חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה

21 בדצמ, 2010 | מאת | קטגוריות: הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה / מאת עו"ד אהוד חיים חגואל

 

בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
תקנות אלה מהוות מהפכה צרכנית של ממש שעה שהן מאפשרות לצרכן לבטל עסקאות לרכישת טובין שביצע ללא צורך בנימוקים, תירוצים או הסברים כלשהם וזאת אף אם לא מדובר בעסקת רוכלות (עסקה בה הוצעה הצעה לצרכן מאת עוסק שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו של הצרכן) או בעסקת מכר מרחוק (למשל עסקה באמצעות האינטרנט) בהם כבר קיימת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ואשר עליהן ימשיכו לחול ההוראות הקבועות בחוק.

המוצרים עליהם חלות התקנות
הזכות לביטול עסקה בה הכירו התקנות החדשות איננה זכות "אוטומטית" וניתן להשתמש בה במקרים ספציפיים בלבד כאשר מדובר על אחד מהמוצרים הבאים:  (1) ריהוט (2) ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים (3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן (6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים (7) ביגוד והנעלה (8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" – כהגדרתה בתקנה 6(א)(12) (9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, תשס"ט – 2008 (10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער (11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם (12) חברות או מנוי במועדון הנחות (13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת (14) שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת (15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת (16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת (17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) (18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים (19) מינוי להגרלות והימורים (20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור (21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן (22) תכשיר שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים (23) שעונים.
ובתנאי ששוויו של המוצר שלגביו מבוקש הביטול עולה על 50 שקלים (כלומר על מוצרים הזולים מ-50 שקלים התקנות אינן חלות!) ולגבי מוצרים אחרים (אשר אינם מוזכרים לעיל) יש לנהוג על פי מדיניות החזרת המוצר כפי שהיא מפורסמת בבית העסק.
 

 

התנאים לביטול העסקה
כפי שצוין לעיל, המוצרים עליהן חלות תקנות לביטול עסקה הינם מוצרים ספציפיים אשר שווים עולה על 50 שקלים (כמפורט לעיל) תוך שעל הצרכן מוטלת חובה להשיב את המוצר לעוסק כשהוא שלם ומבלי שנעשה בו שימוש (לעניין זה התקנות אף קובעות כי החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם).
בנוסף, לאמור לעיל, על מנת שיוכל לבטל את העסקה, על הצרכן לבטל את העסקה תוך עמידה בזמנים שנקבעו בתקנות כמפורט להלן:
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; כאשר יודגש כי לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 הנ"ל פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת ואילו חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 הנ"ל – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה.
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

 
הגבלת הזכות לביטול עסקה
למרות כל האמור לעיל, מתקין התקנות קבע כי זכות הביטול הקיימת לצרכן בהתאם לתקנות לא תחול על המוצרים הבאים: (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם (4) מוצרי מזון (5) תרופות ותוספי תזונה (6) טובין פסידים (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט – 1989 (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה.
בנוסף, מתקין התקנות קבע כי לא ניתן לבטל עסקה אף במקרים בהם: (א) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה והמוצרים סופקו בפועל (ב) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
 

דמי ביטול
בהתאם לתקנות ביטול עסקה, כאשר צרכן השתמש בזכותו וביטל את העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
בנוסף, במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

 
אופן החזרת המוצר וקבלת הכסף חזרה
במידה והצרכן עשה שימוש בזכותו וביטל את הסכם הרכישה, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או לבטל את חיובו וזאת בניכוי דמי הביטול ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. מן הראוי לציין כי במידה ובוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות על הצרכן לשלם לעוסק אף את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
במידה והצרכן ביטל עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
באשר למקום החזרת המוצר, מתקין התקנות קבע כי ניתן להחזיר את המוצר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק (וזאת להבדיל מזכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך).
לאחר החזרת המוצר כאמור לעיל, הצרכן זכאי לקבל את התמורה ששילם עבור המוצר בחזרה כאשר בהתאם לתקנות ביטול העסקה השבת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ובכל מקרה לא יאוחר משבעה ימי עסקים והיא תיעשה באותו אופן שבו שילם הצרכן (היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן).
ואולם למרות האמור לעיל במקרה של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לאמור בסעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן כאשר במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן ואם נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

*יודגש, כי אין האמור במאמר זה בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ואישי ואין להסתמך על האמור במאמר זה לביצוע כל פעולה שהיא.

תגיות: , , , , , ,

1,272 תגובות
הוספת תגובה »

 1. שלום לפני שבועים הזמנתי חדר במלון בונציה דרך BOKI.COM ובטעות במקום לרשום שנת 2015 רשמתי 2016 בהזמנה עקב הטעות המלון וגם בוקי קום לא רוצים לאחזר לי את הכסף מה עושים? ומה החוק. בכבוד רב דוד

  שלומי reply on אפריל 8th, 2015 11:58:

  אין קשר – הזמנת מלון בחו"ל באתר בין לאומי, אין קשר לתקנות של ישראל. בד"כ יש מדיניות ביטול לאתרים, תבדוק שם.

  חיים reply on פברואר 18th, 2017 19:20:

  שלום הזמנתי טיסה ובסוף לא מתאים לי כמו שחשבתי שהיה רשום מזוודה אחת ואני חשבתי שזה גם מזוודה לחזור ובסוף אחרי התשלום התברר שלו וביקשתי לבטל את כול הטיסות והם שלחו לי איימל אם אני רוצה לבטל אני ישלם רק 33פאונד ובסוף התברר שזה מה שאני יקבל ולא את כול ה788 פאונד ממש גנבים

  חיים reply on פברואר 18th, 2017 19:20:

  שלום הזמנתי טיסה ובסוף לא מתאים לי כמו שחשבתי שהיה רשום מזוודה אחת ואני חשבתי שזה גם מזוודה לחזור ובסוף אחרי התשלום התברר שלו וביקשתי לבטל את כול הטיסות והם שלחו לי איימל אם אני רוצה לבטל אני ישלם רק 33פאונד ובסוף התברר שזה מה שאני יקבל ולא את כול ה788 פאונד ממש גנבים

  חיים reply on פברואר 18th, 2017 19:20:

  שלום הזמנתי טיסה ובסוף לא מתאים לי כמו שחשבתי שהיה רשום מזוודה אחת ואני חשבתי שזה גם מזוודה לחזור ובסוף אחרי התשלום התברר שלו וביקשתי לבטל את כול הטיסות והם שלחו לי איימל אם אני רוצה לבטל אני ישלם רק 33פאונד ובסוף התברר שזה מה שאני יקבל ולא את כול ה788 פאונד ממש גנבים

 2. לפני כמעט 4 חודשיים קני תי אוטו מבני ממן ״מוסך נייד״ והיה אמור ליהות עם רגיו דיסק, הבטיח לי להרכיב לי אותו בתוך שבוע ועד עכשיו אני מחכה הוא לא רוצה להביא לי, רוצה עוד כסף על זה, כמובן שאני לא אביא לו, פשוט הפסיק לענות לי לטלפון ולהמציא סיפורים לגבי הרדיו… יש לי הודעות עם הוכחות שהוא חייב לי רדיו, מה אני יכולה לעשות???

  תמרה reply on מרץ 28th, 2015 18:46:

  זה בירושלים ואני רק יכולה להגיד לא לפנות אליו הוא לא אמין הטלפון שלו שתדעו זה 0547949204 והוא עובד ביחד עם מוסך ברחוב חרשי הברזל באזור תעשיה ותלפיות

 3. שלום רב, לפני 5 ימים שילמתי עבור רכב ניד ראשונה.בסוכנות נאמר לי כי הרכב נמצא על האנייה והאספקה תהיה בעוד 3 שבועות.מדובר ברכב מסחרי.האם אני יכולה לפי החוק לבטל את העסקה ביום ראשון הקרוב בתאריך 12.4.15?אני משוכנעת שהרכב לא עבר על שמי במשרד התעבורה.האם אני יכולה לבדוק זאת טלפונית? האם הסוכנות רשאית לגבות ממני קנס ביטול עסקה כלשהו? בתודה מראש, רוית.

 4. שלום רב,
  בתאריך 12.3.15 ביצענו הזמנה בחברת מטבחים, במסגרת פרוייקט בניה, שידרגנו את המטבח שהקבלן נתן לנו בסכום של 51,000 ש"ח, שילמנו לחברת המטבחים 1,000 ש"ח מקדמה, אנו מעוניינים לבטל את העסקה. הבית יהיה מוכן רק בעוד כ-שמונה חודשים.
  כך שהמטבח לא נכנס לתהליך יצור. חברת המטבחים דורשת מאיתנו 15% דמי ביטול מערך ההזמנה. בטענה שהם העבירו לקבלן תשתיות מים וגז.
  האם זה חוקי? מפני שקראתי שלפי חוק הגנת הצרכן, דמי ביטול הינם מקסימום 5% או 100 ש"ח הסכום הנמוך מבינהם.
  אשמח לתשובתכם
  תמי

 5. שלום רב אני בעל חנות וקניתי סחורה מספק האם אני יכול להזחיר לו את הסחורה כי היא לא הולכת ולקבל החזר כספי ??
  בתודה מראש

 6. שלום רב
  לפני כשבוע עשיתי הזמנה דרך בוקינג למלון בגרמניה. בשל תקלות במחשב שכבה ונדלק ההזמנה נעשתה פעמיים
  ההזמנה הראשונה בוטלה תוך פחות משתי דקות
  ההזמנה השניה עדין לא בוטלה כי אני במשא ומתן עם בוקינג
  חויבתי ב 1500 יורו!!!! על ביטול שתי העסקאות
  בבוקינג אמרו כי זה לפי החוק הגרמני
  איך ניתן לדעת מה החוק בגרמניה אומר על ביטול?
  האם ניתן לחייב אותי על ביטול שנעשה פחות משתי דקות?
  קרן

 7. שלום רב!
  אתמול בערב נתתי הצעה באתר אולסייל לרכישת מכשיר סלולארי ע"ס 2300 ש"ח.
  נאמר לי שאני אקבל הודעה האם ההצעה זכתה.
  בבוקר היום שלמחרת קיבלתי הודעה שזכיתי ולאחר מספר שעות התקשרתי וביקשתי שלא תתקיים העסקה.
  נאמר לי שאני אחוייב במאה שקלים.
  כמובן שלא קיבלתי שום מוצר כי עברו רק כמה שעות, ובנוסף לא היה נציג כל שהוא בזמן ביצוע העסקה אלא רק כאשר רציתי לבטל דיברתי עם נציג.
  האם עפ"י החוק אני אמור להיות מחוייב?
  המון תודה

 8. שלום אחי הקטן קנה כרטיס לברצלונה לטוס עם חברה שלו והם נפרדו אז הוא לא רוצה לטוס
  אני ואמא שלי נטוס במקום אבל אל על אומרים שאי אפשר לשנות את השמות ר' לבטל את הכרטיסים בעלות של 620 דולר זה חצי ממה שעלתה העסקה ואז להזמין מחדש מה עושים??

 9. לפני כמה חודשים נרשמתי לקורס הבטיחו לי הבטחות שווא בתוך 3 חודשים הייתי ב4 שיעורים רק ורוצה לבטל. האם אני רשאי?

 10. שלום רב!
  בתאריך26.1014 יזמנתי כוננית שלחן לסלון וסופק!
  כמו כן יזמנתי ספה וכורסה חשמלית שלא סופק פניתי כל הזמן, רק הפתחות!
  שני הפריתים לא סופקו עד היום!
  התשלום באמצאות כרטיס האשרי שחסרים שני תשלומים לסיים במלוא את כל התשלום
  שם המוכר DALI dali-design.co.il
  חיפה צ'ק פוסט רח' מרקוני 7 ת.ד. 25115 טלפון 04-8405068

 11. שלום !
  לפני יומיים קניתי נעליים בחנות ליליים בקניון בעיר. ביצעתי את הקניה בכרטיס אשראי דיירקט של בנק דיסקונט. לאחר פחות מ24 שעות החזרתי את בנעליים חדשות , אך המנהל החנות לא הצליחה לעשות החזר כספי , לקחה ממני פרטים , ואמרה שאחזרו אלי ברגע שהמזכירה של הרשת תבצע את הביטול . השאלה שלי מה הפעולות שצריך לעשות במקרה עם בכרטיס הוא דיירקט? ( התשלום כבר בוצע בבנק)

 12. אם אני חושדת שמכרו לי טלפון שאינו מקורי/מחודש, כיצד אני יכולה להתנהל מול המוכרים?

 13. שלום
  רכשתי סוללרי מרשת ידועה ב- 28.5.2015.ב- 31.5.2015 החזרתי את המכשיר ורציתי לבטל עיסקה( המכשיר נמכר כחדש, לדעתי הוא מחודש) בעת הקנייה המוכר התקין את הבטרייה . הקופסא היתה סגורה אך ורק במדבקה של הסניף אותה הוא קרע כדי להתקין את הבטרייה ולראות שהמכשיר פועל.
  הסניף מסרב להחזיר לי את התשלום בטענה שהקופסא נפתחה . לטענתם אף היתה צריכה להיות מדבקה בתוך המכשיר סמוך לבטרייה וכן היתה צריכה להיות חוברת הדרכה( לא היו מתחילה) . לא עשיתי כל שימוש במכשיר .
  טענתם היתה שכדי ללכת לקראתי יעבירו את המכשיר למעבדה ותשובה תתקבל בתוך 4 ימי עבודה . התקשרתי למעבדה ולאחר שהם שוחחו עם הסניף, הביאו לידיעתי שרק לאחר 14 ימים אקבל תשובה . .
  התשלום שנעשה הוא 300 ש"ח במזומן ו- 1900 ש"ח בשמונה תשלומים . מאחר שמאריך חיוב האשראי שלי הוא ב- 15 לחודש , אני מניחה שהם ממתינים לו ולאחר מכן לתת לי תשובה שלילית . מה עושים?

 14. שלום, רכשתי היום נעלי ספורט בעלות של 700 שקל ולאחר ריצה אחת ממש סבלתי מכאבים ולא הייתי מסוגלת לנעול אותם עוד. האם הרשת בה רכשתי מחויבת להחליף לי את הנעליים במידה והן לא מתאימות?

 15. שלום , רכשתי כרטיסים לחבילת נופש בבודפשט ל18 לאוגוסט משמע שזה משהו כמו חודשים
  וברצוני לבטלם אך חברת קשרי התעופה רוצה דמי ביטול של 100 אחוז על הטיסה ואילו על המלון 35 דולר
  האם זה חוקי ?

 16. שלום רב, ביטלתי חבילת נופש להולנד, הכוללת טיסה+כפר נופש+רכב ל- 5 אנשים. הביטול בתוך פחות מ- 14 יום מההזמנה. החברה המשווקת דורשת 100 ש"ח לכל אדם, בגין הביטול. האם זה חוקי? להבנתי, היו אמורים לגבות 100 ש"ח על כל העסקה, היות שמדובר בעסקה אחת ולא 5 עסקאות נפרדות.

  אשמח לקבל את תגובתכם…

 17. שלום,
  הזמנתי חדר במלון בארץ באתר Booking.com, תוך כדי ההזמנה נפלה טעות ויצא חדר שונה ממה שהתכוונתי להזמין, בכפול כסף.
  מיד התקשרתי גם לאתר Booking וגם למלון, אך סורבתי לביטול העסקה מכיוון שנחשבה "ללא אפשרות ביטול".
  האם ניתן לעשות משהוא, הכסף כבר ניגבה לפני מספר חודשים.
  תודה
  מני

 18. האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?

 19. האם מצאתם דרך לצאת מזה?האם אפשר לבטל עסקה של הנוכלים האלה?

 20. תעדכנו גם לי קרה את אותו הדבר

  אלינור reply on יולי 1st, 2015 0:03:

  *5090 כלבוטק

 21. אני חושבת שכדאי לפנות להכל כלול או כלבוטק כי זאת רמאות

 22. שלום,
  קניתי לפני 5 חודשים רכב פרטי ממגרש רכבים בדאלית הכרמל.
  אני שילמתי את מלוא הכסף, הבעיה שהם עדיין לא עשו העברת בעלות.
  אני רודף אחרים המון זמן, וכל פעם אומרים לי שזה בטיפול או שהבחור בחול.
  ראיתי שהרכב הוא בשם חברת ליסינג אחרת, וכנראה שהם עדיין חייבים לחברת כסף.
  מה אפשר לעשות ?

  תודה
  אכרם

 23. שלום,
  קניתי נעליים מחנות (שהיא חלק מרשת), על הקופסה היה כתוב מחיר מסויים ובמחשב, כשהמוכרת העבירה את הברקוד, היה רשום מחיר נמוך (כן, נמוך!) בכ-20%. האם יש סעיף בחוק המתייחס למקרה זה, בו המחיר בקופה נמוך ממה שרשום על המוצר?
  תודה רבה מראש

 24. חתמתי בפלאפון על הסכם במחיר מוזל על 6 קווים שלי הכולל גם 3 מכשירי סמרטפון בעלות של 2400 ש"ח
  כשהגעתי הביתהראיתי שמכשירים אלו נמכרים בשוק במחיר של 300-600 ש"ח למכשיר לכן חזרתי תוך מספר ימים ובקשתי לבטל את העסקה ולהחזיר את המכשרים (הם עדיין ארוזים). איש המכירות של פלאפון בגיבוי המנהלת שלו סרבו לקבל את המכשירים
  ולבטל את העסקה באמרם שאין אפשרות לבטל. התקשרתי למוקד של פאלפון והם ענו שאפשר לבטל רק בסניף עצמו ושהסניף חייב לעשות זאת בנוסףשלחתי אליהם פקס המודיע להם מה שקרה. מה אפשר עכשיו לעשות איך אני מוכיח שבקשתי להחזיר ולבטל ?
  האםפשוט לעבור חברה ולבטל את התשלומים דרך חברת האשראי ?

 25. במאי 2015 הזמנתי טיול מאורגן לאירופה. עקב אירוע משפחתי (אחותי קיבלה אירוע מוחי ועברה החייאה)ביטלתי את הטיול ולתדהמתי הם דורשים ממני 75% מהעיסקה. האם זה חוקי!

 26. שלום.
  השבוע שלמתי סך של 100 ש"ח במזומן (כביכול מקדמה) עבור חוג שמחירו 500 ש"ח. מדובר בחוג לעבודת יש שיש בו 4 פגישות. סיכמתי עם המקום – השייך לעיריית ירושלים – שאשלם ההפרש בהקדם . בגלל סיבה רפואית – ששכחתי זאת כששילמתי המקדמה – לא אוכל להשתתף באחד מהפגישות. חזרתי למקום למחרת וביקשתי את הכסף בחזרה. לפי מה שנראה כרגע הם מסרבים להחזיר את ה-100 ש"ח.
  מה החוק אומר לגבי?
  תודה רבה.

 27. מסתבר שאינני המטומטמת היחידה. יש להם שיטות לבלבל אותנו ולסחוט מאיתנו הסכמה בדיעבד, מספרי כרטיס ומה לא ?
  הדפסתי את תלונות ואני אמצא דרך לשלוח לכלבוטק והעיקר לא לאבד תקוה.

 28. שלום,
  קניתי אתמול זוג נעלים. המוכרת אמרה שהן מעור ולאחר הקניה הסתבר שהן לא.
  הנעלים נרכשו במבצע ועל הקבלה כתוב שאין החזרות או החלפות במבצעים.
  האם ניתן למרות הכתוב בקבלה לדרוש החזר כספי על הנעלים בגלל הטעייתה של המוכרת?
  תודה מראש

 29. אם הפסקתי להשתמש במכונת כביסה מסוימת ונישארו לי עוד 3 שנים לביטוח האם על החברה ששם ביצעתי את הביטוח להחזיר לי את הכסף על הביטוח לאותם 3 שנים ?

 30. שלום שמי ספיר רציתי לדעת אם הזמנתי מדרסים אישיים על מידות כף רגלי ואני רוצה לבטל זאת עקב חוסר מידע שהוסבר לי ושירות לא טוב אך המדרסים מוכנים האם אני יכולה לבטל זאת ואם כן כמה זה יעלה לי?

  ah reply on אוקטובר 23rd, 2015 17:49:

  היי , רציתי להיעזר בך ולגעת אם מישהו ענה לך
  או אם יש לך תשובה לגבי מה קורה אם מזמינים מדרסים במידה אישית ורוצים לבטל ?
  אשמח אם תוכלי לענות לי …

 31. אני קניתי רכב חדש 2015 והבטיחו לי צריכת דלק של 1 ל22 משולב 1ל19 לא משנה שאף פעם זה לא כמו הבדיקה שלהם אבל בפועל הרכב שותה בין 1ל7 ל1ל9 מה אני אמור לעשות?

 32. אני הצטרפתי לאורנג קניתי מכשיר ועשיתי חבילה לשלוש שנים עכשיו הם הביאו לי עוג פלאפונים כ״מתנה״ להצטרפות לא חשבתי האבה באותו זמן ועכשיו אחי אמר לי שלפני כמה שנים הוא עשה את הטעות הזאת ומה לשם הוא היה בחובות לאורנג אז אני רוצה להתחרט ולבטל הכל זה אפשרי מבחינת חוק עדיין לא עבר שבוע

 33. הזמנתי לפני יומיים צימר לעוד חודש בערך ובסוף לא הסתדר לנו התאריך מבחינת העבודה והודענו לבעל הצימר היום, בעל הצימר טען שאנו מחוייבים לשלם לו 10% מדוע? האם זה כך?

 34. שלום לפני שבוע קניתי שעון מחנות שעונים Impress , השעון ניתן לי במחיר מלא אך נתנה לי אותו מהתצוגה,לטענתה השעונים כולם נמצאים בתצוגה,ואין לה שעון באריזה, השעון עצמו יש פגם בהחלפת התאריך, נתקע ולא זז, וגם בעת הרכישה התאריך היה שגוי והמוכרת הגדירה אותו, אני חושש שהשעון לא חדש וגם יש בו פגם שלמתי 2000 שקל מזומן.. מה אני יכול לעשות??

 35. שלום
  הזמנתי רכב חדש מהיבואן ובקשתי את הדגם המתקדם ביותר. בפועל סופק לי רכב מבין האחרונים של הדגם היוצא בלי שנמסר לי שיש כבר דגם חדש ומתקדם יותר, עם מספר שיפורים שמאוד חשובים לי. האם זה שלא בוצע גילוי נאות מאפשר לי להחזיר את הרכב ליבואן ולבטל את העסקה בשל ״מקח טעות״ ????? אגב בחלק ממסמכי החוזה/הזמנה כבר הופיע קוד הדגם החדש, למרות שלא נאמר לי שיש כזה ואני למעשה קונה את אחד הרכבים האחרונים מהדגם היוצא שלא נמכר יותר הגירסה זו הישנה.הסוכן של היכון טוען שלא ידע אז שעומד לצאת דגם חדש……… אודה להתייחסותכם בהקדם. שבוע טוב

 36. קרה לי בדיוק אותו מקרה היום. המציאו "חברות מועדון" שבחיים לא שמעתי עליה. אחרי שיחות אין סופיות איתם, לא הצלחתי לבטל את ה"חברות" אבל ביטלתי את הכרטיס אשראי. אם יש עוד אנשים שרומו בבקשה נתאחד ונפעל נגד הרמאים האלה.

  רויטל reply on אוגוסט 23rd, 2015 11:32:

  לצערי גם אימא שלי נפלה במלכודת הזאת!
  "המתנות" שקיבלנו סגורות בקרטונים אצלי ולא השתמשנו בכלום. אני מנסה להחזיר אותם ולבטל את כל עסקת ה"חברות" הבזויה עימם והם פשוט מסרבים… אני לא יודעת מה לעשות ואיך לבטל את כל העניין המוזר הזה שהתגלגל לכדור העצום הזה! אשמח לדעת אם יש התאגדות כזאת מול עו"ד

  ולדימיר reply on אוגוסט 24th, 2015 21:22:

  בואו לכתוב תלונה קולקטיבית – http://reshet.tv/Shows/Kolbotek/

  נעמי reply on ספטמבר 10th, 2015 13:11:

  היי
  בדיוק אותוו הדבר קרה לחמתי. חייבו אותה ב3600 שח. האם חברות האשראי ביטלו את זה?
  כיצד התפתחו המקרים?
  תודה

 37. קרה לי בדיוק אותו מקרה היום. המציאו "חברות מועדון" שבחיים לא שמעתי עליה. אחרי שיחות אין סופיות איתם, לא הצלחתי לבטל את ה"חברות" אבל ביטלתי את הכרטיס אשראי. אם יש עוד אנשים שרומו בבקשה נתאחד ונפעל נגד הרמאים האלה.

 38. יש לי מנוי אינטרנט בחברה 012 ,ביקשתי הביטול של המנוי הזה, ואמרו לי :קודם כל לשלם החוב שיש לי ואחרי זה אני יכול לבקש הביטול של המנוי
  זה נכון ?
  יש קשר בין אחד לשני?
  תודה

 39. עשיתי מנוי בדיוק לפני שבוע כבר פעמיים ניסיתי לבטל את המנוי אומרים לי בילתי אפשרי כי כבר ראיתי מה יש באתר אז אני לא יכול לבטל את המנוי חוק 14 יום לא קיים כאן

 40. שלום,
  רכשתי פינת אוכל ב15.07ת אמרו שזה יקח עד 21 ימים לספק אותו. קבעו אותי פעם אחת ליום שישי 7.08 והם לא הגיעו. ביום ראשון הם התקשרו אליי (9.08) ואמרו שהם יבאו היום 12.08 ושוב לא הגיעו…. הם רוצים לתאם איתי בפעם השלישית ליום ראשון הקרוב (16.07) אבל אני כבר לא מעוניינת לקבל את הפינת אוכל אחרי שישבתי בבית פעמיים לחכות להם . אני יכולה להתקשר לבטל את החלקה של העסקה ששילמתי באשראי?? ומה כדאי לי לעשות לגבי המזומן שננתי להם??

 41. שלום קניתי מחשב דרך אדם פרטי ושילמתי לו 3 צקים כל צק של 1500 ש"ח לאחר שהביא לי את המחשב כעבור חודש פניתי אליו שיש לי תקלה הוא כעס שהתקשרתי ואף הפרעתי את מנוחתו החלטתי לבטל לו צק אחד בטענה שהוא מתחמק מתקלות וחששתי שלא תהייה לי אחריות לאחר כחודשיים התקשרו אלי מהחברה הוצאה לפועל שאני חייבת לשלם את הסכום של הצק + קנס של 500 שקלים אני שואלת האם זה איום או שכדאי לשלם שלא יגבו ממני סכום גבוה יותר?
  מחכה לתשובה מהירה
  תודה

 42. בתאריך 5/8/15 קניתי טלויזיה smart tv לא הייתי מרוצה וביום חמישי האחרון 20/8/15 חזרתי לחנות שקניתי ממנו בשם החשמל הסיטונאי (מקבוצת אבי סופר) בע״מ ,סניף באר. שבע . נאמר לי שביגלל שפתחתי את האריזה לא אוכל להחליף או שאבטל את העסיקה האם זה חוקי ?

 43. האם קיים קנס על ביטול ביטוי משכנתא?

 44. ב 22.6.15 שילמתי לחברת אשת טורס עבור נסיעה לאיטליה לתאריך 07.9.15
  לצערי אימי נפטרה ב 28.8.15 והלוויה נערכה ב 30.8.15
  האם מגיע לי החזר כספי מאשת טורס

 45. ב 22.6.15 שילמתי לחברת אשת טורס עבור נסיעה לאיטליה לתאריך 07.9.15
  לצערי אימי נפטרה ב 28.8.15 והלוויה נערכה ב 30.8.15
  האם מגיע לי החזר כספי מאשת טורס

  שמעון reply on ינואר 13th, 2016 13:47:

  משה שלום , לי היה אותו מקרה עם אימי יומיים אחרי שהזמנתי נופש אימי נפטרה הפנו אותי לביטוח

 46. שלום רב ,
  ב-27/8/15 רכשת טלויזיה בחנות של אלמ בסניף סיירים חולון גבו ממני 6200 ש"ח וגם אמרו לי שזה הנחה אחרי מע"מ
  אחרי כמה ימים ראיתי במקרה בחנות לידו אותו טלויזיה ודגם בסכום של 5,300 ש"ח !!!!!
  פניתי שום לאלמ ואמרתי להם שבצוני לבטל את העסיקה וכי כי הבדל רציני הם ביקשו דמי ביטוח 200 ש"ח ועוד 200 ש"ח עבור ההובלה .
  ברצוני לדעת מה קורה במקרה הזה .
  פשוט גונבים אותך באור היום

 47. קניתי 2 חולצות הבוקר והמוכרת אמרה לי שיש לי עד שבועיים לבטל ואז אקבל זיכוי או להחליף..
  מדדתי את החולצות והן לא התאימו לי שחזרתי אחה"צ (היום, באות יום) היא אמרה לי שאם אני מבטלת את העסקה הם לוקחים 5% האם יש חוק כזה שחל גם על אותו היום?

 48. שלום רב
  רכשתי חבילת נופש מגוליבר כולל טיסה ומלון כאשר הגענו למלון נאמר לנו שזה המלון שהזמנו למרות שראינו בבירור שזה מלון אחר האם זה חוקי? הם טענו שהם העבירו אותנו למלון אחר יותר "יוקרתי" בגלל שאיש עשיר לטענתם רכש את כל החדרים במלון שהזמנו לטובת חתונה.

 49. היי,
  אמי קיבלה בדיוק את אותם טלפונים לאחר שרכשה מהחברה שמיכה וגם לה דחפו את סיפור "חברות המועדון" שמעולם לא התקיימה.
  כרגע ביטלתי את כרטיס האשראי שלה וכמו כן אני בבירורים מול המועצה לצרכנות והיחידה להגנת הצרכן במשרד הכלכלה להמשך טיפול בעניין.
  אשמח אם כמה שיותר אנשים יצטרפו גם הם וישתפו את הגורמים הללו בתלונותיהם כדי שנקבל כמה שיותר כוח צרכני.
  אלו הלינקים הרלוונטיים:
  המועצה לצרכנות: http://www.consumers.org.il
  היחידה להגנת הצרכן במשרד הכלכלה: http://economy.gov.il/Pages/Default.aspx

  אעדכן אם יהיו פרטים חדשים ואשמח מאוד לשיתוף פעולה,
  מיה
  mayaron100@walla.co.il

 50. שלום רב,

  היום ביצעתי הזמנה דרך אתר תיירות באינטרנט, לחופשה שאמורה להיות עוד 6 ימים.
  5 דקות לאחר מכן הבנתי שיש בעיה עם התאריך והתקשרתי לבטל אך לא היה מענה בכלל כל היום.
  עדיין החברה לא התקשרה אליי לאשר את ההזמנה ואף אחד לא יצר איתי קשר.

  האם אני צריכה לשלם דמי ביטול מלאים ?

 51. שלום רב.
  לפני 9 ימים עברתי לחברת "טלוויזיה אינטרנטית" ורכשתי מהם חבילת ערוצים ביחד עם קופסת טלוויזיה.
  החברה הבטיחה לי שידור טוב אבל בפועל זה לא מתבצע. שידור כל הזמן נתקע ואין אפשרות לראות שום ערוץ.
  האם לפי חוק הגנת הצרכן אני יכול לבטל את העסקה, להחזיר לכם קופסת טלוויזיה ביחד עם חבילת ערוצים ולקבל חזרה כל הסכום ששילמתי?
  אשמח לתשובתכם
  דימה

 52. שלום,

  הזמנתי ושילמתי באשראי בתאריך 14/9 מיטה ומזרון בחנות שנקראת אלוף המזרונים. מיטה בהזמנה של מידות וצבע ספציפיים.
  הובטח לי שיגיע ב 1/9.
  ב 1/9 הגיע רק המזרון ומיטה חלופית.
  לאחר אינספור טלפונים ב 11/9 הגיעה מיטה אך בדגם לא נכון ופגומה (לא צבועה כמו שצריך, עם שריטות והמוביל קימבן קרשים במקום רגל התמיכה מתחת למיטה שכן לא הגיעו רגלי התמיכה הנכונות.
  הוא הרכיב את המיטה לקח את החלופית והבטיחו לי שוב בטלפון שעוד מס' ימים תגיע המיטה הנכונה.
  לאחר שבוע נוסף של טלפונים הבטיחו לי מיטה נכונה ב 21/9. המוביל הגיע עם מיטה בדגם הנכון אך לא במידות הנכונות.
  הוא לא הרכיב אותה והלך בלי לעשות כלום.
  שוב נותרתי ללא המיטה הנכונה ועם מיטה פגומה במקום.
  לאחר טלפונים חסרי תכלית נוספים הגעתי לחנות פיזית על מנת לפתור את הדברים. הובטח לי כי הייצרן של המיטה (איתו מנהל החנות דיבר בטלפון מולי) יגיע אלי עם המיטה הנכונה לא פגומה ובמידות הנכונות ב 4/10.
  המיטה לא הגיעה ב 4/10 ולא ענו לטלפונים הבטיחו שיחזרו עם תשובות וזה לא קרה.
  מה עלי לעשות? האם יש עילה לביטול עסקה שכן לא סופקה לי הסחורה הנכונה וכבר חודשיים של טרטורים? למרות שזה מידות וצבע בהזמנה?

  אשמח לעזרה…

  תודה רבה,
  יוליה

  יוליה reply on אוקטובר 6th, 2015 12:31:

  תיקון תאריך – הזמנתי את הדברים ב 14/8, לא בספטמבר כפי שכתוב בהודעה.

 53. יצרתי קשר עם המועצה הישראלית לצרכנות וזאת האמירה שקיבלתי:
  קודם כל, טוב שחסמתי את האשראי כדי למנוע מהם גישה לכסף.
  חוזה הוא מסמך שחייבים או לחתום עליו או להשמיע (במקרה של רכישה טלפונית) הסכמה מוקלטת להצטרפות, שני דברים שאני יודעת בוודאות שאמי לא ביצעה.
  בהטרדות הטלפוניות החברה מספרת על איזשהו תקנון שכביכול אשרתי, תקנון שאין להם משום מה נכונות לשלוח, מה שעוד יותר פוגע באמינות ובחוקיות של האמירות שלהם.
  בשורה התחתונה מה שצריך לעשות זה לבטל את כרטיס האשראי (ליתר ביטחון) כדי למנוע מהם גישה לכספים ולאחר מכן לבדוק עם חברת האשראי האם היו נסיונות לחייב אותו לאחר הביטול. במידה ואכן היו נסיונות כאלה יש לפנות למועצה לצרכנות ולהסביר את המצב (אשמח לעזור בכך) והם ימשיכו את הטיפול ברמה משפטית.
  לצערי בקשר לאנשים שבחרו לבצע רכישה/קבלת מתנה אני לא יודעת אם ניתן פשוט לבטל את האשראי וממליצה בחום לבדוק מול המועצה לצרכנות.

  בקשר להטרדות:
  גם את אמא שלי החברה חזרה, הטרידה, איימה והציעה מתנות. בשורה התחתונה מה שחשוב הוא בשום אופן לא לקבל ש-ו-ם מתנה, לא משנה כמה היא נשמעת מפתה ובכלל לא לנהל איתם שיחה. להסביר בנימוס שבשיחה הבאה תיפתח נגדם תלונה ושאם הם מעוניינים לדבר איתכם שיפנו רק דרך עורך דין.
  נכון לעכשיו זה אכן עזר, מקווה שגם ישאר ככה.

  מקווה שעזרתי.

 54. שלום,

  בתאריך 17.09 סגרתי עסקה באשראי לטיפולים אסתטיים וחילקתי את הסכום ל- 12 תשלומים.
  למרות שעברו יותר מ- 14 ימים מיום העסקה, אני חייבת לבטל אותה.
  התקשרתי לחברת האשראי והם אמרו לי שאני צריכה לסגור את העניין הזה מול בית העסק.
  הבנתי שאם יש חריגה בזמן, אבל בית העסק ממליץ לבטל את העסקה, אז ניתן לבטל אותה.
  האם זה נכון?
  ואם לא, מה בכל זאת אני יכולה לעשות?
  זו רשת שאני לא רוצה להיות מטופלת שלה ואני לא חושבת שאפשר להכריח לקוח להיות מטופל במקום מסוים בניגוד לרצונו.
  אשמח לתשובה בהקדם,

  תודה,
  לי.

 55. שלום רב
  רציתי לשאול ,האם בעל מסעדה חייב לבחזיר לי תשלום מקדמה ע"ס 1000 ש"ח לאירוע שתוכנן ובוטל עקב המצב בירושלים.
  תודה

 56. בתחילת חודש אוקטובר 2015 שלמתי עבור מלון הילטון ל 2 לילות בפירנצה ל 3 מבוגרים בחדר בפועל קבלנו חדר עםנ2 מיטות למבוגרים ו מיטה אחת מתקפלת שמקסימום ילד בן 10 יכול לישון עליה פנינו לקבלה ולאחראי המלון והם אמרו שזה מה שיש תתלונני אצל הסוכן ובניתיים נאלצנו לשלם עבור חדר נוסף ליומיים עם חזרתי חארץ פניתי לבוכן בכמייל וטרם קיבלתי תגובה אודה לכם לקבל טיפ איך לטפל ביעלות לקבל את הכסף בחזרה תודה

 57. לאחר 2 פגישות לברור מה טיב החברה ופגישה אחת באתר חתמתי על הסכם ביני לבין חברת בניה, בחתימת החוזה שולם 20060 ש"ח מקדמה ומאחר שלא קיבלתי משכנתא נאלצתי לבטל את העיסקה בחתימת החוזה שולם 20060 ש"ח מקדמה. עד הביטול נעשו לי 3 סקיצות ע"י אדריכל. אך הן לא היו לשביעות רצוני כלל למרות הסבר ודוגמא שהועברו לאדריכל. ביקשתי שהאדריכל יבוא לאתר כדי לבחון את המקום ולדעת על מה הוא בונה את התוכנית. איך איפשר לבנות תוכנית בלי לראות את המקום. זה לא מקצועי . הגיע לפגישה אך עדיין התעקש לבנות תוכנית לפי ריאות עיניו. קבעתי פגישה איתו כדי לסיים את נושא הסקיצות ובשעה של עבודה לשביעות רצוני.
  רק שלאחר מכן ולאחר בירורים עם הבנק. התברר שלא תאושר לנו המשכנתא .
  התקשרתי לבעל החברה והסברתי לו את הבעיה . אך זה לא מצא חן בעיניו. והוא החליט לא להחזיר לי בחזרה את כספי. הוא טען שעבד כ40 שעות . שאלתי מה היתה עבודתו אך הוא לא הסביר, אך הוא טען שהאדריכל עבד הסברתי שעל עבודת האדריכל אשלם בסכום של 3000 ש"ח. אך שיבין את הבעיה ושאנו נמצאים בסיטואציה בעייתית ואין לנו איך לשלם בכדי שיתחיל בעבודה. ואין אנו רוצים להענש ב20060 ש"ח על כך שאין אנו יכולים לקחת משכנתא. האם אני אמורה לוותר על כל הכסף בגלל שהפרתי חוזה. ולמרות שאין בחוזה שום סעיף האומר דבר על כך?

 58. שלום אני ביטלתי ביטוח רכב לפני חודשיים ועדיין ממשיכים לגבות כסף כל חודש לטענת הסוכן ככה זה עובד ועד סוף התשלומים גובים ואח"כ מזכים האם זה נכון או שזה פנטזיה כדי לגנוב כסף?

 59. שלום
  ב2012 ביצעתי חוזה התקשרות מול חב פלאפון על חוזה סטנדרטי ל36 חודשים.
  כאשר בן הורשה להשתמש בקו אך לא היה חלק מהחוזה ולא חתום . אך לא ייפיתי את כוחו לבצע פעולות בחשבון.
  מאז חלף הזמן והקשר שלנו הופסק
  לתומי חשבתי שלאחר 36 חודשים . החוזה הסתיים אלא אם יצרו עמי קשר .במהלך השנים בן זוגי לשעבר ואביו זל רכשו 9 מכשירים ללא חתימה שלי או עדכון שלי פתאום יש לי בכרטיס לקוח חוזים בהם מופיע שם אחר ולא שמי . כיום נוצר חוב של 120000 שח . לוב שנוצר ללא ידיעתי וללא אישורי.
  ביון רביעי הקרוב העניין עובר להוצלפ . כאשר החוב יהיה על שמי .
  חברת פלאפון לא מוכנה להתנהל מולי אלא רק מול עוד
  במהלך החודש פניתי אליהם כ 10 פעמים עלמנת לקבל את החוזים האם יש דרך לעקב תהליכים , לעשות משהו ?

 60. שלום, ב27.7.15 רכשתי סנדלי פלטפורמה נמוכה במשביר לצרכן(במחיר לאחר הנחה של 150 ש"ח), תוך פחות משלושה שבועות הבחנתי שהעקב שחוק לגמרי והתפרק והרגיש שהנעל סוג ב'. ב3/9/15 הגעתי לסניף ושלחתי את הנעליים לתיקון. אחרי למעלה מחודש הגעתי לסניף כי אף אחד לא יצר איתי קשר, המוכרת הביאה לי את הנעליים והתיקון שבוצע פשוט "זול" ולא אסתטי לחלוטין, פניתי לאחראית ואמרתי שאיני מוכנה לקבל את הנעל, לאחר שבועיים של בירורים פנימיים, האחראית חזרה אליי והציעה לי לקחת את הנעליים לתיקון והם יסבסדו לי 50 ש"ח. קניתי נעליים שאמורות היו לשמש אותי לפחות עונה אחת ובסוף אפילו חודש "לא שרדו", שילמתי מחיר לא זעום ואני לא מוכנה לקבל את גזרת מוצר סוג ב' שנמכר לי. האם יש דרך לדרוש פיצוי מלא על הסכום ששילמתי עבור הסנדלים? תודה!

 61. שלום, רכשתי קרמיקה למקלחת מהמבחר שהקבלן נתן לנו. קיבלנו את הקרמיקה אך היא עדיין בעטיפה שלה כפי שהגיעה.
  אחרי שהתקבלה, התחרטתי על מה שבחרתי. רציתי לדעת אם יש אפשרות להחליף דגם במקרה הנ"ל , ללא תוספת תשלום?

 62. קניתי מחשב חדש דרך אתר של וואלה שופ קיבלתי את המחשב אם מכות אם שריטות ומסך קצת עקום לא נסגר טוב מה אתם ממליצים לי לעשות אם מישהו מכיר מישהו שיכול לעזור לי

 63. שלום רב
  לפני כמה ימים התקשרו אליי ממספר 073 ולטיפשתי עניתי להם והם הציגו את עצמם מחברות האשראי ואמרו שיש לי נקודות זיכוי ושאני צריכה לשלם להם 178 שח כדי שאקבל מתנה הכוללת סט חורף.מגהץ.. וכמה דברים .
  ואז ראיתי בחיוב כרטיס האשראי שלי שחייבו אותי 600 שח חזרתי להם טלפונית לצערי כי אני לא מכירה את התריקים שלהם .ואמרתי להם שאני מבטלת את העסקה היום אני בודקת באינטרנט באתר ישראכרט את החיוב לחודש ינואר ולהפתעתי הרמאים האלו חיבו אותי ב כ 1800 שח .
  האם אני יכולה לבטל את העסקה ושלא ייקחו ממני את הכספים האלה בחודש הבא ? ואם אני לא מכירה את הכתובת שלהם.
  תודה על העזרה

 64. שלום מה לגבי עוד שטרם התחיל הליך משפטי התחרטתי והוא לא נתן לי קבלה רימה אותי ונעלם

  לקח 6שיקים על סך 12000 שח יחד

 65. היי,
  ביום חמישי רכשתי מוצר (תיק) ובשישי התחרטתי וביקשתי להחזירו.

  נאמר לי שאין בעיה אך ביום ראשון קיבלתי טלפון שהדבר אינו אפשרי.

  את התיק רכשתי כשנפגשתי עם המעצבת קרוב לביתה (לא בבית העסק) כאשר בחרתי את המוצר מקטלוג באינטרנט (שמעתי על המעצבת מאנשים, נכנסתי לאתר לראות איפה יש חנות לא היו פרטים כאלה אז התקשרתי למספר והבנתי שאין חנות). לאחר התכתבות קצרה המעצבת הנחתה אותי להיכנס לאתר לבחור מהקטלוג פריטים שאני מעוניינת בהם ונקבע להיפגש והיא תביא את הפריטים)
  ב-3.12.15 הגעתי לצורן ונפגשתי עם המעצבת באחד הרחובות היא הראתה לי את הפריטים ואני בחרתי ולמחרת התחרטטי (הגעתי הביתה ראיתי את התיק באור מול מראה והוא לא היה כמפי שחשבתי)

  מי שמכרה לי את המוצר טוענת עכשיו שיש הודעה באתר שאין החזרות בסוף עונה (ההודעה לא מופיעה עם תאריך מתי פורסמה ואים לי דרך להוכיח שלא היתה קיימת כאשר הסתכלתי באתר לבחירת התיק).
  מה גם שהסתכלתי באתר רק לצורך בחירת הפריטים שאני מעוניינת בהם.
  כמו כן, לא ניתנו לי שופ פרטים על תנאי העסקה בכל שלב שהוא

  לא ברור לי איך מתייחסים בחוק לעיסקה כזו (רוכלות או מכר מרחוק או כעסקה רגילה כי הרכישה עצמה התבצעה מול המעצבת ברחוב לאחר שקבענו להיפגש)

  בעת הרכישה (נתתי מספר אשראי ידנית) לא ניתן לי שום חוזה עם הפרטים.

  אשמח לדעת האם יש באפשרותי לבטל את העיסקה למרות הטענה כי אינני יכולה לעשות זאת

  תודה,

  רינת

 66. שלום
  קניתי מיטה לפני כמה חודשים, המיטה שהגיעה לא תאמה לדרישות ולמידות המתאימות כפי שסיכמנו מראש
  בעל החנות אמר שהוא מזמין מיטה חדשה ולא אמר מעבר.
  לאחר שהמיטה השניה הגיעה, וגם היא לא תאמה לדרישות פניתי אל בעל החנות ישירות ומה שהתברר זה שהחברה הראשונה פשטה רגל והמיטה השניה שהגיעה אלינו יוצרה ע"י חברה אחרת, וניסתה להתאים ככל האפשר לבקשתינו, אך גם בה היו טעויות רבות ולא ויתרתי, התקשרתי שוב, בעל החנות אמר לי שאם נרצה נוכל לקבל את הכסף חזרה ורק שאשלח לו תמונות של "הבעיות" במיטה
  שלחתי לו והוא לא חזר אלי, אז התקשרתי שוב, אלא שאז הוא הכניס אותי לתנאי כזה שהוא מייצר לי מיטה חדשה כמו הראשונה שהגיעה ועם שינווים ספציפיים שאגיד לו, אמרתי לו ואז, לאחר שניתקתי הבנתי שזה קצת בעייתי, כי החברה שעכשיו תייצר את המיטה לא תהיה אותה חברה שהמיטה שהזמנתי היה ממנה ופחדתי שהחברה השניה תעשה שינויי כאלו ואחרים ובסוף לא אקבל את מה שבאמת רציתי לכן ביקשתי מבעל החנות שלא ייצר מיטה חדשה בינתיים, בעוד אני מנסה לברר אם יש לי אפשרות לדרוש את כספי בחזרה??
  אשמח אם תענו בהקדם… תודה מראש!

 67. שלום,
  האם חוק הגנת הצרכן חל על מקדמה בצק שהועברה לקבלן עבור רכישת דירה חדשה?
  הקבלן מסרב להחזיר לנו את הכסף.

 68. שלום, ביצעתי עסקה מול חברת מועדוני כושר, לאחר חודש ביקשתי לבטל את המנוי ובהתאם את העסקה, אכן בחודש הראשון זיכו אותי אך בחודש השני המשיכו לחייב אותי, פניתי אליהם נטען שהם זיכו ולבדוק מול חברת האשראי שלי, חברת האשראי שלי טענה שלא קיבלה הודעה לזיכוי, אציין שחברת האשראי שלי מזכה אותי במיידי בעסקאות אחרות. בנוסף מחברת האשראי הסבירו לי שחברת האשראי מולן עובד המכון כושר ימשיכו לחייב אותי עד חודש ינאור משמע ארבעה חודשי חיוב ורק לאחר מכן העסקה מבוטלת לגמרי, מול מכון הכושר אין למי לפנות כיוון שלטענתם הם עובדים מול חבר. האשראי ואין להם תשובות. אציין שוב שאכן זיכו אותי בתשלום הראשון אך כעט עליי לשלם 209 שח כפול חודשיים, כאשר ביטלתי את המנוי באוקטובור והם בחרו לבטל את העסקה רק בינואר. אשמח אם אענה על כך גם במייל האישי. תודה רבה!

 69. עשיתי הזמנה של חדר תינוק ועגלה שילמתי את כל הסכום 8,000 כעבור יומים החלטנו לבטל את העיסקה (לא עבר 14יום,לא קיבלנו את המוצרים )
  בעל העסק אינו רוצה לבטל את העיסקה
  מה אני יכולה לעשות בנידון ?

 70. שלום
  נסעתי במיוחד לאילת לרכוש מחשב מKSP בגלל המחיר היקר
  המחשב לא היה תקין וחזרתי לסניף KSP במרכז להתלונן
  עשו לי בלאגן ולא רצו להחליף לי את המוצר רק להחזיר לי את הכסף
  האם זה חוקי שהם מחליטים להחזיר לי את הכסף ולא להחליף לי?
  אני רציתי החלפה לא את הכסף בחזרה?

 71. שלום
  ברכוש המשותף בבניין הייתה תקלה של קצרים מלוחות החשמל עקב כניסת מים ללוח. ביקשנו מחשמלאי שיבוא לראות מה התקלה. לאחר כשבוע הוא הגיע וביצע עבודה ללא התייעצות, הצגת הצעת מחיר וכמובן ללא קבלת אישורינו לביצוע ודרש עבור התיקון 5000 ש"ח.
  לא הסכמנו לשלם גם מכיוון שלא הגיש הצעת מחיר וגם מכיוון שהתקלה לא תוקנה והוא מסרב להגיע ולבצע תיקונים כנדרש עד שנעביר לו את הסכום אותו הוא דורש.
  כיום הוא מאיים בהגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות.
  שאלתי – מה החוק אומר לגבי ביצוע עבודה כמתואר למעלה ללא הגשת הצעת מחיר?

  נ.ב. מהתייעצות שקיימנו עם חשמלאים עולה שהמחיר מופרז מעבר לכך שהתקלה לא תוקנה ולארון החשמל עדיין נכנסים מים שגורמים לקצרים.
  החשבונית הראשונית שהעביר הייתה ללא פירט התיקון למעט חלוקה לחצי מהסכום עבודה וחצי מהעלות חלקים. לאחר התעקשות שלנו הוא העביר פירוט.

  תודה
  אבי

 72. ביקשתי להתחיל קורס ללמוד מסחר באמזון ואיביי הלכתי על האקדמייה לאיביי נשמע רציני נכון אז לא ! לאחר שאמרו לי שאני יקבל את הקורס באותו יום למייל לאחר ששילמתי לא קיבלתי את הקורס . כבר שבועיים ביקשתי לבטל אותו ולקבל את כספי חזרה אחרי יומיים שהבנתי שמשהו לא בסדרכשביקשתי את כספי בחזרה אמרו לי רשום לי במערכת שקיבלת הסברתי בכל לשון שלא קיבלתי! ואין עם מי לדבר מה עושים במיקרה כזה??!

 73. שלום,
  לפני שנה 12.12.15 רכשתי מנוי ל10 טיפולים להסרת שיער בחברה שנמצאת ברמת אביב, אציין כי ב4 הטיפולים שנעשו אחת לחודשיים ראו תוצאות.
  לאחר מספר חודשים התקלקלה להם המכונה והטיפול האחרון שנעשה עלי (18.10.15), נעשה במכונת לייזר אחרת. חשוב לציין שאורך הטיפול האחרון נעשה בזמן הקצר פי שניים מהטיפולים במכונה הישנה ולא היתה נשירת שיער כפי שהיה במכונה הקודמת. כחודש לאחר טיפול עדכנתי את החברה כי אינני מרוצה מהטיפול החמישי וכי אינני מוכנה שייחשב כאחד מעשרת הטיפולים שמגיעים לי. המנהלת אישרה זאת. עוד אציין כי הטיפול האחרון במכונה ה"מחליפה" גרם לצמיחת שיער שחור ועבה אשר לא נשר כלל, הצמיחה הפכה להרבה יותר מאסיבית וגרועה.
  כשרציתי לקבוע את הטיפול החמישי וידאתי שהחזירו את המכונה הראשונה ונאמר לי שהיא תגיע בתחילת חודש ינואר. כשהתקשרתי ב8.1.16 לקבוע טיפול חמישי נאמר לי שהמקום הועבר לסביון (אני גרה בבנימינה והסכמתי לעשות את הטיפולים ברמת אביב בגלל הקרבה לאוניברסיטת תל אביב בה רני לומדת). כששמעתי שעבר המקום לסביון החלטתי לבטל את הטיפולים ולקבל חזרה את היתרה של חמשת הטיפולים בכסף. המנהל טענה כי מכיוון שהמעבר היה בטווח של 40 ק"מ מהמקום הקודם היא אינה חייבת להחזיר לי את כספי ולכן עלי להמשיך את הטיפול אצלם.
  האם יש אפשרות אחרת? עם מי עלי לדבר?
  עלי לקחת יום חופשי בכדי לנסוע לטיפול של חצי שעה בסביון…
  אשמח לעזרה,

 74. רכשתי מתנה לבעלי קורס צילום ללא תאריך נאמר לי שיש להם כל הזמן קורסים ושהוא יבחר את המועד המתאים לו.
  למעשה לקורס ערב יש סדנת צילום בימי שישי (בעלי עובד בימי שישי ולא יכול להחסיר 4 ימי שישי)
  האם אני יכולה לבטל הקורס (עברו 13 יום מאז הזמנת הקורס)

 75. שלום רב,
  רכשתי 2 חבילת נופש בגרופון שחברה של אחי בקשה ממני, בגלל שהיא חיילת אין לה מסגרת גבוה בכ"א והיא רצתה לעשות לאחי מתנה ואני הסכמתי ורק לאחר כמה דקות שמנו לב שתאריך שניכשנו זה בכלל בעוד חודש ולא באותו חודש שרציני,
  באותו היום בקשתי שיבטלו לי את השוברים, לאחר כמה ימים חזרו אליי וניסו לזכות אותי בכ"א שבו רכשתי את השובר
  אח ביטלתי אותו בגלל שניסו לפרוץ לי ולהעביר 38,800 ש"ח ממש נבהלתי שקיבלתי את ההודעה על סירוב שניסו להעביר ובאותו שנייה ביטלתי וזרקתי את הכ"א, לצערי לא היה לי יותר מספר כ"א (חוץ בנקאי) וחברת האשרי לא הייתה מוכנה להביא לי אמרו שרק בית העסק יכול לבקש, הסברתי את זה לשרות לקוחות של גרופון ופעמיים ניסו לזכות אח נכשל ולא הודיעו לי היום שאני התקשרתי וביקשתי הסבר למה לא זיכו אותי אמרו שהזיכוי נכשל ומעבירים אותי הלאה ויחזרו אליי עד יום שני עם תשובה איך מחזירים לי את הכסף, ושביקשתי מנהל הנציג לא רצה להביא לי, אני סטודנטית ועברתי כבר את המינוס ומשלמת כבר חודשיים עבור החריגות שיש לי בחשבון ועכשיו אני לא יודעת מה לעשות ולאן ליפנות עם זה כי גם הבנק לוחץ עליי, תודה מראש על העזרה והמשך יום מדהים 🙂

 76. היי רכשתי ביטוח למכונת כביסה לפני מספר חודשים ועכשיו אני לא מעונינת להמשיך בו בגלל שהסכום תופס לי מסגרת וכרגע אין לי ממש את הסכום לשלם . האם ניתן לבקש לבטל את העסקה או בגלל שעברו בהרבה 14 יום כבר לא ניתן?

 77. היי דוד לפני חודש ימים בערך הזמנתי רכב מחברה ושלמתי עבור פתיחת הזמנה 2000 שקלים מהשרציתי לדעת אחרי שעשיתי את העסקה והכל בסדר לא בטלתי כלום מה קורה ב 2000 שקל ששלמתי לוקחים?? או מוסיפים אותם לעסקה ???

 78. היי , האם תוכל בבקשה לעזור לי להבין מה עליי לעשות , הנני בעלת חנות שמלות ערב והנני נוהגת כדת וכדין עפ חוק הגנת הצרכן , אך במקרה זה אנני יודעת כיצד לנהוג . לקוחה התעקשה שהזמין לה שמלה שכבר לא היתה מצויה בחנותי שמדדה בעבר , אנני נוהגת לשכנע רבות אך היא התעקשה , את השמלות אני מיבאת מחו״ל , והזמנתי לה עפ בקשתה את השמלה השמלה עלותה 2000₪ ולקחתי לה על החשבון 800 ₪ , לאחר שבועיים הלקוחה הגיעה לחנותי וביקשה לבטל , כמובן שעם החוק היא אינה זכאית להחזר כספי , אך כיצד עליי בכל זאת לנוהג לאורכם שהזמנתי לה באופן מיוחד מידה מיוחדת שלמתי בעבור השמלה וגם שילמתי משלוח יקר כדי לספק את רצונה . ??!?!??

 79. שלום רכשתי סלון לחג שלוש שבעות לפני החג התקשרו מהחנות וטענו שאין סלון במלאי שהבטח לי שיש תרצו את זה שהצסע של הסלון שהגיע לא מתאים בכל חלקיו בקשתי לראות אמרו אין נחזיר לך תכסף קבלתי תכסף אבל נשארתי בלי סלון יש לי אפשרות לתבוע פיצוי

 80. שלום, שילמתי דמי חברות לשנה בקבוצות נטוורקינג לאחר מספר חודשים החלטתי שזה לא מתאים לי והחלטתי שאני רוצה לצאת מהקבוצה וסרבו להחזיר לי כסף על החודשים שנותרו .
  השאלה שלי היא האם זה חוקי? או שיש לי דרך לקבל את כספי בחזרה?
  תודה

 81. היי , בעלי והחברים שלו הזמינו טיסה לחו"ל .
  טרם עברו 14 ימי עסקים ולא 14 ימים בכלל והם נעלצו לבטל את העסקה מעניין אישי .
  בחברת הנסיעה גובהים מהם 150 דולר קנס .
  האם זה חוקי ???
  אודה באם תענו לי בהקדם.

 82. היי
  לפני שבוע הזמנתי מכשיר טלפון דרך נציגה הביאו לי מכשיר עם GB נמוכה התקשרת מידי להחליף אך לא הסכימו בטענה שהאריזה נפתחה למרות שלא נגענו במכשיר האם זכותם לא להחליף או לבטל עסקה ?

 83. השלום והברכה
  מדובר בנוכלות של מובילי דירות ואחסנה אשר הבטיחו ולא קיימו וכעת דורשים סכומים לא הגיוניים כדי לסחוט אותי בעשרות אלפי שקלים. מה מספר טלפון שלכם? גם לא קבלתי קבלות – עבירה על חוק הלבנת הון

 84. שלום רב,
  רכשתי 3 זוגות מכנסים באחת הרשתות ושילמתי בתו הזהב.
  יום לאחר מכן, פחות מ-24 שעות מרגע הקניה, כאשר ביקשתי להחזירם ולקבל את כספי חזרה, סרבו והסכימו לתת ל רק זיכוי.
  האם זה הגיוני שעלי "להיתקע" עם זיכוי ברשת זו, כאשר עם כרטיס זה הייתי יכולה לרכוש בעוד עשרות חנויות?
  מה המדיניות בעיניין החזרה בתשלום בכרטיס מסג זה?

 85. רכשתי זוג נעליים באמצעות כרטיס אשראי.
  למחרת החזרתי את המוצר יחד עם הקבלה. המוכרת דרשה לראת את כרטיס האשראי שבאמצעותו התבצעה הרכישה. הכרטיס לא היה ברשותי ובשל כך קיבלתי רק זיכוי בחנות.
  האם הייתה מצידי חובה להציג את הכרטיס אשראי למרות שפרט זה לא צויין באף מקום.

 86. רכשתי רכב יד 2 ושילמתי מקדמה 5000 שח
  אחרי 24 שעות התחרטתי וביקשתי את המקדמה .
  לא רצו להחזיר לי כי רשום בהסכם שביטול הינו 10000 שח . אך ההסכם חתום רק על ידי ולא על ידי המוכר (סוכנות )
  זה חוקי .?

 87. בניתי מטבח ואני רוצה לשלם, שילמתי מקדמה, האם חוקי לתת תשלום אחרון עם גמר העיסקה? לשביעות רצוננו?

 88. שלום
  קניתי תכשיט ברשת שאנטי, התכשיט עלה לי 49.90, לאחר יומיים התחילו ליפול אבנים מהתכשיט, פניתי לדוכן שממנו קניתי ונאמר לי שאין אחריות על המוצר והפנו אותי לשירות לקוחות, פניתי לשירות לקוחות ונאמר לי שאין חובה לתת אחריות על תכשיט ששווה פחות מ 50 ש"ח
  בחיפוש באינטרנט מצאתי שאכן ביטול עסקה לתכשיט חלה על מוצר שעולה מעל 50 ש"ח ועד לגובה 3000 ש"ח
  האם כנ"ל לגבי אחריות?

 89. שלום,
  בוצעה הזמנה מבוקינג ולא ידעתי שבוצעה כיוון שלא שלחו לי מייל אישור וזה לא מופיע בחשבון שלי. רק לאחר שעבר מועד השהות במלון חוייבתי בהפתעה.
  בוקינג טוענים שההזמנה בוצעה כשלא הייתי מחוברת למערכת והסיבה שלא הגיע מייל אישור זה כי כתובת המייל שהקשתי היתה שגויה.
  הסברתי להם שהמערכת שלהם צריכה להתריע על כך היות והיא קיבלה שגיאה כשניסתה לשלוח מייל לכתובת לא חוקית.
  הם מתעקשים לא להחזיר לי את הכסף.
  מה אפשר לעשות?

  עמרי reply on נובמבר 15th, 2018 14:30:

  היי מיכל,
  גם אצלי בדיוק אותה בעיה!!
  מה עשית בסוף?!
  עמרי

 90. שלום רב
  ביצעתי הזמנה לסוויטה לעוד חודש ביקשו ממני מקדמה של 1000 שקל באשראי באותו יום שרכשתי רציתי לבטל,ובעלי הסוויטה כבר גבו את התשלום האם הם חייבים להחזיר לי את המקדמה?

 91. לקחתי עורך דין לעיניני צבא לחזור לצבא הבאתי לו מקדמה נפגשנו פעם אחת בסוף הכול הסתדר ואמרתי לו שאין צורך ביצוג שלו ועכשיו הוא אומר לי שלא מחזירים מקדמה זה אפשרי בכלל?

 92. היי
  שאלה .. קניתי רכב טויטה חדש מהניילונים לםני שנה וקצת. הרכב עם תקלות. ועכשיו אני בלי הרכב שלי חודש . יש בעיות במזגן שלא פותרים אותם.. אני הולך למוסך כל יום כמעט בחודש הזה.
  האם אני יכול לתבוע אותם?

 93. עם שמתי טלפון בתיקון ואחרי חודש הוא עדיין לא חזר
  מה לעשות?

 94. קניתי כלב אתמול ב3000 ₪ ולמחרת התחרטתי המוכר מחוייב לבטל עיסקה ???

 95. בצעתי רכישת מכונת כביסה מרשת BOX למחרת הרכישה בבוקר בקשתי לבטל את הרכישה
  לאחר שהודיעו לי שהרכישה בוטלה התברר שכרטיס האשרי חויב ב500 ש"ח תשלום ראשון מתוך 6
  ברור שערכתי נאמר לי שעלי להגיע לחנות לשלם 100 ש"ח דמי ביטול!!!
  אחרת העסקה לא תבוטל וחשבוני ימשך להיות מחויב למרות שהעסקה בוטלה.

  1. האם BOX פעלה לפי החוק?
  2. האם יש דמי ביטול עבור הזמנה שבוטלה לאחר מספר שעות (לא מדובר בהחזרת מוצר!!! )

  אודה לתשובתכם

 96. שלום רב

  עשיתי הזמנה של חולצות עם הדפסה מאחור וקיבלתי הדפסה מקדימה ולא כפי שביקשתי. את המוצר קיבלתי במשלוח.
  כשיצרתי קשר עם המפעל הם הסכימו להוסיף לי הדפסה בנוסף להדפסה הקיימת וסרבתי כי זה לא מה שרציתי כשהזמנתי. כשביקשתי שיעשו לי חולצות חדשות הם סרבו.
  ביקשתי שיזכו אותי ושיביאו שליח לקחת את החולצות והם לא הסכימו.
  הבנתי שלפי חוק להגנת הצרכן הם לא מחויבים לשליח ואני מחויבת למסור את החולצות ואז הם אמורים לזכות אותי.

  למרות התשובה של אחת העובדות אליי במייל : "לאחר בירור נוסף וע"פ חוק הגנת הצרכן ברגע שיש תקלה במוצר הזיכוי והטיפול מתרחש במקום בו ניתן השירות. ולכן על מנת שתוכלי להזדכות בחולצות תצטרכי לשלוח את החולצות למפעל", היום, כשדיברתי עם המנהל הוא אמר שלא אקבל זיכוי על החולצות לפי החוק כי הוא ייאלץ לזרוק את החולצות לפח כי אין לו מה לעשות איתן.

  נראה לי שזה לא חוקי. מה עליי לעשות?

 97. שלום , אני הזמנתי לפני יותר מחצי שנה נעליי UGG ב400 שקלים מאתר CLASSDEAL עד עכשיו לא הגיעו לי הנעליים אין טלפון לתקשורת רק מייל ובו לא ניתנת לי תשובה מה אני עושה בנידון ?

 98. שלום רב.

  בתאריך 17/8/16 סיכמתי עם נציגת שירות של גולן טלקום,על ניוד שלושה מספרי סוללרי.
  בזמן השיחה הנציגה ביררה מול נציגה אחרת על סוג (גודל) כרטיס הSIM של אחד המכשירים LG G5.
  לאחר שנאמר לה שהגודל הוא מיקרו SIM ,דבר שגרם לי לחפש באינטרנט ולצערי באחד האתרים נכתב גם כך.נשלחו לביתי 3 כרטיסים בעלות 147 שקלים.
  לאחר שבוע בתאריך 25/8/16 הגיע מעטפת דואר רגילה ובתוכה שלושה הכרטיסים,שאחד מהם לא מתאים.
  התקשרתי באותו היום אל שירות המכירות והלקוחות ולטעון על הטעות,בשרות הלקוחות נאמר לי שעלי לשלם שוב 49 שקלים על שליחת כרטיס SIM חדש.טענתי בפניהם (מדובר בהרבה נציגים) שאנני לוקח אחריות על הטעות מכיוון שגולן טלקום היא חברת תקשורת אשר צריכה לדעת מראש איזה כרטיס SIM מתאים לכל המכשירים הנפוצים בישראל.
  נאמר לי שנציג חייב להקשיב לשיחה המוקלטת בזמן הסכם עם נציגת המכירות,תהליך זה נמשך כ יומיים עד שמוצאים את ההקלטה ועוד שלושה ימים להחלטה.ציינתי בפניהם שיש לי את ההקלטה דרך מכשיר הסוללרי שלי ונתתי להם את תאריך והשעה במדויקת של השיחה ,על מנת לזרז תהליך זה.
  היום 30/8/16 לאחר ששלחתי מכתב לנציב תלונות הציבור של גולן טלקום,חזר אלי נציג בשם תמיר מצוות נבו,הצעתי לו שאני מוכן להיות לקוח בחברתם בתנאי שישלח לי כרטיס חדש ושליחה זריזה ללא עלות.
  הנציג סירב בתוקף.
  טענתי בפניו שאני אנני מעוניין להיות לקוח אצלם בכלל ואני דורש את כספי בחזרה על סך 147 שקלים.
  הוא סירב בטענה שבחברתם "אין דבר כזה החזרת כספים לכרטיסי SIM ".
  הכרטיסים לא נעשו בהם כל שימוש וניתנים לשימוש אצל לקוחות אחרים.ששאלתי מדוע לא ניתן ולמה המחיר הוא 49 שקלים לכרטיס, הוא השיב שכל כרטיס עובר הליך לוגיסטי. כאמור הכרטיסים הגיעו בתוך מעטפה דואר רגילים ,בשליחת דואר רגילה וניראה כמו כל כרטיס SIM שישנם בכל חברות הסוללר בישראל.
  באיזה סכום כסף ניתן לתבוע את גולן טלקום?
  תודה מראש.
  ניר

 99. שלום רב,
  קניתי טלפון חדש בחנות (באילת) ואני גרה בצפון .לאחר 3 ימים הטלפון התחיל לעשות בעיות (הטאצי לא עבד)
  יש על טלפון אחריות 24 חודשים ואני באתי לסניף בצפון כדי שיחליפו לי טלפון לטלפון חדש ו הם סירבו לי .אמרו שרק יכולים לתקן אותו .
  רציתי בקשה לשאול האם יש חוק כזה שחנות צריכה להביא לי טלפון חדש ,כי מזמן רכישת טלפון עברו רק יומיים .

 100. שלום
  לפני 3 ימים עשיתי עסקה ששלמתי מקדמה בשווי 100 שקלים עבור רכב יד שניה מחברה קרסו טריידאין והיום מקבלת שיחה שהרכב נמכר האם זה חויקי

 101. סליחה אלף שקלים

 102. שלום רכשתי מכונת כביסה ואמרו לי המתנה של שבוע להתקנה הין השעות חמש עד שבע בערב. כאשר יתקשר חתי שעה לפני. בזמן שהטכנאי התקשר היתי בלידה של אישתי וחזרתי אליהם בחמישה לחמש, נאמר לי שהטכנאי היה בכתובת בלי שא י יענה לו והוא כבר נסע, לכן יקבע לי לעוד שבוע התקנה בקנס של 250 שקל ,האם זה בסדר לקנוס אותי בעקבות מקאה כזה ולא חרגתי מהשעות שהם אמרו.

 103. האם עסקה שבוצעה באמצעות חוזה, אשר לא ניתנו שירותים עדיין ניתנת לביטול תוך 48 שעות.
  מדובר בבחור שחתם חוזה בסוכנות טאלנטים מסוימת, אשר בו במקום הובטחו לו הרים וגבהות אולם נדרש לשלם סכומים גדולים עבור "בוק" (יום צילום שנקבע תוך ארבעה ימים ממועד החתימה) וכן עבור סדנת משחק מול מצלמה.
  עוד באותו היום ולאחר כחמש שעות התקשר הבחור לבטל את העסקה אולם לטענת הסוכנות כיוון ונקבע יום צילום וכיוון שבחוזה ישנו סעיף שאומר שניתן לבטל יום צילום רק שבוע מראש (כיוון שיום הצילום נקבע לאותו שבוע אין שום אפשרות לעמוד בסעיף זה) עליו לשלם על יום הצילום במלואו וכן עוד ועוד קנסות עבור ביטול חוזה ועבור סדנת המשחק.
  האם יש טעם לצאת להילחם או עסקה שנחתמה תחת חוזה אין אפשרות לבטלה אלא על פי סעיפי החוזה בלבד?
  תודה

 104. שלום.אתמול אימי בת 83 הלכה איתי בצהרים לחנות אורטופדיה בלב העיר הרצליה.שם עשתה מדידות למידרסים.עלתה על ריבוע של פלסטיק שקוף למדידות.ועשתה הטבעה של הרגל בספוג(כמו של עיצוב פרחים) .בלילה אחרי 8 וחצי התקשרה אליי וביקשה שאבטל לה את ההזמנה.
  המחיר יקר לה מאוד( אולי 1400 שח והיא תקבל החזר מקופת חולים בסביבות 200 שח)
  אני חייגתי מ9 בבוקר וב 10 בבוקר רק נענתי.
  כשביקשתי לבטל את המדרסים.נענתי שאי אפשר כבר.הוא העביר את זה למידות גבס.
  דחוף דחוף בבקשה תענה לי.מה אני יכולה לעשות?

 105. שלום.
  קניתי לפני חמישה ימים מזרן והתקשרתי היום לבטל. נאמר לי שזה נחשב הזמנה מיוחדת היות והזמנתי גודל 160/190 והם היו צריכים לייצר במיוחד. האם כך הדבר ? הרי זה גודל מוכר שעליו אפילו יש מחירון.

 106. הי קניתי מצלמה אתמול והשתמשתי בה ואני העלתי תתמונות למחשב והם היו מתחת למצופה.. המוכל סיפר שהיא מדהימה וכוכו וטובה בלילה והיא על הפנים בלילה והיא מאוד סבירה וביקשתי החזר כספי או החלפה חכל היותר והוא סירב בתענה שלפי החור הוא צודק כי צילמתי בה ואני נתקעתי עם מצלמה של 800 שקל שאני חא מרוצה ממנה

 107. מי קונה כלב!!!

 108. שלום ,
  לפני 8 חודשיים נרשמתי לוול סטריט במעמד הרישום אמרתי להם שאני כרגע נמצא בלימודים ורק עוד 3 חודשים אני יוכל להתחיל ללמוד , היא אמרה לי שאין בעיה אם כך , כל עוד אני לא מתחיל שום דבר לא נפתח לי עד שארצה להתחיל את הלימודים

  עברו להם 3 חודשים והתחילו צרות שהעסיקו אותי וכך שחכתי מוול סטריט וגם הם לא התקשרו לשאול מה קורה ולא כלום

  רק לפני כמה ימים יצרתי איתם קשר ואמרתי להם שאני נמצא במקום אחר עכשיו ואני זקוק לכסף , אך הם מסרבים להחזיר לי לומרות שאני כלל לא התחלתי את הלימודים אפילו כרטיס תלמיד אין לי אצלהם .

  האם יש לי משהו לעשות בנידון ?

 109. שלום. נרשמתי לקורס חשמלאי מוסמך בחודש נובמבר ושילמתי 300 שקלים דמי רישום, בזמן שנרשמתי לו הוצג לי חוזה.
  לפני שלושה שבועות שלחו לי הודעת sms שהקורס מתחיל באמצע חודש פברואר. משיחה שלי עם המכללה נאמר לי שאני לא יכול לקבל את דמי הרישום בחזרה מאחר ויש 6 חודשים עד לפתיחת קורס מהרגע שנרשמים. האם הם יכולים שלא להחזיר תי את הכסף בגלל שלא הוצג לי חוזה.

 110. שלום. רכשתי מיטת נוער מתכווננת בעלות 3400 שח מחנות בורדו בראשלצ. הדגם אשר הוצג בחנות היה בעל 2 צבעים אפור ברובו וראש המיטה בצבע ירוק בהיר.ציינו לבעל החנות כי אלו הצבעים שאנו רוצים בדיוק. גם הראה לנו את קטלוג הצבעים.בעת ההזמנה בעלי אמר למוכרת כי רוצה בדיוק את המיטה הזו רק שלא אוהב את ראש המיטה בירוק בהיר ומבקש להחליפו לכחול.העובדת כתבה מספר דגם בהזמנה.אין לנו מושג מהו. ההזמנה סופקה רק ב 27.2 ולמרבה ההפתעה הגיעה מיטה בצבע כחול מלא. התקשרתי מיד לחנות לפני שהמרכיבים יסיימו.נתה לי עובדת שאמרה שמטפלת מיד ומקסימום נשתמש במיטה עד שיחליפו לי אותה לצבע שהזמנתי. ואז חזר אלי משה שהציג עצמו כבעל החנות ואמר שלא מגיע לנו החלפת המיטה כיוון שלא ציינו בפירוש 2 צבעים. לא מוכן לעשות ביטול עסקה. האם אוכל לבטל ב 14 יום או עקב הטעיית העסקה?

 111. שלום. רכשתי מיטת נוער מתכווננת בעלות 3400 שח מחנות בורדו בראשלצ. הדגם אשר הוצג בחנות היה בעל 2 צבעים אפור ברובו וראש המיטה בצבע ירוק בהיר.ציינו לבעל החנות כי אלו הצבעים שאנו רוצים בדיוק. גם הראה לנו את קטלוג הצבעים.בעת ההזמנה בעלי אמר למוכרת כי רוצה בדיוק את המיטה הזו רק שלא אוהב את ראש המיטה בירוק בהיר ומבקש להחליפו לכחול.העובדת כתבה מספר דגם בהזמנה.אין לנו מושג מהו. ההזמנה סופקה רק ב 27.2 ולמרבה ההפתעה הגיעה מיטה בצבע כחול מלא. התקשרתי מיד לחנות לפני שהמרכיבים יסיימו.נתה לי עובדת שאמרה שמטפלת מיד ומקסימום נשתמש במיטה עד שיחליפו לי אותה לצבע שהזמנתי. ואז חזר אלי משה שהציג עצמו כבעל החנות ואמר שלא מגיע לנו החלפת המיטה כיוון שלא ציינו בפירוש 2 צבעים. לא מוכן לעשות ביטול עסקה. האם אוכל לבטל ב 14 יום או עקב הטעיית העסקה?

 112. קניתי בר מים ולמים יש טעם יותר גרוע מהמים בברז האם אחרי 4 ימים אני יכול להחזיר ?

 113. שלום קניתי שעון לפני יום והיום הלכתי לאותה החנות שממנו נקנה השעון והחלטתי להגדיל את הרצועה לאחר שהגדילו החלטתי שאיני רוצה את השעון התקקרתי לחנות על מנת לוודא שאפשא להגיע לבטל את העסקה ונאמר כיוון שהרחיבו את הרצועה לא ניתן להחזיר. האם יכול להיות מצב כזה אשמח לתגובה.?

 114. שלום, אני רכשתי הוברבורד לפני חודש ואמרו לי ביום הרכישה שזה יגיע תוך כחמישה עשר ימי עסקים.
  מה לעשות במצב כזה בו ההזמנה מתעכבת יותר ממה שהובטח ביום הקנייה?

 115. שלום רכשתי דירה חדשה, במפרט הציע הקבלן, מטבח מחברה. נפגשנו וסכמנו עסקה, ואף שלמנו, 20,000 ש"ח שנה מראש. עתה הגיע זמן ההתקנה, נקראנו בדחיפות לחברה המייצרת, והתברר שהתכניות עליהם חתמנו, אינם, אין ארונות מטבח. גם התמונות שהצגנו, לא נמצאו בפגישה.
  ניסינו לבנות הכל מחדש, בדם ודמעות, הגענו בערך למה שבחרנו, אולם למרות ששטח הארונות בסטנדרט שהציע הקבלן, גדול משטח הארונות שמציעה החברה, היא דורשת עוד 3,400 ש"ח. הבנתי שרואים בי פרה חולבת, ובקשתי לבטל עסקה, שהרי ההזמנה טרם אושרה וממילא טרם בוצעה, ואין אנו יודעים בוודאות ובאופן סופי כיצד יראה המטבח.
  מה הם זכויותי, כאמור שלמתי את מלוא הסכום 20,000 ש"ח,לפני שנה.

 116. שלום שמי עופר לפני כשבועיים רכשתי רכב ניסאן אקסטרל חדש מהיבואן בהזמנה שנתן לי נציג היבואן בזמן ההזמנה ותשלום המקדמה היה כתוב ששנת הייצור של הרכב היא 2016 ועליה לכביש 2017 . לא הסכמתי לחתום על ההזמנה ובקשתי שברגע שיהיה רכב משנת ייצור 2017 ועליה לכביש ב 2017 יודיעו לי ואגיע להמשיך את ההזמנה לאחר יום התקשר אלי הסוכן ( נציג היבואן ) והודיע לי שיש רכב לפי בקשתי כעבר כשעה שלח לי הסכם חדש שבו כתוב ששנת הייצור 2017 ועליה לכביש 2017 כעבר יממה הגעתי לסוכנות ניסאן בתל אביב ושילמתי את היתרה בהעברה בנקאית במקום .כעבור כ 10 ימים התקשר אלי נציג היבואן והודיע לי ברכות הרכב מוכן ורשום על שימך אתה יכול לבוא לקחת את הרכב החדש.
  כעבר מס שעות הגעתי לקחת את הרכב נציג היבואן הסביר לי על הרכב בזמן המסירה החתים אותי שזה הרכב שהזמנתי ושהכל בסדר ואני חתמתי
  לאחר זמן מה יצאתי לדרכי כעבור חצי שעה כשרציתי להפעילאת מערכת הניווט ברכב היא לא עבדה התקשרתי לנציג היבואן הוא הפנה אותי לחברה שמתקינה את המערכת לאחר בירור קצר איתם התברר שהמערכת הותקנה ברכב לפני כ 6 חודשים אזי 10/16 והרכב הוא משנת ייצור 2016ולא כמו שהתחייב היבואן בהזמנה ששנת הייצור 2017 למחרת בבוקר חזרתי אל היבואן עם הרכב בכדי לבטל את העיסקה והיבואנים סירב הודה שהדבר נעשה בטעות אבל לא יכול להחליף את הרכב כי הוא רשום על שמי הרכב עובד אצלי בחניה כבר שבועים ולא נוסע אפילו מטר אחד אתמול קיבלתי מכתב מהיבואן שאין לא מה לעשות בעיניין וזה הרכב
  ביתיים שכרתי רכב בכדי לא להשתמש ברכב החרש ולצבור ק״מ רציתי לדעת מה הם זכויותי בעניין
  מה אני יכול עוד לעשות לפני שהגיש תביעה נגדו בעיניין והאם יש לי סיכוי בכלל

 117. שלום,
  לפני כחודש וחצי רציתי להרשם לקורס של ניהול פרויקטים, חתמתי על טפסים לרישום אך לא שילמתי דמי רישום, איכשהו אחרי חודש מתקשרים אליי לברר כיצד משלמת את הקורס, אמרתי להם שאני לא רוצה להתחיל את הקורס כי כרגע מבחינה כספית לא מתאים לי, הנציגה שלהם המשיכה בשיחה ואמרה שתנסה לעזור בפריסת צקים יותר גדולה ובהוזלת המחיר ושאלה אם זה יעזור, אמרתי לה שתברר לי לגבי זה ואני אחליט.
  הקורס נפתח בתאריך 22/0517 , בתאריך 22/05/17 הנציגה מתקשרת בבוקר ואומרת לי שהשיגה לי פריסת צקים יותר גדולה(10 תשלומים במקום 8) אמרתי לבחורה שאני לא יודעת עדיין. בערב היא התקשרה אליי ואמרה שהחל השיעור ושלא הגעתי, אמרתי לה שאני לא מתכווונת להגיע שזה לא מתאים כרגע.
  היום בבוקר הנציגה התקשרה ואמרה שאני צריכה לשלם 25% מעלות הקורס בגלל שהם רשמו אותי, וששילמתי דמי רישום.
  הסברתי לבחורה שבכלל לא שילמתי דמי רישום לקורס ושלא החזרתי לה אף תשובה בנושא.
  האם יש לה עילה לתבוע אותי?

 118. שלום,

  אני רוצה לקבל ייעוץ לגבי אופן הביטול שנעשה לי מול בעל הארחה

  הזמנו 4 זוגות לתאריכים מסויים עשינו העברה של 500 ש"ח ווידאתי עם בלע המקום שהוא שומר לנו את התאריכים
  3 ימים לפני התאריכים המבוקש בעל מהקום מתקשר לבטל בטענה כי לא שם לב שרשם משפחה אחרת.
  מהון להון אמר שיחזיר לנו את הפיקדון ששמנו (500 ש"ח) + ישלם לנו פיצוי של 500 ש"ח סה"כ ההעברה שצריך לבצע הוא 1000 ש"ח.
  אני מתקשרת אליו בלי הפסקה לגבי התשלום שהוא צריך להחזיר לי
  לא עונה לי, הוא מתחמק , אומר כי לא יודע מתי בדיוק יבצע את התשלום
  כשהוא הבטיח כמה ימים לפני עד יום מסויים

 119. אם הזמנתי מוצר א' וקיבלתי מוצר ב' , וחייבו לי את כרטיס האשראי, האם חברת כרטיסי האשראי מחוייבות לבטל את החיוב, או שאני נתון לחסדי הספק?

 120. שלום,
  הזמנתי מסאג' לקבוצה של שמונה לעוד שבוע וחצי מהיום, ודקה אח"כ התברר לי שעשיתי טעות ושאני צריכה לבטל.
  הטלפנית טענה שלמרות שהתקשרתי לבטל כעבור דקה, היא עדין קונסת אותי ב5% או במאה ש"ח מהעסקה.
  האם זה נכון?

 121. ביום חמישי סכמתי טלפונית על השכרת דירה בצפון לשבת בשבוע שלאחר מכן, לא חתמנו חוזה וההסכם נשאר בינינו. ביום שני שלאחר מכן, חמישה ימים לפני שבת בטלתי את העסקה. בעל העסק דורש ממני לשם 30% ממחיר העסקה. האם יש הצדקה? מה אומר החוק?

 122. ערב טוב ,ב26/7/17 רכשתי רכב מחברת קיה במסגרת טרייד אין ,ב27/7/17 התקשרתי לחברה להודיע שאני מוכר את הרכב לבד ,ביום הרכישה החתימו אותי על טופס שבדיעבד אומר במידה שאני מוכר את הרכב בעצמי אני אשלם דמיי ביטול של 10 אחוז ממחיר הטרייד אין שהוא 28000 ש"ח {2800 ש"ח} ,ניגשתי לקיה והם אמרו לי שכבר מכרו את הרכב לטרייד מובייל בפחות מ24 שעות,בקשתי לבטל את העסקה בטענה שאישתי לא מעוניינת בטרייד אין ,יש לציין שהרכב רשום על שנינו ובזמן החתימה על המסמך רק אני הייתי נוכח, כמובן שעדיין הרכב לא סופק ,ולא עברו עדיין 14 יום,הם טענו שחתמתי על מסמך ואתה חייב לשלם את העשרה אחוז,בקשתי לבטל את כל העסקה לחברת הטרייד אין ,הרכב נמכר לפלוני שמתעסק בסחר ברכבים,והרכב כבר לא על שמי ,יש לציין ,בכול זאת השארתי את עסקת הרכב החדש להראות נכונות שאני מעוניין עדיין ברכישת הרכב החדש ,שלמתי את מלוא הסכום ,היום 30/7/17 קבלתי טלפון מהטרייד אין שבמידה שאני לא אשלם יעקבו לי את קבלת הרכב החדש ,השאלה היא האם מגיע לטרייד אין את הכסף? ושנית אם אני מבטל את כול העסקה גם הטרייד אין מתבטל?

 123. בהמשך ובעייתי הנוכחית ,הרכב החדש עדיין לא על שמי למיטב ידיעתי עברו סה"כ 4 ימים מיום החוזה .

 124. היי רכשתי מחשב מקבוק פרו מishare, ביטלתי את העסקה יום למחרת. את הכסף לא קיבלתי חזרה עד היום ועברו בדיוק חודשיים והם גם לא מחזירים לי אותו למרות אינספור שיחות טלפוניות אליהם. יש למי לפנות בעניין כזה?

 125. ביטלתי עסקה מול איישייר **

 126. שלום! קיבלנו לפני כשבועיים מחברת הום דקור 2 ארונות בגדים ו2 ארונות נעליים. ראשית היו מספר פגמים בדפנות ובדלתות אך האמת היא שלאחר הרכבת הארונות נדהמנו מעובי הדפנות הדק והלא הגיוני לארונות בגדים. לדוגמא: כבר ביום ההרכבה כשהכנסתי ערימת בגדים לארון התפרקה לו הדופן האחורית… בנןסף צירי המגירות עשויים מפלסטיק, המגירות צרות מאוד ולא תואמות כלל את ההגדרה בפרסום "מגירות עמוקות", וכו… בקיצור אנו רואים זאת כהונאה ורוצים להחזיר את הארונות. הם כמובן לא הסכימו ושלחו נציג שהסכים איתנו בסך הכל, והסיכום הסופי היה שישלחו אנשים שיקלחו את הארונות. שאלתי היא האם אנו מחוייבים בעלויות ההובלה והפירוק והירידה בשווי הנכס שהם רוצים להשית עלינו? אשמח מאוד לתשובה מוסמכת!

 127. שלום רב,
  רכשתי קורס אינטרנטי בנושא שוק ההון.
  הקורס פועל בצורה של לינקים להרצאות מוקלטות, לא משהו אונליין עם מועד התחלה או משהו כזה.
  לאחר שצפיתי בשיעור הראשון, הבנתי שהמוצר באיכות נמוכה, ושאני לא מעוניינת בקורס הזה ומייד יצרתי קשר עם החברה שברצוני לבטל את העסקה, ממש התחננתי בפניהם, רק עכשיו סיימתי ללמוד, עדיין אין לי עבודה והרגשתי שנורא שזרקתי את הכסף לפח, אך בקשתי נפלה על אזניים ערלות.
  העבירו אותי מאחד לשני, השארתי הודעות והסחבת נמשכה שבוע, בסופו של דבר נאמר לי שאין כזה דבר לבטל.
  במעמד העסקה לא שלחו לי שום תקנון המעיד על כך ולא הצלחתי למצוא ברשת מה בדיוק החוק אומר לגבי קורסים מסוג זה.
  לעזרתכם אודה.

 128. שלום רב, רכשתי סים לגלישה בחול עבור בתי שנסעה למסע בפולין מאת חברת 019.
  בהגיעה לפולין התברר כי מסרו לי סים אשר לא נרשם בצורה תקינה ברשת והוא אינו שמיש.
  מה ניתן לעשות ?

 129. שלום,
  הזמנתי מחברת הפקות חבילה וביקשו ממני מקדמה
  היה ברצוני לבטל את העסקה
  היא בוטלה חודש לפני האירוע
  שילמתי מקדמה של 15 אחוז
  בנוסף לא יידעו מה עושים לגבי ביטול העסקה

  מה החוק אומר?
  אשמח לעזרתכם

 130. אנו כהן בטי ופנחס משביל הזהב 3 רעננה –
  רוצים לגולל לכם את הסיפור שלי עם בית הלקוח נווה אקדמיה (נוה אקדמיה (2001) בעמ) . בתאריך ה-16 למאי 2017 נרשמנו לטיול לדרום אמריקה שיוצא ב 9.1.2018 (כ 8 חודשים לפני יציאת הטיול) –
  שילמנו דמי הרשמה בסך 2184 ש"ח (שזה 300 דולר לאדם כלומר 600 דולר).
  לאחר שיחה עם נציגת החברה גלינה הבנו שזה הסכום הכולל של הטיול בסך $11,880 לאדם היות ואנחנו מגיעים בכוחות עצמנו קיבלנו זיכוי טיסות של כ $900 לאדם משמעותו שהטיול עולה 10,980 $ לאדם.
  שוחחנו עם חברים אודות הטיול והם אמרו לנו תזהרו אצל נווה אקדמיה תמיד יש להם משהו נוסף שהם מוצאים מתחת לכובע והבנו מהם שיש עלויות שלא אמרו לנו במעמד הרישום ואכן היו ונמצאו עלויות נוספות של כמה מאות דולרים לאדם, מיד התקשרנו לחברה והם אמרו כי אכן יש עוד תשלומים נוספים.
  משכך הדבר אנו יודעים שכאשר אני סוגר עם חברה על כל שירות ממחויבת החברה להחברה להודיע כי זה לא מחיר סופי לפני הרישום ולא לאחריו זה החוק.
  פנינו לנציגת החברה גלינה בחודש יולי לפני יציאתה לחופשה וביקשנו לבטל את הטיול היא ניסתה בכל מיני תחבולות להניא אותנו מכך, בסוף השיחה לאחר שלא השתכנענו גלינה אמרה שאם אנחנו רוצים לבטל אין בעיה תשלחו מכתב ביטול 300 דולר לאדם כפי שמופיע באתר שלהם לא יוחזר אלינו( ראו צילום מאתר נווה אקדמיה לגבי הטיול הספציפי המראה בירור שעלות הביטול הינה רק 300 דולר לאחר עד 29 ימי עסקים לפני צאת הטיול).
  שלחנו מכתב ביטול ב 2.08.2017 וידאנו שאכן התקבל ע"י שיחה עם אילנה מנווה אקדמיה , מאחר וגלניה יצאת לחופשה של שבועיים, הועברנו למנהל החברה ושם החלה מסכת מכתבים ועיכובים.
  בגלל שגלינה יצאה לחופש הם השהו את תשובתם עד 22.08.2017 כלומר בגלל שעובדת יוצאת לחופש אין מי שיטפל בביטול כפי שהמנהל אמר.
  שוחחנו בטלפון עם אילנה היא אמרה אתם תקבלו את התשובה באימייל. לפי הצילום מסך המצורף מותר לי לבטל עד 29 ימי עסקים לפני יציאת הטיול, מיותר לציין שאנו 180 ימים לפני הטיול.
  בתאריך 23.08.2017 קיבלנו מחברת כרטיס האשראי הודעה על חיוב בסך 9077 ש"ח . ללא אישורינו למרות שלקחו כבר את דמי הביטול ע"ס 600$ שהם 2184 ש"ח כפי שמוצהר באתר שלהם אודות הטיול הספציפי הזה, חייבו את כרטיס האשראי שלי בסכום של 9077 ש"ח תוך שהם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלי כולל הקוד הסודי ,שכנראה הם שמרו אצלם את פרטי כרטיס האשראי שלי ללא ידיעתי ולא אישורי שזה בניגוד לחוק לשמור פרטים של כרטיס אשראי שלי ללא אישורי.
  פניתי לחברה ושאלתי מדוע חייבתם אותנו בסכום של 9077 ש"ח ללא אישורי וידעתי קיבלתי תשובות מוזרות ומתעלמות כגון: "תעשה מה שאתה רוצה לנו יש תקנון וכו'"
  מתוך צילום המסך רואים בבירור שהעלות לביטול הינה 300 דולר לאדם. אמרתי להם לפי התקנון מותר לי עד 29 ימי עסקים מתאריך יציאת הטיול לבטל את הטיול הם החלו לטעון שרכשו עבורי כרטיסי טיסה והוצאות אחרות,
  ביקשתי מהם לקבל לידי את מה שהם רכשו עבורי ואז הם אמרו שהם לא מעבירים אלי את החומרים כי זה גלובלי ולא אישי, מיותר לציין כי יש עוד שישה חודשים עד הטיול שאפילו לא עבר לרמת "טיול מובטח" כלומר הטיול עוד לא נסגר סופית והם כבר רכשו עבורי כרטיסי טיסה וכאלה.
  ביקשתי מהם את החומרים הם מסרבים להעביר אלי את הכרטיסים שהם חייבו אותי עליהם. פיניתי לחברת כרטיס האשראי אמריקן אקספרס שיבטלו את החיוב על סף 9077 ש"ח לנווה אקדמיה בגין חיוב על עסקה שלא ביצעתי וללא ידיעתי ואישורי וכן בגין שימוש בפרטי כרטיס האשראי שהיו מוחזקים אצלם ללא ידיעתי ואישורי.
  נציגת חברת כרטיס האשראי שלחה אלי את פירוט ההתחייבות של נווה אקדמיה שנרכשו רק לאחר מועד הביטול שלי כלומר לאחר ה 2 לאוגוסט 2017.
  אנו פונים אליכם על מנת שתבדקו את התנהלות חברת נווה אקדמיה מסתבר שאני לא הראשון וכנראה לא אהיה האחרון.

  תודה מראש
  כהן פנחס ובטי

 131. שלום וחג שמח הזמנתי שירות לפתיחת תיק בהוצאה לפועל בחיפה ונתבקשתי לשלוח לפי מספר פקס מסמכים וצילומים שלחתי ונאמר לי כי זה לא ברור שלחתי פעם שנייה והתברר שמשהוא אצל המקבל לא תקין על כן לאחר כשלושה ימים ביקשתי לבטל את כל העיסקה לאחר ששילמתי 740ש עבור פתיחת תיק ותשלום עבור טירחה ,
  על כן ביקשתי את התשלום חזרה ואני לא מקבל את תשובתם ,מה עושים?

 132. קניתי בגדים ברשת מוכרת ולמחרת יצאו במבצעים על כל החנות. האם אני יכולה להזדכות על הבגדים ולקנות אותם מחדש עם ההנחה? אציין כי לא חלפו 48 שעות מרגע הקניה.

 133. שלום רב הייתי בנגריה באיזור הקריות הזמנתי ריהוט בשווי של 8,800 שח
  שילמתי מקדמה של 1,000 שח ואת שאר הכסף הייתי צריכה לשלם כאשר הנהג יגיע עם המוצרים
  כאשר הנהג היה צריך להגיע ולקחתי יום חופש לקבלת הריהוט הנהג פתאום הודיע כי הסחורה לא על הרכב
  מאז הם לא עונים ולא מוכנים להחזיר לי את הכסף
  ועד שהשגתי מישהו שם הוא אמר שלא מחזירים לי את הכסף ואיים אף בעו"ד
  פניתי לפניות הציבור אבל גם הם לא מצליחים להשיג אותם למי אני אמורה לפנות שיעזרו לי לקבל את הכסף חזרה בבקשה?

 134. שלום רכשתי קרמיקה בכרמיאל שלמתי עבור הובלה לצפת .
  היה טעות באחד מהפריטים החנות אמרו לי שאני יגיע לחנות והחליף האם זה נכון

 135. שלום רב
  רכשתי מחבת כפולה אידוקציה בשויי 250 שח וקיבלתי מחבת רגיל שמתי לב רק לאחר שבוע שבפנים זה מחבת רגיל ניסיתי ליצור קשר עם שירות וואלה שוופס אבל אין מענה מעל 30 דק בכל פעם. לאחר כמה ימים ניסיתי שוב ורק אחרי 50 דק ענו לי ואמרו שעברו 14 יום ואין באפשרותם לטפל. מישהו יודע מה עושים אפילו להחזיר את ההפרש לא מוכנים

 136. שלום רב.
  רכשתי מכשיר אייפון מאופיס דיפו סניף אילת
  וכשחזרתי לעיר מגוריי במרכז פתחתי את המכשיר והסתבר שמהכשיר בכלל לא פתוח לישראל ושהייבואן של אופיד דיפו הוא בכלל לא ייבואן רישמי והם אפילו לא ציינו זאת בפניי במעמד הרכישה.
  כשהתקשרתי אליהם וביקשתי החזר כספי או מינימום שיחליפו לי את המכשיר הם טענו בפניי שאינם יכולים לעשות זאת אלא אם כן רק אחזור לאילת. והברירה היחידה שהם נתנו לי זה רק לרדוף אחריי הייבואן הלא רישמי שלהם בניסיון לפתור את הבעיה.
  השאלה היא האם על פי החוק הפתרום שהם הציגו בפניי הוא הפתרון היחידי או שאני זכאי לגשת לאחד מהסניפים של הרשת ולקבל החזר מלא או החלפה של המכשיר ?

 137. שלום עשיתי עיסקה אם איזה בן אדם שיש לו חברה והכל והוא החליט לבטל את ההזמנה וזה היה לפני יותר מחודש שהוא אמר לי שהוא מבטל מחודש 12 והא כל פעם אומר לי ביום חמישי או שהילדים שלו חולים מה אני יכול לעשות זה היה כל המשכורת שלי

 138. קניתי מזרן ובסיס מיטה מחנות,
  לאחר שפתחתי את הניילונים והאריזה והנחתי את המזרן על הבסיס מסתבר שהחנות טעתה והביאה מזרן יותר ארוך מהבסיס,
  האם הם חייבים להחליף לי את המזרן בגלל הטעות שלהם או שלא יחליפו כי פתחתי את האריזה?

 139. שלום רב
  האם החוק חל גם על רישום למכללה שלא הייתי וביקשתי לבטל אך הם לא נענו לבקשתי והמשיכו לגבות כסף עבור קורס שמעולם לא הייתי?

 140. שלום. אני לא יודע כמה זה קשור אבל לפני מספר שבועות פ קניתי שעון חכם מאיי דיגיטל בקניון. לאחר שלושה ימים לצערי הרב גיליתי סדק קטן בצד של המסך. הלכתי לאיי דיגיטל והם אמרו שיבדקו לי אם זה כלול באחריות והאם השעון הגיע עם הסדק (במקרה שכן יובטח לי שעון חדש ללא עלול נוספת) למחורת בבוקר התקשרו והודיעו לי שאני זכאי לשעון חדש ושזה תהליך של כמה שבועות עד שיגיע. בתום הזמן 3 שבועות בערך התקשרו אלי והודיעו לי שבבדיקת מעבדה חוזרת לא מגיע לי שעון חדש. וכל זאת לאחר שהובטח לי במפורש על ידי מנהל הסניף ואחראים אחרים בחנות שמזמינים לי שעון חדש ושלא אשלם עלות נוספת.
  האם יש חוק שבא להגנתי? תודה מראש.

 141. היי שלום
  רציתי לברר האם חוק הגנת הצרכן חל על קשרים עיסקיים או יותר נכון על זכיינות?

 142. שלום,
  ביצעתי רכישה באתר אינטרנט של חברת נסיעות ישראלית. העסקה בוצעה באמצעות כרטיס אשראי.
  ביטלתי את העסקה יום אחרי. החברה טוענת שיש לה את האפשרות להחזיק לי את הכסף תוך עד 14 ימים.
  אנ י כמובן דורש את הכסף מיידית מהם. האם נכון הדבר שיש להם 14 ימים כדי להשיב את הכסף?

 143. שלום רב. עשיתי רכישה של חופשה בורנה לראש השנה הקרוב דרך חברת דיזהנהוז
  אלה שלא הייתי מרוצה מהמלון שסגרתי בפזיזות וצלצלתי אליהם לאחר 4 ימים בלבד מההזמנה כדי לשנות את המלון. הם סירבו ואמרו שמאוחר מידיי לשנות אז הביקשתי לבטל עסקה. כמובן שרצו לגבות ממני דמי ביטול של 300 שקל. אז מהרתי לצלצל לחברת האשראי לבטל את הכרטיס. ממש חצי שעה לאחר מכן מצלצל אליי הסוכן שניסה לגבות ממני את דמי הביטול ואמר שהכרטיס שלי נחסם אי אפשר לחייב אותי שאני חייב לתת לו כרטיס אחר לחיוב. סירבתי לתת לו אמצעי תשלום אחר. אז הסוכן מאיים עליי בתביעה ותלונה במשטרה
  1 האם בצעתי עבירה פלילית?
  2. אם באמת לסוכן יש עילה לתביעה נגדי
  תודה מראש

 144. שלום רב!
  קניתי בגד בחנות, ועדיין לא קיבלתי אותו, אך הוא הוזמן עבורי מהיצרן,
  הוא אינו במידה מיוחדת עבורי, פשוט אזל המלאי בחנות,
  עד מתי אני יכול לבטל את העסקה? והאם יכול העסק לגבות דמי ביטול 5% ?
  והאם יכול עסק לומר לי שהוא מחזיר לי זיכוי בלבד ולא מזומן ששילמתי?

 145. שלום רב

  קניתי טלווזיה חדשה 65 אינץ יקרה מאוד
  דקות אחרי שהתקינו לי אותה בבית והמתקינים הלכו
  התברר שהיא לא תקינה כל ה smat tv לא עובד
  הטלווזיה נפתחה מהקופסה הותקנה ולא עברה אפילו שעה וגילינו את הבעיה
  האם אני יכול לדרוש טלווזיה חדשה?

  תודה מראש

 146. שלום,
  הזמנתי כרטיס טיסה לדרום אמריקה דרך סוכן נסיעות לי בסיכום ההזמנה נאמר לי שהעסקה עולה 1120 דולר.
  לאחר שנשלח אליי סיכום ההזמנה במייל ראיתי שכתוב שסכום העסקה הוא 1167 דולר , התקשרתי באותו רגע השירות כבר נסגר היה 20:00 בערב היום התקשרתי בבוקר לדבר איתם על זה ונאמר לי שזו עמלה על השירות ועל זה שעשיתי שני תשלומים. אמרתי להם שזה לא נאמר לי בזמן העסקה הם אמרו שהמנהל מחר בבוקר יחזור אליי אחרי שישמעו את השיחה המוקלטת ביני לבין נציג השירות. רציתי לדעת האם החוק תקף גם על טיסות לחול ואם אדרוש שהמנהל יחזור אליי היום בשביל לדעת אם אני יכולה לבטל את העסקה עוד היום.
  אשמח לעזרה!
  תודה!

 147. האם כאשר בוצעה עיסקה טלפונית ו א. לא נאמר ללקוח בשיחה טלפונית מהם תנאי ביטול העיסקה וכן ב. מחתימים אותך על לינק למסמכי עיסקה כשהלינק נעלם לאחר החתימה ולא ניתן עוד לראות את המסמכים וכמו כן לא נשלח ללקוח העתק מהמסמכים עליהם חתם, האם אין הדבר מהווה עילה לביטול עיסקה?

 148. שלום
  אני קניתי רמקולים חיברתי ורציתי להחזיר למחרת. אבל ביגלל שאני חיברתי אותם בבית לא קיבלו.האם זה נוקמלי וחוקי?0584714784

 149. שלום
  אני קניתי רמקולים ולמחרת רציתי להחזיר אותם.אבל ביגלל שחיברתי אותם בבית לא קיבלו.האם זה נורמלי????

 150. אני קניתי כרטיס טסה מחברת טיסות לפני ראש השנה ב1000 דולר הגעתי 5שעות לפני הטיסה עברתי את כל הביקורות הגעתי לשער עליה לטיסה אומרים לי אין לך מקום בטיסה ואין לי קבלה האם אני יכול לעשות משהו בנידון

 151. שלום רב
  הייתי רוצה לבדוק לגבי ביטול עיסקת השכרת שמלה , יש ברשותי גמ"ח השכרת שמלות . לפי החוקים שקבענו ,יש לבטל חודש מראש בגלל הרישום לאירועים עתידיים . אם הביטול יהיה בפרק זמן קצר יותר נפסיד השכרת שמלה .

  לקוחה שכרה שמלה לאירוע בתאריך מסויים. כעת מספר ימים בודדים לפי התאריך ביקשה לבטל ולקבל את כספה בחזרה,
  האם עניין השכרת בגד קיים בחוק הצרכנות ?

  תודה רבה
  חנה

 152. קניתי שתי זוגות נעליים דרך גרופון אחד לי ואחד לאחר שלי. בעל העסק שלח לי בטעות 2 זוגות שלי אותו דבר. בעל העסק מבקש ממני שאני אשלח או אבוא עד אליו לחנות (קרית עקרון) להחזיר לו את הטעות שהוא ביצע, עד אז לא רוצה להחזיר לי את הכסף על הנעל שלא קיבלתי בכלל. בעל העסק לא רוצה לשלוח שליח. אני חושבת שאם בעל העסק שולח מוצר פגום או לא שולח מוצא בכלל או שולח אותו מוצר פעמיים הוא זה שצריך לבוא ולקחת את המוצר לא?

 153. שלום. ביצעתי הזמנה של דיסקים DVD בשובי 949 שקל באתר ארון הספרים כמתנה וציינתי בפניו שאני צריכה את זה דחוף.המוכר אמר לי שההזמנה תגיע אלי עוד באותו השבוע, אחרי ניתוקי טלפון מצידו הודעות והיתעלמות ממני הגיע ההזמנה לאחר שבועיים וחצי. קיבלתי 19 דיסקים שמיתוכם 6 פתוחים ומשומשים. ביקשתי לבטל את ההזמנה ומאז המוכר לא עונה לי. כאשר הוא שלח את החבילה הוא לא רשם את הכתובת שלו אלה רק את שם המושב כך שאני לא יודעת לאן להחזיר את החבילה מה אני עושה במצב כזה, איך אני מקבלת את הכסף שלי בחזרה, או איך אני יכולה לתבוע אותו?

 154. שלום עשיתי עסקה מרחוק טיול מאורגן על סך 10635, פרטיהעסקה נמסרו ב 23/12 אך הקבלה הונפקה ב24/12 ורק ב31/12 נוצרו המסמכים לפני כםץן הסוכנות לא שלחה או הוציאה או המציאה מסמך שמראה לי על חתימת העסקה ורכשית הטיול. גם הקבלה נמסרה ב31/12. ברצוני לדעת החל ממתי פועל חוק הגנת הצרכן כלומר עד ריזה תאריך אוכל לבטל לפי חוק הגנת הצקכן והאם 14 יום מכילים ימי מנוחה.

  תודה

 155. שלום, לקוח רכש מאיתנו סוג של מחשב – שרת קבצים – שעבר התאמה מיוחדת לצרכי הלקוח. הלקוח החזיר לנו היום את המוצר **ללא אריזתו המקורית** לאחר שהשתמש בו מספר ימים – **השרת חובר לחשמל ובוצעו בו פעולות רבות ומגוונות** כפי שעולה בתכתבויות של הלקוח איתנו. לטענתו המוצר לא עובד במהירות שהבטחנו לו (לא הבטחנו לו מהירות מסויימת ועדיין הוא טוען זאת).
  את המוצר שהוא החזיר לא נוכל למכור ללקוח אחר משום שאין לנו את האריזה המקורית ומשום שעבר התאמה מיוחדת ללקוח זה – כוננים בהתאמה לצרכי הלקוח.
  העסקה נעשתה מרחוק באישור בכתב של הלקוח.
  מה הם זכויותינו כמוכרים?
  האם הלקוח זכאי לבטל את העסקה ולקבל את כספו בחזרה למרות שהיה וכן עלינו לספוג הפסדים משמעותיים בשל כך?
  תודה!

 156. שלום. קניתי טלביזיה. ובמפורש ביקשתי שתייה תמיחה אנדרויד. בבית גיליתי שאין בה אנדרויד שמוכר שיקר לי. זרקתי קרטון של טלביזיה.
  מה לעסות במקרה שלי?

 157. רכשתי חבילת נופש ודמי הביטול הם אוטומטיים (המקדמות), ללא הפרש זמן מרכישת החבילה, חוקי? בנוסף לא חתמנו על העסקה אך ביצענו תשלום באמצעות אשראי בטלפון. החברה הישראלית טוענת כי הם לא חייבים לנו דבר ושהמקדמות מכסות על הזמנת מקום מראש ושהם לא צריכים לספוג את זה. יש מה לעשות בנידון?

 158. הזמנתי ארון בגדים 6 דלתות שכבר מוכן להובלה אך עוד לא הגיע אליי מאחר והכניסה לדירה רק בעוד שבועיים. האם אני יכולה לשנות ל 5 דלתות כי טעינו במדידה? את הארון רכשתי ב29.7 ועברו יותר משבועיים..

 159. שלום רב
  רכשתי מכונת כביסה מתצוגה בתאריך 11.06.17 שאלתי את המוכר מה ההבדל בן תצוגה לחדש הוא אמר לי שבתוצגה זה לא מגיע עם האריזה המקורית שאלתי האם יש במוצר פגם אמר לי מכני הכול חדש יכול להיות שריטה מכה קטנב בחיצוניות של המכונה
  באחריות הייתב לשנה
  היום התאריך 15.10.19 המכונה התחילה להרעיש הזמנתי טכנאי באופן פרטי (כי אין אחריות )
  שהטכנאי הגיע הוא נגש למכונה על מהת לראות מה הבעיה ולפתע הבחין במדבקה קטנה בגב המכונה שעליה רשום
  נבדק בתאריך 4.4.17 וחתימת הבודק
  הטכנאי לא נגע במכונה ןבסביר לי כי זו לא מכוהה חדשה כמו שאמרו לי אלא מכוהב מחודשת ושעבדו עלינו.
  יש לציין שרכשנו חודשיים אחרי התאריך שהיה על המדבקה ולא אמרו לנו דבר
  מה עליי לעשות לאן לפנות ?

 160. אם נרשמתי לקורס שבוע לפני ההתחלה וביום שהוא בתחיל רציתי לבטל מה החוק אומר? מה דרוש ממני ע"פ החוק
  תודה רבה

 161. שלום,
  אני נרשמתי לקורס טאלנטים , שילמתי מקדמה ע"ס 500 ש"ח, הסוכן ביקש שאני אגיע לבוק אחרי פחות משבוע על חתימת הסכם הקורס טאלנטים (ע"ס 3,000 ש"ח) כאמור ביקשתי לבטל את העסקה במסגרת ה 14 יום, נאמר לי שאני אצטרך לשלם על הבוק 2500 ש"ח וזה לא שווה לי.
  ביום של הבוק נעשה בממצוע במשך שעה ועוד עם עוד 3 משתתפים. לא נשמע לי הגיוני שאני אצטרך לשלם סכום כזה, ביקשתי לשלם על הבוק כי אין באפשרותי להתחיל את הקורס עקב לוז צפוף, ולימודים גבוהיים , האם החוק לצידי?

 162. רכשתי מנוי באיזור מגוריי שנקרא הספייס והיום נקרא גרייד שייפ זה נמצא בנשר מ-1 לאוקטובר לשנה מלאה המטרה שלי ליהנות מזאקוזי סאונה ובריכה מקורה נאמר לי שהכל שופץ והכל תקין ואני הייתי מנוי בעבר הכל ישן ולא תקין איך שהגעתי חודש ימים הסאונה שהם קוראים לה חמאם טורקי לא עבד התירוץ שלהם יתקנו משכו חודש ולא ראיתי שום שיפוץ פתאום החליטו שעובדת עד היום חודש וחצי הזאקוזי לא עובד לא מתקנים אמרו העלויות גדולות הבריכה תמיד מבקש שיוסיפו טמפרטורה כי היא לא חמה ולהם זה לא מפריע אני כבר חודש לא שם למרות שאני עדיין מנוי וגובים ממני כסף למרות שביקשתי פיצוי על זה שאין לי מה לעשות שם בלי המתקנים שאני אוהב ואפילו העדפתי שיבטלו את המנוי והם רוצים לקחת לי 1000 שח על ביטול מנוי והמנוי עלה לי 2100 שח ואני הייתי בסך הכל חודשיים ורק סובל החודש הזה לא הייתי בכלל מה עושים

 163. קניתי רכב חדש לאחר יומיים אני מעוניינת להחזיר לאחר שימוש האם ניתן לפי חוק