply]

 169. […] 21 דצמבר 2010 … ככל שהספק מסרב להחזיר את המקדמה ששולמה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית …. סכום של 9000 שקל למחרת ביקשתי לבטל את העסקה שם העסק בסט רהיט.מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 170. האם אני יכולה לעשות ביטול עסקה על עגלה שנקנתה מתצוגה תוך 2 ימי עסקים שעוד לא נעשה בה שימוש

  [Reply]

 171. קניתי טאבלט דרך האינטרנט פתחתי אותו כמובן וגיליתי שהמסך שלו נכבה כל הזמן
  באתר שהזמנתי ממנו טוענים שאני לא יכולה לבטל עסקה כי פתחתי את המוצר האם הם צודקים?

  [Reply]

 172. גלובוס ייצוג אמנים עוקצים אנשים !

  גונבים כסף לאנשים תמימים !!!

  גלובוס ייצוג אמנים – עובדים על אנשים מבוגרים וילדים !!!
  מוכרים להם חלום שלא מתגשם , מנצלים את התמימות והחלום של אנשים וגונבים להם כסף !!!

  בקרוב כל המדינה תשמע על הקומבינות שלכם.
  !!!
  כמה רוע יכול להיות אצלי בני אדם שחולים על כסף. פשוט דוחה !!!

  הבעלים זה אותו גנב בשם אורן כהן, נא לחפש בגוגל:
  פסקי דין נגד אורן כהן

  אורן כהן פתח כבר כמה חברות ייצוג אמנים ( שבעזרתם עשה עקיצות), חפשו פסקי-דין לגבי החברות הבאות:

  – גו מנג'מנט
  – גלובוס ייצוג אמנים
  – גלובוס פרסום בע"מ
  – אביב הפקות
  – קיץ פרסומאים
  – אורן כהן אספרסו בר

  וכנראה שימשיך עוד אם לא תהיה מודעות לציבור.
  נא לשתף ולהזהיר את כולם.

  כרגע זו: גלובוס ייצוג אמנים
  להזהיר את כולם מהחברה הזו של אותו נוכל אורן כהן וחבריו.

  [Reply]

 173. פנו אלי טלפונית לרכוש כרטיס הגרלה שתתבצע באותו יום בערב לאחר שכנועם הסכמתי לעיסקה.
  כשנסתימה השיחה החלטתי לבטל והתקשרתי שוב אך המשרד היה סגור ולכן השארתי הודעה דרך מייל על בטול העיסקה.
  למחרת הם אמרו לי שכיון שראו את המייל רק למחרת כבר השתתפתי בהגרלה ואין אפשרות לבטל את העיסקה.
  איך הנוהל במקרה זה. הם מבקשים או דמי ביטול בסך 100 ש"ח או לא לבטל כלל.
  מה החוק בענין זה?

  אודה לכם מאוד דבורה

  [Reply]

 174. יביצעתי עיסקת באנדל בין בזק לבזק בינלאומי בתאריך .26/4/11 אחה"צ . במהלך 14 הימים לא יכלה בזק לחברני עקב בעייה טכנית .במקביל ביקשתי לבטל את המנוי אך הפנו אותי מגורם אחד לשני// קשרי לקוחות.// הטכני// שירות לקוחות …כשכל אחד מהם טוען שאינו מוסמך לבטל… (הכל מתועד ורוב השיחות מוקלטות!!!!)
  בתאריך 11/5/11 ביטלתי סו"ס את המנוי . יום לפני כן היה יום העצמאות.
  שאלתי : 1. האם עיסקת הבנדל בין בזק לבזק בינלאומי מקשרת ביניהם לגבי זה שאם הודעתי על ביטול שלי לאחד מהם על ידי וזה תופס גם לשני ?
  2. אם יום ה- 14 נופל ביום שבת וחג האם הוא נחשב או לא ? תודה !

  [Reply]

 175. ביצעתי אתמול עסקה עבור הסרת שיער באמריקן לייזר,נגבה ממני סכום מסויים.
  יומיים למחרת חברה שלי הלכה לסניף אחר של אותה רשת וביקשה את אותו הטיפול בדיוק וקיבלה מחיר נמוך יותר.
  יש בזכותי לבוא בטענות לסניף שבו ביצעתי את העיסקה ולבקש שיורידו לי את המחיר (לקבל זיכוי) ולהשוות למחיר הנמוך,הרי זאת אותה הרשת.

  עדיין לא התחלתי טיפולים.
  העסקה בוצעה סך הכל אתמול,איך זה עובד מבחינת הביטול.
  אני יכולה לבטל בלי שום בעיה?
  (כמובן שעדיין לא עברו 14 יום מיום ביצוע העסקה)
  וחשוב לציין שלא חתמתי על שום חוזה עדיין,רק שילמתי,נאמר שכשאגיע לטיפול אקבל ואחתום על חוזה.

  [Reply]

 176. אני קניתי דרך האינטרנט באתר EKOVACS מכשיר אלקטרוני רובוט לניקוי חלונות. בבית כאשר אני פתחתי אותו וקראתי את חוברת הדרכה התברר כי מחשיר עובד עם חלונות בגודל המוגבל זוה דבר שלא הודיעו לי באתר וזה חשוב כי חצי מהחולונות שלי הם יותר צרים מ- 45 סמ". בכל מקרה אני ניסיתי להשתמש במכשיר, אולי הוא יעבוד גם בחלונות קטנים אולם לא הצלחתי. בחלונות יותר גדולות התוצעות כמו כן לא היו מוצלחים ביותר. המחשיר משיאר כל מני סימונים בזכוכית. המכשיר עולה כ- 2500 ש"ח ואני לא מוכנה לשלם סכום כל כך גדול עבור שלוש חלונות בבית. ( הם מספר החולונות המתאימים למכשיר).
  השאלה האם אני יכולה לקבל את הכסף בחזרה הם פניתי להם מיד אחרי שקיבלתי את המכשיר.(אחרי שלושה ימים כולל שישי שבת).
  בשיחה הטלפונית החברה "גלי אלקטרה" סירבה לדבר על החזר. הם אומרו שרק במקרה שהוא לא תקין אפשר להחזיר אותו. לפי חוק הגנה לצרחן הם לא צודקים.
  מה דעתך?

  [Reply]

 177. שלום קניתי שמלה בחנות בגדים ב350ש"ח בחנות אמרתי למוכרת שלא אהבתי את השמלה אך לא הייתה לי בררה
  והיה לי אירוע חשוב יום לאחר מכן , המוכרת בחנות אמרה לי מתי שתרצי את יכולה לבוא ולהחליף את השמלה.
  כמובן שבסוף לא שמתי את השמלה .
  השמלה מההתחלה הייתה בלי תווית , אחרי שבוע חזרתי לחנות בשביל להחזיר את השמלה ולא היו מוכנים לקבל את זה
  לאחר מכן אמרתי למוכר שלא יכול להיות לא שמתי אותה בכלל וגם באותו יום שקניתי את השמלה המוכרת צילמה את השמלה ושלחה למוכר בSMS בשביל שיגיד לה מה המחיר ,
  אמרתי למוכר שיסתכל בתמונה ויראה שזה היה בלי תווית המוכר אמר שהוא לא שומר תמונות .. אמרתי למוכר שיבדוק בהיסטוריה של ההודעות והוא לא היה מוכן .
  אני ממש לא מתכוונת להשאיר אצלי את השמלה כי אני יודעת שבחיים אני לא ילבש אותה. וזה ממש לא בסדר מכיוון שהמוכרת בעצמה אמרה לי מתי שאת רוצה את יכולה לבוא ולהחזיר אותה . עדיין לא עברו 14 ימים מה ניתן לעשות ?

  [Reply]

 178. רכשתי סט מצעים כיבסתי אותו ואני רוצה להחזיר אותו כי הוא מוציא סיבים האם מגיע לי כסף חזרה

  [Reply]

 179. מה לגבי רמאות?.שילמת על מוצר של 540$ וקיבלת מחזיק מפתחות של 15$ שגם הוא הושמד בחברת השילוח כי השולח דאג לכך שלא יהיו פרטי יצירת קשר נכונים איתי וגם אישר את ההשמדה מול DHL בלי להודיע לי?

  [Reply]

 180. הי

  רכשתי טיפולים להסרת שיער ברשת מכוני יופי כשסניף אחד היה מתחת לביתי ושילמתי 3000 ש"ח טיפולים ללא הגבלה למשך שנתיים כשההמלצה הייתה טיפול אחת לשלושה שבועות. לאחר חמישה חודשים המכון עבר למקום שקשה לי להגיע אליו. ביקשתי לבטל את העסקה מפאת הקושי להגיע והם רוצים לחשב כל טיפול שביצעתי במחיר מלא!!

  מה החוק אומר על כך? אנא עזרתך

  תודה

  [Reply]

 181. נרשמתי היום לקאנטרי באיזור מגורי ולא אהבתי את החדר כושר ועוד דברים האם אני יכול לבטל את המנוי למחרת בבוקר?

  [Reply]

 182. שלום רב,
  היום קניתי 6 תחתונים מחברת אייץ אן אם הקניה בוצעה בשעה 14:41 אחרי פרק זמן של חצי שעה בזמן היסתובבתי בקניון החלטתי שאני צריכה להחזיר זו קניה בלתי רצויה ונכונה .
  אני יודעת שיש חוק שלא ניתן החזיר תחתונים .
  אבל עברה בסך הכל חצי שעה ., כשביקשתי להחזיר את התחתונים עמדתי בתור במשך כ15 דקןות בערך אז לקבלת שירות .
  השעה שביקשתי להחזיר היתה 15:36 בצהריים .
  אמרו לי חד משמעית לא החזר ולא זיכוי .
  האם יש דבר כזה שניתן לקבל החזר למרות שמדובר בתחתונים בזמן שעתי מוגבל ???

  תודה , נטלי

  [Reply]

 183. רכשתי היום מחשב באינטרנט עם איסוף עצמי. הגעתי למקום והכרטיס שלי לא עבר. בעל החנות דורש ממני 100 שקל דמי ביטול (שווי המחשב 1800 ש"ח). האם אני מחוייבת לשלם לו דמי ביטול? בנוסף, יש לו שני מספרי כרטיס אשראי שלי ואני חוששת שהוא יעשה בהם שימוש.מה עושים?

  [Reply]

 184. אני עשיתי עסקה בסך 6000 ושילמתי 3000 וקיבלתי מוצרים בסך 200 שקל וביטלתי אותה ויש לי חוזה חתום על ביטול העיסקה,
  שילמתי על המוצרים 200 שקל , כך ששילמתי על העיסקה שבוטלה 2800 ש"ח,
  החברה שאיתה עשיתי את העיסקה אמרה לי שהיא תחזיר לי 2800 שקל כי הם לקחו לי כסף אחרי שכבר ביטלתי את העיסקה בשני תשלומיים שאני הראה בחשבון גבייה והחזר מהם.(שילמתי בכרטיס אשראי)
  עברו מאז כבר חמש חודשים ויותר ועוד לא קיבלתי את הכסף בחזרה אני מתקשרת אליהם עונות לי מזכירות ואומרות לי שיחזרו אלי ועוד לא חזרו אלי .. וכך זה חוזר על עצמו
  מה אני עושה?

  [Reply]

 185. שלום,

  רכשתי סלון בעלות של 12,000 ש"ח ב 6 תשלומים בכטיס אשראי ביום שישי בסגירת היום.
  לאחר שלושה ימים ביום שני בבוקר ביקשתי לבטל את העסקה אך בית העסק מסרב ודורש 30% מסכום העסקה כדמי ביטול.
  בית העסק טוען שכבר הזמין את המוצר מחו"ל , אך אני הזמנתי בסוף יום שישי וביטלתי בתחילת יום שני – למיטב ידיעתי בחו"ל לא עובדים בימים אלו ולכן כנראה שלא הוזמן עדיין המוצר (אדגיש כי רכשתי סלון סטנדרטי ולא ע"פ מידה מיוחדת).
  בינתיים העסק ממשיך לחייב אותי על סך של 2,000 ש"ח בכל חודש , מה ניתן לעשות במקרה זה ?
  האם בעל העסק לא מחויב לבטל ולגבות 100 ש"ח ?

  [Reply]

 186. קניתי 2 זוגות מגפיים במחיר 500 ש"ח ביחד. אחרי שעה וחצי התחרטתי (כשגיליתי שהם לא מעור כפי שביקשתי מהמוכר-המוכר "לא הבין אותי נכון".) וביקשתי ממנו זיכוי. בחנות לא יכולתי להחליף לזוג אחר, כי במחיר הנתון לא הייתה המידה הרצויה 40 אלא מידה קטנה יותר, למרות שהחנות היא למבוגרים. המוכר לא הסכים והראה לי שלט על הקיר ליד הקופה שכתוב עליו: על נעליים /מגפיים במבצע אין זיכויים ואין החלפות! למרות שמהצד נראה כאילו כל החנות ב"מבצע". יש פתק ליד המוצר עם מחיר ענק פסול ומתחת המחיר ה"חדש". מה החוק במקרה הנדון? אודה מאוד באם תגיע אלי תשובה גם דרך האימייל. זה דחוף! תודה מראש ליאת

  [Reply]

 187. חתמתי עסקה עם חברת גלובוס ייצוג אומנים בע"מ לייצוג הבת שלי בת ה-9 כאשר בהסכם התחייבתי לתשלומים 250 ₪ * 12 חודשים, למחרת ביקשתי לבטל את העסקה אך החברה אינה מסכימה לבטל ותשובתם היתה , האם עפ"י חוק יש באפשרותי לבטל את העסקה? אודה לתשובתך בהקדם

  [Reply]

 188. שלום רב,
  הוריי קנו סלון מחנות בעפולה לאחר שהמוכר אמר להם שמדובר בסלון מעור אמיתי לאחר יום הסלום הגיע לביתנו וגילינו שמדובר בסלון דמוי עור!! פנינו לחנות אך המוכר מדבר בצורה מגעילה ואף צועק ולא מוכן להקשיב ולבטל את העסקה.. אני מציינת שאכן הסלון הובל לבית אך ברגע שגילינו זאת עטפנו את הסלון ודיברנו עם בית העסק שלא מוכן להקשיב
  מה עליי לעשות ?
  תודה

  [Reply]

 189. אהוד שלום,

  חתמתי על זכרון דברים לרכישת רכב משומש מסוכנות טופ טרייד מוטורס ביום חמישי שעבר 30/1/2014.
  החברה היא הטרייד אין הארצי של מאזדה ופורד.
  בזכרון דברים מצוין שיש לי שבוע ימים לשלם את סכום הקנייה ולמשוך את הרכב אלי.
  במידה ואחד הצדדים יבטל את העסקה אז ישולם 10% ממחיר הרכב.
  עדיין לא חלף שבוע מהחתימה ושאלתי היא האם באפשרותי לבטל את העסקה מתוקף תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), ללא תשלום קנס הביטול הנ"ל.
  הרכב עדיין נמצא בבעלותם ולא היה רישום יד או העברה על שמי.

  לתשובתך אודה,
  רונן

  [Reply]

 190. שלום,
  הזמנו 4 לילות בצימר יומיים לפני ההגעה (הזמנו ביום שני לרביעי-ראשון)
  נתנו מספר כרטיס אשראי לביטחון ונשלח לנו אישור הזמנה בו מצויינים תנאי ביטול העסקה.
  כתוב שם שבביטול של יומיים מתאריך החופשה נחוייב במחיר מלא.
  אבל לתומנו חשבנו שבמקרה שלנו זה לא באמת יוקפד כי ביצענו את ההזמנה רק יומיים לפני.

  הגענו למקום – לא היה שם איש מלבד בחור אחד בדיר העיזים שאמר לנו שהצימר פתוח.
  החדר היה ממש לא נעים. ריח לא טוב, לא נקי, ידיות ארונות מטונפות ושחורות ובאופן כללי לא מפנק. לא מקום שהתחשק לנו להחליף את הבית שלנו בו ל4 ימים.
  ניסינו לתפוס את בעלת המקום בטלפון ללא הצלחה נשארנו שם כשעה וכשראינו שאף אחד לא מגיע השארנו לה הודעה במזכירה שאנחנו מצטערים אבל המקום לא לטעמנו ונאלצנו לעזוב.

  הם חזרו אלינו כעבור כמה שעות ואמרו שיצטרכו לחייב אותנו על כל הסכום (כל 4 הלילות!) כפי שמצויין באישור העיסקה שנשלח לנו.

  האם אנחנו באמת מחוייבים לשלם?

  [Reply]

 191. בתאריך 4.2.2014 הזמנתי משקפיים לראיה , שילמתי 1038 ש"ח. עד היום ממש 9.2.2014 המשקפיים לא סופקו.. ביקשתי בעת התשלום המלא לכתוב על הקבלה/חשבונית : לא סופק, אך הפקידה סרבה. התקשרתי היום 9.2.2014 ונאמר לי שזה יקח כ 10 ימים עד שהמשקפיים יהיו מוכנים , האמת שאני קצת דואג. מה עלי לעשות ? תודה . אשר

  [Reply]

 192. קניתי משקפיי ראייה בסכום של 2800 שקל לאחר 8 ימים ביקשתי לבטל את העסקה החנות סירבה לבטל את העסקה למרות שהמוצרים עדיין לא היו מוכנים הא זה חוקי או שיש דרך לבטל את העסקה

  [Reply]

 193. […] 21 דצמבר 2010 … ככל שהספק מסרב להחזיר את המקדמה ששולמה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות. [Reply] …… שמעון שלום,. גם אני מנפגעי מטבחי זיו.מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 194. הקבלן הפנה אותי לספק לצורך קניית ארון אמבטיה לדירה שתהיה מוכנה בעוד חצי שנה.
  לאחר מדידות סופיות בדירה הספק מסר לנו כי הארון שהוזמן אינו מתאים ויש להחליפו בארון קטן יותר. לחברה אין במלאי (וגם היא לא תייצר) ארון מאותו דגם במידה קטנה יותר, שמתאימה למידות הדירה. כמו כן אין דגם אחר שאנחנו רוצים לקנות מהספק.
  לפיכך אנו רוצים לבטל את העסקה. בהזמנה רשום כי ניתן לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ההזמנה.
  למיטב הבנתי החוק במקרה זה מתיר לבטל עסקה עד 14 יום מיום קבלת הטובין.
  האם הספק יכול לרשום בהזמנה סעיף שנוגד את החוק? האם הוא יכול שלא להסכים לביטול העסקה מאחר וחתמתי על הסעיף כאמור בהזמנה?
  תודה

  [Reply]

 195. שלום רציתי לברר אם סגרתי עסקה של התחייבות לשנה שבחוזה אני רואה עכשיו שאין אפשרות ביטול האם זה תיקני ?
  ובנוסף לזה שהם לא נתנו לי את השירות שהובטח לי .
  כדוגמה הייתי אמור להיות מפורסם דרכם תוך 3 ימי עסקים והיום עבר 17 ימי עסקים ולא זז כלום?

  [Reply]

 196. שלום!

  רכשתי מוצרים לטיפוח הפנים בתאריך 25/01/2014 לאחר כשבוע ב 2/02/2014 החזרתי את המוצרים לחנות מאחר והם אינם מתאימים לעור הפנים שלי. החנות קיבלה את המוצרים אך לא הסכימה לזכות לי את האשראי אלא לתת לי זיכוי בלבד, בטענה שהחזר כספי יינתן רק עד 48 שעות מהרכישה.
  הם החברה פעלה נכון ולפי החוק?

  [Reply]

 197. .שלמתי כ 15,000 ש"ח לחברת פרקטים ב6 תשלומי אשראי רגילים
  ביטלתי את העסקה לאחר שירד כבר תשלום אחד של 2500 ש"ח
  מה עלות דמי הביטול שיכול לחייב אותי בעל העסק?
  יש לציין שעוד לא סופקה הסחורה ולא הותקנה.
  5% על כל הסכום ?
  5% רק על התשלום הראשון?
  או רק 100 ש"ח?

  [Reply]

 198. שלום.נרשמתי לשירות האיתותים של מכללת פסגות. הם מסמסים לי על מניות "חמות" ואני אמורה להשקיע. העיסקה היא מתמשכת ל-36 חודשים. עברה שנה ובפועל לא עשיתי דבר עם המידע. ביקשתי מהם לצאת מהעיסקה הזו והם מציעים לי או ללכת לקורס אחר במכללה בשוווי העיסקה המתמשכת. או לחילופין לשלם קנס "מופקע" . או להמשיך עוד חצי שנה לשלם על השירות ואז לצאת.
  אני לא מעוניינת משום שאין לי כסף. מה אומר החוק ? (245 שח כל חודש למשך 36 חודשים כשבפועל לא עשיתי שום שימוש ב"מוצר")

  [Reply]

 199. שלום שמי אודליה
  ואני נרשמתי בחדר כושר לפני כחצי שנה בשם פרפקט בודי בראשון לציון
  עד היום הכול היה סבבה, אולם בחודש האחרון לא נעים לי להיות שם
  מכיוון שעמוס ומלא שם מאוד
  רציתי לבטל את המנוי ונאמר לי שחתמתי על חוזה שיש בו קנסות יציאה של דמי מנוי כפול חודשים
  אני לא קיבלתי מידע כזה כאשר עשיתי מנוי ותאמת לא קראתי את התקנון ולכן בכלל לא ידעתי מזה
  האם קנסות יציאה היום לא בוטלו? והאם היה מותר להם להחתים אותי על כך
  אודה על תשובה

  [Reply]

 200. רכשתי צמיד בעסקת מכר מרחוק .
  הצמיד הגיע עם פגם בחריטה- ובנוסף לא בצבע שרציתי. גוון זהב שונה.

  המוכרת טוענת שהזמנה אישית לא ניתן לבטל- השאלה אם זה באמת נכון אפילו שיש פגם בחריטה??? היא חראה את האות L במקום T

  [Reply]

 201. שלום רב,
  שאלתי לגבי ביטול של חוג. בתי היתה רשומה לחוג כדור מים ושילמנו בכרטיס אשראי מראש מספטמבר לאוגוסט. סיימה בסוף פברואר והנהלת החוג אומרת שאחרי 31.1 אין החזר של השתתפות בחוג. האם הגיוני שנשלם חצי שנה קדימה ללא כל פעילות? האם הדבר חוקי?

  [Reply]

 202. קניתי משתח משחק לתינוק הגעתי הביתה וראיתי שהגודל קטן מהרצוי המוצר אינו נפתח ושולם בכרטיס אשראי ביום שישי עם אני אגש לחנות ביום ראשון יחזירו לי את הכסף דרך כרטיס האשראי האם בחובתם כי אני לא רוצה זיכוי

  [Reply]

 203. שלום,
  הבן שלי בן 7 נמצא בחוג, כעת באמצע השנה ,יש לו כאבים ברגל והרופא אסר עליו להמשיך בחוג(חוג לאומנות לחימה).
  האם ניתן לקבל את השקים חזרה? כמובן השקים שנותרו.

  [Reply]

 204. אני עשיתי מנוי לפני כחצי שנה למגזין נשיונאל ג'יאוגרפיק ישראל שהיו אז בבעלות מעריב. כיום הבנתי ששירות הלקוחות (ואולי גם ההפצה..?) עברו לחברת תכלת תקשורת או מקור ראשון . כל חודש אני צריך להתקשר כדי שהמנוי יגיע אליי הביתה. בחודש האחרון לא הגיע העיתון גם אחרי שהתקשרתי עשרות פעמים. שיטת העבודה שלהם היא כך: אתה מתקשר , ישנה טלפנית שלוקחת פרטים ואין לה שום אפשרות לעזור ואז אמורים לחזור אליך תוך 24 שעות. זה לא קרה כבר 5 פעמים וגם לא יקרה. לא קיבלתי את העיתון של פברואר ומרץ. לא ניתן לקבל פקס לצורך שליחת בקשת ביטול מנוי שאני משלם ולא מקבל תמורה, ולא ניתן לקבל אחראי או מנהל. התקשרתי לחברת האשראי ואמרו לי שניתן לחסום את החיוב אך אני צפוי לתביעות מצד בית העסק. האם מותר לי? מה החוק אומר ומהן הזכויות שלי? איך אני מבטל את המנוי??

  אני לא היחיד ומבדיקה קצרה באינטרנט גיליתי שיש רבים כמוני.
  אשמח לתשובה ולעזרה

  [Reply]

 205. שלום ביצעתי עסקה אתמול באמריקן לייזר, אני רוצה לבטל את העסקה כי גיליתי שהשרות והמכונת לייזר שלהם גרועה.

  הם עובדים רק יום ראשון אז אני אוכל לבטל רק יום ראשון האם זה מספיק מבחינת הזמן?

  בנוסף, רשום בחוזה שלהם שברגע שיש ביטול עסקה הם גובים 15 אחוז מהסכום. האם זה זכותם לגבות 15 אחוז?

  אשמח לתשובה במהרה .

  [Reply]

 206. שילמתי 3 ימי שהיה במלון בלילה לפפני נסיעתי חליתי ונמנע ממני לנסוע השכם בבוקר הודעתי למלון
  האם אני יכול לקבל את התשלום בחזרה
  המצאתי למלון אישור רפואי הביטול נבע מכח עליון

  [Reply]

 207. האם אחרי שנרשמתי ושילמתי לפסיכומטרי ניתן להתחרט,לא לגשת ולקחת את הכסף חזרה?

  [Reply]

 208. שלום,

  מה החוק במקרה בו שילמתי מקדמה על איפור שטרם החל וביטלתי את הזמנת השירות פחות מ 24 שעות לאחר הזמנת השירות ותשלום המקדמה?

  תודה,
  נועה

  [Reply]

 209. שלום לכם
  חתמתי על חתמתי על הזמנה בחברה לייצור מטבחים, סך כל ההזמנה עמד על כ- 47 אלף ש"ח.
  כל מה שבוצע הוא פגישה בת כשעתיים עם מעצבת הסניף והפקת סקיצה למטבח, מבלי שנלקחו מידות ע"י מודד החברה.
  שילמתי מקדמה בסך של כ- 5000 ש"ח.
  כל ההליך התקיים ביום 12/3/2014.
  ביום 19/3/2014 הגעתי למשרד החברה וביקשתי לבטל את העסקה.
  הם נתנו לי מס' פקס של הנהלת החברה וביקשו ממני לשלוח מכתב בקשה אליהם וכן הודיעו לי שעלי יהיה לשלם קנס בערך כ- 20% מערך העסקה.
  לידיעתכם בהזמנה יש סעיף המציין "במקרה של ביטול, יגבו גמי טיפול בהתאם להוצאות החברה" האם זה סביר על סמך העבודה שביצעו כפי שתיארתי לעיל
  תודה
  שמחה

  [Reply]

 210. שלום,
  רכשתי שטיח ב"שטיחי הכרמל בילו בנטר" בסכום של 1300 ש"ח. רכשתי אותו ב 16.03.14. מצאתי פגמים בשטיח ובתאריך 23.03.14 החזרתי אותו לחנות וביקקשתי זיכוי כספי, לא מעוניינת במוצר אחר. המנהל סירב וטען שלא מגיע לי זיכוי כספי לאחר שבוע והחוק לפי 48 שעות להחזרה. מבירור שעשיתי הבנתי שאני זכאית ל 14 יום. ולא עברו עדיין. אני רוצה זיכוי כספי והם טוענים שבגלל שנעשה שימוש במוצר לא אפשרי לזכות אאך אפשרו לי להחליף ולקחת מוצר אחר.
  האם אני צודקת ומגיע לי זיכוי ומה אפשר לעשות מולם?

  תודה,
  שגית

  [Reply]

 211. שלום,

  עברתי לגולן טלקום ולאחר שנוכחתי שהשירות שלהם והקליטה אינם טובים ובנוסף יש חברות שיותר זולות החלטתי לעבור לחברה אחרת, אך כשהתקשרתי לבטל הם טענו שלחודש החדש החשבונית כבר יצאה, והם גובים מראש כל חודש לכן הם לא יכולים להחזיר לי את הכסף ואני אצטרך גם החודש להישאר אצלם כי אם אתנתק התשלום עדיין יגבה ממני.
  הם טוענים שהם מוצאים חשבונית ב-25 כל חודש ואני התקשרתי לבטל אתמול (ה25), הם אמרו שהחשבונית כבר יצאה ואם הייתי מתקשרת אתמול הם היו יכולים לנתק אבל עכשיו אפריל כבר שולם על ידי כיוון שהם גובים קדימה ולא אחורה….

  האם זכותם לעשות זאת?
  ואם לא מה עלי לעשות כדי להתנתק מהם ולקבל את הכסף בחזרה, האם מותר לי לבטל את העיסקה דרך הכרטיס אשראי?

  בתודה
  שיר

  [Reply]

 212. שלום.
  רכשתי רכב חדש מחברת ליסינג, וחתמתי על החוזה. לאחר ההגעה הביתה, ניתחתי שוב את העסקה, וראיתי שאין זה היה נכון ואין ביכולתי לעמוד בתנאי המימון לאורך זמן, מבלי לשבור את חסכונותיי ואיני מעוניין בכך.
  התקשרתי לסוכן וביקשתי שיבטל את העסקה, אך זה החל מאיים כי מדובר בביטול עסקה, ומכיוון שזה רכב, אני מסתכן בתביעה על סך 10000 שקלים.
  האח זה נכון? האם אין ביכולתי לבטל את הרכישה עקב דבר כזה? הביטול בוצע תוך פחות מ24 שעות..
  יש לציין שטרם קיבלתי את הרכב, ולא נרשם על שמי, מכיוון שעוד לא העברתי כספים או שילמתי בעבור אגרת הרישוי, שרושמת את הרכב על שמי.

  אשמח לתשובה בהקדם.

  [Reply]

 213. בחודש דצמבר רכשתי כורסת יחיד סלון פינתי מד"ר גב פתח תקווהי.
  פינתי את ביתי מהסלון הישן והמתנתי בשלווה עד לחודש מרץ.
  בחודש מרץ הגיעה הסלון כאשר המידות לא תקינות ולא נכנסות בדלת .
  ביקשתי לבטל את העסקה בגין כך , אך קיבלתי איום קניסה . הסכמת לבחון קבלת סלון אחר, אך לא ניתן לי מבחר .
  הוצא לי סלון של 3 +2 עם 4 רקילינירים
  כאשר נתבקשתי להוסיף 6 אלף ש"ח , בלית ברירה הסכמתי לאחר שבעל החנות הסכים לקחת את ספת היחיד., ולהחזירה .
  כעבור כשבוע הגיעו ספות של 2+3 כאשר הצבעים שלהם שונים אחד מהשני ובנוסף המשענת היתה שוגיה (פעמים אותו צד של משענת) . בשלב .
  זה כבר הרגשתי מיואשת ומאוכזבת
  ביקשתי לבטל את העסקה,, אמרתי שאני מוכנה לסיים קנס ובלבד שלא ישמו בביתי סלון שא) ידי איננה משגת ב) לא ישמש אותי ג)) תקול .
  בעל החנות סירב רק לאחר התקשותי היו מוכנים לקחת את ספת ה2 שהגיעה עם משענת וצבע שגויים.

  החל מאותו יום ובתוך מסגרת 14 היום אני מבקשת שוב ושוב לבטל את העסקה . קיבלתי ניסוחים שאני בורה ועם הארץ , סירבו לדבר איתי ישירות .כאשה שבת 60 ועובדת בניקונות למחייתה אני מבקשת שתבינו לקבל סלון שגרם לי עוגמת נפש ואשר עבדתי למענו לאורך זמן רב ואמור לשמש אותי לשאר חיי לא מתקבל במיוחד כאשר השירות האישי שקיבלתי לווה בצעקות ובהעלבות . אני אישה פשוט אבל בן אדם עם זכויות . הסלון אמור לגרום לי לנחות לא לעוגמת נפש ועודף .מה אני יכולה לעשות כעת.

  [Reply]

 214. שלום,

  אישתי קנתה בקניון הרצליה (בחנות ) מוצרי קוסמטיקה בכרטיס דיירקט ומזומן ( חצי חצי)
  היא התחרטה והחזירה את המוצרים לאחר 40 דקות ששהתה בקניון.
  הם אמרו שיחזירו לה את הכסף תוך 14 ימים .
  עברו כבר קרוב ל 20 ימי עסקים והתקשרנו לחנות ואמרו לנו שיש להם תקלה והם יחזירו לנו אולי רק בעוד שבוע .

  מה עליי לעשות? והאם ניתן לתבוע את החנות ?

  [Reply]

 215. ביצעתי הזמנה לתיקון מזגן רכב במוסך ושילמתי מראש על החלפים והעבודה. כשלושה ימים לפני ביצוע התיקון חזרתי למוסך וביקשתי לבטל את העיסקה. המוסך סירב בטענה שזאת מדיניותו וכי הוא לא מסכים לבטל את העיסקה.
  ברצוני לציין שהמוסך מורשה. מה אפשרויותיי על מנת לקבל את כספי חזרה כ-1500

  [Reply]

 216. רכשתי מנורת קיר בחנות פרטית בסכום של 65 ₪. אחרי חמישה ימים הבאתי את המנורה בחזרה לחנות (מבלי שפתחתי את האריזה כלל). המוכר (בעל החנות) אינו מוכן להחזיר את כספי בטענה שהחוק יפה ותופס מסכום של 100 ש" בלבד וכמו כן אינו תופס לגבי מכשירי חשמל. איך מביאים את המוכר להחזיר את הסכום, ואיזה אמצעים קיימים נגדו? תודה.

  [Reply]

 217. רכשתי שלון ושולחן מרשת "מגה סליפ" לפני כשלושה שבועות,
  בשבוע האחרון פניתי לבית העסק כי ברצוני לבטל את הסעקה וזאת לאחר מסע מפרך וזילזול של בית העסק בנו כלקחות!
  בית העסק אמר כי אין באפשרותי לבטל, פניתי לחברת האשראי וגם שם אמרו שאין אפשרות לבטל מכיוון שטרם עבר מועד האספקה.
  מה עושים?
  אני לא מעוניינת בעסקה – מדבור בעסק מפוקפק עם אנשי שירות שלא שירותיים בכלל, וחוששת כי במידה ואמשיך את העיסקה לא יסופקו המוצרים שהזמנתי אם בכלל יסופק משהו.

  [Reply]

 218. בנוסף אציין כי החשבונית במקום שהלקוח צריך לחתום – חתם המוכר ולא אנחנו …

  [Reply]

 219. קנינו סלון מתצוגה וכאשר קיבלנו אותו גילינו בו חור ותפר פרום שלא ראינו בחנות.
  האם אני יכולה להחזיר את הסלון?

  [Reply]

 220. אם במידה ורכשתי נעליים ולא היה במידה והוזמן מסניף אחר עברו 48 שעות מרגע ששילמתי אך עדיין לא קיבלתי את המוצר. האם מותר לקבל החזר מלא עבור הנעליים?

  [Reply]

 221. שלום רב,

  תמי 4 ניסו לחייב כרטיס אשראי שלי (שניתן להם רק לצורך רכישת המכשיר) עבור רכישת מוצרים לכאורה (סנן).
  הסבר: לא ביקשתי מהם סנן ולא רכשתי מהם בשום אופן את המוצר הנ"ל, הם, ביוזמתם שלחו אליי סנן הביתה, וניסו לחייב כרטיס אשראי שלי שבכלל נמסר להם עבור רכישת המכשיר בלבד.

  איזו עבירה בספר העבירות הם עברו?

  האם הם רשאים להשתמש בפרטי כרטיס אשראי שניתן להם עבור עסקה אחרת (יותר משנתיים קודם לכן).

  תודה רבה

  [Reply]

 222. […] 21 דצמבר 2010 … בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א …. ככל שהספק מסרב להחזיר את המקדמה ששולמה ניתן להגיש כנגדו תביעה לבית …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 223. בן זוגי ניהל משא ומתן אל מול חברת הביטוח, ביטוח ישיר, היה נדמה לו שהוא הגיע לעיסקה טובה וביקש שישלחו לו את הטפסים הדרושים להשלמת פרטיו לחיוב והשלמת העיסקה, לאחר מכן הוא התחרט ולא שלח את הטפסים חזרה, כך שחברת הביטוח לא קיבלה את הפרטים שלו לחיוב, כל האמור קרה לפני כ חודשיים וחצי. בינתיים הוא סגר מול חברת ביטוח אחרת. היום הם התקשרו ואמרו לו שיחוייב בדמי יציאה, האם הם רשאים לעשות כך?

  תודה!

  [Reply]

 224. הי אם אני הזמנתי טלפונית בעקבות פרסום באינטרנט ספא +מס'ג היום והטיפול הוא למחרת ובאותו היום בהפרש של מספר שעות ביטלתי את הספא האם יכולים לחייב אותי בדמי ביטול בסך 300 ₪???

  [Reply]

 225. שבוע לפני הזמנו חדר לבית מלון בים המלח ליום חמישי שישי 8-9.5.2014 וכמובן שילמנו לחברת תיירות\
  יום חמישי עקב הגשמים ושפונות בוטלו אוטובוסי לים המלח מירושלים
  לקחנו מונית ספיישל והחזירו אותנו המשטרה סגרה את הכביש
  הפקידה מחברת התיירות אמרה לנו שדרך ערד פתוחה נסענו לשם ואז החזירו אותנו גם צומת צהלים נסגרה
  החברה מסרבת להשיב לנו את כספנו או לתת לנו חופשה במועד אחר
  מה החוק ?

  [Reply]

 226. שלום וברכה, רכשתי זוג נעליים ולאחר כרבע שעה התחרטתי- האם עדיין צריך לגבות ממני 5% דמי ביטול? בנוסף- המוכר גבה ממני 7% דמי ביטול בטענה שהוא משלם גם לחברת האשראי על החיוב והביטול. האם זה תקין?

  [Reply]

 227. שלום.

  האם ניתן לבטל עסקה של מכשירי סלולאר, שרכשנו (שדרגנו) והתחרטנו, לא נעשה בהם שימוש (למעט שיחות נכנסות ושיחה אחת יוצאת),
  הגענו לחברה לביטול, בתוך כ- 12 שעות, ונדחתה בקשתנו כי לטענתם שיחות זה שימוש.
  האם אנחנו צודקים ורשאים לדרוש ביטול עסקה?

  [Reply]

 228. שלום חברה שלי הזמינה שמלת ערב מספק והוא הגיע רק ביום שישי והתברר שהשמלה אינה השמלה שהזמינה בנוסף לכך גם לא קיבלה מספר הזמנה כדי שיוכלו לטפל בהזמנה כמו שצריך ונאלצה להמתין שהספק יהיה במשרד רק ביום שני כאשר היא רצתה להגיד לו שהיא רוצה החזר כספי הוא סירב האם זה חוקי כל העניין הזה?

  [Reply]

  אבי reply on מאי 26th, 2014 10:50:

  בנוסף לא נעשה כל שימוש בשמלה וישנה קבלה

  [Reply]

 229. שלום! רציתי לשאול רכשתי שמלה מהמעצב שלומי דדון
  יום למחרת התקשרתי לבטל את ההזמנה ושם מסרו לי שאני מחוייבת לשלם 50% דמי ביטול
  למרות שהחוק אומר דמי ביטול 5%
  אך כשביצעתי את העסקה חתמתי על דף שמסתבר שהיה כתוב שאם אני מבטלת זה 50% דמי ביטול
  השאלה היא האם מותר לו להחתים אותי על זה?

  [Reply]

 230. האם במקרה שבו קניתי מכשיר נייד אשר הוצאו ממנו שיחות ונשלחו הודעות
  אני אוכל לבטל את העסקה ?
  כמובן שהמכשיר יוחזר באריזתו המקורית.

  [Reply]

 231. מה קורה לגבי החזרת בעלי חיים שניקנו בחנות לבעלי חיים העים יש דבר כזה החזר כספי אן זיכוי

  [Reply]

 232. שלום ,
  מה קורה לדמי ביטול עסקה במידה ומדובר ברכישת מטבח לדירה מקבלן. ועבר חודש מביצוע הזמנה, אבל לא אושר על ידי לקוח העברה לביצוע יצור המטבח. האם עדיין הלקוח מחוייב לשלם 5%?
  במידה וספק דורש סכום מופרז של 6,000 שח על דמי ביטול הזמנה + 100 שח דמי ביטול עסקה, האם הסכומים שספק דורש מוצדקים ?
  * חשוב לי לציין שקיימת רק הזמנה על הנייר ורק בעוד שנה היינו צריכים לאשר העברה ליצור המטבח.

  תודה

  [Reply]

 233. שלום,

  הותקן אצלי בבית ארון הזזה בעל שברים התקנה לקויה וחיפוי זכוכית חשוף.
  האם ביכולתי לבטל את העיסקה או לדרוש ארון אחר תקין?
  במידה ואין שיתוף פעולה מצד החנות "אגם ארונות" האם זכותי לבטל את העסקה בחברת האשראי?

  ניר

  [Reply]

 234. האם יש חוק שמחייב מוכר לציין שהמוצר או המכשיר מתצוגה..אייפון למשל שנקנה מחנות כחדש ולאחר שהתקלקל טענו שמכו לנו אייפון מתצוגה והם לא אמרו זאת ולא כתוב בחשבונית

  [Reply]

 235. שלום רב,
  חמי הזמין מחנות אופטיקה משקפי ראיה ביום שישי האחרון, היום, יום ראשון 8/6/2014 הוא הלך לבטל את ההזמנה.
  נאמר לו שמאחר ובוצעה כבר הזמנה לחברה בגרמניה שמייצרת את המשקפיים הוא צריך לשלם 5% מערך העסקה ובנוסף עוד 5% לחב' האשראי.
  אני בספק האם בכלל החברה בגרמניה התחילה בכלל לייצר את המשקפיים מאחר ועברו יומיים(ויש עוד את השבת באמצע)

  1. האם באמת צריך לשלם 5% מהעסקה או שמא רק 100 ש"ח לפי הסכום הנמוך מבינהם?
  2. האם צריך לשלם גם 5% לחב' האשראי?

  להתייחסותכם המהירה אודה!

  [Reply]

 236. שלום,

  הזמנו מערכת לטיפול במים עליה אנו עדיין משלמים בתשלומים.
  לפני כחודש נוצרה תקלה במערכת ועד ליום זה לא טופלה.

  האם החוק מגן עלי במקרה זה ? מה הזמן המקובל לטיפול בתקלה ? האם הדבר יכול להוות תנאי לביטול העסקה ?

  אני רץ אחרי החברה כבר יותר משלושה שבועות.

  תודה.

  [Reply]

 237. שלום , רכשתי משקפי ראייה באופטיקה הלפרין כשיגיעו המשקפיים ראיתי שזה לא המסגרת שאני בחרתי ויש טעות הלכתי לחנות לבדוק מה אפשר לעשות ולהפתעתי כלום! אין לי איך להוכיח שזה לא המסגרת שאני בחרתי כי המוכרת טוענת שאין טעויות כי בזמן הזה עשיתי בדיקת עיננים ולא הייתי לידה הכל יכול להיות אנחנו בני אדם .
  דיברתי גם עם נציגת שירות של אופטיקה הלפרין הם לא מוכנים להחזיר לי כסף למרות שלא עברו 14 ימי עסקים הם טוענים שזה עדשות שהזמנו מראש בשבילי.
  אמרתי להם שאין לי בעיה לבחור מסגרת אחרת אבל פה מתחילה הבעיה שהם אומרים שהם לא אחראים על העדשות ואם יקרה להם משהו בחיתוך אצטרך לקנות עדשות חדשות.
  שאלתי מה הפיתרון ואין דבר כזה אמרו לי לא יכול להיות שהמוכרת עשתה טעות פשוט תקחי את המשקפיים זה בחירה שלך.
  אני לא יודעת מה לעשוות? האם ללכת לבית משפט לתבעיות קטנות? פניתי גם להגנת הצרכן ומחכה לתשובה .
  מה עושים במקרה כזה?
  אשמח לתשובה מהירה

  [Reply]

 238. שלום, ב08/06/2014 קניתי בחנות בגדים סמלה,אבל בבית התברר שהצבה לא מתים לי, ב10/06/2014 היום ,ליפני שעברו 48שעות,החזרתי סמלה לחנות,אבל המוכרת לא עשתה לי ביטול עסקה ואמרה שחנות שלה לא עושה החזרים כספיים,רק זיכויים,התערבנו איתה אבל זה לא עזר לי,נתנה לי זיכוי,אבל לה מהקופה,אלה בכרטיס ביקור של החנות רשמה " זיכוי 350ש"ח ותוקף עד30/08/2014",וחתמה. זהו! האם זה חוקי? למי אני יכולה לפנות,כדי להחזיר לי כסף שלי.
  תודה מרא

  גלינה

  [Reply]

 239. רכשתי חבילת טיפולים להסרת שיער בלייזר. חלפו 14 יום מיום הזמנה וקבלת השירות, וקיבלתי 2 טיפולים (מתוך 10).
  בעבקות בעיות רפואיות ברצוני לבטל את העסקה ולקבל החזר על חלק יחסי של הטיפולים שלא בוצעו. האם אפשרי? או שבעל העסק יכול להתנגד לכך?

  [Reply]

 240. שלום רב,
  עשיתי עסקה עם חברת בזקום שאת החודש הראשון אני מקבל ב1$ ואת החודש השני אני מקבל ב50$, נאמר לי שאני יכול להצטרף ולממש את ההטבה של 1$ ואחר כך אני אוכל להתנתק במידה וארצה.
  בקשתי להתנתק ב27לחודש ביום שישי כאשר החיוב של ה50$ ב29לחודש. ביום א' ה29 לחודש ביקשתי להתנתק, הם היו מוכנים לנתק אותי אבל לא לזכות אותי בסכום של 50$ חשוב לי לציין שחויבתי על החודש החדש לפני הזמן מבלי שהשתמשתי ולו בדקה אחת. נאמר לי שבמייל שהם שלחו לי היה כתוב שאני צריך להודיע כ-4ימים לפני. בשיחת הטלפון עם הנציגה לא זכור שנאמר לי זאת. האם זה חוקי לחייב אותי למרות שלא השתמשי בדקות עבור אותו החודש? האם הם צריכים להודיע לי לפני? האם מה שנכתב במייל יש לו מעמד בפני החוק?

  תודה רבה!

  [Reply]

 241. שלום רב, רכשנו סלון לפני מס' חודשיים מאיטליה, הסלון הגיעה לארץ ואנו שילמנו מחצית מהסכום , החברה התקשרה אלינו על מנת להביא את הסחורה לביתנו אבל איננו יכולים לקבלה כי טרם נכנסנו לדירתנו.
  כיום הם דורשים שנשלם להם את כל הסכום ומוכנים להשאיר את הסחורה אצלם עד שיספקו אלינו.
  השאלה היא האם עלינו לשלם את כל הסכום על אף שטרם קיבלנו את הסחורה? עד שנקבל מפתחות לדירה זה יקח מס' חודשיים, מה עלינו לעשות.
  אודה לעזרתכם

  [Reply]

 242. שלום, רכשתי מכשיר גלקסי 5 והיו בו תקלות רבות ולכן נשלח לתיקון מספר פעמים ולבסוף הודיעו לי שהוא עבר קורוזיה והוא טוטל לוס. כששאלתי מה ניתן לעשות אמרו שכלום ולכן עדיף שארכוש נייד חדש! רכשתי בלית ברירה והכנסתי את הנייד הקודם למעבדה בו נאמר לי כי יש אפשרות לתיקון. כעת המכשיר הקודם תקין האם ניתן לבצע ביטול עיסקה (עברו יומיים מאז הרכישה ?
  בנוסף עיינתי בחוזה שחתמתי עם פלא וכתוב כי ניתן לבטל את העסקה עד 14 מקבלתו/ בשירות

  [Reply]

 243. שלום, רכשתי מכשיר גלקסי 5 והיו בו תקלות רבות ולכן נשלח לתיקון מספר פעמים ולבסוף הודיעו לי שהוא עבר קורוזיה והוא טוטל לוס. כששאלתי מה ניתן לעשות אמרו שכלום ולכן עדיף שארכוש נייד חדש! רכשתי בלית ברירה והכנסתי את הנייד הקודם למעבדה בו נאמר לי כי יש אפשרות לתיקון. כעת המכשיר הקודם תקין האם ניתן לבצע ביטול עיסקה (עברו יומיים מאז הרכישה ?
  בנוסף מצויין בחוזה שחתמתי עם פלאפון שניתן לבטל תוך 14 יום מקבלתו

  [Reply]

 244. שלום רב,

  הזמנתי דלתות בחודש ינואר בשווי 22,000
  שילמתי 12000 שקלים שילמתי במזומן ואת היתרה בכרטיס אשראי.

  הדלתות- חלקן סופקו לי במהלך חודש יוני בלבד וחלקן עדיין עומדות בבית וממתינות להתקנה.
  מה שגם כבר הותקן , הותקן בצורה לוקה ולכן חלקן אפילו מתפרקות ( משקופים עקומים, ידיות מתפרקות)

  אני מזכירה שאנחנו רק חודש אחרי.

  נותרי לי עוד 4 תשלומים והחברקה דוחה את הטיךול בי מזה זמן מה..
  רציתי להפסיק את התשלומים עד אשר יטפלו בי כראוי.

  האם יש איזשהו חוק שמגן עליי?

  האם אוכל להתקשר לחברת ויזה כדי להפסיק את התשלומים?

  תודה רבה!

  נאוה.

  [Reply]

 245. שלום,
  האם ניתן לבטל קורס שבועיים לפני התחלתו, וכחודש לאחר התשלום ?

  [Reply]

 246. שלום,
  סגרתי הפלגה במנו ספנות ביוני ליוון לתאריך 17,8.14 בעקבות המצב הביטחוני
  אני נאלצת לבטל כמה עלי לשלם דמי ביטול ? האם המדינה יכולה להכיר בזאת?

  [Reply]

 247. אתמול הזמנתי כרטיסי טיסה וביטלתי תוך כמה שעות. האם ביטול פחות מ-48 שעות גם יכולים לגבות ממני 5% דמי ביטול ?

  [Reply]

 248. שלום,
  קניתי בגד בשוק רמלה לוד ב- 25 ש"ח.
  על עסקה זו לא חלות תקנות של ביטול עסקה שכן הסכום נמוך מ- 50 ש"ח,
  אך אולי יש מה להשתמש בחוק הגנת הצרכן לגבי עסקת רוכלות- שם ניתן לבטל את העסקה ולקבל את הכסף תוך 14 יום ללא הגבלה של מינימום 50 ש"ח.
  האם אני צודקת?
  תודה!

  [Reply]

 249. עשיתי הזמנה לחדרים מחוץ לארץ מול סוכנות תיירות בארץ למלון מסוים בסכום של 3000 $, ההזמנה בוצעה 10 ימים לפני הנסיעה, ביום הרביעי לההזמנה עשיתי ביטול להזמנה בגלל סיבה מסוימת, האם בכל זאת אני חייב לשלם סכום כל שהוא, ואם כן כמה, המחיר המלא או 5% מסכום העסקה?

  [Reply]

 250. מה לגבי ביטול עסקה בקורס לימודים לאחר שהחל? ועברו 14 ימים מהגשת החוזה?
  סיבת הביטול היא תחושת רמאות שלא קיבלתי את מה שהובטח לי .

  [Reply]

 251. שלום.
  לקוח קנה אצלי שעון יד.
  ולאחר מספר ימים החזירו , וביקש זיכוי ע"מ לבדוק שעונים נוספים בחנות נוספת שלי בארץ.
  בחנות השניה לא מצא משהו לטעמו, ולאחר שבוע חזר לחנות שלי (בה ביקר וביצע את העסקה)
  כעת מבקש הוא ביטול עסקה והחזר.
  האם אני מחוייבת לתת לו את כספו חזרה לאחר שהונפק לו זיכוי?

  [Reply]

 252. Hello,
  I purchased a backpack on the 28th of July 2014 which cost 400 shekels.
  When I came to return the bag on the 31st of July, I was told that I cannot get a money back refund because it is more than 2 business days after the transaction, and that I can only get store credit.

  I wanted to know if that was in any way legal?

  Thank you,
  Dvir Levy

  [Reply]

 253. שלום רב. אני עשיתי עסקה בסוכום 22.000 ש"ח לטיפול שיניים ב"חיוך השין". עשיתי השתלה ראשונה ב18/12-2014 השתלה לא הצלח. 28/1-2014 רופא הוציאה בחזרה את השתלה בגלל שהיה דלקת. זה גרם לי למחלה נוירופתיה. אני בטיפול רופא נוירולוג. אני בקשתי מהנהלה של "חיוך השין" בגלל שאני לא מרגישה טובץ אני לא ממשיכה לטיפול. שיפסיקו לחייב אותי חיוב חודשי של עסקה שעשינו בטיפול שיניים. אבל הים לא מפסיקים. שלחתי להם. מכתב רופאים שאני לא יכולה להמשיך את הטיפול שיניים כי מצב בריאותי שלי לא נתן. שאלה. מה עושים. אני זקוקה ליעוץ. תודה שרה.

  [Reply]

 254. מה החוק לגבי מוצר שהזמנתי היום באשראי ועוד לא קבלתי כי יש כמה ימי אספקה? האם גם כאן חייבים לתת דמי ביטול?

  [Reply]

 255. שלום רב,
  רכשנו ביום שישי האחרון מקרר LG מחברת חשמל. המקרר סופק היום, יום ראשון באריזה מקורית. במהלך הפתיחה נתגלו פגמים פנימיים בתוך המקרר – שירטות, שיפשופים, קילופי צבע ושריטות – ממש עוגמת נפש. האם אנחנו זכאים להחלפת מקרר/ החזר כספי/ פיצוי?

  [Reply]

 256. שלום וברכה,
  ביום שישי האחרון רכשתי מספר מוצרים ברשת ללין, בבואי לשלם המוכרת העבירה את הכרטיסי ה GIFT-CARD שלי ונוצרה אצלה בעיה בקופה..

  ולא ניתן היה להשלים את הקנייה.
  המערכת הוציאה לי פיתקית על התשלום הראשון בלבד.. ועל השני היא חייבה את הכרטיס אך לה הדפיסה דבר.. כביכול העסקה לא תועדה במערכת אבל כסף ירד..

  לאחר דרישה שלי ממנהלת החנות לבטל את העסקה ושאינני מעוניין במוצרים.. היא טענה שאין לה מה לעשות וכו וכו.. כתוצאה מכך,
  מאה שקלים ששילמתי נשארו בחנות… ואני יצאתי בלי מוצר ובלי הכסף שלי.. המוכרת השאירה לי מכתב שבו היא מפרטת מה קרה..

  האם זה חוקי?
  האם מותר לה לא להחזיר לי את הכסף במידי?

  אשמח לתשובה ועזרה משפטית..

  [Reply]

 257. שלום היום הלכת לסוכנות שחקנים כלשהי ובעקבות לחץ הבאתי את השראי שלי בוצעה עסקה על סך 1000 שח לאחר חשיבה אני מתחרט על הצעד הזה התקשרתי ניסיתי לבטל פשוט העבירו והעבירו אותי האם אפשר בכלל לבטל עסקה כזאת וחתמתי על מסמכים וחיוב למשך שנה של 300 שח בחודש ונתתי תשלום של 3 חודשים וחצי מראש בבקשה עזרההה דחוףףףף בתודה שון

  [Reply]

 258. ביטלת 2 כרטיסי אל על לניו יורק כ-5 חודשים לפני מועד הטיסה, בשל מחלה, ונדרשתי לשלם 240$ לכל כרטיס,עבור דמי ביטול . על ידי אופיר טורס, שבאמצעותה נרכשוו הכרטיסים. ביקשתי את תנאי הביטול בכתב ולא נעניתי. האם סכום כה גבוה מוצדק ומה עלי לעשות?

  [Reply]

 259. […] 21 דצמבר 2010 … במידה וביצעת ביטול עסקה כדין (בהתאם לתנאים אשר קבועים בתקנות ביטול העסקה) לספק יש זכות לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% ממחיר הטובין או השירות או …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 260. שלום
  בחודש מרץ סגרתי עיסוקה עם חברה שבונה אתרים
  לפני סגירת העסיקה ציינתי שאני צריכה את האתר עד סוף החודש
  במהלך חודש מרץ דאגתי להעביר להם את כל החומר הדרוש לבניית האתר אך דבר לא זז האתר נבנה בצורה אחרת לא קיבלתי מהם מענה ובאפריל שלחתי טופס לביטול העסיקה
  האתר לא עבד אפילו יום אחד בטופס ביטול היה רשום שיגבע תשלום עבור הימים שהאתר עבד
  עד היום לא קיבלתי זיכוי וממשיכים לחייב אותי פניתי מספר פעמים בטלפון מייל סמס ושום דבר לא זז
  מה הזכויות שלי בנושא
  אשמח לעזרתכם תודה רבה

  [Reply]

 261. רכשתי מיטה וכוורת (ריהוט) אשר הורכבו בביתי ועדיין לא עברו 14 יום ממועד קבלת המוצר
  האם אני רשאי לבטל חלק מהעסקה (כוורת) עקב כך שהמידות לא תואמות לצרכיי?

  [Reply]

 262. שלום, האם כאשר מבקשים לבטל עסקה שבוצעה בכרטיס אשראי, האם בית העסק צריך לקחת ולהשאיר אצלו את החשבונית של הרכישה ואני הלקוח, מקבל רק צילום של החשבונית המקורית?
  תודה על תשובתכם
  אבי

  [Reply]

 263. שלום רב,

  ייבאנו זרעים דרך יבואן, הסחורה עדיין לא הגיע, חתמנו על חוזה קניה.
  התברר לנו כי הוא מתחרה מולנו במכרזים ונותן מחירים נמוכים מהמחיר שמכר לנו, כך שאנו עומדים להתקע עם מלאי
  שלא יהיה באפשרותנו למכור מאחר ומדובר בזרעים עונתיים נפספס את העונה.

  האם יש לנו עילה חוקית לבטל את העסקה ולדרוש את דמי הקדימה בחזרה?

  תודה.

  [Reply]

 264. שלום רכשתי מנוי בסטודיו בעת הרכישה וחתימת ההסכם נאמר לי שבמקרה שאל אי יכולת רפואית להמשיך להתעמל הם יפעלו בהתאם להמלצת רופא .
  כעת הנני בהריון ולא יכולה להעמל הצגתי אישור מרופא מומחה לבקשתם.
  הרשת מצד אחד לא מעוניינת להחזיר את כספי ומצד שני לא מתירה להשתתף בשיעורים ללא אישור רפואי בהריון אם השרות מותנה באישור רפואי מדוע אינני מקבלת את כספי בחזרה והאם זה חוקי.

  [Reply]

 265. שלום רב. השאלה שלי היא בעניין ביטול עסקה מסוג רכישה אלא מסוג הסכם לטובת רכישת קרקע באמצעות חברת אדמה. למעשה החתימה נעשתה על הסכם משווק בו רשום במפורש שבמידה והעסקה לא תמומש מכל סיבה שהיא, כספי יוחזר ועל פי בקשתי הוסיפו עד שבעה ימי עסקים ועכשיו כבר עברו 18 ימי עסקים והם עדיין מושכים אותי. האם יש לי מה לעשות בנדון? תודה

  [Reply]

 266. כביעכי

  [Reply]

 267. ביצעתי לפני חודשיים הזמנה של חבילת לידה- מיטה, שידה, עגלה, סלקל. תאריך אספקה משוער נקבע לקראת אמצע ספטמבר. שולמה מקדמה על חלק מהסכום. היום אני רוצה לבטל את העסקה. האם זה אפשרי בהתאם לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה)?
  לא קיבלתי עדיין שום דבר ממה שהזמנתי.
  תודה רבה.

  [Reply]

 268. הזמנו שירות הובלה ורשום בסוף טופס ההזמנה שאם המזמין מבטל את ההזמנה עד 48 שעות יחויב ב 50% מהמחיר. שאלתי היא האם 48 שעות אחורה מיום ביצוע ההובלה או מיום סגירת העסיקה?
  תודה

  [Reply]

 269. שלום רב
  בתחילת חודש אוגוסט הורי רכשו בשבילי כמתנת יום הולדת שני טיפולי מסאז׳.
  המטפלת אמרה לאימי שיוצאת לחופשת לידה ותמשיך בטיפולים במהלך חודשים אוגוסט וספטמבר.
  בשובר שנתנה לה רשום שהתוקף הוא עד 1.9.14.

  קבעתי לי תאריך לטיפול כ 17 ימים לאחר מועד הרכישה.
  כשעה לפני הטיפול מתקשרת אלי המטפלת ואומרת שלא תוכל להגיע בגלל בעיה של בעלה, ומבקשת לקבוע מועד חדש.

  יש לציין כי חודש אוגוסט היה מלא עבודה מבחינתי, ביטלתי שעות עבודה ושכרתי רכב לכבוד האירוע. לא היה לי זמן במועדים האחרים שהציעה לי.

  התקשרתי אליה לקראת סוף השבוע בבקשה להחזר כספי תמורת השוברים שלא הצלחתי לממש. היא סרבה בכל צעקה אמרה שאין מצב ותרקה לי את הטלפון בפרצוף.
  עוד מוסיפה- כאשר קבעתי איתה את הטיפול היא אמרה; מקסימום אם לא נספיק אני אחזיר לך.

  מה החוק אומר לגבי עניין זה?
  היחידה שהוציאה כסף כלשהו בכל הדאגה הזאת היא אני!!

  [Reply]

 270. שלום רב,

  עשיתי לפני מס' ימים מנוי לשנה למשפחתי בקאנטרי בת ים. העסקה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי וכללה דמי רישום ודמי מנוי שנתי. מסיבות אישיות החלטנו שאנו מעוניינים לבטלו
  מה החוק קובע לגבי זה ?

  [Reply]

 271. שלום רב.
  בתאריך 27.07 רכשתי רהוט בחנות" רהיטי סהרה" קבלתי מזנון ווטרינה שבורים וגם עם פגמים .
  קבלתי הבטחות על כל התיקונים. ואחרי שלושת השבעות ושיחות והבטחות עבור תיקונים והשלמות חלקים טרם בוצו.
  האם אנו זכאים לבטל השיקים שנשארו בחנות וא להגיש תביעה לבית המשפט.
  תודה

  [Reply]

 272. שלום.
  אני קניתי צמיד כסף בתאריך 28.8. עוד בחנות ראו שאיכות המוצרים לא ברמה כל כך גבוה.
  ביום 2.9 הצמיד היה על ידי ונפל לי מהיד ושהרמתי אותו ראיתי שהוא נשבר באמצע.
  יש לציין שלא עשיתי לו כלום ומאוד נזהרתע ושמרתי עליו.
  ביום 3.9 (5 ימים לאחר הקניה) חזרתי לחנות בבקשה להחליף את הצמיד. המוכרת אמרה לי שהיא לא יכולה לתת לי זיכוי כספי ולא להחליף לי את הצמיד במוצר אחר בחנות בטענה שאני שברתי את הצמיד ומה שהיא יכולה לעשות זה לשלוח אותו לתיקון. האם זה נכון? מה הזכויות שלי בעניין?

  [Reply]

 273. שלום,
  שלום, אודה על חוות דעתך:
  רכשתי לפני כ 7 שנים מכשיר שמיעה תוך אוזני. הקצה הפלסטי של התותב התוך אוזני נשבר ובקשתי לתקנו. הספק (מיכאל) הציע לבוא לדירתי לערוך לי בדיקת שמיעה תמורת 150 ש"ח ולתקן את המכשיר במעבדתו.
  מיכאל הגיע לדירתי ב 26.8.14 ואחר שערך לי בדיקת שמיעה, שלא כללה כושר אבחנת דיבור, אמר שאינו יכול להתאים את המכשיר לנתוני הבדיקה החדשים מאחר וחלפו כבר 7 שנים מאז הרכישה ואינו עובד יותר אם אותו יצרן מכשירים.
  הוא הסכים להחליף את תותב הפלסטיק ולהתקין בתוכו את המכשיר תמורת 500 ש"ח.

  בנקודה זאת ביקשה אשתי להתקין עבורה מכשיר שמיעה ומיכאל ערך גם לה בדיקת שמיעה והציע לה מכשיר תוך אוזני.
  הוא יצק חומר פלסטי וייצר לשנינו "תותבים" תוך אוזניים עבור מכשירי השמיעה.

  עבור המכשיר לאישתי דרש מחיר זול יחסית של כ 3300 ש"ח.
  שלמנו בכרטיס אשראי עבור הכל 4450 ש"ח בחמישה תשלומים של 890 ש"ח.

  למחרת נודע לנו שהממשלה נותנת מענק של 3000 ש"ח לכל מכשיר שמיעה לפנסיונר ומכאן המחיר הזול. התעורר בי גם ספק
  לאפשרות התאמת מכשיר שמיעה ללא בדיקה של אבחנת דיבור כנהוג בקופות החולים.
  לכן התחרטנו וכעבור שלש ימים, בקשנו ממיכאל לבטל את הזמנת המכשיר לאישתי, אבל הוא סרב. אמרתי לו שנשלם את הוצאות הבדיקה והכנת התותבים אבל לא את עלות המכשיר.
  לאחר מספר ימים טלפן מיכאל ואמר שמאחר והעביר כבר את התשלום ליצרן המכשירים וההזמנה היא "לפי מידה" הוא לא יכול לבטל את ההזמנה.
  לא נראה לי סביר שהייצרן מתאים אישית את המכשירים לכל מזמין. בהזמנה הקודמת מיכאל (ולא היצרן) הוא ששתל וכייל את המכשיר בתוך התותב. לא נראה לי שכיום הייצרנים מייצרים מכשירים לםי מידה לכל קונה וקונה.

  האם יש בסיס משפטי לסרוב לביטול ההזמנה?

  תודה מראש,

  עמוס

  [Reply]

 274. שלום
  עשיתי מנוי לחדר כושר לשלושה חודשיים שילחמתי בציקים שלושלה חודשיים מראש בעת חתימת החוזה סיכמתי אם עדי המוכרת כי אני נותן את הציק ל 5 לחודש ובאה לשלם כל 1 ראשון לחודש וכך היו הדברים המערכת לא עבדה הם דחו אותי כל יום עד שהפקידו את הציק החלטתי לבטל את העיסקה
  הם גבו ממני גם 5% ביטול עיסקה וגם 100 שח דמי הרשמה שלטענתם החליפו את בדמי כניסה לציין שביטלתי לפני 14 ימי עסקים \ עבודה .

  [Reply]

 275. שלום,
  להלן הסיפור שלי:
  אני בונה בית באחד הפרויקטים באריאל, במסגרת הפרויקט קיבלנו הפנייה מקבלן לספק המטבחים. החלטנו לשדרג את המטבח וביצענו הזמנה ביולי 2013.
  שילמנו מקדמה על סה"כ 7000 ש"ח וחתמנו על הזמנה (לא תכונית לביצוע), המשכנו גם להתנהל מול הספק בנושא התכנונים ושינויים.
  לאחר התכנון על הנייר נשלח המודד לאתר (למעשה היזם הבונה את הפרויקט הזמין אותו).
  במקביל המשכנו לעבוד מול חברת המטבחים וביקשנו להכין מספר דוגמאות של צבע ע"מ להגיע לתוכנית הסופית (לביצוע).
  חשוב לציין שוב שהתוכנית לביצוע לא עדיין לא חתומה. התנהלות הספק גרמה לנו לרצות להפסיק כל אינטראקציה מולו וכך החלטנו – לבטל.
  אתמול אחרי קצת יותר משנה מחתימת ההזמנה הראשונית ביקשנו לבטל את העסקה (שוב: טרם חתימה לייצור המטבח).
  הספק הודיע לנו שלא מגיע לנו זיכוי אלה אנו עוד חייבים להשלים עוד סכום נוסף ע"מ להגיע ל 20% דמי ביטול
  וזה עוד לפני שחתמנו על ביצוע.

  מותר לו בכלל לגבות ממני 20% על כלום למעשה?
  מה אומר החוק היבש בנידון.

  תודה,
  שגיא

  [Reply]

 276. שלום יש לי סיפור מורכב ואני יספר לך את הסיפור שלי אז ככה:
  הייתי מנוי בחברת הוט מובייל עד לפני כמה חודשיים בגלל שהם לא שלחו לי חשבוניות בזמן שהייתי מנוני בטענה שיש להם תקלה במערכת ולכן לא חיבו אותי ב 5 חודשים האילו וכמה שהיתקשרתי אליהם במהלך ה 5 חודשים האילו לא עזר כלום ואחרי 5 חודשים הם חיבו אותי ב 5 חיובים שונים שכל תשלום נע בין 500 ל 600 שקל פלוס מינוס ואני ב 5 חודשים שלא חיבו אותי היתקשרתי אליהם דברתי עם מנהלים שום דבר אחרי 5 חודשים שהם חיבו אותי בחיובים בבנק ללא חשבוניות ללא כלום החזרתי את החיובים כי זה כבד עליי סכום כזה היתקשרתי אליהם שיפרסו לי את זה ל7 תשלומים שכל תשלום זה 500 שקל אז הם אמרו לי או מזמומן במכה אחת את כל הסכום או עד 10 תשלומים בכרטיס אשראי שאין לי אז כמה שרבתי איתם דברתי עם מנהלים ולא היה לי עם מי לדבר פתחתי להם תיק בבית מישפט לתביעות קטנות שבו באתי להגיע לפשרה השופט פסק לי לשלם כל חודש 500 שקל ואני הסכמתי העורך דין שלהם אמר שיצור איתי בימים הקרובים על מנת להודיע לי איך זה יתבצע התשלום ולאן אני יעביר את הכסף עבר שבוע עברו שבועיים אף אחד לא מיתקשר אליי אני פניתי להוט מוביל מבחינתם לא היה שום דיון והם לא מכירים בפסק דין הזה …
  והם גם לא מכירים שום עורך דין אני לא יזכיר את השם שלו כאן ואף אחד בשם כזה לא עובד איתם או עבד איתם עכשיו השאלה שלי כזאת מה אתה חושב שאני צריך לעשות עכשיו ללכת לטבוע אותם שוב????
  ועוד שאלה האם מותר לי לחייב אותי על חשבוניות של 5 חודשים במכה אחרי 5 חודשים מבלי לישלוח לי בכלל חשבוניות אודה לך מאוד עם תחזיר לי תשובה בהקדם האפשרי

  תודה מראש
  עומר בן הרוש

  [Reply]

 277. שלום רב,
  רציתי לדעת האם אפשר לבטל עסקת רכישה של סלון מתצוגה.
  ב 5.9 רכשנו סלון מתצוגה, בדקנו את הסלון והוא התאים לנו.
  ב 7.9 הגיע לביתנו עם הובלה והרכבה ושילמנו 250 ש"ח עבורם, המרכיב לטענתנו לא הרכיב את הסלון כמו שצריך והוא רועד ורוקד ולא מחובר כמו שצריך.
  מיום 07.09 עד 12.9 אנחנו בשיחות עם החברה ששלחו נציג ביום שישי, הנציג אמר שבגדול אין מה לעשות וזה הסלון אבל הוא יבדוק אפשרות שמרכיב אחר יבוא וינסה לסדר, אם לא יצליח אין ברירה זה הסלון!
  אתמול היה אמור לבוא מרכיב, נציגי החברה לא ענו לנו לטלפון ואמרו שנחכה בסבלנות " ומה הלחץ".
  שלחתי לנציג החברה הודעה כי אני רוצה לבטל את העסקה ואני מחזירה לו את הסלון, הוא לטענתו אמר שאין אפשרות כי זה מתצוגה!
  רציתי לדעת האם הדבר חוקי?
  תודה רעות

  [Reply]

 278. שלום רב,
  אשמח לתשובה לשאלתי זו בהקדם.
  ב 10/9/14 רשמתי את בני למכללת פסגות לקורס ניהול תיק השקעות.
  יש לציין כי גורמים מהמכללה הם אלה שפנו אלינו שוב ושוב לשדל ולקבל אותנו כלקוחות. לאחר ששמענו הסבר על הקורס ובננו הביע רצונו להשתתף בקורס זה שילמנו בכרטיס אשראי סכום של 2490 ש"ח בכ.א. כפי שנדרשנו. המכללה מצידה שלחה אלינו הסכם התקשרות המפרט הן את המחיר והן את תנאי הלימוד , שעות ימים וכו'..
  מאוחר יותר פנו אלינו לשכנע לקבל את השירות באופן אחר ומשסרבנו הודיעו כי אם ברצוננו ללמוד כפי שהתחייבו מלכתחילה אז עלינו להוסיף 1,000 ש"ח כי לטענתם המחיר ניתן לנו בטעות. בהסכם ההתקשרות יש פירוט רב לגבי מה יקרה אם אנחנו כלקוחות נבטל עסקה ,אולם אף לא מילה אחת לגבי מה קורה במקרה בו המכללה מתנערת או משנה תנאים לאחר שנחתם ההסכם ולאחר ששילמנו. אשמח לדעת מה הדין במקרה זה? האם המכללה חייבת לעמוד בתנאים המפורטים בהסכם ללא תוספת תשלום, או יכולה לחייבנו להוסיף את ההפרש או לוותר לגמרי על הקורס?

  [Reply]

 279. […] 21 דצמבר 2010 … בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א ….. בחברת ויזה נאמר לי שאם נתתי את פרטי הויזה שלי לבית עסק – זכותו להוריד לי …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 280. […] 21 דצמבר 2010 … בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010. תקנות אלה מהוות מהפכה צרכנית של ממש שעה שהן מאפשרות לצרכן לבטל …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 281. […] 21 דצמבר 2010 … במידה וביצעת ביטול עסקה כדין (בהתאם לתנאים אשר קבועים בתקנות ביטול העסקה) לספק יש זכות לגבות ממך דמי ביטול בגובה 5% ממחיר הטובין או השירות או …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 282. שלום רב, רציתי לדעת אם ההורים שלי שילמו על הפלגת נופש ויומיים לפני בוטלה ההפלגה מכיון שלא היו מספיק נוסעים. האם חוץ כמובן מהכסף שלהם בחזרה, האם מגיע להם פיצוי ?הרי אם הם היו מבטלים הם היו נקנסים ללא ספק!

  [Reply]

 283. שלום רב, בידי מכשיר סמסונג נוט 2 , שקניתי מבחור , ולאחר שחדל לעבוד פניתי לעסק בשם המעבדה בראשון לציון, בהתחלה אמר תיקון 150, אחרי שלושה ימים 350. ואחרי יותר משבוע וחצי 500 צריך תיקון חלק שנקרא פלש. הבחור בשם חן שהשתולל כמה פעמים , גם על אבא שלו וגם עליי מכיון שכעסקתי שבאתי מספר פעמים והמכשיר לא היה לפי מה שהובטח. בספטמבר החודש טען שהמכשיר תקין שאבוא לשלם את ה- 500 ש ח תיקון , ביקשתי חשבונית עם אחריות , הוא רשם 3 חודשים אחריות. יצאתי מהמעבדה וכבר בערב המכשיר התקלקל שוב ולא עבד. חזרתי אל הבחור והוא כעס וצעק למרות שיש לי אחריות . באתי לקחת אותו מהתיקון שחזר והוא אמר בנוכחות אביו אלי " שלא תחזרי לפה ואל תתקשרי לעולם". אמרתי לו יש לי אחריות , הוא אמר תקפצי לי . פניתי לחברת האשראי ישראכרט שהחיוב יהיה רק החודש ב-20 לחודש והם מסרבים לבטל לי את החיובים , חרף העובדה שהעברתי להם את כל המסמכים עם האחריות , אמרתי להם תרשמו שאתם מורידים כל אשמה ממכם , ובאם העסק ייתבע , שיהייה רשום שהוא טובע אותי , כמובן שחברת האשראי מתנגדת למרות שהוסבר לה מספר פעמים שהכסף שלי ושהמכשיר מושבת . מה עליי לעשות בדחיפות. תודה מיכל

  [Reply]

 284. שלום רב, ב22/9/14ברכשתי מכשיר טלפון נייד במחסני חשמל .
  לאחר מספר ימים התברר לי שהסוללה במכשיר לא תקינה.
  פניתי למחסני חשמל ב28/9/14 טלפונית ונאמר לי שאני צריכה לפנות לשירות של LG.
  ב29/9/14 פניתי לסניף של מחסני חשמל שבו רכשתי את המכשיר.
  עד היום לא עברו 14 יום מיום הרכישה וביקשתי שיחליפו לי את המכשיר.
  קיבלתי תשובה שלילית ,לא החליפו לי שום מכשיר .
  מה אני צריכה לעשות עם יש חוק אך בפועל צרכן לא מקבל את המגיע לו. תודה

  [Reply]

 285. אם רכשתי כרטיסי טיסה היום לעוד חמישה ימים וביטלתי אחרי פחות מ-24 שעות, האם אני אמור לשלם דמי ביטול? אם כן כמה?

  תודה.

  [Reply]

 286. […] 21 דצמבר 2010 … רכשתי פריט מתצוגה בתערוכה שלא סופק עדין ורציתי לבטל עסקה לאחר 48 שעות חתמתי על טופס הזמנה מבלי לאות את האותיות הקטנות של דמי ביטול בסך 25% …מתוך חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה | חגואל ושות' משרד עורכי דין להמשך קריאה […]

 287. שלום רב,
  מה הדין לגבי ספה שסופקה והורכבה בבית הלקוח אך לאחר שהמתקינים עזבו, התגלו הדברים הבאים:
  1. פגם שנבע משפשוף המוצר ע"י היצרן/מוביל
  2. מידה שלא בהתאם להזמנה
  3. בפני הלקוח הועמדו שתי ברירות לגבי אופן מסוים של בניית הספה, הוא בחר א ובפועל סופק לו ב
  4. הלקוח ביקש כרית ישיבה רכה ובפועל סופקה לו קשה?

  יש לציין ששעות ספורות לאחר שסופקה הספה כבר התייצבתי בחנות עם צילומים של הספה המוכיחים כי בוצעו דברים בניגוד למה שהלקוח ביקש ובניגוד למה שהופיע בהזמנה?

  האם הזכות לביטול העסקה קיימת במקרה הזה?

  [Reply]

  מרסל אטון reply on אוקטובר 16th, 2014 16:58:

  שלום שמי מרסל,
  הלכתי עם ביתי לסוכנות אודישנים בתל אביב
  וחתמתי על התקשרות איתם בסך 3480 שח
  לאחר כשעתיים ביקשתי לביטול העסקה והם סירבו
  למחרת למרות שעדין לא עבר 24 שעות ביקשתי
  בכל זאת לביטול העסקה וביקשו ממני 60% מהסכום הכולל
  לא הסכמתי לכך, מה עלי לעשות ?

  [Reply]

 288. מה קורה במידה ומוצר במקרה שלי מחשב נייד, ובו פגם ייצור שככל הנראה משפיע על כל הסדרה של הדגם הספיציפי הזה, התגלה רק לאחר ההפעלה שלו – ואין שום ציון בשום מקום לא של היצרן ולא של היבואן או החנות שיש חשש בגלל אופן היצור או הטכנולוגגיה שיהיה את הפגם הזה (מדובר בהצגת צבעים לא נכונה – זה חשוב לי כי אני מעצב גרפי) האם אני זכאי לבקש ביטול עסקה והחזרת הכסף מהיבואן על הבסיס הזה? (החנות מתעלמת בכל מקרה).. כי אין לי שום צורה להשתמש במחשב הזה?

  ועדיין לא עברו 14 יום..

  [Reply]

 289. מה תופס ,מדיניות ההחזרה שרשומה בקבלה או החוק להגנת הצרכן?
  ב 14.10.14 רכשתי ספה מאחד הדוכנים ביריד ריהוטים בגני התערוכה
  לאחר יום התברר לי שבעל הדירה שאליה אני אמורה להיכנס החליט להשאיר את הריהוט שלו ולכן אין מקום לספה שהזמנתי.
  מכיוון והיה חג ולאחר מכן סופש לא היתה תשובה בשירות לקוחות. בקבלה ראיתי שרשום שביטול עסקה תחייב אותי ב 25% מסכום ההזמנה,.אך לפי החוק ניתן להתחרט תוך 14 יום מביצוע העסקה. מה תופס עפ"י החוק? מדיניות החזרה שהחברה רשמה או החוק שאומר שניתן להתחרט תוך 14 יום ולשלם 5% מהעסקה ?
  הזמנתי צבע של ספה מתוך המבחר שהם הציעו לי. אבל בגלל החג והסופש שבא מיד אחריו לא סביר שהם החלו כבר בייצור. ואם כן האם זה מחייב אותי?
  בחיפושי באינטרנט ראיתי שמקרה כמו שלי הובא לבית משפט. שם הקונים התחרטו תוך 30 דקות מרגע הקניה. השופטת קבעה שהיה עליהם לקרוא את מדיניות ההחזרה של החברה וחייבה אותם לשלם 25% מהקניה. אני חייבת תגובה של עורך דין או יועץ משפטי בכדי לדעת בוודאות שאכן חוק הגנת הצרכן עומד מעל מדיניות החזרת המוצר של החברה.

  [Reply]

 290. רכשתי ביטוח מקיף לרכב. הביטוח יכנס לתוקף רק בעוד 10 ימים.
  האם אני יכול לבטל את הביטוח ללא תשלום?

  [Reply]

 291. הזמנתי רהיטים בתערוכה בסוכות.
  לאחר התיעצות עם המעצב , הבנתי שטעיתי וביקשתי בפקס לבטל את העסקה.
  הפקס נשלח 7 ימים לאחר חתימת החוזה.
  המוכר מסרב בטענה הקדיש לי הרבה זמן ביעוץ. ויכול היה באותו הזמן להרוויח על לקוחות אחרים.

  האם אני עומד בקריטריונים לביטול עסקה ?

  בחוזה כתוב שביטול עיסקה גורר קנס של % 25 מהעסקה
  האם סעיף זה חוקי ?

  הוזמן ריהוט בסכום של 42000 ש"ח ב 6 צ'קים על סך 7000 ש"ח כל אחד למשך 6 חודשים.
  הצ'ק הראשון כבר הופקד .

  האם אני יכול לתבוע את המוכר בתביעות קטנות ? על איזה סכום ? ( 7 או 42 )

  האם אני רשאי לבטל את הצ'קים ? ( ואז לתבוע אותו על 7000 בתביעות קטנות ) ?

  בקיצור – מה אני צריך לעשות ?

  [Reply]

 292. שלום ואבקש את עזרתכם. קניתי פינת אוכל וביטלתי כחוק. בחוזה עלי לשלם 100 ש"ח. החברה לקחה ממני 130 ₪ נוספים ומסבירים שחברת האשראי לקחה מהם את הסכום הזה לביטול. האם הם יכולים לקחת ממני סכום שלא מתאים לחוזה? תודה רבה

  [Reply]

 293. שלום רב \
  הזמנתי שירותי רכב מיוחד להסעה ליום חתונתי.כ 3 חודשים מראש
  כחודש לפני האירוע רציתי לבטל את ההזמנה בגלל אילוצים פיננסיים
  החברה אמרה לי שהם יחייבו אותי בכל הסכום מפני שתפסתי להם יום במשך המון זמן לתאריך הנ"ל
  על ההסכם רשום שאני יכול לבטל עד 14 יום מיום ההזמנה ללא עלות ובתנאי שיש 30 יום לפני האירוע
  אני רוצה לציין שנאמר לי שאם יתקשרו לתאריך הזה הם ינסו לסגור במחיר הקבוע או להוזיל קצת ובכך למנוע ממני לשלם את מלוא המחיר יש עדיין שבועיים לאירוע ואני לא רוצה להגיע להליכים משפטיים .
  ממתין לעצתך
  תודה רבה

  [Reply]

 294. שלום הזמנתי כרטיסים להופעה, אשר נאמר ליח שהביטול יכול להעשות רק טלפונית. 4 ימים לפני ההופעה רציתי לבטל את הכרטיסים, וזה היה 4 ימים רצופים של: ערב חג, חג, שישי, שבת. החברה לא עבדה, שלחתי לה אימייל שכתבתי בו שאני רוצה לבטל ולא יכולה ואשמח שכשהם יחזרו לעבוד אקבל החזר כספי. כמובן שלא הלכתי להופעה. ההופעה התקיימה ביום שבת, כך שלא היה ניתן ליצור קשר, אלא רק לאחר המופע. השאלה שלי אם אני זכאית ע"פ החוק בהחזר כספי? מכיוון שלא ניתנה לי האופציה לבטל את הכרטיסים 4 ימים מראש.

  [Reply]

  אור reply on אוקטובר 27th, 2014 9:54:

  תודה רבה מראש!!

  [Reply]

 295. ב"ה
  בעקבות פירסום של משרד תיווך נדל"ן
  באחד מאתרי חיפוש עבודה ,הגעתי לראיון מיון להתאמה ,
  ולאחריו חתמתי על הסכם מועמדות לקורס נדל"ן, ושילמתי דמי רישום בסך מספר מאות ש"ח.
  לאחר בחינה ובדיקה של פרטים כגון מקום הקורס הפנאי להשתלב בתחום,
  החלטתי לבטל את הרשמתי לקורס , הדבר נעשה תחילה טלפונית ובנוסף הודעה בכתב תוך פחות מ 7 ימים.
  בקשתי לקבל חזרה את דמי הרישום נענתה בשלילה מצד המשרד.
  מהי עמדת החוק בעניין והאם הכללת 5% או 100 ש"ח ,אפשרית לקורס זה .
  תודה

  [Reply]

 296. שלום
  ביצעתי עסקה לביטוח מוצרי חשמל ממרץ 2014 , העסקה הינה לחמש שנים כאשר התשלום מחולק ל-36 חודשים סכום של כ-320 ₪ לחודש,
  לאחר שירות חובבני וחוסר יכולת לתקן מוצרים ביקשתי לבטל את הביטוח ב23/7/2014 , התייחסות קיבלתי מהחברה ב29.10.2014 ובו הסכם מצדם לביטול הביטוח, תשלום על חודשי השירות מרגע בקשת הביטול סכום של כ-760 ₪ , בנוסף סכום של השלמה למינימום פרמיה 380 ₪ ובנוסף הוצאות חברה ודמי ביטול 2540 ₪ .
  האם אלו הסכומים המקובלים בחוק לביטול עסקה מסוג זה, בנוסף החברה בקשה ממני לחתום על מסמך במידה ואסכים שעם קבלת הסדר זה לא תהיה לי ומטעמי בהווה ובעתיד כל תביעה לביטול הסכם שירות מס ….האם חוקי?
  תודה מראש

  [Reply]

 297. שלום,
  ביום חמישי האחרון ביצענו עיסקת ליסינג יד שנייה (רכב משומש שנת 2011) מחברת ליס פור יו.
  העסקה היא לשנתיים, החברה התחייבה שהרכב הנמסר לנו עבר השבחה וטיפול טרם המסירה.
  כבר למחרת, בנסיעה הראשונה ברכב, נדלקה נורת האזהרה של חום המנוע והופיעה על הצג הודעה שחייבים להפסיק את הנסיעה.
  ניסינו ליצור קשר עם החברה אך לא היה מענה. כל השבת לא נגענו באוטו. היום בבוקר(ראשון) נסענו לחברה ע"מ שיבדקו את הרכב, שלחו אותנו למוסך בכפר סבא, על חשבון יום העבודה שלנו – במוסך לא הצליחו לאתר את התקלה. בדרך חזרה הביתה שוב נדלקה המנורה עם אותה כתובית על הצג. התקשרנו שוב לחברה, ביקשנו שיכניסו את הרכב למוסך ויתקנו אותו על כל הליקויים שלו, כי הרכב נמסר לנו עם בעיות מנוע כפי הנראה, הודיעו לנו חגיגית כי האחריות היא עלינו, אנחנו צריכים להכניס למוסך ולחכות עד שיסיימו לתקן, לא נקבל שום רכב חליפי בינתיים (לציין שמדובר בחברה שהיא קודם כל חברת השכרת רכב).
  הבנו שנפלנו קרבן לחברה רמאית וגזלנית וביקשנו לבטל את העסקה לאלתר ולהשיב לנו את המקדמה ששילמנו בסך5600 ₪.
  נענינו כי העסקה אינה ניתנת לביטול ושהאופציה העומדת בפנינו היא רק לתקן את הרכב,
  ואנחנו שואלים – האומנם?!
  באמת לא ניתן לבטל העסקה, עברו רק 3 ימים וקיבלנו רכב תקול.
  אשמח מאוד לתגובה בעניין,
  תודה רבה!

  [Reply]

 298. שלום ,
  לקחתי קורס לניהול פרויקטים (עלות הקורס 8,000 ש"ח ) אחרי 6 שיעורים הגעתי למסקנה שאני לא מרוצה ממנו והוא לא מגיע למה שהובטח בחוזה
  הודעתי למכללה שאני לא רוצה להמשיך ורוצה לקבל החזר יחסי (ז"א על שיעורים שהייתי נוכח שיקחו את הכסף)
  המכללה מצידה מתגדת כי אומרים שחתמתי על חוזה וומבחינתם לא מגיע לי החזר
  עבר יותר מחודשיים כבר והקורס עוד מעט אמור להסתיים , ביקשתי שוב כי לא נכחתי בקורס ולא מעוניין להמשיך ללמוד את הקורס
  אני רוצה פשוט החזר כספי יחסי
  השאלה שלי היא – האם יש לי עילה לתביעה ? והאם יש לי זכות לקבל את הכסף שלי בחזרה ?
  הם מבחינתם אומרים שאין החזר ואם אני רוצה ללמוד הם יעשו לי השלמות
  אבל אני לא מעוניין
  של המכללה FBC טכנולוגיות – הם נמצאים בפתח תקווה
  (אגב הקורס הזה שנרשמתי לו זה קורס ראשון שלהם בכלל )
  אשמח לעזרה אם אפשר

  [Reply]

 299. שלום!
  קניתי רהיטים מרהיטי טיב אשקלון נסגרה עסקה של שולחן וכיסאות (פינת אוכל) + ושידה ומזנון (לסלון) שולם עבור שניהם 18200 .שלב ראשון הגיע המזנון והשולחן הסלוני מאחר ולא הייתי בטוחה בכך שזה לא המזנון שאני הזמנתי אמרתי למוביל לא לקבע לקיר. הגעתי לחנות והודעתי להם שייקחו את המזנון והשולחן כי זה לא מה שהוזמן לפי דוגמא . יצרו עוד מזנון ושולחן ששוב לא היה בדגם הנכון ביקשתי מהמוביל לקחת את הכול לחנות .
  שולחן פינת האוכל הגיעה אלי הביתה וחשכו עיני יצרו שולחן עם קנט מסביב לא זכור לי שהזמנתי דבר כזה באותו הרגע ביקשתי מהמוביל לקחת את השולחן עדיין לא קיבלתי כיסאות. ביקשו מימני להגיע לחנות אחר הצהריים בכדי לדבר עם צביקה שזה החנות שלו בהתחלה אמרתי שאני רוצה לבטל את העסקה הוא אמר מה הבעיה מה לא טוב בעסקה עם צביקה נסגר שצביקה עושה שולחן שהוא קורה לו פורניר והוא הבטיח לי לפני שהוא מבצע את שולחן הוא אמור להביא לי דוגמא כי אין דוגמאות כאלה בחנות וגם אמור להביא דוגמאות של הברקה 30אחוז 60 אחוז אני לא מבינה בזה כלום אחרי שבוע הוא מביא את השולחן בכלל בלי ההבטחות. השולחן הגיע הביתה כבר הייתי מיואשת אני מסתכלת טוב על השולחן אני הפלטה הפורניר לא דומה לרגליים בצבע שהם עשו. והכיסאות לא נכנסות מתחת לשולחן כמו שצריך. עיבוד וטיב המוצר גרוע שבגרועים אין עיבוד בשולחן אין עיבוד בכיסאות נוגעים בשולחן ובכיסאות מרגיש את סיבי העץ בקיצור קטסטרופה. על הרגליים האלה הוספתי עוד 2500 שח .
  כתבתי לצביקה מכתב לגבי השולחן והמזנון ולאור זה אני נאלצת לבטל לך את הציק . לאחר מכאן הוא בה אלי הביתה ובדק את השולחן וסיפר סיפורים שאני יהיה מרוצה וכול מיני דברים כאלה ושהוא יתקן את הדברים ושהוא יביא רגלי איקס לשולחן . פחדתי מהתיקונים הנוספים שלו בפינת סלון ולא אהבתי את השולחן+ ובתך לא רגלי איקס כי ראיתי בחנות וזה לא זה מה שאני רוצה. לכל כתבתי לו מכתב אחרי שלושה ימי עסקים מבקשת להודיע על ביטול העסקה ושאני מבקשת להעביר אליו את פינת האוכל ,ומבקשת החזר כספי של 9100 . לאחר יומיים כתבי לו שוב שאני מבקשת שייקח את המוצרים שעדיין יש בבית ושאני אשלם על ההובלה. ובטלפון הוא אומר שהוא לא לוקח את המוצרים בנתיים לביטחון האישי שלי ביטלתי את הציק השני לא רוצה עסקים שיחזיר לי את הכסף שייקח את הציוד שלו. הוא לא לקח את הציוד אני לא יכולה לקחת ציוד הוא לא יקבל אותו. השולחן היה במידוד סטנדרט 200/100 מה עלי לעשות מבקשת תשובה דחופה.

  [Reply]

 300. שלום!
  היום רכשתי אוזניות למחשב ברשת אופיס דיפו.
  הגעתי הביתה וגיליתי שהאוזניות לא פועלות.
  חזרתי לסניף כעבור שעתיים ונדהמתי לגלות שהם מסרבים להחליף את המוצר או לבטל את העיסקה בטענה ש: "בהוראה של משרד הבריאות לא מחליפים אוזניות שכן מדובר במוצר שבא במגע עם האוזניים".
  הפתרון היחיד שלהם הוא לשלוח את האוזניות לתיקון!?!

  1. נשמע לי מופרך לחלוטין
  2. בדקתי באיטנרנט ולא הצלחתי למצוא שום דבר בנידון (הוראות משרד הבריאות?)
  3. לא זוכר לי שבחנות היה שלט שפרט מדיניות החזרה כזו.

  לא מדובר בסכום גבוה אבל אני לא מתכוון לוותר (למעט אם ישנה באמת הוראה כזון ממשרד הבריאות), אני מתכוון לפנות למועצה לצרכנות ולעוד גורמים אם צריך.
  נראה לי שהרשת החליטה להפוך את הלקוחות שלה למעבדת הבדיקות והשירות שלה,
  אני מרגיש שקניתי מוצר סוג ב' בסכום מלא ובית העסק מחזיק אותי כבן ערובה.

  האם זכותי לבטל את העיסקה? האם נכון הדבר לגבי הוראות משרד הבריאות?

  [Reply]

 301. שלום
  הזמנתי חופשה במלון בארץ דרך האינטרנט בסיום ההזמנה נרשם שיחזרו אלי לחיוב התשלום.
  התקשרו אלי מחברת הנסיעות ואמרו שהיה באג באתר והמחיר לא מעודכן
  האם אני צריך לשלם את המחיר החדש או שאני יכול לדרוש לבקש לשלם את המחיר שהיה רשום ?
  תודה

  [Reply]

 302. בחודש מאי 2014 כחצי שנה שימתי על טיפול פנים יחודי בחברה מסויימת. שילמתי בקרדיט בכרטיס אשראי. כמה ימים לאחר התשלום הגעתי לחברה וביקשתי לבטל את העסקה. כל חודש חודשיים דיברתי עם החברה בטלפון ובמכתב כל פעם הבטיחו לי שיחיזרו לי את הכסף ולא החזירו. כבר עברה חצי שנה. למיטב ידיעתי החוק אומר תוך 7 ימי עסקים. האם עלי לתבוע אותם?
  תודה, עדי

  [Reply]

 303. שלום,

  הזמנו יום חברה לפעילות חווייתית. כשלושה ימים לפני האירוע אישרנו את השתתפותנו ולאחר שעה חזרנו בנו.

  מה אומר חוק הגנת הצרכן במקרה כזה האם עלינו לפצות את הספק במלוא הסכום כפי שביקש או 5% ממנו?

  [Reply]

 304. היי
  אני שלמתי לחברה שמחזירה מס ואני רוצה לבטל ולא עברו 14 יום מהתשלום
  האם אני מקבל בחזרה את דמי פתיחת תיק והאם אני יכול לבטל את העסקה?

  [Reply]

 305. שלום,

  האם זה חוקי לחנות להדפיס בקבלה שאין החזרות ואין החלפות אומנם שהחוק אומר שיש 14 יום.
  מדובר בבגדים.
  תודה,
  נירה

  [Reply]

 306. שלום,

  האם זה חוקי לחנות להדפיס בקבלה שאין החזרות ואין החלפות אומנם שהחוק אומר שיש 14 יום.
  מדובר בבגדים.
  תודה,
  נירה

  [Reply]

 307. שלום,

  האם ניתן לחייב בתשלומים לחדר כושר אדם כלוא?

  האם אפשר לבטל את המנוי מיום הכליא?

  תודה,
  אלכס.

  [Reply]

 308. שלום לך
  אני קבעתי טור להרדמה כללית בבית חולים אסותא לטיפול שיניים ונתתי 15 צקים עבור כל הסכום
  התברר לי שאני לא יכולה להרשות לעצמי בתקופה הזו לממן את זה וביקשתי לבטל .הנציגה אמרה לי שעל כל צק שנתתי אני חייבת לשלם 20 ש״ח עבור משיכת הצק .חשוב לי לציין שרק ב 10/12/14הצק הראשון עומר להפרע האם זה החוק?ולא להתווכח ?
  מחכה לתשובה תודה רוז.

  [Reply]

 309. קניתי כל מיטה, פתחתי התחרטתי והחזרתי לאריזה המקורית כך שלא רואים שום דבר (האריזה עם רוכסן). האם אני יכול לחייב את החנות להחזיר לי כסף ואם כן עד כמה ימים?
  תודה מראש

  [Reply]

 310. שלום , אבא שלי עשה עסקת ליסינג אך עדין לא קיבל את הרכב ובטלפון נאמר לו שיוכל לבטל את העסקה. עכשיו הסוכן שהוא דיבר איתו אמר לו שהוא לא יכול לבטל. האם הוא יכול לבטל את העסקה?

  בברכה,

  [Reply]

 311. שלום!

  הזמנתי התקנת פרקט יומיים לפני מועד הביצוע, ויום למחרת ביטלתי.
  לא חתמתי על שום מסמך.
  העסק רוצה לגבות ממני 750 ש"ח בטענה שעליי לשלם דמי הובלת פרקט ויום עבודה של מתקין. האם זה נכון?
  תודה רבה!

  שירה

  [Reply]

 312. שלום רב קניתי חנוכיה מחנות בסטה בקבר הרמבם בסכום של 320 שח אחרי שעה ראיתי את אותה חנוכיה במקום אחר ב160 שחזרתי לבסטה כדי להחזיר היה סגור יום למחרת הלכתי לבסטה והמוכר אמר לי שהוא לא מחזיר כסף אלה רק זיכוי האם זה חוקי ? יש לציין שהוא לא הביא לי קבלה או פתק החלפה אבל יש לי צילומים שהוא מחר לי ואני מצולם בחנות שלו אם החנוכיה

  [Reply]

 313. יש לי התחייבות לשנה עם חברת דפי זהב עבור פרסום באתר שלהם. לפרסום אין שום תועלת. ולכן לאחר חודש שלחתי מכתב על הפסקת הפרסום יש לציין שבהסכם הם כתבו שאיני יכול לבטל את ההזמנה לפני תום תקופת ההתקשרות . במשא ומתן שהתנהל עם נציגת דפי זהב הובהר לי שאן אפשרות לבטל את הפרסום. לאחר 5 חודשים שלחו לי הודעה על הפסקת הפרסום וחייבו אותי בהוצאות של 5600 שח לא כולל מע"מ . האם לפי החוק החדש אני יכול לבטל את העסקה לפני סיום וכמה אחוזים עלי לשלם על ביטול
  עסקה ?
  תודה

  [Reply]

 314. שלום רב.
  היום יום חמישי וביום שישי האחרון רכשתי טלויזיה -מתצוגה- בחנות.
  ידעתי שייתכן ויהיו עליה מעט שריטות או פגם קטנטן בפלסטיקה, ולאחר שבדקתי אותה וראיתי שאין בה נזקים חיצוניים שמפריעים לי רכשתי אותה.

  ביום שני (3 ימים אחרי שחיברתי אותה), לראשונה צצה תקלה:
  – המסך שידר את התמונה בשחור-לבן וללא צבע.
  – ובו זמנית הטלוויזיה הפסיקה לשדר סאונד והחלה להשמיע סאונד של מכסחת דשא.

  קיבלתי הנחה כיוון שרכשתי את הטלויזיה בתצוגה.
  כמו כן ידעתי שהאחריות שאתה מקבל על טלוזיה מתצוגה היא שנה אחת, להבדיל מ3 שנים על חדשה.
  לקחתי זאת בחשבון כשקניתי אך לא ידעתי שאני מתחיל את מסכת הכאב ראש יומיים-שלושה לאחר קניית טלויזיה חדשה עבורי.
  הייתי מוכן והפנמתי שייתכן ובעתיד תהיינה תקלות אבל כל כך מהר ? אם בעוד כ8 חודשים, אבל מיד עם רכישתה ?!

  במחשבה שניה אני מעדיף לרכוש טלוזיה חדשה יקרה יותר,
  במיוחד לאור הנסיבות שאם זאת תישאר מי יודע מה יקרה בעוד כשנה כשלא תהיה לי יותר אחריות.

  מה ניתן לעשות בדבר ביטול עסקה ?

  רק אוסיף שלא קיבלתי את כל המוצרים בעסקה עדיין – זו טלויזיה חכמה (ממש ..) ואמור להגיע 'מחבר USB' עם הטלויזיה שאפשרי להתחבר ממנה לWIFI. ולא קיבלתי בעת הרכישה ועדין לא קיבלתי בדואר.

  [Reply]

 315. שלום,חבר שלי קנה לי בובה של קיטי בחנות HELLO KITTY
  לאחר שבוע כאשר קיבלתי את המתנה,נוכחתי לגלות כי הבובה פגומה
  שלחנו אותה לתיקון וקיבלנו אותה מתוקנת שלא כראוי וכתגובה אמרו לנו " זה המקסימום שיכולנו לעשות,הבד עדין"

  מה ניתן לעשות?זו בובה מאד יקרה

  [Reply]

 316. שלום.
  כניתי מכשיר סוללר .אחרי יומיים יחזרתי אותו באריזה מקור.מוכר מסרב לחזיר כסף.נותן רק זיכוי.
  העם זה חוקי.

  [Reply]

הוספת תגובה